Illustrasjopnsbilde jente med såpebobler

Forskningsmidler


Helse Midt-Norge RHF sine forskingsmidler skal være et insentiv og økonomisk bidrag til å sikre forskning og oppbygging av forskingskompetanse i helseforetakene, og øke produktiviteten, nytten og kvaliteten på forskning i regionen.

Toppfinansiering

For å stimulere forskere i regionen til å søke om ekstern finansiering av sin forskning, ønsker Helse Midt-Norge å bidra med toppfinansiering til ph.d-, postdoktor- og forskerstillinger der slike tildelinger ikke er fullfinansiert. Søknaden behandles i henhold til de retningslinjer som Helse Midt-Norge til enhver tid opererer med.

Flere ideelle organisasjoner gir lønnsmidler (inkl. sosiale utgifter), samt en begrenset sum driftsmidler. Slike stipender medfører derfor økte utgifter til drift og overhead ved den enheten vedkommende tilsettes. Det er mulig å søke Helse Midt-Norge om finansiering av mellomlegget, som tilsvarer våre gjeldende satser fratrukket grunnfinansiør sin rundsumbevilgning, inkludert evt. innvilgede driftsutgifter. Det forutsettes at grunnfinansiør dekker minimum 60 % av totale kostnader for at søker skal få innvilget toppfinansiering fra Helse Midt-Norge.

Hvem kan søke?

Søknad om toppfinansiering kan fremmes fra personer som har fått innvilget ph.d.-, postdoktor eller forskerstipend fra ideelle organisasjoner, til prosjekter som har relevans for helseforetak. Søknad om toppfinansiering må fremmes innen 6 måneder etter at søker har fått innvilget forskningsmidler fra den aktuelle organisasjonen. Dersom vi mottar søknad om toppfinansiering etter denne fristen, vil det kun innvilges midler fra året etter søknad er mottatt.

Krav til søknaden:

Søknaden skal være på én side, og redegjøre for følgende:

•Tildelt finansiering, inkl. eventuelle vilkår og oppstartsdato. Det skal spesifiseres når tildelingen fra grunnfinansiør starter, og når tildelingen ble gitt.
•Prosjektets relevans for helseforetak og eventuelt samarbeid med helseforetaket.

I tillegg skal søknaden inneholde et budsjett i henhold til følgende mal:

Mal for budsjett
Budsjett
År201x201x201x Sum
Rundsum fra grunnfinansiør
Rundsum, Samarbeidsorganets satser
Søknadssum toppfinansiering


Krav til vedlegg:

1. Kandidatens CV
2. Prosjektbeskrivelse
3. Bekreftelse på tildeling fra grunnfinansiør/prosjektkontrakt

Søknadene behandles fortløpende, og senest innen tre uker etter at søknaden er mottatt.

EU-insentiver

Helse Midt-Norge ønsker å styrke EU-søknader i regionen. Midlene skal være lett tilgjengelige, og det er mulig å søke fortløpende gjennom året. Vilkår for tildeling gjelder som for øvrige tildelinger fra Helse Midt-Norge, i tråd med til enhver tid gjeldende strategier og gjeldende satsingsområder.

EU-midlene er tilgjengelig for følgende formål:
1. Posisjoneringsstøtte (POS-midler)
2. Prosjektetableringsstøtte (PES-midler)

1. Posisjoneringsstøtte

Tenker du på å starte eller delta i et EU-prosjekt? Men er du ennå ikke helt sikker, slik at PES-midler ikke er aktuelt på nåværende tidspunkt? POS-midler kan søkes til dekning av reisekostnader for å delta i møter som kan lede til europeiske prosjekter (f.eks Horizon 2020, Joint Programming Initiatives).

Krav til søknaden

Søknaden skal være ca ½ side og inkludere følgende punkter:

•Hva er status for dine planer om EU-prosjekt? (Idéstadiet? Konsortiepartner identifisert?)
•Hvilke(t) møte(r) planlegger du å delta på?
•Hvordan skal dette møtet bidra til å materialisere din plan for å delta i/koordinere et europeisk prosjekt?
Hva er de estimerte kostnadene for turen (kun reise og opphold), og hvordan kan du forsvare dem?

Søknadene skal støttes av klinikksjef/instituttleder. Bekreftelse på e-post er tilstrekkelig.

2. Prosjektetableringsstøtte (PES)

PES-midler kan søkes når det foreligger mer konkrete planer om å sende
prosjektsøknad til EU, og skal sendes så tidlig som mulig i søknadsløpet. Søknadsbeløp og
retningslinjer er harmonisert med PES2020 fra Norges forskningsråd (NFR).

Følgende typer søknadsstøtte kan søkes om:

•Reisekostnader knyttet til utarbeidelse av søknad
•Innkjøp av ekstern assistanse og rådgivning til søknadsarbeid
•Frikjøp av personale til søknadsskriving (ved helseforetak, universitet, høgskole)

Det forutsettes at det søkes om PES-midler fra NFR i tillegg til støtten fra Samarbeidsorganet.
Støtten fra NFR kan maksimalt utgjøre 50 %, og midlene fra Samarbeidsorganet vil dekke
resterende beløp opp til 100 % av maksimal støtte fra NFR. Ved behov garanterer Samarbeidsorganet
for hele beløpet inntil det er kommet svar på PES-søknad til NFR. Dersom gyldig søknad ikke sendes NFR vil midlene bortfalle.

Merk at lønnskostnader for fast ansatte ved universitet og høgskoler ikke dekkes. Frikjøp av
personale dekkes imidlertid på samme måte som NFR sine PES-midler. Dersom
disse kostnadene i praksis viser seg å overstige NFR sitt maksimumsbeløp, kan ytterligere støtte
fra Samarbeidsorganet vurderes. Kontakt i tilfelle eu-office@mh.ntnu.no for assistanse og
rådgivning.

Krav til søknaden

Søknaden skal være på én side og inkludere en redegjørelse for søknadsbeløp og hvordan dette
skal benyttes. Prosjektskisse for EU-prosjektet skal vedlegges - kopi av PES2020-søknad er
tilstrekkelig. Dersom EU-søknad ikke blir sendt, eller søknaden forkastes grunnet formelle feil (ineligible) bortfaller rett til søknadsstøtte.

Søknadene skal støttes av klinikksjef/instituttleder. Bekreftelse på e-post er tilstrekkelig.

Innsending og behandling av søknader

Søknader sendes på e-post til: eu-office@mh.ntnu.no
Saksbehandling utføres av EU-rådgiver(e) ved MH-fakultetet, NTNU og/eller Helse Midt-Norge RHF. Bistand til utforming av PES-søknad til Forskningsrådet kan gis ved forespørsel til samme epost-adresse.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.