Behandlingssteder

Når du blir henvist til behandling vil du som oftest bli tatt i mot på et av helseforetakene våre,
men det er også flere andre steder du kan få hjelp.

Her finner du en oversikt over sykehus og andre steder du kan få behandling.

Våre helseforetak

Vi har tre helseforetak som gir pasientbehandling i vår region.
I tillegg har vi sykehusapotek som leverer medisiner til helseforetakene og er åpent for publikum.

St. Olavs hospital HF

Midt-Norges universitetssykehus samarbeider tett med NTNU om utdanning og forskning, og har et spesielt ansvar for å dele kunnskap og støtte opp om faglig utvikling i spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge.

Regionsykehuset har ansvar for de mest spesialiserte behandlingstilbudene, og har derfor pasienter hele Midt-Norge. St. Olavs hospital har også enkelte landsfunksjoner og samarbeider med øvrige universitetssykehus.

St. Olavs hospital er også lokalsykehus for sørlige Trøndelag og har et bred tilbud innen psykisk helsevern og rusbehandling. Sykehusfunksjonene er lokalisert til Øya i Trondheim, Orkdal og Røros.

St. Olavs Hospital HF

Helse Møre og Romsdal HF

Helseforetaket har sykehus i Ålesund, Volda, Kristiansund og Molde, i tillegg til behandlingssteder for psykisk helsevern, rusbehandling og rehabilitering på flere steder i fylket. Ålesund sjukehus er størst og har flest funksjoner.

Sykehusene i Kristiansund og Molde er lokalsykehus for Nordmøre og Romsdal. Det pågår en prosess for å bygge et nytt sykehus som skal erstatte disse to.

Helse Møre og Romsdal HF

Helse Nord-Trøndelag HF

Sykehusene i Levanger og Namsos er lokalsykehus for nordlige Trøndelag fylke og Bindal kommune i Nordland. Osen og Roan i sørlige Trøndelag fylke har sykehusene i Helse Nord-Trøndelag som lokalsykehus.
Helseforetaket har behandlingssteder for psykisk helsevern, rusbehandling og rehabilitering på flere steder.

Helse Nord-Trøndelag HF

Private avtalespesialister

Vi har avtale med spesialister som driver egen praksis.

Våre private avtalespesialister

Les mer om avtalespesialistene og se hvilke spesialister vi har avtale med

Rettigheter ved behandling hos private avtalespesialister

Som pasient hos avtalespesialist betaler du for tjenesten etter takster som er fastsatt nasjonalt. Egenandelen er den samme som ved offentlige poliklinikker og den føres på egenandelskortet og gir grunnlag for frikort.

Du har de samme rettigheter når du undersøkes og behandles hos en avtalespesialist som når du oppsøker en offentlig poliklinikk på et sykehus. Siden avtalespesialistene er en del av spesialisthelsetjenesten, må du ha henvisning fra lege; enten en fastlege, privat spesialist eller fra lege på sykehus.

Transport og reisekostnader

Du betaler egenandel ved reiser til en avtalespesialist. Om du reiser til en avtalespesialist i en annen region, dekkes bare reise til nærmeste spesialist som kunne gitt den aktuelle tjenesten.

Private leverandører av helsetjenester

Vi har avtaler med flere private sykehus og andre som tilbyr spesialisert behandling. Avtalene er knyttet til bestemte behandlingstilbud det f.eks. kan være noe ventetid for i våre offentlige sykehus. Du kan også få henvisning til en privat leverandør om lokalsykehuset ikke har ansatt en spesialist som kan behandle deg.

Rett til fritt behandlingsvalg ble innført i 2015 og gjør at pasienter med rett til nødvendig helsehjelp i tillegg kan velge blant virksomheter som er godkjent gjennom ordning som forvaltes av HELFO.

Private sykehus med avtale

Du finner alle avtaler med private sykehus på Velg behandlingssted 
Alle typer inngrep og behandlinger er listet opp etter emner. 

Private rehabiliteringssteder

Her finner du en oversikt over rehabiliteringsstedene Helse Midt-Norge RHF har avtale med: 

Du finner til enhver tid oppdatert oversikt over innholdet i tilbudene på Helse Nord-Trøndelags nettsider.

Rusbehandlingsinstitusjoner

Vi har avtale med disse private rusinstitusjonene som samarbeider tett med helseforetakene våre.

  • Lade Behandlingssenter
    (Avtalen gjelder et bredt spekter av behandling, både poliklinikk, utredning, døgn- og dagbehandling. Flere regionale funksjoner som bl.a. døgntilbud for gravide og småbarnsforeldre; og egen avdeling for pasienter på tvang.)
  • Tyrilistiftelsen
    (Avtalen gjelder behandling for voksne (over 18 år). De fleste pasienter fra Midt-Norge får sin behandling ved avdeling Høvringen i Trondheim.)
  • NKS Kvamsgrindkollektivet
    (Avtalen gjelder helhetlig behandling for unge voksne med sammensatte lidelser og rusmiddelavhengighet.)

Private røntgeninstitutter

Nedenfor er en oversikt over de private røntgeninstituttene som har avtaler med Helse Midt-Norge.

Undersøkelser som omfattes av avtalen med Helse Midt-Norge vil ha samme egenandel som på offentlige sykehus. Pasienten må ha henvisning fra lege eller andre med henvisningsrett.

Trøndelag:
Henvisninger datert fra 1. mai 2018 sendes Aleris Røntgen AS i Trondheim.  

Møre- og Romsdal:
Henvisninger datert fra 1. juni 2018 sendes Aleris Røntgen AS i Ålesund.

Mer om behandling

Fant du det du lette etter?