For deg som skal søke midler

Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon (Samarbeidsorganet) har også i år lyst ut regionale forskningsmidler fra Helse Midt-Norge RHF til medisinske og helsefaglige prosjekter med oppstart i 2022. 

Det ble lyst ut forskningsmidler innenfor følgende søknadskategorier:

1. Stipend*

 • Doktorgradsstipend, kjent kandidat 
 • Doktorgradsstipend, ukjent kandidat 
 • Postdoktorstipend
 • Forskerstipend
 • Innovasjonsrettet doktorgradsstipend, kjent kandidat 
 • Innovasjonsrettet doktorgradsstipend, ukjent kandidat 
 • Innovasjonsrettet postdoktorstipend
 • Innovasjonsrettet forskerstipend

2. Prosjektmidler

3. Utenlandsopphold


Søknadsfrist var 1. juni 2021. Spørsmål til utlysningen kan rettes til sekratariatet for Samarbeidsorganet på samarbeidsorganet@mh.ntnu.no


Utlysningstekst og retningslinjer for årets utlysning er tilgjengelig under:

Utlysning av regionale forskningsmidler fra Samarbeidsorganet 2021 for oppstart 2022


Documents in English:

Informasjonsmøter om utlysningen

Det har blitt avholdt tre informasjonsmøter i forbindelse med utlysningen. Det er ikke planlagt flere informasjonsmøter nå, men dersom du ikke fikk med deg dette kan du se presentasjonen her: 

Presentasjon fra informasjonsmøte om utlysningen (pdf)

Skjema knyttet til utlysningen av forskningsmidler

Skjema for lederforankring ved vertsintsitusjon 2021 for 2022 (pdf)

Skjema - Søknad om ekstra driftsmidler til stilling (docx)

Skjema - Søknad om midler til innovasjonsrettet stilling (docx)


Forms in English:

Form - Application for extra funds to cover running costs (docx)

Form - Application for innovation focused fellowships (docx)

Søkerinstitusjon og vertsinstitusjon

Søkerinstitusjon

Alle søkere må angi søkerinstitusjon ved opprettelse av søknadsskjemaet. Mulige søkerinstitusjoner er lagt inn på forhånd, og det kan kun velges blant klinikker i helseforetak i regionen. Riktig søkerinstitusjon er den klinikken søker er tilsatt ved eller har etablert samarbeid med.

Dersom du kommer i skade for å velge feil søkerinstitusjon ved opprettelse av søknaden, er det mulig å endre dette i etterkant. Dette gjøres på følgende måte: åpne boksen for prosjektinfo i søknadsskjemaet ved å trykke på pilen til venstre for prosjekttittelen (nær toppen av siden). Trykk deretter på redigeringsknappen.

Vertsinstitusjon

Vertsinstitusjon skal angis under "klassifisering" etter at søknadsskjemaet er opprettet. Med vertsinstitusjon mener vi den institusjonen kandidaten er tilsatt - eller skal tilsettes - ved, og som tildelingsbrevet skal adresseres til. Vertsinstitusjon vil med andre ord være den institusjonen som skal forvalte prosjektet økonomisk. Eksempel på annen vertsinstitusjon kan være universitet eller høgskole i regionen.

Søkerinstitusjon og vertsinstitusjon kan være den samme dersom søknaden utgår fra et helseforetak. Vi ber alle søkere om å avklare aktuell søkerinstitusjon og eventuell annen vertsinstitusjon før arbeidet med søknaden påbegynnes.

Krav om lederforankring

Det er et absolutt krav at alle søknader om forskningsmidler fra Helse Midt-Norge RHF er forankret i helseforetak.

Forankring i helseforetaket skal skje ved klinikksjef, som får en e-post med lenke til elektronisk forankringsskjema når søknaden leveres. Det forutsettes at søkere har avklart med klinikksjef at søknaden er forankret og innebærer et reelt samarbeid med klinikken, før skjemaet opprettes. Videre innebærer forankring at klinikksjef støtter at den eller de ansatte i klinikken som er involvert i prosjektet bruker tid på forskning. I noen tilfeller kan dette kreve at klinikken bidrar med midler eller ressurser, f.eks. frikjøp fra klinisk stilling. Vi ønsker at slike forhold skal være avklart på forhånd.

Klinikksjef skal bekrefte forankring via lenken, samt skrive en kommentar til søknaden, hvor det eksplisitt framgår at søknaden støttes. Frist for forankring ved klinikksjef er tre uker etter søknadsfrist. Det er søkers ansvar å følge med på at søknaden forankres innen fristen. Søknader som mangler forankring, vil forkastes før vurdering.

Dersom søker skal tilsettes ved annen institusjon enn den klinikken som er valgt som søkerinstitusjon (f.eks. en ph.d.-kandidat som skal tilsettes ved et institutt på NTNU), skal det i tillegg til forankring fra klinikksjef vedlegges et forankringsskjema fra egen leder (nivå: instituttleder eller lignende). Skjemaet lastes opp under «andre vedlegg» før innlevering av søknaden. Det er ikke anledning til å ettersende forankringsskjema etter søknadsfristen.

Prosjekter som skal forvaltes i helseforetak trenger ikke legge ved forankringsskjema fra annen institusjon - dette gjelder kun for prosjekter der søkerinstitusjon ikke er vertsinstitusjon.

Dersom du er usikker på hvem som skal forankre din søknad eller hvordan du går frem for å sikre forankring, vennligst ta kontakt med sekretariatet (samarbeidsorganet@mh.ntnu.no).

Krav om brukermedvirkning i forskning

Hvorfor brukermedvirkning?

Formålet med brukermedvirkning er å bedre forskningens kvalitet og relevans. Det skal gi en merverdi.

Det er et krav om at det i søknader om regionale forskningsmidler skal redegjøres for hvordan brukere er involvert i planleggingen og gjennomføring av prosjektet.

Brukermedvirkningskravet kommer fra Helse og Omsorgsdepartementet og er en del av oppdraget til de regionale helseforetakene.

Brukermedvirkning i søknadens prosjektbeskrivelse

I prosjektbeskrivelsen skal du redegjøre for hvordan du i ditt prosjekt oppfyller kravet om brukermedvirkning.

Merk at brukermedvirkning i forskning betyr å involvere brukere i forskingsarbeidet, ikke som studieobjekter, men som rådgivere, samarbeidspartnere, medforskere eller som representanter/observatører i forskningsgrupper eller andre organ som legger til rette for- og som gjør vedtak om forskning. Du skal:

 • Redegjøre for hvordan brukermedvirkning kan gjøre forskningsprosjektet bedre
 • Beskrive hvordan brukere er involvert- eller planlagt involvert i planlegging og gjennomføring av prosjektet. NB! Ikke oppgi navn og/eller diagnoser på dine brukermedvirkere.
 • Dersom brukermedvirkning ikke er relevant for prosjektet skal dette begrunnes
Lenke: Nasjonal veileder for brukermedvirkning i helseforskning i spesialisthelsetjenesten (pdf)

Digitalt kurs: Kurs i brukermedvirkning  for forskere og brukermedvirkere

Hvem er «brukeren»?

Brukere er i hovedsak pasienter og pårørende til pasienter.

Brukere blir brukerrepresentanter når deres egne erfaringer er utviklet til å være generaliserte erfaringer, som danner grunnlag for at de skal kunne representere flere enn seg selv, vanligvis via brukerorganisasjoner og -utvalg.

Hvordan rekruttere brukere?

Det er organisasjonen selv som peker ut aktuelle kandidater.

Dersom forskningsprosjektet har en tydelig definert målgruppe, kan forskeren henvende seg til en pasient- / brukerorganisasjon.

 • Hovedregelen er å ta kontakt med en organisasjon som er nært knyttet til forskningsfeltet, f.eks.:
  • Astma og allergiforbundet
  • Diabetesforbundet

Dersom prosjektet har mer allmenngyldige problemstillinger, f.eks. innen helsetjenesteforskning, kan forskeren ta kontakt med:

 • Helseforetakets brukerutvalg eller
 • Det regionale brukerutvalget (RBU).
 • Paraplyorganisasjoner, som for eksempel
  • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) eller
  • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
 • Brukerråd eller brukerpanel ved sykehus, hvor dette er etablert.

Dersom den aktuelle brukerorganisasjonen eller brukerutvalget ikke har kapasitet til å bidra med brukerrepresentanter, kan forskeren finne brukere som ikke er medlem av en organisasjon. I slike tilfeller er det viktig at forsker følger gjeldende lover og regler for pasientkontakt, personvern og taushetsplikt.

Søknadsvurdering - kvalitet og nytteverdi

Felles vurderingskriterier for alle som søker forskningsmidler fra Helse Midt-Norge RHF er vedtatt av Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon, og følger nasjonale retningslinjer utarbeidet i 2016. Søknadene vurderes både etter vitenskapelig kvalitet og nytteverdi for pasient og helsetjeneste.

I henhold til nasjonale retningslinjer for søknader om regionale forskningsmidler, skal kvalitet og nytte likestilles i vurderingen. Nytteverdi vil derfor vurderes med egne delkriterier, og vurdering av kvalitet og nytte gjøres av samme komité.

Vurderingskriterier for søknader til årets utlysning (pdf)

Det er angitt flere underpunkter for hvert enkelt vurderingskriterium. Disse underpunktene er ment som eksempler på hva som kan inngå i vurderingen av det enkelte kriteriet.

Merk at de ulike delkriteriene vil vurderes opp mot den enkelte søknadskategori - for eksempel vil originalitet være særlig viktig for søknader om innovasjonsrettede stillinger.

Stipendsatser

Samarbeidsorganet følger Norges forskningsråd satser for stipend. Satsen for doktorgradsstipend, postdoktorstipend og forskerstipend 2021 er kr 1 156 000.

Sats for utenlandsstipend:

 • enslig: kr 20 000 per måned
 • med familie: kr 36 000 per måned

Tilbakemelding på søknad

Samtlige søkere vil få tilsendt skriftlig evaluering av sin søknad innen 31.12. i søknadsåret og trenger ikke etterspørre dette. Vurdering av søknaden kan på forespørsel oversendes nærmeste leder for strategisk arbeid før fremtidige utlysninger.

Klage på avslag

Søker har anledning til å påklage saksbehandlingsfeil i forbindelse med behandling av søknad om forskningsmidler. Utøvelse av faglig skjønn ved vurdering av søknaden kan ikke påklages.

Fristen for å klage er tre uker etter mottak av søknadsavslaget. 

Klagen skal fremmes skriftlig gjennom søkerinstitusjon (maks 2 sider), og være begrunnet, dvs. at det kortfattet skal gjøres rede for hvilke saksbehandlingsfeil den gjelder. 

Klagen sendes til samarbeidsorganet@mh.ntnu.no og behandles av Samarbeidsorganets arbeidsutvalg.

Kontakt

Sekretariatet for Samarbeidsorganet nås på følgende adresse: samarbeidsorganet@mh.ntnu.no

Toppfinansiering

Vi gjør oppmerksom på at retningslinjene for toppfinansiering er under revisjon og at det for tiden ikke er mulig å søke midler til toppfinansiering fra Samarbeidsorganet.

EU-insentiver

Vi gjør oppmerksom på at retningslinjene for EU-søknader er under revisjon. Per i dag har Samarbeidsorganet ikke avsatt midler til EU-intensiver. 

Ta kontakt med Søknadshjelpen ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU for informasjon om søknadsmuligheter knyttet til EU.Fant du det du lette etter?