For deg som skal søke midler

Kommende utlysning fra Helse Midt-Norge gjennom Samarbeidsorganet har søknadsfrist 13. juni 2018 kl. 16:00. eSøknad åpner i begynnelsen av mai - følg med her på nettsidene.


Disse forskningsprosjektene fikk tildeling fra Samarbeidsorganet for 2018

Her finner du informasjon om forrige utlysning:

Utlysningstekst forskningsmidler Helse Midt-Norge RHF 2017 (pdf)

Gjeldende bestemmelser for regionale forskningsmidler fra Helse Midt-Norge RHF - bokmål (pdf)Retningslinjer for de ulike søknadskategoriene - bokmål (pdf)Mal for prosjektbeskrivelse - bokmål (pdf)

     Regionalt Samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon

Information in English

Call for  proposals - Central Norway Regional Health Authority (pdf) - English

Current regulations for regional research funding from the Central Norway RHA (pdf)Information about the application categories (pdf)Template for project description (pdf)          Summary in English (pdf)

Det er kun mulig å laste opp ett vedlegg til søknaden i tillegg til prosjektbeskrivelsen. Det betyr at alle andre vedlegg må settes sammen til ett PDF-dokument, som lastes opp under «Andre vedlegg» i eSøknad. Krav til vedlegg avhenger av søknadskategori og eventuelt behov for forankring utenfor søkerinstitusjonen.

Alle søknadstyper skal ha følgende vedlegg:

 • Søkers CV, anbefalt lengde 2 sider.
 • Publikasjonsliste for søker siste fem år. Det skal tydelig skilles mellom vitenskapelige artikler og andre forskningspublikasjoner.
 • Forankringsskjema dersom vertsinstitusjon er en annen enn søkerinstitusjonen
 • Eventuelt annen viktig informasjon, f.eks. spesifisert budsjett/fremdriftsplan (se pkt. 4.3 i prosjektbeskrivelsen), anbefalingsbrev, vurdering fra ekstern finansiør.

Obligatorisk tillegg for søknader om doktorgradsstipend med kjent kandidat:

 • Hovedveileders CV og publikasjonsliste siste fem år
 • Veiledererklæring fra hovedveileder, herunder en vurdering av gjennomførbarhet
 • Karakterutskrift/vitnemål fra embetseksamen høyere grad (for eksempel cand. med)
 • Søkere med utenlandsk grad må dokumentere hvordan denne vurderes i forhold til norsk høyere grads eksamen, og skal derfor legge ved ekvivalensvurdering

Obligatorisk tillegg for søknader om postdoktorstipend:

 • Hovedveileders eller faglig ansvarliges CV og publikasjonsliste siste fem år
 • Bekreftelse på avlagt doktorgrad
 • Erklæring fra hovedveileder om status for doktorgradsavhandlingen, dersom denne ikke er innlevert ved søknadstidspunktet

Obligatorisk tillegg for søknader om utenlandsstipend:

 • Invitasjonsbrev fra utenlandsk partnerinstitusjon

Obligatorisk tillegg for søknader om stillinger rettet mot innovasjon:

 • Eget skjema som beskriver innovasjonsaspektet. Utfylt skjema skal være på maks fem sider.

Søkerinstitusjon og vertsinstitusjon

Søkerinstitusjon

Alle søkere må angi søkerinstitusjon ved opprettelse av søknadsskjemaet. Mulige søkerinstitusjoner er lagt inn på forhånd, og det kan kun velges blant klinikker/divisjoner i helseforetak i regionen. Riktig søkerinstitusjon er den klinikken søker er tilsatt ved eller har etablert samarbeid med.

Dersom du kommer i skade for å velge feil søkerinstitusjon ved opprettelse av søknaden, er det mulig å endre dette i etterkant. Dette gjøres på følgende måte: åpne boksen for prosjektinfo i søknadsskjemaet ved å trykke på pilen til venstre for prosjekttittelen (nær toppen av siden). Trykk deretter på redigeringsknappen.

Vertsinstitusjon

Vertsinstitusjon skal angis under "klassifisering" etter at søknadsskjemaet er opprettet. Med vertsinstitusjon mener vi den institusjonen kandidaten er tilsatt - eller skal tilsettes - ved, og som tildelingsbrevet skal adresseres til. Vertsinstitusjon vil med andre ord være den institusjonen som skal forvalte prosjektet økonomisk. Eksempel på annen vertsinstitusjon kan være NTNU eller høgskole i regionen.

Søkerinstitusjon og vertsinstitusjon kan være den samme dersom søknaden utgår fra et helseforetak. Vi ber alle søkere om å avklare aktuell søkerinstitusjon og eventuell annen vertsinstitusjon før arbeidet med søknaden påbegynnes.

Lederforankring

Det er et absolutt krav at alle søknader om forskningsmidler fra Helse Midt-Norge RHF er forankret i helseforetak.

Hensikten er å sikre at aktuell leder er informert om det planlagte prosjektet, og at en eventuell tildeling kan medføre tilsettinger ved institusjonen.

Forankring i helseforetaket skal skje ved klinikksjef, som får en e-post med lenke til elektronisk forankringsskjema når søknaden leveres. Det forutsettes at søkere har avklart med klinikksjef at søknaden er forankret og innebærer et reelt samarbeid med klinikken, før skjemaet opprettes. Med forankring menes at klinikksjef skriver en kommentar til søknaden, hvor det eksplisitt framgår at søknaden støttes. Frist for forankring ved klinikksjef er 1. juli. Det er søkers ansvar å følge med på at søknaden forankres innen fristen. Søknader som mangler forankring, vil forkastes før vurdering.

Dersom søker skal tilsettes ved annen institusjon enn den klinikken som er valgt som søkerinstitusjon (f.eks. en ph.d.-kandidat som skal tilsettes ved et institutt på NTNU), skal det i tillegg til forankring fra klinikksjef vedlegges et forankringsskjema fra egen leder (nivå: instituttleder eller lignende). Skjemaet lastes opp under «andre vedlegg» før innlevering av søknaden. Det er ikke anledning til å ettersende forankringsskjema etter søknadsfristen.

Prosjekter som skal forvaltes i helseforetak trenger ikke legge ved forankringsskjema fra annen institusjon - dette gjelder kun for prosjekter der søkerinstitusjon ikke er vertsinstitusjon.

Dersom du er usikker på hvem som skal forankre din søknad eller hvordan du går frem for å sikre forankring, vennligst ta kontakt med sekretariatet (samarbeidsorganet@mh.ntnu.no).

Om brukermedvirkning

Alle søknader om prosjektmidler fra Helse Midt-Norge RHF skal beskrive hvem som er brukere av forskningsresultatene fra prosjektet, og i hvilken grad bruker(e) er involvert i planlegging og eller gjennomføring av prosjektene. Brukermedvirkning vil si at brukerne har innflytelse på helsetjenesten og utforming av tjenestetilbudet. Brukermedvirkning er lovfestet i spesialisthelsetjenesten, og brukermedvirkning i forskning er et krav fra myndighetene.

Helse Midt-Norge RHF har utarbeidet en egen veileder for brukermedvirkning i helseforskning i vår region, som gir konkrete råd og retningslinjer for å støtte forskere og brukere. Her finnes informasjon om hvordan brukermedvirkning kan foregå, og hvordan man kan finne frem til aktuelle brukere.

Brukermedvirkning i forskning - veileder fra HMN.pdf

Det anbefales å etablere kontakt med brukere så nært søkermiljøet som mulig, og så tidlig i prosessen som mulig. Med brukere forstår vi primært sluttbrukere av forskningsprosjektets resultater, det vil si pasienter og pårørende. Ethvert prosjekt må definere sine brukere og hvordan det kan tilrettelegges for brukermedvirkning.

Merk at det å være forsøksperson eller den det forskes på, ikke regnes som brukermedvirkning!

Er brukermedvirkning relevant for mitt prosjekt?
Kravet i utlysningene fra Helse Midt-Norge er at alle prosjektsøknader skal si noe om hvem som er sluttbrukerne av prosjektets resultater, og vurdere hvorvidt brukermedvirkning er relevant for prosjektet.

Et eksempel på prosjekter hvor brukermedvirkning kan være mindre relevant er basale prosjekter som på sikt vil være klinisk relevant, men først noe frem i tid. Alle som ellers tilfredsstiller kriteriene er velkommen til å søke, selv om det ikke er relevant med brukermedvirkning. Det som kreves, er at alle skal ha reflektert over og vurdert hvorvidt det er relevant å involvere brukere, og eventuelt begrunne hvorfor det ikke er det.

Det presiseres at brukermedvirkning i søknader må ha relevans i det aktuelle prosjektet for at dette skal kunne gi uttelling i vurderingen.

Søknader som ikke beskriver brukermedvirkning, blir ikke sendt videre til vurdering.

Søknadsvurdering - kvalitet og nytteverdi

Felles vurderingskriterier for alle som søker forskningsmidler fra Helse Midt-Norge RHF er vedtatt av Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon, og følger nasjonale retningslinjer utarbeidet i 2016. Søknadene vurderes både etter vitenskapelig kvalitet og nytteverdi for pasient og helsetjeneste.

I henhold til nasjonale retningslinjer, basert på rapporten Nyttevurdering i prosjektsøknader om regionale forskningsmidler (pdf), skal kvalitet og nytte likestilles i vurderingen. Nytteverdi vil derfor vurderes med egne delkriterier, og vurdering av kvalitet og nytte gjøres av samme komité.

Vurderingskriterier for søknader til årets utlysning (pdf).

Det er angitt flere underpunkter for hvert enkelt vurderingskriterium. Disse underpunktene er ment som eksempler på hva som kan inngå i vurderingen av det enkelte kriteriet.

Merk at de ulike delkriteriene vil vurderes opp mot den enkelte søknadskategori - for eksempel vil originalitet være særlig viktig for søknader om innovasjonsrettede stillinger.

Tilbakemelding på søknad

Samtlige søkere vil få tilsendt skriftlig evaluering av sin søknad 31.12.2017 og trenger ikke etterspørre dette.

Klage på avslag

Prosjektleder (søker) har anledning til å påklage saksbehandlingsfeil i forbindelse med behandling av søknad om forskningsmidler. Utøvelse av faglig skjønn ved vurdering av søknaden kan ikke påklages.

Fristen for å klage er tre uker etter mottak av søknadsavslaget. Behandlingstid er to uker.

Klagen skal fremmes skriftlig gjennom søkerinstitusjon (maks 2 sider), og være begrunnet, dvs. at det kortfattet skal gjøres rede for hvilke saksbehandlingsfeil den gjelder. Klagen skal signeres av forskningsledelsen ved søkerinstitusjonen.

Klagen sendes til samarbeidsorganet@mh.ntnu.no

Dersom søker og søknadsinstitusjon etter denne redegjørelse ønsker å opprettholde klagen, vil saken bli oversendt et eget klageutvalg med juridisk kompetanse og eksterne medlemmer.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.