For deg som skal søke midler

Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon (Samarbeidsorganet) vil også i år lyse ut regionale forskningsmidler fra Helse Midt-Norge RHF til medisinske og helsefaglige prosjekter med oppstart i 2022. 


Utlysningen vil bli publisert i løpet av uke 16. Søknadsfrist er 1. juni 2021.

Det er vedtatt å lyse ut forskningsmidler innenfor følgende søknadskategorier:

1. Stipend*

  • Doktorgradsstipend, kjent kandidat 
  • Doktorgradsstipend, ukjent kandidat 
  • Postdoktorstipend
  • Forskerstipend
  • Innovasjonsrettet doktorgradsstipend, kjent kandidat 
  • Innovasjonsrettet doktorgradsstipend, ukjent kandidat 
  • Innovasjonsrettet postdoktorstipend
  • Innovasjonsrettet forskerstipend

2. Prosjektmidler

3. Utenlandsopphold

*Stipendstillingene har en varighet på inntil 3 årsverk og det kan søkes om ekstra driftsmidler og ekstra midler for utenlandsopphold i alle stillingskategorier.

Vi gjør oppmerksom på at det vil komme endringer i retningslinjer og dokumenter knyttet til årets utlysning. 


Fjorårets utlysning
Nedenfor finner du dokumentene knyttet til fjorårets utlysning av forskningsmidler:

Spørsmål til den kommende utlysningen kan rettes til sekratariatet for Samarbeidsorganet på samarbeidsorganet@mh.ntnu.no

Søkerinstitusjon og vertsinstitusjon

Søkerinstitusjon

Alle søkere må angi søkerinstitusjon ved opprettelse av søknadsskjemaet. Mulige søkerinstitusjoner er lagt inn på forhånd, og det kan kun velges blant klinikker i helseforetak i regionen. Riktig søkerinstitusjon er den klinikken søker er tilsatt ved eller har etablert samarbeid med.

Dersom du kommer i skade for å velge feil søkerinstitusjon ved opprettelse av søknaden, er det mulig å endre dette i etterkant. Dette gjøres på følgende måte: åpne boksen for prosjektinfo i søknadsskjemaet ved å trykke på pilen til venstre for prosjekttittelen (nær toppen av siden). Trykk deretter på redigeringsknappen.

Vertsinstitusjon

Vertsinstitusjon skal angis under "klassifisering" etter at søknadsskjemaet er opprettet. Med vertsinstitusjon mener vi den institusjonen kandidaten er tilsatt - eller skal tilsettes - ved, og som tildelingsbrevet skal adresseres til. Vertsinstitusjon vil med andre ord være den institusjonen som skal forvalte prosjektet økonomisk. Eksempel på annen vertsinstitusjon kan være universitet eller høgskole i regionen.

Søkerinstitusjon og vertsinstitusjon kan være den samme dersom søknaden utgår fra et helseforetak. Vi ber alle søkere om å avklare aktuell søkerinstitusjon og eventuell annen vertsinstitusjon før arbeidet med søknaden påbegynnes.

Krav om lederforankring

Det er et absolutt krav at alle søknader om forskningsmidler fra Helse Midt-Norge RHF er forankret i helseforetak.

Forankring i helseforetaket skal skje ved klinikksjef, som får en e-post med lenke til elektronisk forankringsskjema når søknaden leveres. Det forutsettes at søkere har avklart med klinikksjef at søknaden er forankret og innebærer et reelt samarbeid med klinikken, før skjemaet opprettes. Videre innebærer forankring at klinikksjef støtter at den eller de ansatte i klinikken som er involvert i prosjektet bruker tid på forskning. I noen tilfeller kan dette kreve at klinikken bidrar med midler eller ressurser, f.eks. frikjøp fra klinisk stilling. Vi ønsker at slike forhold skal være avklart på forhånd.

Klinikksjef skal bekrefte forankring via lenken, samt skrive en kommentar til søknaden, hvor det eksplisitt framgår at søknaden støttes. Frist for forankring ved klinikksjef er tre uker etter søknadsfrist. Det er søkers ansvar å følge med på at søknaden forankres innen fristen. Søknader som mangler forankring, vil forkastes før vurdering.

Dersom søker skal tilsettes ved annen institusjon enn den klinikken som er valgt som søkerinstitusjon (f.eks. en ph.d.-kandidat som skal tilsettes ved et institutt på NTNU), skal det i tillegg til forankring fra klinikksjef vedlegges et forankringsskjema fra egen leder (nivå: instituttleder eller lignende). Skjemaet lastes opp under «andre vedlegg» før innlevering av søknaden. Det er ikke anledning til å ettersende forankringsskjema etter søknadsfristen.

Prosjekter som skal forvaltes i helseforetak trenger ikke legge ved forankringsskjema fra annen institusjon - dette gjelder kun for prosjekter der søkerinstitusjon ikke er vertsinstitusjon.

Dersom du er usikker på hvem som skal forankre din søknad eller hvordan du går frem for å sikre forankring, vennligst ta kontakt med sekretariatet (samarbeidsorganet@mh.ntnu.no).

Krav om brukermedvirkning i forskning

Alle søknader om prosjektmidler fra Helse Midt-Norge RHF skal beskrive hvem som er brukere av forskningsresultatene fra prosjektet, og i hvilken grad bruker(e) er involvert i planlegging og eller gjennomføring av prosjektene. Brukermedvirkning vil si at brukerne har innflytelse på helsetjenesten og utforming av tjenestetilbudet. Brukermedvirkning er lovfestet i spesialisthelsetjenesten, og brukermedvirkning i forskning er et krav fra myndighetene.

Helseregionene har utarbeidet en nasjonal veileder for brukermedvirkning i helseforskning, som gir konkrete råd og retningslinjer for å støtte forskere og brukere. Her finnes informasjon om hvordan brukermedvirkning kan foregå, og hvordan man kan finne frem til aktuelle brukere.

Brukermedvirkning i forskning - Nasjonal veileder (pdf)

Det anbefales å etablere kontakt med brukere så nært søkermiljøet som mulig, og så tidlig i prosessen som mulig. Med brukere forstår vi alltid sluttbrukere av forskningsprosjektets resultater, det vil si pasienter og pårørende. Dette gjelder også prosjekter med andre brukergrupper, f.eks. helsepersonell. I slike tilfeller skal brukerperspektivet for både helsepersonell og pasienter/pårørende beskrives. Ethvert prosjekt må definere sine brukere og hvordan det kan tilrettelegges for brukermedvirkning.

Merk at det å være forsøksperson eller den det forskes på, ikke regnes som brukermedvirkning!

Er brukermedvirkning relevant for mitt prosjekt?
Kravet i utlysningene fra Helse Midt-Norge er at alle prosjektsøknader skal si noe om hvem som er sluttbrukerne av prosjektets resultater, og vurdere hvorvidt brukermedvirkning er relevant for prosjektet.

Et eksempel på prosjekter hvor brukermedvirkning kan være mindre relevant er basale prosjekter som på sikt vil være klinisk relevant, men først noe frem i tid. Alle som ellers tilfredsstiller kriteriene er velkommen til å søke, selv om det ikke er relevant med brukermedvirkning. Det som kreves, er at alle skal ha reflektert over og vurdert hvorvidt det er relevant å involvere brukere, og eventuelt begrunne hvorfor det ikke er det.

Det presiseres at brukermedvirkning i søknader må ha relevans i det aktuelle prosjektet for at dette skal kunne gi uttelling i vurderingen.

Søknader som ikke beskriver brukermedvirkning, blir ikke sendt videre til vurdering.

Søknadsvurdering - kvalitet og nytteverdi

Felles vurderingskriterier for alle som søker forskningsmidler fra Helse Midt-Norge RHF er vedtatt av Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon, og følger nasjonale retningslinjer utarbeidet i 2016. Søknadene vurderes både etter vitenskapelig kvalitet og nytteverdi for pasient og helsetjeneste.

I henhold til nasjonale retningslinjer for søknader om regionale forskningsmidler, skal kvalitet og nytte likestilles i vurderingen. Nytteverdi vil derfor vurderes med egne delkriterier, og vurdering av kvalitet og nytte gjøres av samme komité.

Vurderingskriterier for søknader til årets utlysning (pdf)

Det er angitt flere underpunkter for hvert enkelt vurderingskriterium. Disse underpunktene er ment som eksempler på hva som kan inngå i vurderingen av det enkelte kriteriet.

Merk at de ulike delkriteriene vil vurderes opp mot den enkelte søknadskategori - for eksempel vil originalitet være særlig viktig for søknader om innovasjonsrettede stillinger.

Stipendsatser

Samarbeidsorganet følger Norges forskningsråd satser for stipend. Satsen for doktorgradsstipend, postdoktorstipend og forskerstipend 2021 er kr 1 156 000.

Sats for utenlandsstipend:

  • enslig: kr 20 000 per måned
  • med familie: kr 36 000 per måned

Tilbakemelding på søknad

Samtlige søkere vil få tilsendt skriftlig evaluering av sin søknad innen 31.12. i søknadsåret og trenger ikke etterspørre dette. Vurdering av søknaden kan på forespørsel oversendes nærmeste leder for strategisk arbeid før fremtidige utlysninger.

Klage på avslag

Søker har anledning til å påklage saksbehandlingsfeil i forbindelse med behandling av søknad om forskningsmidler. Utøvelse av faglig skjønn ved vurdering av søknaden kan ikke påklages.

Fristen for å klage er tre uker etter mottak av søknadsavslaget. Svar på klage kan forventes innen tre uker.

Klagen skal fremmes skriftlig gjennom søkerinstitusjon (maks 2 sider), og være begrunnet, dvs. at det kortfattet skal gjøres rede for hvilke saksbehandlingsfeil den gjelder. 

Klagen sendes til samarbeidsorganet@mh.ntnu.no og behandles av Samarbeidsorganets arbeidsutvalg.

Kontakt

Sekretariatet for Samarbeidsorganet nås på følgende adresse: samarbeidsorganet@mh.ntnu.no

Toppfinansiering

For å stimulere forskere i regionen til å søke om ekstern finansiering av sin forskning, ønsker Helse Midt-Norge å bidra med toppfinansiering til ph.d-, postdoktor- og forskerstillinger der slike tildelinger ikke er fullfinansiert. Søknaden behandles i henhold til de retningslinjer som Helse Midt-Norge til enhver tid opererer med. Det betyr at det kreves dokumentert samarbeid med minst én deltaker ansatt i helseforetak. Deltakerens rolle i prosjektet skal beskrives i søknaden. Det er imidlertid ikke nødvendig med forankring fra klinikksjef for søknader om toppfinansiering, i motsetning til søknader til den årlige utlysningen av regionale forskningsmidler.

Flere ideelle organisasjoner gir lønnsmidler (inkl. sosiale utgifter), samt en begrenset sum driftsmidler. Slike stipender medfører derfor økte utgifter til drift og overhead ved den enheten vedkommende tilsettes. Det er mulig å søke Helse Midt-Norge om finansiering av mellomlegget, som tilsvarer våre gjeldende satser fratrukket grunnfinansiør sin rundsumbevilgning, inkludert evt. innvilgede driftsutgifter. Det forutsettes at grunnfinansiør dekker minimum 60 % av totale kostnader for at søker skal få innvilget toppfinansiering fra Helse Midt-Norge.

Hvem kan søke?

Søknad om toppfinansiering kan fremmes fra personer som har fått innvilget ph.d.-, postdoktor eller forskerstipend fra ideelle organisasjoner, til prosjekter som har relevans for helseforetak. Eksempler på organisasjoner som omfattes av denne ordningen, er Stiftelsen DAM, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Kreftforeningen, m.fl. Merk at stipend fra Kreftforeningen utløser gaveforsterkning for ansatte ved enkelte institusjoner, f.eks. NTNU. Det er likevel mulig å søke Samarbeidsorganet om toppfinansiering, under forutsetning av at grunnfinansiering og gaveforsterkning til sammen ikke overskrider Samarbeidsorganets rundsum.

Søknad om toppfinansiering må fremmes innen 6 måneder etter at søker har fått innvilget forskningsmidler fra den aktuelle organisasjonen. Dersom vi mottar søknad om toppfinansiering etter denne fristen, vil det kun innvilges midler fra året etter søknad er mottatt.

Krav til søknaden:

Søknaden skal være på én side, og redegjøre for følgende:

•Tildelt finansiering, inkl. eventuelle vilkår og oppstartsdato. Det skal spesifiseres når tildelingen fra grunnfinansiør starter, og når tildelingen ble gitt.
•Prosjektets relevans for helseforetak og samarbeid med helseforetaket.

I tillegg skal søknaden inneholde et budsjett i henhold til følgende mal:

Mal for budsjett
Budsjett
År202x202x202xSum
Samarbeidsorganets sats for rundsum
Grunnfinansiørs rundsum
Søknadssum toppfinansiering

Søknaden skal vedlegges:

1. Kandidatens (og hovedveileders) CV
2. Prosjektbeskrivelse
3. Bekreftelse på tildeling fra grunnfinansiør/prosjektkontrakt

Søknad sendes sekretariatet for Samarbeidsorganet på følgende adresse: samarbeidsorganet@mh.ntnu.no

Søknadene behandles fortløpende, og senest innen tre uker etter at søknaden er mottatt.

EU-insentiver

Helse Midt-Norge ønsker å styrke EU-søknader i regionen. Midlene skal være lett tilgjengelige, og det er mulig å søke fortløpende gjennom året. Vilkår for tildeling gjelder som for øvrige tildelinger fra Helse Midt-Norge, i tråd med til enhver tid gjeldende strategier og gjeldende satsingsområder.

EU-midlene er tilgjengelig for følgende formål:
1. Posisjoneringsstøtte (POS-midler)
2. Prosjektetableringsstøtte (PES-midler)

1. Posisjoneringsstøtte

Tenker du på å starte eller delta i et EU-prosjekt? Men er du ennå ikke helt sikker, slik at PES-midler ikke er aktuelt på nåværende tidspunkt? POS-midler kan søkes til dekning av reisekostnader for å delta i møter som kan lede til europeiske prosjekter (f.eks Horizon 2020, Joint Programming Initiatives).

Krav til søknaden

Søknaden skal være ca ½ side og inkludere følgende punkter:

•Hva er status for dine planer om EU-prosjekt? (Idéstadiet? Konsortiepartner identifisert?)
•Hvilke(t) møte(r) planlegger du å delta på?
•Hvordan skal dette møtet bidra til å materialisere din plan for å delta i/koordinere et europeisk prosjekt?
Hva er de estimerte kostnadene for turen (kun reise og opphold), og hvordan kan du forsvare dem?

Søknadene skal støttes av klinikksjef/instituttleder. Bekreftelse på e-post er tilstrekkelig.

2. Prosjektetableringsstøtte (PES)

PES-midler kan søkes når det foreligger mer konkrete planer om å sende
prosjektsøknad til EU, og skal sendes så tidlig som mulig i søknadsløpet. Søknadsbeløp og
retningslinjer er harmonisert med PES2020 fra Norges forskningsråd (NFR).

Følgende typer søknadsstøtte kan søkes om:

•Reisekostnader knyttet til utarbeidelse av søknad
•Innkjøp av ekstern assistanse og rådgivning til søknadsarbeid
•Frikjøp av personale til søknadsskriving (ved helseforetak, universitet, høgskole)

Det forutsettes at det søkes om PES-midler fra NFR i tillegg til støtten fra Samarbeidsorganet.
Støtten fra NFR kan maksimalt utgjøre 50 %, og midlene fra Samarbeidsorganet vil dekke
resterende beløp opp til 100 % av maksimal støtte fra NFR. Ved behov garanterer Samarbeidsorganet
for hele beløpet inntil det er kommet svar på PES-søknad til NFR. Dersom gyldig søknad ikke sendes NFR vil midlene bortfalle.

Merk at lønnskostnader for fast ansatte ved universitet og høgskoler ikke dekkes. Frikjøp av
personale dekkes imidlertid på samme måte som NFR sine PES-midler. Dersom
disse kostnadene i praksis viser seg å overstige NFR sitt maksimumsbeløp, kan ytterligere støtte
fra Samarbeidsorganet vurderes. Kontakt i tilfelle eu-office@mh.ntnu.no for assistanse og
rådgivning.

Krav til søknaden

Søknaden skal være på én side og inkludere en redegjørelse for søknadsbeløp og hvordan dette
skal benyttes. Prosjektskisse for EU-prosjektet skal vedlegges - kopi av PES2020-søknad er
tilstrekkelig. Dersom EU-søknad ikke blir sendt, eller søknaden forkastes grunnet formelle feil (ineligible) bortfaller rett til søknadsstøtte.

Søknadene skal støttes av klinikksjef/instituttleder. Bekreftelse på e-post er tilstrekkelig.

Innsending og behandling av søknader

Søknader sendes på e-post til: eu-office@mh.ntnu.no
Saksbehandling utføres av EU-rådgiver ved MH-fakultetet, NTNU. Bistand til utforming av PES-søknad til Forskningsrådet kan gis ved forespørsel til samme epost-adresse.

Fant du det du lette etter?