For deg som har fått midler

Har du mottatt midler fra Helse Midt-Norge RHF gjennom Samarbeidsorganet eller Felles Forskningsutvalg? Her finner du krav om rapportering, forfatteradresse i publikasjoner og søknadsskjema for endring i prosjekter.

Søknadsskjema for endringer i pågående prosjekter

Helse Midt-Norge RHF skal, som finansieringskilde, godkjenne eventuelle endringer i bruk av tildelte prosjektmidler. Dette gjelder omdisponering av midlene, forlengelse av prosjektperiode, permisjon fra stilling m.m.

Alle søknader om endring skal skje i samråd med prosjektleder og prosjektøkonom. Vi gjør oppmerksom på at Helse Midt-Norge kun kan godkjenne endringer av prosjektmidlene, og alle formaliteter vedrørende endringer av arbeidsforhold må avklares med nærmeste leder.

Søknad om endring skal sendes via eget nettskjema. Søknadene behandles fortløpende, og senest innen tre uker.

Søknadsskjema for endring i prosjekter

Endringer før oppstart av prosjektet

Det kan søkes om:

 • Endring av stillingsandel
 • Endring av ansettelsesinstitusjon
 • Utsatt oppstartdato (oppstart etter 1. oktober​). Dette forutsetter spesielle omstendigheter, slik som sykdom e.l. Utsatt oppstart grunnet forsinket masterstudie, doktoravhandling e.l. innvilges vanligvis ikke.

Det kan ikke søkes om:

Etter hovedregelen tillates ikke overføring av ph.d.-, postdoktor- eller forskerstipender til andre kandidater. Dette er personlige stipender hvor kandidatens kompetanse ligger til grunn for tildeling. Dersom en kandidat trekker seg etter tildeling av stipend, skal Samarbeidsorganet informeres umiddelbart. 

Omdisponering av midler i prosjektperioden

Det kan søkes om:

 • Omdisponering av driftsmidler til lønn.
 • Endring av type stilling tildelt som del av flerårig prosjekt, dersom stilling er utlyst og det ikke finnes kvalifiserte søkere

Det kan ikke søkes om:

 • Etter hovedregelen tillates ikke overføring av stipend for ph.d., postdoktor eller forsker. Dette er personlige stipender hvor kandidatens kompetanse ligger til grunn for tildeling.
 • Overføring av tildelte midler til et annet prosjekt. Gjelder både pågående prosjekter, og utvikling av nye prosjekter som bygger på det gamle prosjektet.

Generelt gjelder prinsippet om at midlene skal brukes til det de er søkt om, og at arbeidet fortrinnsvis skal munne ut i vitenskapelige publikasjoner. Det tillates f.eks. ikke bruk av midler til frikjøp for søknadsskriving (med unntak for EU-midler).

Forlenget bruk av prosjektmidlene

Det kan søkes om forlenget bruk av prosjektmidlene ved forsinkelser i prosjekter. Vi ber om at slik søknad sendes i god tid før opprinnelig sluttdato for prosjektet. Begrunnelse for forsinkelse skal oppgis i søknaden, sammen med gjenstående beløp og ny antatt sluttdato for prosjektet.

Forlengelse kan som hovedregel gis inntil 1,5 år utover opprinnelig tildelt prosjektperiode. Ved behov for forlengelse utover dette må søknaden behandles særskilt.


For ph.d.-prosjekter kan det søkes om forlengelse av midler i inntil 3 mnd etter disputas, dersom bruken av midlene er direkte knyttet til selve avhandlingen. Eksempler på godkjent bruk er publiserings- eller trykkeutgifter, presentasjon av avhandlingen på konferanser eller utgifter knyttet til disputasen.

Permisjon og reduksjon av stillingsandel

Det skilles mellom lovfestet permisjon og frivillig permisjon. Lovfestede permisjoner (som svangerskapspermisjon, omsorgspermisjon m.m.) er arbeidstagers rett og vil alltid innvilges. Dersom du har fått innvilget lovfestet permisjon fra arbeidsgiver, er det ikke nødvendig å søke om endring av ditt prosjekt, men vi ber om at du informerer sekretariatet per epost.

Dersom du har behov for annen (frivillig) permisjon eller redusert stillingsandel i prosjektperioden, gjelder følgende:

 • Det kan søkes om redusert stillingsandel/permisjon på bakgrunn av ønske om å jobbe i klinikk, undervisning e.l. Slike søknader vurderes skjønnsmessig i hvert enkelt tilfelle. Det skal oppgis ny sluttdato for prosjektet; denne beregnes av prosjektøkonom/HR-ansvarlig.
 • Det tillates som hovedregel ikke lavere stillingsandel enn 50 %.
 • Det innvilges ikke frivillig permisjon i lengre enn 6 måneder. Det kan gjøres unntak fra denne regelen for leger i turnustjeneste; dette krever særskilt behandling.

Viktig informasjon for stipendiater:

Stipendiater er som hovedregel tilknyttet både studieprogram og arbeidsgiver, og søknad om permisjon/redusert stilling må behandles av flere instanser.

For stipendiater ansatt ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU er det derfor utarbeidet en egen rutine for slik søknad, og vi ber om at denne følges.

For stipendiater ansatt andre steder ber vi om at rutiner for permisjon sjekkes med den aktuelle institusjonen.

Rapportering

Forskere som har mottatt midler fra Helse Midt-Norge rapporterer hvert år via eRapport, et felles forskningsregister for de fire regionale helseforetakene.

Alle rapporter er offentlig tilgjengelige, og det er mulig å søke på rapporter fra tidligere år. Du kan søke både på navn, institusjon, fagområde m.m.

Rapportering er en forutsetning for videreføring av midler fra Helse Midt-Norge. Alle som har mottatt midler vil få tilsendt e-post med anmodning om rapport i januar hvert år. Rapporten skal gi en oversikt over aktiviteten i prosjektet det foregående året. Manglende rapportering kan føre til at midlene trekkes tilbake før prosjektperiodens utløp.

Innsendte rapporter ligger til grunn for videre rapportering til Helse og Omsorgsdepartementet, samt den nasjonale rapporten Forskning og innovasjon til pasientens beste, som utarbeides i fellesskap av de regionale helseforetakene.

Publikasjoner og adressering

Den dokumenterte forskningsaktiviteten i helseforetakene ligger til grunn for Helse- og omsorgsdepartementets fordeling av det statlige øremerkede tilskuddet til forskning i de regionale helseforetakene. Publikasjonspoeng er en av indikatorene som benyttes for å måle forskningsaktiviteten. For at helseforetaket skal få uttelling i form av publikasjonspoeng, må forfattere føre på adressen til et lokalt helseforetak på publikasjoner der finansiering helt eller delvis kommer fra Helse Midt-Norge eller et av de underliggende helseforetakene.

Alle prosjekter som mottar finansiering fra Helse Midt-Norge skal ha deltakelse fra underliggende helseforetak. 
Der forskningsmidlene fører til vitenskapelige publikasjoner, kreves det at det aktuelle helseforetaket angis som forfatteradresse i tillegg til evt. annen adresse, som f.eks. instituttDette kravet gjelder for alle enkeltpersoner, senter eller enheter som mottar grunnfinansiering, stillinger eller prosjekter finansiert av Samarbeidsorganet, Helse Midt-Norge RHF eller underliggende helseforetak.

Følgende retningslinjer for adressering av vitenskapelige publikasjoner gjelder:

 • Klinikken i helseforetaket som har forankret søknaden skal alltid oppgis som forfatteradresse for stipendmottakeren. Dette gjelder også dersom han eller hun ikke er ansatt i den aktuelle klinikken.
 • Dersom stipendmottaker er ansatt på universitet/høyskole, skal institutt eller enhet oppgis som forfatteradresse i tillegg til klinikken.
 • Medforfattere som er ansatt i helseforetak, skal også oppgi adresse til klinikken (og eventuelt universitet/høyskole dersom de har kombinert stilling).
 • For Ph.d.-stipend gjelder at både stipendiat og hovedveileder skal oppgi aktuell klinikk som adresse, i tillegg til eventuell instituttadresse, på de publikasjonene som inngår i doktorgraden.
 • For mottakere av utenlandsstipend gjelder at publikasjoner fra det omsøkte prosjektet må oppgi aktuell klinikk som adresse, i tillegg til eventuell instituttadresse.
 • Klinikktilhørighet skal fremkomme når det adresseres til helseforetak. Eksempel: «St. Olavs hospital HF, Klinikk for bildediagnostikk». Engelske navn finner du på helseforetakets nettsider.
 • Publikasjoner skal ikke oppgi Helse Midt-Norge RHF som adresse, da dette ikke regnes som en publiserende institusjon og derfor ikke genererer publikasjonspoeng.
 • I tilfeller der forfatter eller medforfatter ikke har klinikktilhørighet – typisk for ansatte ved kjernefasiliteter som mottar grunnfinansiering fra Helse Midt-Norge – skal stabsnivå ved det lokale helseforetaket benyttes som adresse. Eksempel: «St. Olavs hospital HF, Sentral Stab».

Når en enhet eller senter (for eksempel en kjernefasilitet) mottar grunnfinansiering fra Helse Midt-Norge, skal publikasjoner med forfatter eller medforfatter som er ansatt ved enheten eller senteret, oppgi adresse til relevant klinikk - eller stabsnivå - i det lokale helseforetaket.

Dersom et prosjekt benytter seg av kjernefasiliteter som mottar grunnfinansiering fra Helse Midt-Norge, så utløser ikke dette krav om å adressere helseforetak. Unntak er dersom prosjektet selv har mottatt finansiering fra Samarbeidsorganet eller helseforetak i regionen (ref. ovenfor).

Merk at Acknowledgements ikke genererer publikasjonspoeng og derfor ikke erstatter kravet til forfatteradresse.

Det gjennomføres årlig kontroll av publikasjoner. Manglende adressering til helseforetak vil kunne medføre at midlene trekkes tilbake før prosjektperiodens utløp. Det vil også kunne få konsekvenser for muligheten til å søke midler fra Samarbeidsorganet i framtiden. 

Fant du det du lette etter?