Spesialist­helsetjenesten i Midt-Norge

Nyheter

 • 16.05.2018
  Nytt ambulansehelikopter i Trondheim gir økt sikkerhet

  Onsdag fikk Luftambulansetjenesten i Trondheim større helikopter. Det vil gi større medisinsk kapasitet og økt sikkerhet for pasienter og mannskap.

 • 14.05.2018
  Åtte beslutninger fra Beslutningsforum

  Flash glukosemåleren Freestyle Libre kan innføres til behandling og oppfølging av barn med diabetes.

 • 09.05.2018
  Tett oppfølging av flyberedskap

  Helse Midt-Norge følger situasjonen og får daglig rapportering om status etter at det i Nord-Norge har vært krevende å opprettholde beredskapen for ambulansefly nasjonalt. En av årsakene er mangel på piloter.

 • 07.05.2018
  Grethe Aasved (63) blir ny direktør ved St. Olavs hospital

  Etter ti år som toppleder i Aleris Helse AS, blir Grethe Aasved nå øverste leder på St. Olavs hospital.

 • 04.05.2018
  Bedre koordinering av ambulansehelikoptre

  St. Olavs Hospital får i september i år ansvar for koordinering og flight following-funksjonen for luftambulansehelikopter i hele Midt-Norge. Forberedelse til omleggingen starter nå.

 • 27.04.2018
  Alle styrene drøftet framtida

  Alle styrene i Helse Midt-Norge var i dag samlet for å lære mer om hva helseregionen står ovenfor i den teknologiske framtida. Det ble mange gode diskusjoner rundt hvordan man bør og kan løse utfordringene.

 • 27.04.2018
  Foretaksmøter i Helse Midt-Norge

  Fredag 27. april ble det gjennomført foretaksmøter for helseforetakene i Helse Midt-Norge.

 • 26.04.2018
  Teknologi gir mange muligheter

  Styret i Helse Midt-Norge RHF diskuterte i dag teknologi som en del av regional utviklingsplan. Teknologi gir muligheter i alle deler av virksomheten til å endre måten helsetjenesten jobber, for å øke kvalitet, bedre bruk av pasientens egne...

 • 26.04.2018
  Helsetjenestene: Bedre kvalitet, men fortsatt for store forskjeller

  Helsetjenestene i Norge gir stadig mer og bedre behandling, men det er for store forskjeller i kvaliteten. Forskjellene må reduseres for å gi pasientene et bedre tilbud.

 • 26.04.2018
  Tettere regionalt samarbeid om psykisk helse og rus

  Helse Midt-Norge vil ha et sterkere regionalt samarbeid innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling for å innfri den gylne regel.

 • 26.04.2018
  307 millioner i overskudd

  Årsregnskapet for 2017 ga et overskudd på 307 millioner kroner for foretaksgruppen Helse Midt-Norge.

 • 25.04.2018
  Lyser ut forskningsmidler innen medisin og helse

  30. april lyser Helse Midt-Norge RHF ut regionale forskningsmidler for 2019. Søknadsfrist er 13. juni.

 • 23.04.2018
  Beslutningsforum får ny leder

  - Det gode arbeidet som er gjort skal videreføres, sier Stig A. Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF og ny leder i Beslutningsforum for metoder. Han overtar som leder etter Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord RHF.

 • 23.04.2018
  Fem nye beslutninger fra Beslutningsforum

  Beslutninger for legemidler til multippel sklerose, brystkreft, hemofili og lungekreft.

 • 23.04.2018
  Signerte kontrakt på nye laboratoriedataløsninger

  Fredag 13. april ble kontraktene med leverandørene av nye laboratoriedatasystemer i Helse Midt-Norge signert.

 • 20.04.2018
  Sakspapirer til styremøte 26. april

  Sakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF 26. april er nå tilgjengelig i vår styreadministrasjon på web. Møtet starter kl. 09.00 i 1930-bygget ved St. Olavs Hospital.

 • 19.04.2018
  Handlingsplan pasienter og pårørendeopplæring

  Handlingsplan for opplæring av pasienter og pårørende angir punkter som skal opprettholde og forbedre tilbudet innen læring og mestring. Oppgaven er lovpålagt for alle helseforetak og er sentral i sosial, psykososial og medisinsk habiliteri...

 • 18.04.2018
  Avtaler om bildediagnostikk trer i kraft

  De nye avtalene om bildediagnostiske tjenester fra private røntgeninstitutter i Trøndelag og Møre og Romsdal trer nå i kraft. De gjelder for en periode på minimum fire år.

 • 17.04.2018
  To nye ambulansehelikoptre sikrer høyfjellet i Midt-Norge

  De nye ambulansehelikoptrene vil føre til økt sikkerhet for pasienter og mannskap i høyfjellet mellom Østlandet, Vestlandet og Trøndelag.

 • 11.04.2018
  Framtidas samhandling i helsetjenesten

  At spesialisthelsetjenesten spiller på lag med kommuner og pasienter er avgjørende for en god framtidig helsetjeneste. Regional utviklingsplan skal innenfor rammen av Nasjonal helse- og sykehusplan operasjonalisere Strategi 2030.

 • 06.04.2018
  Tildeling av midler for å styrke kvalitet og relevans i praksisstudier

  Helse Midt-Norge RHF lyste i desember 2017 ut 5 millioner kroner til prosjekter med mål å styrke kvalitet og relevans i praksisstudier for helse- og sosialfaglige studenter med praksis i spesialisthelsetjenesten. Søknadsfrist var 5. januar...

 • 04.04.2018
  Analyseverktøy for ambulansetjenesten

  På initiativ fra Samarbeidsforumet for ambulansetjenesten og regionens fagdirektører er det gjennomført en analyse og anskaffet et analyseverktøy for planlegging og utvikling av ambulansetjenesten i Midt-Norge fram mot 2030. 

 • 23.03.2018
  Pasientsikkerhetsmidler lyses ut

  Helse Midt-Norge utlyser midler til pasientsikkerhetsarbeid i helseregionen. Hvert prosjekt kan søke om støtte på maksimalt 300 000 kroner. Søknadsfrist 13.april 2018.

 • 23.03.2018
  Nytt utvalg oppnevnt

  Regjeringen oppnevnte 23. mars 2018 et utvalg som skal gjennomgå fordelingen av basisbevilgningene til de fire regionale helseforetakene. Utvalget ledes av professor Jon Magnussen og fra Helse Midt-Norge er økonomidirektør Anne-Marie Barane...

 • 23.03.2018
  Nye laboratoriedataløsninger på vei

  Helse Midt-Norge har valgt leverandører for nye laboratoriedataløsninger som skal gi økt kvalitet og pasientsikkerhet, effektive arbeidsprosesser og god informasjonsflyt. Samlet kontraktsverdi inkludert vedlikehold, er på 140 millioner kroner.

 • 15.03.2018
  Regional plan for utvikling

  Temaer som kompetanse, teknologi og samhandling var diskusjonstema da styret i Helse Midt-Norge RHF tok opp utviklingsplan på styremøte torsdag. 

 • 15.03.2018
  Prioritering av psykisk helsevern

  Styret for Helse Midt-Norge RHF vil ha en tett oppfølging for å sikre prioritering av psykisk helsevern og rusbehandling. Det forventes at helseforetakene i regionen raskt iverksetter nødvendige tiltak og rapporterer på resultatene månedlig.

 • 15.03.2018
  Prosedyrelistene og de obligatoriske kursene er ivaretatt

  Fra 1. mars 2019 skal over fire tusen forskriftsfestede læringsmål sikre grunnleggende og lik kompetanse for alle legespesialister som utdannes i Norge. 

 • 12.03.2018
  Temadiskusjon om utviklingsplaner

  Styret i Helse Midt-Norge RHF skal i de neste styremøtene ha ulike temadiskusjoner rundt regional utviklingsplan. Den regionale planen skal være en selvstendig plan og basere seg på Strategi 2030, i tillegg til at den skal bygge på planene...

 • 09.03.2018
  Ny metode mot øyekreft

  Bedre behandling for barn med øyekreft, glukosemåling og tre legemidler sto på agendaen til Beslutningsforum for nye metoder 9. mars.

 • 09.03.2018
  Sakspapirer til styremøte 15. mars

  Sakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF 15. mars er nå tilgjengelige i vår styreadministrasjon på web. Møtet starter kl. 10.00 på Radisson airport hotell Værnes.

 • 09.03.2018
  2018: Tildeling av midler til brukerorganisasjoner

  Tildeling av midler til helsefremmende arbeid er klar. For 2018 deler vi ut 8.905.000,- Krav om nøkternhet i alle ledd

 • 08.03.2018
  Arbeidsrettet rehabilitering (raskere tilbake)

  Raskere tilbake-ordningen er endret fra 1. januar 2018. Tilbudet gjelder personer som har muskel- og skjelettlidelser eller vanlige psykiske lidelser. Tilbudet gjelder også allmenne og uspesifiserte lidelser.

 • 05.03.2018
  Nye styrer for helseforetakene oppnevnt

  Helse Midt-Norge har oppnevnt nye styrer for helseforetakene i regionen. Styremedlemmene er oppnevnt for en periode på to år med start 5. mars i etterkant av dagens foretaksmøter.

 • 02.03.2018
  Styremøte 5. mars

  Det avholdes styremøte i Helse Midt-Norge RHF mandag 5. mars kl 0800. Møtet avvikles som et telefonmøte og det foreligger ingen sakspapirer i forkant av møtet.

 • 27.02.2018
  Fire metoder vurdert

  Beslutningsforum for nye metoder har vurdert fire metoder: Petø-metoden for behandling av barn og unge med hjerneskade og tre legemidler til blærekreft, kreft i skjoldbruskkjertelen og bløtvevskreft.

 • 26.02.2018
  Blimedno -en folkehelsekonferanse for og med barn og unge

  Blimedno er en folkehelsekonferanse for og med barn og unge. Er du nysgjerrig på hva barn og unge mener om hvordan vi kan skape et samfunn som gir god helse for dem?

 • 23.02.2018
  God prosess gir god avtale for alle parter

  Pasientreiser: Helse Midt-Norge RHF og Trøndertaxi as signerte i dag avtale for kommuner i sørlige Trøndelag. Dialogfasen har vært veldig viktig for at vi har fått en avtale som er til det beste for alle partene, sier Hege Dahle, adm. dir. i Trøndertaxi

 • 19.02.2018
  Felles foretaksmøte avholdt

  Mandag 19. februar ble det avholdt et felles foretaksmøte for alle helseforetak i Helse Midt-Norge. Møtet ble avholdt som et telefonmøte.

 • 13.02.2018
  KLINBEFORSK lyser ut midler for 2018

  Program for klinisk behandlingsforskning, KLINBEFORSK, lyser ut midler for 2018. Søknadsfrist er 30. april 2018. 

 • 12.02.2018
  Sier ja til Spinraza

  Beslutningsforum for nye metoder sier ja til legemiddelet nusinersen (Spinraza). Aktuelle barn med den alvorlige muskelsykdommen spinal muskelatrofi kan nå få behandling i offentlige sykehus.

 • 09.02.2018
  Meld deg på Hemit-konferansen 8. mars

  Snart går startskuddet for Midt-Norges største eHelse-konferanse -  dette kan du ikke gå glipp av! 

 • 08.02.2018
  Program for antikorrupsjon etableres

  Styret i Helse Midt-Norge RHF har vedtatt å etablere et program for antikorrupsjon i Helse Midt-Norge.

 • 06.02.2018
  Endringer i Raskere tilbake

  Fra 1. januar ble Raskere tilbake-ordningen endret. Ordningen kalles nå arbeidsrettet behandling. I budsjettvedtaket for 2018 besluttet Stortinget at ordningen går over fra prosjekt til et fast tilbud

 • 02.02.2018
  Beslutninger om åtte legemidler - og status for Spinraza

  Ni legemidler sto på saklista i møtet i Beslutningsforum for nye metoder 2. februar 2018.

 • 01.02.2018
  Sakspapirer til styremøte 8. februar

  Sakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF 8. februar er nå tilgjengelige i vår styreadministrasjon på web.

 • 22.01.2018
  Valgkomite oppnevnt

  Styret for Helse Midt-Norge RHF har oppnevnt valgkomite som skal innstille på medlemmer til styrene for regionens fire helseforetak. De nye styrene oppnevnes for en to-års periode i foretaksmøte i løpet av februar.

 • 22.01.2018
  Sakspapirer til styremøte 22. januar

  Sakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF 22. januar er nå tilgjengelige i vår styreadministrasjon på web.

 • 17.01.2018
  Styringsmål og oppdrag 2018

  Tirsdag 16. januar ble det avholdt foretaksmøter for Helse Midt-Norge RHF. Her ble Oppdragsdokumentet og styringsmålene for 2018 lagt fram og vedtatt. Nytt styre ble oppnevnt og statsråd Bent Høie holdt sin sykehustale samme dag.

 • 16.01.2018
  Nytt styre i Helse-Midt Norge

  Helse- og omsorgsministeren har i dag oppnevnt styreledere og styremedlemmer for de regionale helseforetakene. Tina Steinsvik Sund blir ny styreleder i Helse-Midt Norge.

Se alle nyhetene