Spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge

Nyheter

24.10.2016

Utsetter beslutning om nytt legemiddel mot hepatitt C

Beslutningsforum for nye metoder ønsker bredere dokumentasjon og utsetter derfor beslutningen om et nytt legemiddel til behandling av kronisk hepatitt C genotype 3.
24.10.2016

Nei til legemiddel mot lungekreft

Legemiddelet Nivolumab (Opdivo®) blir ikke innført til andrelinjebehandling av avansert ikke-småcellet lungekreft av typen ikke-plateepitelkarsinom.
21.10.2016

Ettertraktede innovasjonsmidler

59 søknader om innovasjonsmidler har kommet inn etter at Helse Midt-Norge RHF utlyste midler til innovasjon for første gang. 12 millioner kroner var tilgjengelig for tildelinger i år.
21.10.2016

Ny modell for spesialistutdanning for leger del 1 starter i september 2017

Den nye forskriften om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger(spesialistforskriften) trer i kraft 1. mars 2017 for del 1. De første legene starter i del 1 i september 2017. Del 2 og 3 for spesialitetene starter i mars 2019.
19.10.2016

Fikk se kravene til Helseplattformen

Nærmere 400 helsemedarbeidere har deltatt i workshops for å stille krav til den nye journalløsningen som Helseplattformen skal anskaffe. Kravene er samlet i en utstilling.
17.10.2016

Stor interesse for å levere ny pasientjournal

11 leverandører hadde søkt om å pre-kvalifisere seg i konkurransen om å levere ny elektronisk pasientjournal til helsesektoren i Midt-Norge da fristen gikk ut mandag kl 12.
06.10.2016

Økt pasientbehandling i 2017

Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2017 vil gi rom for økt pasientbehandling i tråd med det som er lagt inn i Helse Midt-Norges langtidsbudsjett. Veksten ligger an til å bli på 2,1 prosent.
01.10.2016

Utlysning av tilskudd til helsefremmende aktivitet 2017

Brukerorganisasjonene driver et viktig arbeid som Helse Midt-Norge ønsker å støtte. Søknadsfrist for midler til 2017 er 1. desember
27.09.2016

Ny digital løsning for pasientreiser

Fra lørdag 1. oktober innføres ny digital løsning for tilbakebetaling for utførte pasientreiser. Via helsenorge.no kan pasienter sende inn elektronisk søknad.
27.09.2016

To ja og fire nei fra Beslutningsforum

Pembrolizumab (Keytruda) innføres til behandling av ikke-småcellet lungekreft. Dette var en av seks metoder som Beslutningsforum vurderte. Ytterligere ett legemiddel blir innført, mens fire andre metoder fikk nei.
27.09.2016

Immunterapi mot lungekreft

Lungekreftpasienter kan nå få behandling med immunterapilegemiddelet pembrolizumab (Keytruda). Beslutningsforum for nye metoder har sagt ja til å innføre det i norske sykehus.
27.09.2016

Samarbeidsavtale med Trondheim kommune

Trondheim Kommune og Helse Midt-Norge RHF signerte i dag samarbeidsavtalen som sikrer Trondheims deltakelse i programmet Helseplattformen.
22.09.2016

Øker innsatsen mot de mest alvorlige pasientskadene

13,7 prosent av pasienter ved norske sykehus opplevde minst én pasientskade i fjor. – I Helse Midt-Norge sine helseforetak ble 960 journaler undersøkt med den standardiserte metoden og det ble oppdaget 124 pasientskader (13 prosent), sier f...
22.09.2016

Stor variasjon i reinnleggelser

Blant kommunene varierer andelen reinnleggelser av eldre i sykehus fra under ti prosent til over det dobbelte. I Helse Midt-Norge RHF har man en høyere andel reinnleggelser totalt sett og sannsynligheten for at en pasient blir reinnlagt for...
16.09.2016

Pris for beste innkjøper 2016

Bård Skage, innkjøpssjef i Helse Midt-Norge RHF, har mottatt Svanemerkets pris for beste innkjøper 2016. Prisen er tildelt for Helse Midt-Norge sitt systematisk arbeid med å stille strenge miljøkrav i sine anskaffelser.
09.09.2016

Orientering om konseptrapport

Torsdag ble styret for Helse Midt-Norge RHF orientert om konseptrapporten for SNR – det nye sykehuset for Nordmøre og Romsdal og et distriktsmedisinsk senter i Kristiansund. Rapporten er nå sendt på høring i regi av Helse Møre og Romsdal HF.
08.09.2016

Flere får hjelp

Stadig flere pasienter får hjelp i spesialisthelsetjenesten. I 2015 økte antallet til 2,6 millioner pasienter, noe som er en vekst på fire prosent viser SAMDATA-rapporten som nå foreligger.
08.09.2016

Forbereder nytt lab-system

Helse Midt-Norge har startet forberedelse til anskaffelse av nytt laboratoriedatasystem for sykehusene i regionen. 
08.09.2016

Slutter seg til salg av Brøset

Styret for Helse Midt-Norge RHF har gitt sin tilslutning til salg av Brøset i tråd med en utarbeidet samarbeidsavtale mellom St Olavs Hospital og Staten ved Statsbygg.
06.09.2016

Invitasjon til idedugnad for rehabiliteringsleverandører

Vi skal inngå nye avtaler om kjøp av rehabiliteringstjenester neste år. Nå trenger vi innspill fra bransjen på hvordan tjenestene skal se ut i framtiden. Idedugnad på Scandic Hell Hotel 6. - 7. oktober
06.09.2016

Innomed: Innovasjonskonferansen 2016

24. november inviterer InnoMed til Innovasjonskonferansen 2016 på Scandic Hell Hotell Værnes i Stjørdal.
05.09.2016

Sakspapirer for styremøte 8. september

Innkalling og sakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF torsdag 8. septembr er nå tilgjengelig i vår styreadministrasjon på web. Møtet finner sted på Quality Airport hotell Værnes i Stjørdal sentrum.
31.08.2016

Enklere tilbakebetaling etter pasientreiser

Fra 1. oktober innføres en ny digital løsning for tilbakebetaling for utførte pasientreiser. Da kan pasientene sende inn en elektronisk søknad i stedet for å sende den i posten.
29.08.2016

Kunngjøring av konkurranse for ny elektronisk pasientjournal i Midt-Norge

Helse Midt-Norge RHF kunngjør i dag konkurransen om ny regional løsning for elektronisk pasientjournal i Midt-Norge i samarbeid med kommunene i regionen.
25.08.2016

Flere overlever sykehusbesøk

Det er tydelige forskjeller mellom norske sykehus i andelen pasienter som overlever hjerteinfarkt, hjerneslag og hoftebrudd, men betydelig mindre forskjeller mellom sykehusene i Midt-Norge. 
22.08.2016

Nye legemidler til blødere og revmatikere

Beslutningsforum for nye metoder har sagt ja til å innføre to nye legemidler; ett til blødere og ett til revmatikere.
17.08.2016

Gode tall for ventetid og fristbrudd

Alle helseforetak i Midt-Norge kan vise til svært gode tall for utvikling i ventetid og fristbrudd i sommer. Normalt går ventetiden noe opp i løpet av juni og juli, men nivået ligger betydelig under tallene fra i fjor.
02.08.2016

Anbefaler ny strålebehandling i Norge

Styret for Helse Midt-Norge RHF anbefaler etablering av protonsenter i Norge. Det forutsettes at kapasiteten økes etter hvert gjennom utbygging i flere regioner. I en slik regionalisert modell mener Helse Midt-Norge at det vil være naturlig...
01.08.2016

Gode tilbakemeldinger fra pasientene

Pasientene gir sykehusene i Helse Midt-Norge gode tilbakemeldinger. En nasjonal rapport fra Kunnskapssenteret for helsetjenesten viser at vår region samlet sett får best resultat på ni av ti indikatorer.
11.07.2016

Kjetil Marius Istad blir administrerende direktør i Sykehusinnkjøp HF

Styret i Sykehusinnkjøp HF har ansatt Kjetil Marius Istad (41) som administrerende direktør i Sykehusinnkjøp HF.
08.07.2016

Resultatlønn og bonuser i Helsebygg Midt-Norge

Redegjørelse til HOD i dag om bruk av resultatmidler og bonuser. Full oversikt over pengebruk
06.07.2016

Innovasjon: Ideene finnes!

Fagdirektør Salvesen: - Innovasjon er viktig for å løse utfordringer vi står overfor de neste årene. Vi gjør et historisk løft og vil ha det er behov for mer innovasjon i alle helseforetakene
01.07.2016

Bedre kreftbehandling til Norge

Prosjektet om et nasjonalt tilbud om proton- og partikkelterapi er nå i konseptfasen. Endelig konseptvalg og forslag til lokalisering skal være klart til 1. august 2016.
01.07.2016

Styrker luftambulansetjenesten

Alle landets baser får nye ambulansehelikoptre fra sommeren 2018. Da skal ambulansehelikoptertjenesten i Norge bli enda bedre.
30.06.2016

Utlysning av innovasjonsmidler

Vi utlyser innovasjonsmidler for å styrke arbeidet med innovasjoner i Helse Midt-Norge. Søknadsfrist er 12. september 2016.
27.06.2016

Kunngjøring av anskaffelse vedtatt

Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt at Helseplattformen kan iverksette anskaffelse av et moderne pasientjournalsystem ved å kunngjøre anskaffelsen.
24.06.2016

Sakspapirer for styremøte 27. juni

Innkalling og sakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF mandag 27. juni er nå tilgjengelig i vår styreadministrasjon på web. Møtet finner sted i Helse Midt-Norge RHF sine lokaler i Strandvegen 1, på Stjørdal.
23.06.2016

Høring av Strategi 2030

Strategi 2030 er nå lagt ut på høring. Strategien skal være Helse Midt-Norge sin rettesnor for utvikling og prioriteringer i årene som kommer. Høringsfrist er den 30. september.
22.06.2016

Behandling av premature i Helse Midt-Norge

Helse Midt-Norge arbeider med et regionalt standardisert pasientforløp for tidlig fødte barn. Nå er en rapport fra brukerstemmene klar. Denne supplerer rapporten fra ekspertgruppen som var klar i april.
22.06.2016

Helseplattformen blir utprøvingsprogram for «en innbygger – en journal»

På foretaksmøte 22.juni ga helseministeren Helse Midt-Norge RHF gjennom programmet Helseplattformen i oppdrag å være et regionalt utprøvingsprogram for det anbefalte nasjonale målbilde i «Én innbygger – én journal» og et mulig startpunkt fo...
21.06.2016

Svak økning i pasientskadeerstatninger

Norsk Pasientskadeerstatning har offentliggjort årsrapport for 2015. Svak økning i antall saker og utbetalinger i Midt-Norge. Fortsatt lavere enn toppåret 2011
17.06.2016

Utvikler framtidens sykehussjefer

17 prosent av lederne i norske sykehus er over 60 år. Jakten på deres etterfølgere er godt i gang. Et nasjonalt program for ledermobilisering har vært testet ut i alle de fire helseregionene og viser seg å virke etter planen.
16.06.2016

Vedtatt høring av Strategi 2030

Nå sender Helse Midt-Norge forslag til Strategi 2030 ut på høring. Strategien viser vei for hvordan spesialisthelsetjenesten må endre seg i takt med resten av samfunnet. Målet er å skape fremragende helsetjenester for pasienten.
16.06.2016

Langtidsbudsjett 2017-2022 vedtatt

Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt langtidsbudsjett for 2017-2022. Prioriteringen av nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal og Helseplattformen som skal gi helsetjenesten i Midt-Norge en ny helhetlig IKT-løsning, står fast.
15.06.2016

Informasjon om utviklingsplaner

Alle helseforetak skal nå utarbeide utviklingsplaner som skal beskrive organisering og utvikling av virksomheten. Fundamentet for planene vil være regionale og nasjonale føringer. Vi har laget en ny nettside for arbeidet med utviklingsplane...
10.06.2016

Sakspapirer for styremøte 15. og 16. juni

Innkalling og sakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF onsdag 15. og 16. juni er nå tilgjengelig i vår styreadministrasjon på web. Møtet finner sted på Quality Airport Hotell Værnes i Stjørdal sentrum.
09.06.2016

Forslag til langtidsbudsjett 2017-2022

To regionale prosjekt har første prioritet i årene som kommer: Nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal og Helseplattformen, den framtidige IKT-løsningen for helsetjenesten i Midt-Norge. Det framgår av forslag til langtidsbudsjett
07.06.2016

Spesialistutdanningen for leger – tydelig ansvar, bedre kvalitet

Innføring av ny spesialitetsstruktur og innhold i utdanningen for legespesialister er i gang. Allerede i september 2017 starter de første legene i del 1 av utdanningen. De regionale helseforetakene vil bruke muligheten til å styrke kompetan...
02.06.2016

Utviklingsplaner for helseforetakene

Torsdag 2. juni ble det gjennomført foretaksmøter for helseforetak i Helse Midt-Norge som et ledd i arbeidet med å følge opp den nasjonale helse- og sykehusplanen. Helseforetakene har i tråd med dette fått i bestilling å lage utviklingsplan...
31.05.2016

Utsetter sak om for tidlig fødte

Helse Midt-Norge legger ikke fram styresak om framtidig organisering av tilbudet til for tidlig fødte barn nå i juni.
Se flere nyheter()