Spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge

Nyheter

28.03.2017

Forskningsmidler utlyses i mai

Årets utlysning av forskningsmidler vil publiseres 2.mai på nettsidene til Helse midt-Norge RHF. Helse Midt-Norge RHF lyser hvert år ut om lag 60 millioner til forskningsprosjekter innen medisin og helse i Midt-Norge. Søknadsfrist er 13.juni. 
27.03.2017

Ny veileder om voksne og barn som pårørende

Hva er god praksis for involvering av voksne pårørende? Hva er god praksis for ivaretakelse av barn som pårørende? En ny veileder fra Helsedirektoratet gir anbefalinger til pårørendearbeidet. 
24.03.2017

Hele Nord-Trøndelag dekket med pasientreiseavtaler

Alle avtaleområdene i Nord-Trøndelag er dekket etter at Taxi Midt-Norge Transport AS undertegnet avtale om pasientreiser.
21.03.2017

Kan bruke blodprøve for å påvise kromosomfeil

Kromosomavvik hos et foster kan nå påvises gjennom å analysere en blodprøve fra mor. NIPT-metoden er godkjent til bruk i norske sykehus. 
20.03.2017

Første spadetak for Psykiatriløftet

Helse- og omsorgsminister Bent Høie har i dag signert «grunnsteinen» for Psykiatriløftet og tatt første spadetak for det nye psykiatribygget på Sykehuset Levanger. 
17.03.2017

Helse- og omsorgsministeren besøker Helse Nord-Trøndelag

Statsråd Bent Høie besøker Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos mandag 20. mars. I Levanger markerer han byggestart for Psykiatriløftet, og i Namsos skal han se på akuttberedskap ved et mellomstort lokalsykehus.
17.03.2017

Miljøprisen 2016

Miljøprisen for spesialisthelsetjenesten har vært delt ut annet hvert år siden 2010. Formålet med miljøprisen er å stimulere til godt miljøarbeid i spesialisthelsetjenesten. Miljøprisen 2016 tildeles operasjonssykepleier Anne Auråen ved syk...
16.03.2017

Fem + fire videre i konkurransen rundt ny laboratorieløsning

HMN LAB har fullført prekvalifisering av leverandører til konkurransen om å levere ny laboratorieløsning i Midt-Norge
14.03.2017

Kontrakt om pasientreiser i Nord-Trøndelag

Mandag 14. mars skrev Stjørdal Taxi AS avtale om pasienttransport med Helse Midt-Norge. Kontrakten gjelder for deler av Nord-Trøndelag
09.03.2017

Vektlegger samarbeid om kirurgisk akuttberedskap

Styret for Helse Midt-Norge RHF har gjort vedtak og sluttet seg til helseforetakenes foreslåtte utviklingsretning for kirurgisk akuttberedskap i regionen. Saken er en del av arbeidet med utviklingsplaner i helseforetakene og gir retning for...
07.03.2017

Midler til brukerorganisasjoner i 2017

8,5 millioner er blitt fordelt til brukerorganisasjonene for 2017.
03.03.2017

Sakspapirer for styremøte 9. mars

Sakspapirer og innkalling til styremøte i Helse Midt-Norge RHF torsdag 9. mars er tilgjengelig i vår styreadministrasjon på nett. Møtet finner sted på Scandic Nidelven Hotell i Trondheim og starter kl 08.30.
27.02.2017

Innfører tre legemidler - ett får nei

Sykehusene kan ta i bruk tre legemidler til behandling av nyrekreft, blødersykdom og multippel sklerose. Ett legemiddel til behandling av benmargskreft innføres ikke.
23.02.2017

Rapportering på tvang

En ny kvalitetsindikator for bruk av tvang innen psykisk helsevern for voksne viser at Helse Midt-Norge ligger lavere enn landsgjennomsnittet i 2015, men tallene er ikke komplette på grunn av feil i overføringen av data til NPR.
22.02.2017

Temamøte om fosterdiagnostikk

Temamøte: Hva vil vi med fosterdiagnostikken i Norge? Finnes det grunner til å ikke gi gravide tilgang til de nyeste testmetodene?
20.02.2017

Sakspapirer for styremøte 22. februar

Sakspapirer og innkalling til styremøte i Helse Midt-Norge RHF torsdag 22. februar er tilgjengelig i vår styreadministrasjon på nett. Møtet avvikles som telefonmøte og starter kl 19.00.  Telefonnummer 800 88 860 Pinkode 6418855#
17.02.2017

Utlysning klinisk behandlingsforskning

De regionale helseforetakene lyser i 2017 ut ca. 130 millioner kroner til kliniske multisenterstudier med mål om å forbedre eksisterende behandlingsrutiner og/eller utvikle/evaluere nye. 
17.02.2017

Stor interesse for å levere nytt laboratoriesystem

Hele 13 leverandører har søkt om å bli prekvalifisert til å delta i konkurransen for anskaffelse av et nytt laboratoriedatasystem (LIMS) i Helse Midt-Norge.
14.02.2017

Tydelige krav til kort ventetid

Helse Midt-Norge setter spesifikke krav til ventetider innen psykisk helsevern, rusbehandling og somatikk og i 2017. 
09.02.2017

Investerer for en milliard

Investeringer for en milliard kroner og et resultatkrav noe lavere enn hva langtidsbudsjettet legger opp til. Det er Helse Midt-Norges ambisjoner for 2017.
09.02.2017

Styrking av neonatal-tilbudet

Helse Midt-Norge RHF har bevilget to millioner kroner til kompetansehevende tiltak ved neonatalavdelingene i Ålesund og Trondheim. Bakgrunnen er samarbeidsavtalen mellom Helse Møre og Romsdal og St. Olavs Hospital om regionalt pasientforløp...
08.02.2017

Lyser ut midler til praksisstudier

Helse Midt-Norge RHF lyser ut fem millioner kroner til prosjekter som har som mål å styrke kvalitet og relevans i praksisstudier for studenter i spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge.
03.02.2017

Helseplattformen har kunngjort konkurransegrunnlaget

Konkurransegrunnlaget for anskaffelse av ny løsning for pasientjournal for Midt-Norge er nå sendt ut til leverandørene i konkurransen. En stor milepæl er passert for prosjektet.
03.02.2017

Sakspapirer for styremøte 9. februar

Sakspapirer og innkalling til styremøte i Helse Midt-Norge RHF torsdag 9. februar er tilgjengelig i vår styreadministrasjon på nett. Møtet finner sted på Quality Airport Hotel Værnes i Stjørdal sentrum og starter kl 10.15.
30.01.2017

To samarbeidsorgan blir ett

Helse Midt-Norge RHF endrer organiseringen av samarbeidsorganene med universitet og høgskolesektoren. To samarbeidsorgan blir ett, og får navnet Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon.
23.01.2017

Ett ja og ett nei

Beslutningsforum sier ja til å ta i bruk et kreftlegemiddel og nei til å innføre et annet. Beslutningen om to legemidler til behandling av hepatitt C offentliggjøres 7. februar. 
18.01.2017

Nasjonal miljø- og klimakonferanse for spesialisthelsetjenesten

Grønt sykehus 2017 - årets miljøkonferanse avholdes på Scandic Hell ved Trondheim Lufthavn Værnes 16. - 17. mars
16.01.2017

Vil spare mye tid med nye nettsider

Fastlege Steffen Krogh Vadseth (31) sier han bruker mye tid på å gi pasienter råd. Han tror nettsiden hnt.no kan frigjøre en halv time daglig.
12.01.2017

Tydelige mål for psykisk helse og rus

Helse Midt-Norge har startet arbeidet med å formulere styringsdokumentene for regionens helseforetak i 2017. Vi kommer til å sette tydelige krav til kapasitet og kvalitet særlig innen psykisk helsevern og rusbehandling.
12.01.2017

Nyttig dom over nye nettsider

«Dette var oversiktlig!» Tilbakemeldingene fra pasienter som har brukertestet sykehusenes nettsider er positive. Men det var også noen læringspunkter for oss som vil gjøre opplevelsen på nett enda bedre.
11.01.2017

Overføring av Raskere tilbake-avtaler fra NAV til Helse Sør-Øst RHF

I statsbudsjettet for 2017 ble eksisterende avtaler og midler knyttet til Raskere tilbake i NAV besluttet overført fra Arbeids- og sosialdepartementet til Helse- og omsorgsdepartementet. 
11.01.2017

På vei mot pasientens helsetjeneste

Helse- og omsorgsminister Bent Høie har presentert sine styringsbudskap, politiske mål og forventninger til sykehusene for 2017. 10. januar holdt han årets sykehustale.
09.01.2017

Pasientens helsetjeneste på nett

Da de offentlige sykehusene i Norge skulle lage nye nettsider, lyttet vi til den aller viktigste stemmen: pasientens. Det pasientene sa, bestemte hvordan nettsidene skulle bli.
23.12.2016

Nyhetsbrev om legespesialiteter og læringsmål

Prosjektet for etablering av ny ordning for spesialistutdanning for leger har lagt ut nyhetsbrev som beskriver læringsmål for indremedisinske og kirurgiske fag.
22.12.2016

Svein Aages reise gjennom pakkeforløp kreft

Svein Aage Valderhaug har vært gjennom pakkeforløp prostatakreft. Pakkeforløp for kreft definerer hva slags undersøkelser og behandling pasienten skal gjennom, og hvor raskt det skal gjøres. Dette er hans reise. 
20.12.2016

Bedre behandling av slagpasienter etter innføring av Norsk hjerneslagregister

Årlig blir mellom 10 000 og 11 000 personer innlagt med hjerneslag i norske sykehus og alle pasienter med akutt hjerneslag blir registrert i Norsk hjerneslagsregister. Registreringen har bidratt til økt kvalitet og forbedret slagbehandlinge...
15.12.2016

Setter krav til HMS-arbeidet

Styret for Helse Midt-Norge RHF har gitt sin tilslutning til at det utvikles et felles rammeverk og tydeligere resultatmål innen HMS.
15.12.2016

Kunngjør konkurranse for nytt laboratoriedatasystem

Helse Midt-Norge RHF kunngjør i dag konkurransen om nytt laboratoriedatasystem (LIMS) i Midt-Norge. Prosjektet HMN LAB er etablert for å anskaffe en felles løsning for laboratoriene i Helse Midt-Norge og har i dag åpnet for leverandører som...
15.12.2016

Søker lån til IKT-investering

Styret for Helse Midt-Norge RHF har besluttet å søke om lånefinansiering for spesialisthelsetjenestens andel i anskaffelsesprogrammet for ny journalløsning for helsetjenesten. Konseptbeskrivelse av Helseplattformen oversendes Helse- og omso...
15.12.2016

Orientering om nyfødtmedisin

Styret for Helse Midt-Norge ble i dag orientert om samarbeidsavtalen om nyfødtmedisin mellom fagmiljøene ved Ålesund sjukehus og St. Olavs Hospital.
15.12.2016

Danske Bank valgt som bankforbindelse

Helse Midt-Norge har valgt Danske Bank som ny hovedbank for de neste fire årene. I anbudskonkurransen var det Danske Bank som vant anbudet foran DNB og Sparebanken SMN.
14.12.2016

Avventer anbudsresultater

Beslutningsforum for nye metoder venter på resultatene av anbud før de avgjør om legemidler til hemofili, hepatitt C og lungekreft kan tas i bruk i sykehusene.
13.12.2016

Klage på konkurranse om pasientreiser

Anbudskonkurransen for pasientreiser i Nord-Trøndelag er påklaget av en av leverandørene som har deltatt i konkurransen.
12.12.2016

Norsk nyfødtmedisinsk helseatlas lanseres 13.desember

Norsk nyfødtmedisinsk helseatlas er den tredje rapporten som publiseres på helseatlas.no. Denne gangen omhandler helseatlaset variasjon i forbruk av helsetjenester til nyfødte.
09.12.2016

Sakspapirer for styremøte 15. desember

Sakspapirer og innkalling til styremøte i Helse Midt-Norge RHF torsdag 15. desember 2016 er tilgjengelig i vår styreadministrasjon på nett. Møtet finner sted på Quality Airport Hotel Værnes i Stjørdal sentrum og starter kl 10.15.
08.12.2016

Grønt lys for nytt sykehus

Et enstemmig styre for Helse Midt-Norge RHF har sluttet seg til anbefalingene i konseptfasen og gitt grønt lys for oppstart av forprosjektet for nytt Sykehus i Nordmøre og Romsdal (SNR) i januar 2017.
02.12.2016

Sakspapirer for styremøte 8. desember

Innkalling og sakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF 8. desember er nå tilgjengelig i vår styreadministrasjon på web. Møtet finner sted på Quality Airport Hotell Værnes i Stjørdal sentrum og starter kl. 17.30.
01.12.2016

Anbefaler å godkjenne konseptrapporten

Konseptfasen for nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal (SNR) har gitt oss løsninger som vil gi styrket fagmiljø, kvalitet og et bedre tilbud til befolkningen, mener adm.dir Stig A. Slørdahl. Han anbefaler styret for Helse Midt-Norge RHF å gi...
01.12.2016

Innkjøperne overdras til Sykehusinnkjøp

Foretakene i Helse Midt-Norge vil fra 1. desember motta innkjøpstjenester fra Sykehusinnkjøp HF. Dette betyr også at de fleste innkjøperne i Helse Midt-Norge får ny arbeidsgiver.
01.12.2016

Flertallet vil videreføre helseregionene

- Det er flertall i utvalget for å videreføre et regionalt beslutningsnivå i spesialisthelsetjenesten og å videreføre helseregionene slik de er i dag, sier utvalgsleder Stener Kvinnsland. Det er også flertall for å legge om eiendomsforvaltn...
Se alle nyhetene
Se flere nyheter()