Utviklingsplaner

For å møte framtidas utfordringer skal alle helseforetak ha utviklingsplaner. En slik plan skal peke på ønsket utviklingsretning for sykehusene i helseforetaket. Det er gitt nasjonale og regionale føringer for dette arbeidet. Helse Midt-Norge RHF utarbeider en samlet plan for vår region i 2018. 

En utviklingsplan skal sørge for at underliggende planer støtter opp om et overordnet felles formål. Formålet er å skape pasientens helsetjeneste gjennom riktig kompetanse, nye arbeidsformer og riktige bygg og utstyr.

Høring

Regional utviklingsplan er lagt ut til høring. Høringsfrist er 15. oktober 2018. Høringen er åpen for alle og innspill vil publiseres på nett.
Nyheter regional utviklingsplan

Høringsutkast regional utviklingsplan vedtatt

Sørge for

Utviklingsplanene er et oppdrag fra Helse - og omsorgsdepartementet. Utviklingsplanene ses som en del av de regionale helseforetakenes samlede planansvar. De regionale helseforetakene har sørge-for-ansvar og det innebærer blant annet å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten slik at tjenestenes omfang og innhold er i samsvar med krav fastsatt i lov eller forskrift.

Planperiodene vil vare i fire-års perioder, og første periode går fra 2018 og ut 2021. Planene skal vise hvilken retning helseforetakene går.

Strategi 2030

Strategi 2030 gir føringer for utvikling og prioriteringer i Helse Midt-Norge og skal konkretiseres gjennom arbeid med utviklingsplaner og andre fagplaner. Arbeidet skal preges av åpenhet og involvering. Strategi 2030 ble vedtatt av styret i Helse Midt-Norge RHF 10. november 2016. Du kan lese mer om Strategi 2030 her:

Strategi 2030

Framskriving

Sykehusbygg HF sin rapport om framskriving og kapasitetsberegning 2015 til 2022 og 2035 finner du her

Lokale utviklingsplaner

Alle helseforetak i Helse Midt-Norge har lagt ut sine utviklingsplaner på sine egne nettsider:

Helse Møre og Romsdal HF

St. Olavs Hospital HF

Helse Nord-Trøndelag HF

Regionale føringer

Helseforetakene i Helse Midt-Norge har fått i oppdrag å utarbeide utviklingsplaner i tråd med veileder som de fire regionale helseforetakene har utarbeidet.

Under finner du alle mandatene for helseforetakene i regionen.

Mandat lokale utviklingsplaner

Mandat utviklingsplan St. Olavs Hospital HFMandat utviklingsplan Helse Møre og Romsdal HFMandat utviklingsplan Helse Nord-Trøndelag HF

Veileder

I januar 2016 ga helse- og omsorgsdepartementet  i oppdrag til de fire regionale helseforetakene, å utarbeide en veileder for arbeidet med utviklingsplaner. På bakgrunn av dette har styret i Helse Midt-Norge  RHF vedtatt en veileder som benyttes i arbeidet med utviklingsplaner.

Veileder for utviklingsplaner


 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.