Utviklingsplaner

For å møte framtidas utfordringer skal alle helseforetak ha utviklingsplaner. Planene peker på ønsket utviklingsretning for sykehusene, etter nasjonale og regionale føringer. Vi i Helse Midt-Norge RHF har utarbeidet en samlet plan for vår region.

Vår regionale utviklingsplan viser retningen spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge må ta for å møte samfunnets samlede behov for helsetjenester. Sammen med kommunene skal vi gjennom digitalisering og standardisering jobbe smartere og mer effektivt, og skape et likeverdig helsetilbud i regionen.

Formålet er å skape pasientens helsetjeneste gjennom riktig kompetanse, nye arbeidsformer og riktige bygg og utstyr.

Les regional utviklingsplan i sin helhet

Les eller last ned en kortversjon av planen

Eller les en punktvis oppsummering av regional utviklingsplan

De viktigste virkemidlene i regional utviklingsplan

Digitalisering

Gir nye muligheter til å løse store oppgaver på en effektiv måte, for å kunne hente gevinster i form av kvalitet og effektivitet. Helseplattformen er hovedsatsingen.

Standardisering:

Vi standardiserer for å styrke kvaliteten, redusere uønsket variasjon, skape et likeverdig helsetilbud, sikre effektiv ressursbruk – og for å lykkes med digitaliseringen.

Virksomhetsutvikling:

Utvikling av virksomheten skal sørge for at hvert enkelt helseforetak fremstår som en samlet enhet på tvers av geografi.

Samarbeid og fellesløsninger

Vi skal utnytte muligheter til å skape regionale fellesløsninger der dette kan styrke kvalitet og effektivitet, blant annet innen bildediagnostikk, laboratorievirksomhet og patologi.

Strategi 2030

Regional utviklingsplan bygger på Strategi 2030. Strategien gir føringer for utvikling og prioriteringer i Helse Midt-Norge og skal konkretiseres gjennom arbeid med utviklingsplaner og andre fagplaner. Arbeidet skal preges av åpenhet og involvering.

Med Strategi 2030 som grunnpilar skal vi skape en fremragende helsetjeneste. Denne ambisjonen innebærer at tjenestene våre er:

  • Likeverdige
  • Helhetlige
  • Ansvarlige

Lokale utviklingsplaner

Alle helseforetak i Helse Midt-Norge har lagt ut sine utviklingsplaner på sine egne nettsider:

Helse Møre og Romsdal HF

St. Olavs hospital HF

Helse Nord-Trøndelag HF

Styrebehandling og vedtak

Styret for Helse Midt-Norge RHF behandlet og vedtok regional utviklingsplan i sitt møte 19. desember 2018.
Her finner du nyhetssak med lenke til saksframlegg og vedtak.

Nyheter regional utviklingsplan

Høringsutkast regional utviklingsplan vedtatt

Framtidas ledelse, bemanning og kompetanse

Alle styrene drøftet framtida

Teknologi gir mange muligheter

Temadiskusjon om utviklingsplaner

Første diskusjon i styret om regional utviklingsplan

Regionale føringer

Helseforetakene i Helse Midt-Norge har fått i oppdrag å utarbeide utviklingsplaner i tråd med veileder som de fire regionale helseforetakene har utarbeidet.

Under finner du alle mandatene for helseforetakene i regionen.

Mandat lokale utviklingsplaner

Mandat utviklingsplan St. Olavs hospital HF

Mandat utviklingsplan Helse Møre og Romsdal HF

Mandat utviklingsplan Helse Nord-Trøndelag HF

Sørge for

Utviklingsplanene er et oppdrag fra Helse - og omsorgsdepartementet. Utviklingsplanene ses som en del av de regionale helseforetakenes samlede planansvar. De regionale helseforetakene har sørge-for-ansvar og det innebærer blant annet å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten slik at tjenestenes omfang og innhold er i samsvar med krav fastsatt i lov eller forskrift.

Planperiodene vil vare i fire-års perioder, og første periode går fra 2018 og ut 2021. Planene skal vise hvilken retning helseforetakene går.

Framskriving

Sykehusbygg HF sin rapport om framskriving og kapasitetsberegning 2015 til 2022 og 2035 finner du her

Brukermedvirkning

Om brukermedvirkning i helsetjenesten

Brukermedvirkning i forskning

Veileder

I januar 2016 ga helse- og omsorgsdepartementet i oppdrag til de fire regionale helseforetakene, å utarbeide en veileder for arbeidet med utviklingsplaner. På bakgrunn av dette har styret i Helse Midt-Norge RHF vedtatt en veileder som benyttes i arbeidet med utviklingsplaner.

Veileder for utviklingsplaner

Fant du det du lette etter?