Utviklingsplaner

For å møte framtidas utfordringer skal alle helseforetak ha utviklingsplaner. En slik plan skal peke på ønsket utviklingsretning for sykehusene i helseforetaket. Det er gitt nasjonale og regionale føringer for dette arbeidet. Helse Midt-Norge RHF utarbeider en samlet plan for vår region i 2018. 

En utviklingsplan skal sørge for at underliggende planer støtter opp om et overordnet felles formål. Formålet er å skape pasientens helsetjeneste gjennom riktig kompetanse, nye arbeidsformer og riktige bygg og utstyr.

Sørge for

Utviklingsplanene er et oppdrag fra Helse - og omsorgsdepartementet. Utviklingsplanene ses som en del av de regionale helseforetakenes samlede planansvar. De regionale helseforetakene har sørge-for-ansvar og det innebærer blant annet å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten slik at tjenestenes omfang og innhold er i samsvar med krav fastsatt i lov eller forskrift.

Planperiodene vil vare i fire-års perioder, og første periode går fra 2018 og ut 2021. Planene skal vise hvilken retning helseforetakene går.

Strategi 2030

Strategi 2030 gir føringer for utvikling og prioriteringer i Helse Midt-Norge og skal konkretiseres gjennom arbeid med utviklingsplaner og andre fagplaner. Arbeidet skal preges av åpenhet og involvering. Strategi 2030 ble vedtatt av styret i Helse Midt-Norge RHF 10. november 2016. Du kan lese mer om Strategi 2030 her:

Strategi 2030


Nyheter regional utviklingsplan

Framskriving

Sykehusbygg HF sin rapport om framskriving og kapasitetsberegning 2015 til 2022 og 2035 finner du her


Lokale utviklingsplaner

Alle helseforetak i Helse Midt-Norge har lagt ut sine utviklingsplaner på sine egne nettsider:

Helse Møre og Romsdal HF

St. Olavs Hospital HF

Helse Nord-Trøndelag HF

Regionale føringer

Helseforetakene i Helse Midt-Norge har fått i oppdrag å utarbeide utviklingsplaner i tråd med veileder som de fire regionale helseforetakene har utarbeidet.

Under finner du alle mandatene for helseforetakene i regionen.

Mandat lokale utviklingsplaner

Mandat utviklingsplan St. Olavs Hospital HFMandat utviklingsplan Helse Møre og Romsdal HFMandat utviklingsplan Helse Nord-Trøndelag HF


Veileder

I januar 2016 ga helse- og omsorgsdepartementet  i oppdrag til de fire regionale helseforetakene, å utarbeide en veileder for arbeidet med utviklingsplaner. På bakgrunn av dette har styret i Helse Midt-Norge  RHF vedtatt en veileder som benyttes i arbeidet med utviklingsplaner.

Veileder for utviklingsplaner


 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.