Brukermedvirkning

Brukere har rett til å medvirke, og helseforetakene har plikt til å involvere brukeren. Brukermedvirkning er en lovpålagt oppgave og gir pasienter og pårørende mulighet til å påvirke utformingen av helsetjenestene.

 

Brukerutvalg

Helseforetakene skal hente inn erfaringer, behovsvurderinger, prioriteringer og synspunkter fra pasienter og pårørende og deres organisasjoner. Dette skal gis en sentral plass i arbeidet med planlegging og drift av sykehusene.

Helseforetakene har etablert brukerutvalg som system i dette arbeidet. Det er to ulike former for brukermedvirkning. Brukermedvirkning på individnivå og brukermedvirkning på systemnivå/styringsnivå.

Brukermedvirkning på systemnivå innebærer at brukerne av offentlige tjenester, hjelpeapparatet eller helsetjenesten gjennom representativ brukermedvirkning kan påvirke utformingen av tjenestene og tilbudene generelt.Den enkeltes rettigheter og muligheter til å ha innflytelse og påvirke sitt eget hjelpe- eller behandlingstilbud kalles brukermedvirkning på individnivå.

Brukerutvalgene er oppnevnt av styret i de respektive regionene eller helseforetakene. Alle helseforetak har brukerutvalg. Regionalt brukerutvalg (RBU) er et rådgivende organ for Helse Midt-Norge RHF. Medlemmene er tilknyttet brukerorganisasjonene og skal representere pasienter og pårørende i Helse Midt-Norge RHF.

Medlemmer i Regionalt brukerutvalg

Snorre Ness

Leder i Regionalt brukerutvalg Snorre Ness

Leder i Regionalt brukerutvalg
SAFO/NFU

Britt Elin Strand

Brukerutvalgsmedlem Britt Elin Strand

Nestleder i Regionalt brukerutvalg
FFO/Autismeforeningen

Mona Sundnes

Brukerutvalgsmedlem Mona Sundnes

Brukerutvalgsmedlem
SAFO/NHF

Lisbeth Nygård

Brukerutvalgsmedlem Lisbeth Nygård

Brukerutvalgsmedlem
FFO/NAAF

Eilin Reinaas

Brukerutvalgsmedlem Eilin Reinaas

Brukerutvalgsmedlem
SAFO/NHF

Veronika Kjesbu

Brukerutvalgsmedlem Veronika Kjesbu

Brukerutvalgsmedlem
FFO/Mental Helse

Bjørnar Lien

Brukerutvalgsmedlem Bjørnar Lien

Brukerutvalgsmedlem
FFO/MS Forbundet

Jens Solem

Brukerutvalgsmedlem Jens Solem

Brukerutvalgsmedlem
RIO

Lillian Hofnes Waaden

Brukerutvalgsmedlem Lillian Hofnes Waaden

Brukerutvalgsmedlem
FFO/Norsk Revmatikerforbund

Torbjørn Akersveen

Brukerutvalgsmedlem Torbjørn Akersveen

Brukerutvalgsmedlem
FFO/Parkinsonforbundet

Marit Fugledal

Brukerutvalgsmedlem Marit Fugledal

Brukerutvalgsmedlem
FFO/Hørselshemmedes landsforbund

Anne Marthe Øverås

Brukerutvalgsmedlem Anne Marthe Øverås

Brukerutvalgsmedlem
Kreftforeningen

Laila Roel

Brukerutvalgsmedlem Laila Roel

Brukerutvalgsmedlem
Pensjonistforbundet

Arbeidsområde for Regionalt brukerutvalg (møteinnkallinger og sakspapirer)

Brukerutvalg for Helse Nord-Trøndelag HF

Brukerutvalg for St. Olavs hospital HF

Brukerutvalg for Helse Møre og Romsdal HF

Brukerutvalget for Sykehusapotekene

Hvem sitter i brukerutvalget?

Brukerutvalgsmedlemmene blir oppnevnt etter forslag og anbefaling fra brukerorganisasjonene.

Personer som ønsker å arbeide i et brukerutvalg skal ha erfaring og kunnskap om brukermedvirkning. Det kreves god kunnskap om spesialisthelsetjenesten. I tillegg til egenerfaring og tillit fra egen organisasjon kreves det at du har gjennomgått opplæring i brukermedvirkning i egen organisasjon. Tilliten bygger på at du som representant har grunnleggende kunnskap og bevissthet om rollen som representant. Foruten engasjement og interesse for brukermedvirkning, er det viktig å sette av tid til møter. Medlemmer må kunne møte på dagtid og kunne ha tid til forberedelser og etterarbeid i prosjekter og prosesser.

Brukerutvalgene har fra 2002 hatt medlemmer med bakgrunn fra bruker- og interesseorganisasjoner. Medlemmene er hentet fra demokratiske brukerorganisasjoner i regionen. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Samarbeidsforum for Funksjonshemmedes Organisasjoner (SAFO), Den Norske Kreftforeningen (DNK), Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO) og Pensjonistforbundet.

Organisasjoner anbefaler medlemmer til brukerutvalgene, men styret for det regionale eller helseforetaket foretar selve oppnevningen. Funksjonstiden for brukerutvalgene i Helse Midt-Norge er 2 år.

Representantene i brukerutvalgene kan ikke ta opp klagesaker fra enkeltbrukere. Klagesaker skal gå vanlig tjenestevei og i siste instans til Pasient- og brukerombudet.

Lovpålagte oppgaver

De fleste rådene som blir gitt av brukerutvalget angår lovpålagte oppgaver. Brukerne påpeker avtaler med kommunene, utforming av pasientinformasjon, oppfølging av utskrevne pasienter og rett til individuell plan. Brukerutvalgenes påvirkning skal være synlig i avdelingene i møtet med pasienten.

Opplæring for brukerrepresentanter

Er du fersk brukerrepresentant, kunne tenke deg å bli representant eller jobber du med brukermedvirkning?

Nettkurset "Digital grunnopplæring for brukerrepresentanter på systemnivå" gir deg en grundig innføring i hvordan brukerrepresentasjon fungerer. Kurset har disse modulene:

  1. Brukermedvirkning i spesialisthelsetjenesten
  2. Din rolle som brukerrepresentant
  3. Om spesialisthelsetjenesten
  4. Brukerrepresentasjon i spesialisthelsetjenesten
  5. Hvordan du bør forberede deg
Klikk her for å starte kurset. Du trenger ikke logge deg inn.

Midler og tilskudd

Helse Midt-Norge utlyserhvert årtilskudd til helsefremmende tiltak. Tilskuddene er rettet mot brukerorganisasjoner med tilhørighet i Midt-Norge.

Midler og tilskudd

Pasienterfaringer

Her finner du informasjon om brukeropplevd kvalitet fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Forskningsprisen

FAKTA OM PRISEN
Regionalt brukerutvalgtildeler Forskningsprisen. Prisen er instituert av styret for Helse Midt-Norge RHF - etter anbefaling fra Samarbeidsorganet Helse Midt-Norge - NTNU. Prisen kan gå til enkeltperson eller forskergruppe innenfor alle relevante fag og tverrfaglige miljøer. Prisen deles ut en gang årlig og denble første gang utdelt i 2004.

Brukerutvalget legger vekt på følgendemomenter:
a)prosjektet skal ha sin forankring i Helse Midt-Norge
b)prosjektet skal dokumentere sine resultater
c)prosjektet skal ha høy vitenskapelig kvalitet
d)prosjektet skal komme pasient og pårørende til gode gjennom bedre behandlingstilbud og/eller bedre opplæringstilbud

Tidligere prisvinnere

2017: Helseundersøkelsen i Barne- og ungdomspsykiatri (Hel-BUP), overlege og professor Marit Sæbø Indredavik ved St. Olavs Hospital HF.

2016: Bedre samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten i pasientbehandling så nært pasientens hjem som mulig, professor Marit Kvangarsnes ved NTNU Ålesund og klinikksjef Torstein Hole ved Helse Møre og Romsdal HF

2015: Bedre kvalitet på behandlingen av pasienter med kronisk smerte og pasienter med kronisk utmattelsessyndrom, dr. med. Petter Christian Borchgrevink, St. Olavs hospital HF

2014: Behandling av barn med OCD (tvangslidelse) Bernhard Weidle overlege BUP St.Olavs hospital

2013: Bruk av ultralydteknologi/lommeultralyd i klinisk praksis Håvard Dalen, forsker Nord - Trøndelag HF
2012 Psykisk helse hos unge voksne født med lav fødselsvekt, Line K Lund
2011: Smertebehandling ved kreft i livets sluttfase, Pål Klepstad
2010: Risikofaktorer for tilbakefall blant pasienter i Rusbehandling Midt-Norge Trond Nordfjærn
2009: Bedre behandling for psykiatriske pasienter. Marit Svindseth
2008: Hemokromatose. Arne Åsberg, Kristian Hveem, Ketil Thorstensen
2007: Brystkreft. Anne Irene Hagen
2006: Individuell plan. Solfrid Vatne
2005: Slagbehandlingskjeden. Bent Indredavik og Hild Fjærtoft
2004: Kreftbehandling. Stein Kaasa

Fant du det du lette etter?