Brukermedvirkning

Brukere har rett til å medvirke, og helseforetakene har plikt til å involvere brukeren. Brukermedvirkning er en lovpålagt oppgave og gir pasienter og pårørende mulighet til å påvirke utformingen av helsetjenestene.

 

Brukerutvalg

Helseforetakene skal hente inn erfaringer, behovsvurderinger, prioriteringer og synspunkter fra pasienter og pårørende og deres organisasjoner. Dette skal gis en sentral plass i arbeidet med planlegging og drift av sykehusene.

Helseforetakene har etablert brukerutvalg som system i dette arbeidet. Det er to ulike former for brukermedvirkning. Brukermedvirkning på individnivå og brukermedvirkning på systemnivå/styringsnivå.

Brukermedvirkning på systemnivå innebærer at brukerne av offentlige tjenester, hjelpeapparatet eller helsetjenesten gjennom representativ brukermedvirkning kan påvirke utformingen av tjenestene og tilbudene generelt.Den enkeltes rettigheter og muligheter til å ha innflytelse og påvirke sitt eget hjelpe- eller behandlingstilbud kalles brukermedvirkning på individnivå.

Brukerutvalgene er oppnevnt av styret i de respektive regionene eller helseforetakene. Alle helseforetak har brukerutvalg. Regionalt brukerutvalg (RBU) er et rådgivende organ for Helse Midt-Norge RHF. Medlemmene er tilknyttet brukerorganisasjonene og skal representere pasienter og pårørende i Helse Midt-Norge RHF.

Regionalt brukerutvalg i Helse Midt-Norge RHF 

 

Regionalt Brukerutvalg

Brukerutvalg for Helse Nord-Trøndelag HF

Brukerutvalg for St. Olavs Hospital HF

Brukerutvalg for Helse Møre og Romsdal HF

Brukerutvalget for Sykehusapotekene

Hvem sitter i brukerutvalget?

Brukerutvalgsmedlemmene blir oppnevnt etter forslag og anbefaling fra brukerorganisasjonene.

Personer som ønsker å arbeide i et brukerutvalg skal ha erfaring og kunnskap om brukermedvirkning. Det kreves god kunnskap om spesialisthelsetjenesten. I tillegg til egenerfaring og tillit fra egen organisasjon kreves det at du har gjennomgått opplæring i brukermedvirkning i egen organisasjon. Tilliten bygger på at du som representant har grunnleggende kunnskap og bevissthet om rollen som representant. Foruten engasjement og interesse for brukermedvirkning, er det viktig å sette av tid til møter. Medlemmer må kunne møte på dagtid og kunne ha tid til forberedelser og etterarbeid i prosjekter og prosesser.

Brukerutvalgene har fra 2002 hatt medlemmer med bakgrunn fra bruker- og interesseorganisasjoner. Medlemmene er hentet fra demokratiske brukerorganisasjoner i regionen. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Samarbeidsforum for Funksjonshemmedes Organisasjoner (SAFO), Den Norske Kreftforeningen (DNK), Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO) og Pensjonistforbundet.

Organisasjoner anbefaler medlemmer til brukerutvalgene, men styret for det regionale eller helseforetaket foretar selve oppnevningen. Funksjonstiden for brukerutvalgene i Helse Midt-Norge er 2 år.

Representantene i brukerutvalgene kan ikke ta opp klagesaker fra enkeltbrukere. Klagesaker skal gå vanlig tjenestevei og i siste instans til Pasient- og brukerombudet.

Lovpålagte oppgaver

De fleste rådene som blir gitt av brukerutvalget angår lovpålagte oppgaver. Brukerne påpeker avtaler med kommunene, utforming av pasientinformasjon, oppfølging av utskrevne pasienter og rett til individuell plan. Brukerutvalgenes påvirkning skal være synlig i avdelingene i møtet med pasienten.

Midler og tilskudd

Helse Midt-Norge utlyser hvert år tilskudd til helsefremmende tiltak. Tilskuddene er rettet mot brukerorganisasjoner med tilhørighet i Midt-Norge.

Midler og tilskudd

Pasienterfaringer

Her finner du informasjon om brukeropplevd kvalitet fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

 

Forskningsprisen

FAKTA OM PRISEN
Regionalt brukerutvalg tildeler Forskningsprisen. Prisen er instituert av styret for Helse Midt-Norge RHF - etter anbefaling fra Samarbeidsorganet Helse Midt-Norge - NTNU. Prisen kan gå til enkeltperson eller forskergruppe innenfor alle relevante fag og tverrfaglige miljøer. Prisen deles ut en gang årlig og den ble første gang utdelt i 2004.

Brukerutvalget legger vekt på følgende momenter:
a) prosjektet skal ha sin forankring i Helse Midt-Norge
b) prosjektet skal dokumentere sine resultater
c) prosjektet skal ha høy vitenskapelig kvalitet
d) prosjektet skal komme pasient og pårørende til gode gjennom bedre behandlingstilbud og/eller bedre opplæringstilbud

Tidligere prisvinnere

2014: Behandling av barn med OCD (tvangslidelse) Bernhard Weidle overlege BUP St.OlavsHospital

2013: Bruk av ultralydteknologi/lommeultralyd i klinisk praksis Håvard Dalen, forsker Nord - Trøndelag HF
2012 Psykisk helse hos unge voksne født med lav fødselsvekt, Line K Lund
2011: Smertebehandling ved kreft i livets sluttfase, Pål Klepstad
2010: Risikofaktorer for tilbakefall blant pasienter i Rusbehandling Midt-Norge Trond Nordfjærn
2009: Bedre behandling for psykiatriske pasienter. Marit Svindseth
2008: Hemokromatose. Arne Åsberg, Kristian Hveem, Ketil Thorstensen
2007: Brystkreft. Anne Irene Hagen
2006: Individuell plan. Solfrid Vatne
2005: Slagbehandlingskjeden. Bent Indredavik og Hild Fjærtoft
2004: Kreftbehandling. Stein Kaasa

Hør hva de brenner for i brukerutvalget/Bankende hjerter i brukerutvalget

Arthur Mandal

Bjørn Stian Hojem

Bjørn P. Bredvik

Erik Holm

Jakob Strand

Laila Helene Langerud

Mette Nordseth

Mona Sundnes

Målfrid Mogstad

Oddrun Stensø Nasvik

Steinar Waksvik


 


 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.