Helseplattformen
- én journal for hele helsetjenesten i Midt-Norge


Helseplattformen eies av Helse Midt-Norge RHF og Trondheim kommune. Programmet skal anskaffe og innføre ny, felles pasientjournal (PAS/EPJ) ved sykehus og kommuner i hele  Midt-Norge. For første gang skal det etableres en felles løsning for kommune- og spesialisthelsetjeneste, fastleger og avtalespesialister.

Journalen skal sette pasienten i sentrum på alle nivå i helsetjenesten.

Gjennom Helseplattformen er Midt-Norge regional utprøvings-arena for det nasjonale målbildet "Én innbygger - én journal". Arbeidet som gjøres her er et mulig startpunkt for en felles nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste. Alle kommuner i Midt-Norge er med i programmet gjennom opsjonsavtaler.

Programmet har medarbeidere fra de fleste områder i helsesektoren. Vi legger stor vekt på samhandling mellom de ulike områdene og nivåene. Et stort arbeid er lagt ned for å utarbeide en kravspesifikasjon til den nye løsningen, og her har nesten 400 helse- og IKT-medarbeidere fra hele Midt-Norge deltatt gjennom workshops.

Etter at konkurransen ble kunngjort har programmedarbeiderne, forsterket med ressurser fra kommuner og sykehus, lest og evaluert tilbudene som ble levert i mai 2017.

Nå er programmet inne i dialogfasen, der to leverandører deltar videre i konkurransen.

Pasientens helsetjeneste


En moderne pasientjournal skal i større grad være bygd rundt deg som pasient. Det skal gi økt kvalitet og pasientsikkerhet uansett på hvilket nivå du er i kontakt med i regionens helsetjeneste.

Nyfødt.jpg

Norge har en av verdens aller beste helsetjenester. For å nå ambisjonen om høy kvalitet, effektivitet og pasientsikkerhet beskrevet i Strategi 2030, etablerte Helse Midt-Norge RHF programmet Helseplattformen og inngikk i løpet av 2016 samarbeidsavtaler med samtlige kommuner i Midt-Norge. Med dette kan hele helsetjenesten bli sammenbundet i en felles journalløsning, og vi kan samle all nødvendig helseinformasjon på ett oppdatert sted.

Visjonen er i tråd med det nasjonale målet «Én innbygger - én journal»: systemet må omfatte hele helsetjenesten som pasienter forholder seg til, enten det er den kommunale omsorgen, fastlegen i hjemkommunen, lokalsykehuset eller regionens universitetssykehus.

sykehus pasient.jpg

Gjennom til sammen 101 workshops har krav og innspill til løsningen blitt utarbeidet. Fagfolkene og brukerrepresentantene som har deltatt ønsker et bedre og mer effektivt arbeidsverktøy, og ikke minst: at innbyggerne i Midt-Norge får enkel tilgang til egen journal og større mulighet til å påvirke eget behandlingsforløp.

Ny pasientjournal skal ha innebygget kunnskap som aktivt støtter brukeren (klinisk beslutningsstøtte). Dette er svært vanlig i mange teknologiske løsninger du i dag møter utenfor helsetjenesten, og anvendes også i helsesektoren i andre deler av verden.

Pasientjournalen skal også redusere mulighetene for å gjøre feil. Koblet sammen med forutsigbare pasientforløp får vi en mer effektiv og sammenhengende helsetjeneste som øker pasientsikkerhet og kvalitet på tvers av helsetjenestenivåene i hele regionen.

COLOURBOX10275464.jpg

Overordnede krav og særskilte tema

Flere av Helseplattformens særtema samsvarer med de overordnede kravene som arbeides med på nasjonalt plan etter intensjonene i utredningen Én innbygger - én journal.

 • Informasjonssikkerhet, tilgangsstyring og personvern
 • Masterdata, kodeverk og informasjonsmodell
 • Saksbehandling
 • Lukket legemiddelsløyfe
 • Rapportgenerering og uthenting av data
 • Ressursplanlegging og booking
 • Velferdsteknologi
 • Kunnskaps- og beslutningsstøtte
 • Pediatri
 • Medisinsk teknisk utstyr og multimedia
 • Brukervennlighet
 • Gjennomgående kontinuerlig kurve

Slik er Helseplattformen organisert

Programmet har ett pågående prosjekt - Anskaffelsesprosjektet. Anskaffelsesprosjektet er inndelt i tre delprosjekter; funksjonelt delprosjekt, teknisk delprosjekt og forprosjekt innføring.

Programmet er også iferd med å etablere et innføringsprosjekt som vil bistå med implementering av løsningen hos helseforetak og kommuner. Disse har igjen ansvar for å etablere mottaksprosjekt. Til sist kommer Realiseringsprosjektet som har ansvar for at den nye løsningen bidrar til at målsettingene med programmet realiseres.

Helseplattformens tidslinje
Tidslinje for anskaffelsen

I den første fasen har et svært omfattende arbeid blitt gjort knyttet til å spesifisere krav til ny løsning. Deretter har vi dialog med aktuelle leverandører, før omfang av anskaffelsen og kjøp innenfor de ressurser som er stilt til disposisjon, skal besluttes. Etter at vi har valgt leverandør, starter arbeidet med å bytte ut de mest sentrale IKT-verktøyene som helsetjenesten har, og forberede tilpasning av den nye løsningen etter helsetjenestens behov.

Helseplattformen er lokalisert i egne lokaler i Trondheim i det såkalte «Radmannbygget» i Ranheimsveien 10, men har tett kontakt med helseforetak og kommuner i arbeidet.

Ledelse og styrende organer

Øverste leder av Helseplattformen er programdirektør Torbjørg Vanvik.

Programdirektøren rapporterer til Programstyret, som ledes av adm.dir.i Helse Midt-Norge, Stig Slørdahl, og forøvrig består av 

 • Morten Wolden, rådmann i Trondheim kommune
 • Olaf Løberg, finansdirektør i Trondheim kommune
 • Anne-Marie Barane, økonomidirektør i Helse Midt-Norge
 • Erik Nikolai Arnesen, Den norske legeforening
 • Bjørn Nilsen, IT-leder i Helse Nord RHF
 • Karl Vestli, divisjonsdirektør strategi i Direktoratet for e-helse (observatør)
 • Tre observatører fra tre kommuner er oppnevnt, hvorav to fra kommuner utenfor Midt-Norge: Inger Østensjø, KS, Wenche Dehli, Kristiansand kommune og Karl Audun Fagerli, Lierne kommune
Programstyret støttes av en helsefaglig referansegruppe og en IKT-faglig referansegruppe samt et eget samarbeidsråd for opsjonskommuner.


God representasjon fra kommune og helseforetak

Alle helseforetak er representert med medarbeidere i programmet (Helse Møre og Romsdal, Helse Nord-Trøndelag og St. Olavs Hospital, Hemit og Sykehusapotekene), og ansatte fra fire forskjellige kommuner jobber i Helseplattformen (fra Fræna, Stjørdal, Åfjord og Trondheim kommune).

Samarbeidsavtale med kommunene

85 kommuner (alle i Midt-Norge samt Bindal i Nordland) har signert samarbeidsavtale eller fullmakt med Helse Midt-Norge, som gir dem en opsjon til å bestille og ta i bruk den løsningen som velges. Dette innebærer at disse kommunene kan velge å ta del i anskaffelsen på et senere tidspunkt, og at de kan ta i bruk den nye løsningen når den foreligger.

Utstilling og informasjonsaktiviteter

Ellen A.jpg

For å vise omfanget av kravene som er utarbeidet til den nye journalløsningen, har Helseplattformen utarbeidet en plakatutstilling. Denne er vist i kombinasjon med foredrag ved sykehusene i Ålesund, Kristiansund, Namsos, Levanger og ved St. Olavs hospital i Trondheim, samt i Direktoratet for e-helses lokaler i Oslo.

Her kan du lese om Helseplattformens besøk hos Helse Møre og Romsdal.

Du kan se film fra utstillinga her og her.

Kommunikasjonsarbeidet med Helseplattformen vil øke i omfang i programmets senere faser.

Søkekonferanse for forskere

Helseplattformen ønsker å legge best mulig til rette for forskning. 11.mai arrangerte Helseplattformen, Helse Midt-Norge og NTNU Helse en søkekonferanse i Ranheimsveien 10 i. Mer enn 100 deltakere var påmeldt og 27 prosjektforslag og -ideer ble gjennomgått med presentasjoner, samt en del postere. 

Les mer på søkerkonferansens nettside.

Ill.bilde forskning.jpg

Tilrettelegging for forskning er også kravstilt i den nye løsningen. Det omfatter mulighet til å gjennomføre kliniske studier, inkludert rekruttering av pasienter m.m. Data fra løsningen vil danne en viktig basis for kvalitetsutvikling i helse- og omsorgstjenesten, med:

 • etablering av nasjonale medisinske kvalitetsregistre
 • sikring av biologisk materiale
 • utvikling av nasjonale og fagspesifikke kvalitetsindikatorer
 • innføring av kunnskapsbasert praksis

Dette vil gi organisasjonene større kunnskap fra analyse og statistikk, økt kvalitet på datasett og effektivisering av forskningsprosesser.

Kunngjøringer og sentrale dokumenter

18.januar 2018:

To leverandører videre i konkurransen om Helseplattformen

Programmet Helseplattformen skal anskaffe og etablere ny elektronisk pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge. Konkurransen om å levere løsningen ble kunngjort 29.august 2016. Av 11 søkere ble fem leverandører prekvalifisert til å delta i såkalt konkurransepreget dialog, som er metoden som brukes i anskaffelsen.
Fire av disse leverte tilbud innen fristen 3. mai 2017. Etter evaluering av tilbudene og dialog med leverandørene, ble tre leverandørselskap invitert videre i dialogen i oktober. Disse leverte sine reviderte tilbud 1. desember.

Mottatte reviderte tilbud er nå gjennomgått og evaluert etter de tre tildelingskriteriene som er oppgitt i konkurransegrunnlaget: ytelse, risiko og pris.

På bakgrunn av den gjennomførte evalueringen er det besluttet at følgende to leverandører (i alfabetisk rekkefølge) inviteres til å være med videre i konkurransen om Helseplattformen:

 • Cerner Norway
 • Epic Systems Corporation

Helseplattformen fortsetter nå dialogen med disse to leverandørene i tråd med programmets fremdriftsplan.

Alle henvendelser skal rettes til programdirektør Torbjørg Vanvik, tlf: 469 30 187 eller kommunikasjonssjef Sigrun Berge Engen tlf: 986 28 811.

Tidligere kunngjøringer

12. oktober 2017: Helseplattformen har fullført evalueringen av leverandørenes første tilbud. Tre leverandører inviteres med i videre dialog.

Helseplattformen mottok 3. mai 2017 tilbud fra fire av de fem prekvalifiserte leverandørene. Den 21. og 22. juni ble individuelle møter gjennomført med hver leverandør for å gi tilbakemeldinger på deler av tilbudene. I etterkant av dette fikk leverandørene anledning til å sende inn reviderte tilbud innen 7. juli. Samtlige leverandører valgte å levere revidert tilbud.

Tilbudene er evaluert etter de tre tildelingskriteriene som er oppgitt i konkurransegrunnlaget: ytelse, risiko og pris. På bakgrunn av den gjennomførte evalueringen er det besluttet at følgende tre leverandører (i alfabetisk rekkefølge) inviteres med i videre dialog:

 •  Cerner Norway

 •  DXC Technology AS (tidligere CSC Scandihealth)

 •  Epic Systems Corporation

Helseplattformen gjennomfører nå nærmere dialog med disse tre leverandørene i tråd med programmets planlagte fremdriftsplan.


Ted

Dokumentene for prekvalifisering kan leses på denne linken

27. september 2016 ble opsjons- og samarbeidsavtalen mellom Trondheim kommune og Helse Midt-Norge signert. Avtaleteksten finner du her (pdf).

Samtlige kommuner i Midt-Norge er med i samarbeidet gjennom opsjonsavtaler. Disse har nå signert tiltredelseserklæringer. Avtaleteksten finner du her (pdf)

Helseplattformen er i tett samarbeid med Direktoratet for e-helse og programmet "Én innbygger - én journal". Her er lenke til programmet.

Samarbeidsmodellen mellom Helseplattformen og Direktoratet for e-helse finner du her (pdf).


 

Kontakt

Besøksadresse:

Ranheimsveien 10
7044 Trondheim

Telefon 74 83 99 00

e-post: programkontor.helseplattformen@helse-midt.no

Postadresse:

Helseplattformen
Helse Midt-Norge
Postboks 464
7501 Stjørdal

Ranheimsvegen 10 Google maps

Kontaktpersoner i Helseplattformen (klikk på navnet for e-postadresse)

Tor Erling Evjen

Prosjektleder for kommunene Tor Erling Evjen

Prosjektleder for kommunene

Sigrun Berge Engen

Kommunikasjonssjef Sigrun Berge Engen

Kommunikasjonssjef
sigrun.engen@helse-midt.no
Telefon +47 986 28 811


Konkurransegrunnlag

konkurransegrunnlag LITE BILDE.jpg

Helseplattformen sendte i februar 2017 ut konkurransegrunnlaget for anskaffelse av fremtidens PAS/EPJ-system til de fem leverandørene som ble pre-kvalifisert til å delta i konkurransen.  Innen fristen 3. mai 2017 leverte fire av disse sine tilbud på ny løsning. Basert på leverandørenes forslag vil det bli gjennomført en dialogprosess som har til hensikt å finne frem til og velge løsningen og leverandøren som er best egnet til å dekke Helsetjenesten i Midt-Norge sitt behov. Det tas sikte på å inngå kontrakt tidlig i 2019.

Konkurransedokumentene er en omfattende pakke som består av blant annet kontrakter, kravspesifikasjoner, informasjonsdokumenter og dokumenter hvor leverandørene skal beskrive sine forslag til risikohåndtering og innføringsplan m.m. Disse oppdateres under dialogfasen slik at enkelte endringer kan forekomme.

Dokumentene Helseplattformen sendte ut i februar 2017 er offentlige og kan leses her:

Dokument (med lenke)
Beskrivelse
Dokumentet beskriver rammer og regler for anbuds-konkurransen.
Dokumentet beskriver prosjektets formål, ambisjoner og mål for anbudet.
Dokumentet beskriver sentrale begreper som benyttes i dokumentene som inngår i konkurransegrunnlaget
Dokumentet inneholder kravspesifikasjon for generelle krav.
Dokumentet inneholder kravspesifikasjon for funksjonelle krav.
Dokumentet inneholder kravspesifikasjon for tekniske krav.
Dokumentet inneholder kravspesifikasjon for krav knyttet til opplæring.
Dokumentet inneholder krav i form av funksjonelle opsjoner og tjenesteopsjoner.
Dokumentet inneholder hele HL7-standarden for elektronisk pasientjournal, og beskriver hvordan den er brukt som basis for kravspesifikasjonene.
Dokumentet inneholder informasjon og rammebetingelser leverandørene skal basere sine forslag til prosjekt- og innføringsplan på.
Dokumentet beskriver forhold knyttet til test og akseptanse av ny løsning.
Dokumentet beskriver administrative bestemmelser knyttet til prosjektorganisering, rolledefinisjoner, rapportering, møter m.m.
Dokumentet inneholder kravspesifikasjon for krav knyttet til vedlikehold av ny løsning.
Dokumentet beskriver administrative bestemmelser for vedlikeholdsfasen.
Dokumentet beskriver kundens (helsetjenesten i Midt-Norges) tekniske plattform.
Dokumentet beskriver retningslinjer og prinsipper for risikostyring og risikohåndtering.
Dokumentet beskriver hvem som er kundene i anskaffelsen.
Dokumentet beskriver sentrale norske lover og regulatoriske forhold leverandørene må forholde seg til.

Information in English - announcements and tender documents

Announcements and tender documents are published at the bottom of this article

Helseplattformen: A new electronic health record solution for all levels of the health sector in Central Norway

The Central Norway Regional Health Authority (HMN) and the City of Trondheim, together with all other municipalities in the Central Norway Health Region, has invited to a competition to deliver a new electronic health record solution with adjacent systems and services for the specialist and primary health services in Central Norway.

The procurement is handled by the programme Helseplattformen. The programme has been appointed as a first step towards the realization of national targets set in "Én innbygger - én journal" (EIEJ) - "One citizen - one health record") by the Norwegian Ministry of Health and Care Services. The Norwegian Directorate of eHealth is in close cooperation with the programme.

Four companies that were prequalified for the procurement have recently submitted their tenders in the competition. After an evaluation process the remaining contractors in the competition are Cerner Norway, Epic Systems Corporation and DXC Technology AS (former CSC Scandihealth).

For further information, please contact Helseplattformen via email helseplattformen@helse-midt.no or via contact information listed on this page.

The patient’s health care services

Norway has one of the best health care systems in the world. The joint effort to establish a new health record interconnecting all levels of health care will support the ambition of high quality services, efficiency and patient safety through new systems. With this procurement, the entire health care service will be interconnected through a common patient record solution, and we can gather all necessary health information in one updated place.

The solution shall, to a greater extent, be built around the patient. The system must encompass all health care service used by patients, whether it is municipal health services, a family GP in the patient’s municipality, the local hospital or the region’s university hospital.
The new patient record system should have integrated knowledge content which actively supports the user. This will enable health care professionals to provide appropriate treatment at the right time, in line with the best practice for patient care. The patient records system will also reduce the risk of making mistakes. Combined with predictable patient pathways, we will obtain a more efficient and coherent health care service which will improve patient safety and quality of services across different levels of care throughout the region.

In the first phase, extensive work related to specifying the requirements for the new solution has been undertaken. The invitation to dialogue was sent to the pre-qualified suppliers on February 2nd, 2017, initiating the dialogue phase. During the dialogue, the scope of the procurement and purchase will be adjusted based on the resources made available. After a supplier has been selected, the work associated with replacing the health care service’s key ICT tools will commence.

A new and modern patient record system will provide the people in the health care services with a platform that will enable further improvements to the provision of health care services. And not least: the citizens of the Central Norway region will have easy access to their own patient record and greater opportunities to influence their own care pathway.

sykehus pasient.jpg
 

Organisation

The Central Norway Regional Health Authority and the municipality of the city of Trondheim are owners of the programme, which  consists of several projects in the coming years: Procurement - Implementation - Benefits realisation. The hospitals and specialist health care in the region, and all municipalities in the region, are the customers in the procurement, with optional arrangements for GPs and private clinics.

The leader of Helseplattformen is the Programme Director, Torbjørg Vanvik. Torbjørg Vanvik.jpg

The Programme Director reports to a Programme Board composed of representatives from the hospital trusts, municipalities, service users and employee organisations as well as national representation from the The Norwegian Directorate of eHealth (NDE), a sub-ordinate institution of the Ministry of Health and Care Services.

The Programme Board is lead by the Managing Director of the Central Norway Regional Health Authority, Stig Slørdahl, who in turn reports to the Board of the Central Norway Regional Health Authority.

Helseplattformen is located in Trondheim, but the programme is in close contact with the hospital trusts and municipalities as part of their work. Nearly 400 professionals from hospitals and municipalities have been contributing in a number of workshops to ensure that the new solution will provide an improved health care service and higher quality care for the patient.

A poster exhibition has been developed to visualize the concept of Helseplattformen. This has been shown to contractors, health personnel and administrators from the region on several occations and at five of the hospitals in Central Norway.

Here's a film from the exhibition of the requirements for the new solution.

Announcements

January 18, 2018

Helseplattformen has completed the evaluation of the revised tenders received from the contractors by December 1, 2017 for the procurement of an EHR solution with adjacent systems and services.

Following the evaluation, two contractors are invited to participate in the continuing dialogue phase.  

The contractors' tenders have been evaluated according to the following award criteria from the ITD document: Performance, Price and Risk.

The procurement was published August 29th 2016. Initial tenders were submitted by May 3rd, from four of the five prequalified contractors. Following individual meetings with each contractor, revised tenders were submitted by July 7th, 2017. After an initial down-selection on October 10th, 2017, revised tenders were submitted by the three remaining contractors by December 1st, 2017.

Following further evaluation, the following two (2) contractors (by alphabetical order) are invited to participate in the continuing dialogue:

 • Cerner Norway
 • Epic Systems Corporation
The contractors have been informed about the outcome of the evaluation. 

Previous announcements

Oct. 12, 2017:

Helseplattformen has completed the evaluation of the tenders received from the contractors by May 3, 2017 for the procurement of an EHR solution with adjacent systems and services.

Following the evaluation, three contractors are invited to participate in the continuing dialogue phase.  

The contractors' tenders have been evaluated according to the following award criteria from the ITD document: Performance, Price and Risk.

The procurement was published August 29th 2016 with Doffin reference 2016-257463. Initial tenders were submitted by May 3rd, from four of the five prequalified contractors. Following individual meetings with each contractor, revised tenders were submitted by July 7th, 2017. As described in the ITD documents, the intention was to have a down selection based on the initial tender.

The following three (3) contractors (by alphabetical order) are invited to participate in the continuing dialogue:

 • Cerner Norway
 • DXC Technology AS
 • Epic Systems Corporation

Relevant links:

The prequalification documents can be found here (Mercell):

and here (Doffin/TED):

The agreement between the Central Norway Regional Health Authority (HMN RHF) and Trondheim municipality is here (pdf, Norwegian only).

The power of attorney and Cooperation Agreement between the Central Norway Regional Health Authority and the municipalities of the region is here (pdf - Norwegian only).

The One citizen - one health record programme can be found here, please contact the e-health directorate for English updates.

This link is for the cooperation model between the Central Norway Regional Health Authority and the Directorate of e-health (Norwegian only).

---

A number of speakers at the HEMIT conference in Trondheim 22.sept.2016 mentioned the procurement - representatives from the Ministry of Health and Care Services, the Central Norway Regional Health Authority, the Directorate of eHealth and the programme itself.

Recordings and presentations from the conference can be downloaded here.

Contact information

Programme director Torbjørg Vanvik tel.: 0047 469 30 187

Head of communication Sigrun Berge Engen tel.: 0047 986 28 811

Tender Documents - English

konkurransegrunnlag LITE BILDE.jpg

Helseplattformen enclosed the Tender documents for the procurement of a new electronic health record (EHR) solution with adjacent systems and services to the five pre-qualified candidates in February, 2017. Within the deadline of May 3rd, 2017 four of these candidates have specified their offered solutions. Based on the Contractors’ proposals there will be a dialogue process, which aims to identify and select the solution best suited to meet the needs of the health services in the Central Norway Health Region. Helseplattformen intends to sign the Contract with the most suitable Contractor in 2019.

The Tender documents are a comprehensive package consisting of e.g. Contract documents, Requirement Specifications, information documents and documents where the Contractors shall describe their proposal to risk management and project and progress plan etc. The documents Helseplattformen enclosed in February, 2017 are subject to adjustments during the dialogue phase. The original documents are listed in the following table.

Document (with hyperlink)
Description
The document sets out the rules for the tender.
The document sets out the overall ambitions and objectives of the procurement.
The document contains definitions and other terms to provide a common understanding.
The document sets out general requirements.
The document sets out functional requirements.
The document sets out technical requirements.
The document sets out training requirements.
The document sets out functional options and service options.
The document contains the entire HL7 HER System Functional Model and information about how the Customer has used the model.
The document contains guidelines and principles for the project and progress plan that the Contractors shall base their plan proposals on.
The document sets out the duties of the Customer and the Contractors in connection to preparations of the Customer`s tests.
The document contains administrative provisions related to the project organization, role definitions, reporting, meetings etc.
The document sets out maintenance requirements.
The document sets out administrative provisions for the maintenance phase.
The document provides information about the Customer’s (the Central Norway Health Region’s) existing technical platform.
The document establishes the guidelines and principles for risk and risk management.
The document sets out the list of Customers.
The document provides a summary of the legal framework that the new solution must comply with.

FAQ - ofte stilte spørsmål

 

Hva er bakgrunnen for Helseplattformen?

Helse Midt-Norge var tidlig ute med elektronisk pasientjournal, og den er snart moden for utskifting. Det ble tidlig satt i gang et arbeid for å få til en felles, helhetlig løsning med kommunene. Avtale med Trondheim kommune ble inngått høsten 2016. Mye av arbeidet som ble lagt ned i Helse Midt-Norges IKT-strategi og i forarbeidet til Helseplattformen samsvarte med det som skjedde nasjonalt, blant annet med utredningen «Én innbygger – én journal». Sommeren 2016 pekte helse- og omsorgsminister Bent Høie på Midt-Norge som regional utprøvingsarena for det nasjonale målbildet.

Når kommer Helseplattformen?

Vi skriver kontrakt med én leverandør tidlig i 2019. De første sykehusene og kommunene vil innføre løsningen i 2021.

Når kommer Helseplattformen til min kommune?

De ulike leverandørene har ulik tilnærming til hvordan innføring bør skje og i hvilken rekkefølge. Dette vil bli avklart gjennom dialogen og avhenger av hvilken leverandør vi ender opp med.

Hvorfor tar det så lang tid?

Helseplattformen er en stor og kompleks anskaffelse. Over 4000 krav er utarbeidet for løsningen som skal kjøpes. Dialog med leverandørene som er med i konkurransen er på detaljnivå og tar lang tid. Tilbudene fra leverandørene skal evalueres nøye av et stort antall fagfolk, og formelle møter skal avholdes samtidig som man passer svært nøye på likebehandling av alle leverandører. Etter hver dialogrunde kan leverandørene sende inn reviderte tilbud, mens prosjektet oppdaterer sin kravspesifikasjon etter nye opplysninger. Å velge bort en leverandør krever en svært grundig begrunnelse og skal gjennom kvalitetssikring og flere beslutningsorganer.

Er programmet i rute?

Ja, etter å ha justert fremdriftsplanen fordi Midt-Norge fikk et nasjonalt ansvar som utprøvingsarena for «En innbygger – én journal», er programmet og anskaffelsen i rute.

Skal vi ikke lenger bruke den løsningen vi har i dag?

I dag finnes et stort antall journalløsninger i helsetjenesten – noen skal erstattes av Helseplattformen, andre skal integreres med den nye løsningen. Hele Helse Midt-Norge med alle sykehusene trenger ny elektronisk pasientjournal og nytt pasientadministrativt system. Ca. 40.000 personer arbeider i helsetjenesten i Midt-Norge og skal få nytt verktøy.

Hvem bestemmer til slutt hva vi får?

Helse Midt-Norge og Trondheim kommune eier programmet sammen. Programstyret ledes av adm.dir. i HMN, Stig Slørdahl, og i styret sitter bl.a. økonomidirektør i HMN og rådmann og økonomidirektør i Trondheim kommune. Begge eierorganisasjoner har interne styringsgrupper for e-helse, og programstyret støtter seg til en helsefaglig og en IKT-faglig referansegruppe. Anbefalinger til beslutning kommer fra Helseplattformens ledergruppe og fra programmets medarbeidere, som er fagfolk fra mange områder i helsetjenesten samt ekspertise på merkantile anskaffelser, jus og prosjektstyring. Endelig beslutning om leverandørvalg og andre store avgjørelser taes i Helse Midt-Norges styre og Trondheim bystyre.

Hvem passer på at mitt fagområde hensyntas?

Involvering av linjeorganisasjonene vektlegges grundig i Helseplattformen. Programmet har avholdt over 100 workshops der til sammen rundt 400 personer fra hele helsetjenesten i regionen har deltatt. Disse har vært med på å beskrive nåsituasjonen og spille inn ønsker og krav til ny løsning. En rekke fagfolk er frikjøpt for å delta i evaluering av leverandørenes tilbud. Nå er prosjektledere ansatt for å forberede innføring i hvert helseforetak og i Trondheim kommune. Disse er iferd med å bygge opp informasjonskanaler og planer i sine respektive organisasjoner.

Hvordan ivaretas pasienter og pårørende?

Brukerorganisasjonene har vært representert i workshops. En portalløsning for pasienten er med i kravspesifikasjonen, og det er stilt flere krav til pasientrelaterte oppgaver, for eksempel brukervennlighet, innsyn i egen journal, tilgang for pårørende, hensyn til personvern, reservasjonsrett og så videre.

Hvorfor har vi ikke fått mer informasjon om Helseplattformen tidligere?

Helseplattformen omfattes av lov om offentlige anskaffelser. Fram til konkurransegrunnlaget ble offentliggjort i februar 2017 kunne vi derfor ikke gå i detalj om hva vi skulle anskaffe. Nå er konkurransegrunnlaget offentlig og ligger på våre nettsider. Det vil si at vi kan fortelle hva vi har kravstilt, men ikke hva vi får. Leverandørenes tilbud er fortsatt sensitiv informasjon. Vi ønsker å være så åpne som vi kan innenfor regelverket og har utarbeidet en involveringsmodell som legger opp til bred involvering av ansatte i senere faser i programmet.

Hvorfor er det bare utenlandske selskap med i konkurransen?

11 leverandørselskap leverte søknad om prekvalifisering, deriblant ett norsk og flere med norske underleverandører. Søkerne ble vurdert på kapasitet, referanser og finansiell styrke. Bare fem selskap kom gjennom prekvalifiseringen, og ingen norske selskap var blant dem.

Hvordan kan vi være sikre på at løsningen ikke allerede er utdatert når den kommer?

Helseplattformen gjør sitt ytterste for å anskaffe den best mulige og mest oppdaterte løsningen. I tillegg er det stilt krav til utvikling og tilpasning til ny teknologi overfor leverandørene.

Trenger du mer informasjon?

Ta kontakt på e-post til programkontor.helseplattformen@helse-midt.no 

 Aktuelt

–Veldig spennende å følge arbeidet i Midt-Norgehttps://helse-midt.no/vart-oppdrag/prosjekter/ehelse/helseplattformen/veldig-spennende-a-folge-arbeidet-i-midt-norge–Veldig spennende å følge arbeidet i Midt-NorgeSe intervju med helseminister Bent Høie under Hemit-konferansen, der han snakker om arbeidet som gjøres i Helseplattformen.<img alt="" src="/PublishingImages/Helseplattformen/Hemit_Bent_Høie_03.jpg" style="BORDER:0px solid;" />14.03.2018 11:00:09
Helseplattformen sentral på scene og standhttps://helse-midt.no/vart-oppdrag/prosjekter/ehelse/helseplattformen/helseplattformen-sentral-pa-scene-og-standHelseplattformen sentral på scene og standHelseminister Bent Høie var en av mange som besøkte Helseplattformens stand under Hemit-konferansen. <img alt="" src="/PublishingImages/Helseplattformen/Hemit_Bent_Høie_01.jpg" style="BORDER:0px solid;" />08.03.2018 23:00:00
Publiserte forespørsler om informasjonhttps://helse-midt.no/vart-oppdrag/prosjekter/ehelse/helseplattformen/publiserte-foresporsler-om-informasjonPubliserte forespørsler om informasjonHelseplattformen har publisert to veiledende kunngjøringer på Doffin. Dette er forespørsler om informasjon («Request for Information» - RFI) for en integrasjonsplattform og en løsning for identitets- og tilgangsstyring. <img alt="" src="/PublishingImages/vart-oppdrag/prosjekter/ehelse/helseplattformen/Logo%20ring.JPG" style="BORDER:0px solid;" />22.02.2018 09:52:30
Regjeringens digitaliseringsutvalg inviterte Helseplattformenhttps://helse-midt.no/vart-oppdrag/prosjekter/ehelse/helseplattformen/regjeringens-digitaliseringsutvalg-inviterte-helseplattformenRegjeringens digitaliseringsutvalg inviterte HelseplattformenStatsministeren og åtte statsråder ble orientert om programmet.<img alt="" src="/PublishingImages/vart-oppdrag/prosjekter/ehelse/helseplattformen/Torbjørg%20Vanvik.jpg" style="BORDER:0px solid;" />06.02.2018 11:52:31
Fortsetter dialog med to leverandørerhttps://helse-midt.no/vart-oppdrag/prosjekter/ehelse/helseplattformen/fortsetter-dialog-med-to-leverandorerFortsetter dialog med to leverandørerTo leverandører er fortsatt med i konkurransen om å levere journalløsning til Helseplattformen. <img alt="" src="/PublishingImages/vart-oppdrag/prosjekter/ehelse/helseplattformen/Logo%20ring.JPG?RenditionID=1" style="BORDER:0px solid;" />18.01.2018 11:53:50
Nyhetsbrev fra Helseplattformenhttps://helse-midt.no/vart-oppdrag/prosjekter/ehelse/helseplattformen/nyhetsbrev-fra-helseplattformenNyhetsbrev fra HelseplattformenI Midt-Norge drives banebrytende arbeid med å etablere ny pasientjournal for en helhetlig helsetjeneste. Ved oppsummering av 2017 gleder vi oss særlig over støtten og entusiasmen vi blir møtt med!<img alt="" src="/PublishingImages/vart-oppdrag/prosjekter/ehelse/helseplattformen/COLOURBOX5443618.jpg?RenditionID=1" style="BORDER:0px solid;" />20.12.2017 23:00:00
Fulgte grundig med på demonstrasjonhttps://helse-midt.no/vart-oppdrag/prosjekter/ehelse/helseplattformen/fulgte-grundig-med-pa-demonstrasjonFulgte grundig med på demonstrasjonJordmødre, barnepleiere, fødselsleger og annet helsepersonell fulgte ekstra nøye med under leverandørdemonstrasjonene for Helseplattformen denne uka. Tema var blant annet svangerskapsoppfølging og fødsel, med gravide Silje (bildet) som eksempel.<img alt="" src="/PublishingImages/vart-oppdrag/prosjekter/ehelse/helseplattformen/Silje.png?RenditionID=7" style="BORDER:0px solid;" />13.12.2017 14:51:02
Godkjente lånefinansiering av Helseplattformenhttps://helse-midt.no/vart-oppdrag/prosjekter/ehelse/helseplattformen/godkjente-lanefinansiering-av-helseplattformenGodkjente lånefinansiering av HelseplattformenStyret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt å søke om låneopptak for finansering av nytt journalsystem for helsetjenesten. <img alt="" src="/PublishingImages/vart-oppdrag/prosjekter/ehelse/helseplattformen/Logo%20ring.JPG" style="BORDER:0px solid;" />13.12.2017 13:25:42
Stor interesse for utstilling og foredraghttps://helse-midt.no/vart-oppdrag/prosjekter/ehelse/helseplattformen/stor-interesse-for-utstilling-og-foredragStor interesse for utstilling og foredragMer enn 1000 personer var innom ett eller flere foredrag under Helseplattformens utstillingsuke på St. Olavs hospital.<img alt="" src="/PublishingImages/Sider/Skal-koordinere-innføring-av-Helseplattformen/Fredagsforelesning.jpg?RenditionID=3" style="BORDER:0px solid;" />09.11.2017 23:00:00
- Bruker mye tid på dobbeltarbeid i daghttps://helse-midt.no/vart-oppdrag/prosjekter/ehelse/helseplattformen/-bruker-mye-tid-pa-dobbeltarbeid-i-dag- Bruker mye tid på dobbeltarbeid i dagSom sykepleier bruker jeg masse tid på å forsikre meg om at journalen stemmer, sier Marianne Mohrsen. Hun er blant prosjektmedarbeiderne i Helseplattformen og mener helsetjenesten trenger et helt nytt arbeidsverktøy. <img alt="" src="/PublishingImages/Sider/Skal-koordinere-innføring-av-Helseplattformen/marianne%20på%20film.JPG?RenditionID=3" style="BORDER:0px solid;" />01.11.2017 23:00:00
Pasienten skal møte én helsetjenestehttps://helse-midt.no/vart-oppdrag/prosjekter/ehelse/helseplattformen/pasienten-skal-mote-n-helsetjenestePasienten skal møte én helsetjenesteInnbyggerne skal oppleve at de møter én helsetjeneste, sier fastlege Lasse Folkvord i Helseplattformen. <img alt="" src="/PublishingImages/Sider/Skal-koordinere-innføring-av-Helseplattformen/Lasse%20Folkvord.jpg?RenditionID=3" style="BORDER:0px solid;" />01.11.2017 08:23:17
Lettere å samhandle med Helseplattformenhttps://helse-midt.no/vart-oppdrag/prosjekter/ehelse/helseplattformen/lettere-a-samhandle-med-helseplattformenLettere å samhandle med HelseplattformenMed Helseplattformen blir det lettere å samhandle med andre som har ansvar for samme pasient, sier kreftlege Nina Kongshaug.<img alt="" src="/PublishingImages/Sider/Skal-koordinere-innføring-av-Helseplattformen/Nina%20Anita%20Kongshaug%20(video).JPG?RenditionID=3" style="BORDER:0px solid;" />31.10.2017 19:04:39
Full oversikt over pasientenhttps://helse-midt.no/vart-oppdrag/prosjekter/ehelse/helseplattformen/full-oversikt-over-pasientenFull oversikt over pasientenDet blir mindre dobbeltarbeid når Helseplattformen kommer, sier sykepleier Marit Olstad Røe.<img alt="" src="/PublishingImages/Sider/Skal-koordinere-innføring-av-Helseplattformen/Marit%20web.jpg?RenditionID=1" style="BORDER:0px solid;" />30.10.2017 13:21:18
Åpen utstilling ved St. Olavs hospitalhttps://helse-midt.no/vart-oppdrag/prosjekter/ehelse/helseplattformen/apen-utstilling-ved-st-olavs-hospitalÅpen utstilling ved St. Olavs hospitalI samarbeid med St. Olavs hospital og Trondheim kommune settes Helseplattformens plakatutstilling opp i Kunnskapssenteret ved St. Olavs hospital 31. oktober - 3. november.<img alt="" src="/PublishingImages/Sider/Skal-koordinere-innføring-av-Helseplattformen/Utstilling%20Ellen%20A.jpg?RenditionID=1" style="BORDER:0px solid;" />27.10.2017 08:41:11
- Vi må samhandle til pasientens bestehttps://helse-midt.no/vart-oppdrag/prosjekter/ehelse/helseplattformen/-vi-ma-samhandle-til-pasientens-beste- Vi må samhandle til pasientens besteVisjonen er at alle som jobber for en pasient bruker samme plattform. – Vi må samhandle til det beste for pasienten istedenfor å sitte hver for oss og sende beskjeder til hverandre, sier to av legene som arbeider i Helseplattformen.<img alt="" src="/PublishingImages/Sider/Skal-koordinere-innføring-av-Helseplattformen/skjermdump%20nyere.JPG" width="1342" style="BORDER:0px solid;" />26.10.2017 22:00:00
Dialog med tre leverandørerhttps://helse-midt.no/vart-oppdrag/prosjekter/ehelse/helseplattformen/dialog-med-tre-leverandorerDialog med tre leverandørerHelseplattformen har fullført evalueringen av leverandørenes første tilbud. Tre leverandører inviteres med videre i dialog.<img alt="" src="/PublishingImages/Sider/Skal-koordinere-innføring-av-Helseplattformen/Logo%20ring.JPG?RenditionID=7" style="BORDER:0px solid;" />12.10.2017 10:02:13
Godt besøk og gode innspillhttps://helse-midt.no/vart-oppdrag/prosjekter/ehelse/helseplattformen/godt-besok-og-gode-innspillGodt besøk og gode innspillMange besøkte Helseplattformens utstilling og foredrag.<img alt="" src="/PublishingImages/Sider/Skal-koordinere-innføring-av-Helseplattformen/Levanger%20sykehus.jpg?RenditionID=1" style="BORDER:0px solid;" />10.10.2017 22:00:00
Helseplattformens utstilling til Namsos og Levangerhttps://helse-midt.no/vart-oppdrag/prosjekter/ehelse/helseplattformen/helseplattformens-utstilling-til-namsos-og-levangerHelseplattformens utstilling til Namsos og LevangerHer kan du se Helseplattformens plakatutstilling i høst.<img alt="Deltakere på utstillingen diskuterer fremtidens muligheter" src="/PublishingImages/Sider/Skal-koordinere-innføring-av-Helseplattformen/Utstilling%20Oslo%20miljø.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />27.09.2017 22:00:00
Utlysning av midler til forskning på Helseplattformenhttps://helse-midt.no/nyheter/2017/utlysning-av-midler-til-forskning-pa-helseplattformenUtlysning av midler til forskning på HelseplattformenNTNU Helse lyser ut midler til tverrfaglig forskning på tema relevant for Helseplattformen. <img alt="" src="/PublishingImages/Nyhetsbilder/2016/Helseplattformen-Logo-Midtstilt-Positiv.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:1px solid;MARGIN:10px 10px;" />04.07.2017 22:00:00
Skal koordinere innføring av Helseplattformenhttps://helse-midt.no/vart-oppdrag/prosjekter/ehelse/helseplattformen/skal-koordinere-innforing-av-helseplattformenSkal koordinere innføring av HelseplattformenDisse fire skal koordinere innføring av Helseplattformen i hvert sitt helseforetak.<img alt="" src="/PublishingImages/Sider/Skal-koordinere-innføring-av-Helseplattformen/prosjektledere%20gruppebilde.jpg" style="BORDER:1px solid;" />22.06.2017 22:00:00
Leverandører viste seg fram for Helseplattformenhttps://helse-midt.no/nyheter/2017/leverandorer-viste-seg-fram-for-helseplattformenLeverandører viste seg fram for HelseplattformenDe fire leverandørene som konkurrerer om å levere løsning for Helseplattformen, demonstrerte sine løsninger for et interessert publikum.<img alt="" src="/PublishingImages/Nyhetsbilder/2017/Leverandørkonferanse.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:1px solid;MARGIN:10px 10px;" />08.06.2017 22:00:00
Stor interesse for forskninghttps://helse-midt.no/vart-oppdrag/prosjekter/ehelse/helseplattformen/stor-interesse-for-forskningStor interesse for forskningOver 100 deltakere på søkekonferanse for forskningsprosjekt tilknyttet Helseplattformen10.05.2017 22:00:00
Fire konkurrerer om Helseplattformenhttps://helse-midt.no/nyheter/2017/fire-konkurrerer-om-helseplattformenFire konkurrerer om HelseplattformenFire leverandører har levert tilbud til Helseplattformen innen fristen 3. mai.<img alt="" src="/PublishingImages/Nyhetsbilder/2017/Åpning%20av%20tilbud1.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:1px solid;MARGIN:10px 10px;" />02.05.2017 22:00:00
Helseplattformen har kunngjort konkurransegrunnlagethttps://helse-midt.no/nyheter/2017/helseplattformen-har-kunngjort-konkurransegrunnlagetHelseplattformen har kunngjort konkurransegrunnlagetKonkurransegrunnlaget for anskaffelse av ny løsning for pasientjournal for Midt-Norge er nå sendt ut til leverandørene i konkurransen. En stor milepæl er passert for prosjektet. <img alt="" src="/PublishingImages/Nyhetsbilder/2017/kunngjøring%207.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;MARGIN:10px 10px;" />03.02.2017 11:57:05
Helseplattformen: Fem leverandører går videre i konkurransenhttps://helse-midt.no/nyheter/2016/helseplattformen-fem-leverandorer-gar-videre-i-konkurransenHelseplattformen: Fem leverandører går videre i konkurransenHelseplattformen har fullført prekvalifisering av leverandører til konkurransen om å levere ny helsejournal for hele helsesektoren i Midt-Norge.<img alt="" src="/PublishingImages/Grafikk/Helseplattformen/Vignett-promoboks.png?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />25.11.2016 07:30:00
Kravspesifikasjon på utstillinghttps://helse-midt.no/nyheter/2016/kravspesifikasjon-pa-utstillingKravspesifikasjon på utstillingFagfolk som har deltatt med innspill til ny journalløsning ble invitert på utstilling i Helseplattformens lokaler. Her kan du se film fra utstillingen.23.11.2016 23:00:00
Stor interesse for å levere ny pasientjournal https://helse-midt.no/nyheter/2016/stor-interesse-for-a-levere-ny-pasientjournal-Stor interesse for å levere ny pasientjournal 11 leverandører hadde søkt om å pre-kvalifisere seg i konkurransen om å levere ny elektronisk pasientjournal til helsesektoren i Midt-Norge da fristen gikk ut mandag kl 12.<img alt="" src="/PublishingImages/Ansatte/Torbjorg-Vanvik.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />16.10.2016 22:00:00
Samarbeidsavtale med Trondheim kommunehttps://helse-midt.no/nyheter/2016/samarbeidsavtale-med-trondheim-kommuneSamarbeidsavtale med Trondheim kommuneTrondheim Kommune og Helse Midt-Norge RHF signerte i dag samarbeidsavtalen som sikrer Trondheims deltakelse i programmet Helseplattformen.<img alt="Stig Slørdahl og Helge Garåsen signerer samarbeidsavtalen om Helseplattformen" src="/PublishingImages/Nyhetsbilder/2016/Slordahl-Garasen.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />26.09.2016 22:00:00
Kunngjøring av konkurranse for ny elektronisk pasientjournal i Midt-Norgehttps://helse-midt.no/nyheter/2016/kunngjoring-av-konkurranse-for-ny-elektronisk-pasientjournal-i-midt-norgeKunngjøring av konkurranse for ny elektronisk pasientjournal i Midt-NorgeHelse Midt-Norge RHF kunngjør i dag konkurransen om ny regional løsning for elektronisk pasientjournal i Midt-Norge i samarbeid med kommunene i regionen.<img alt="Bildet ble tatt ved en tidligere anledning. fra v. Adm.dir Helse Midt-Norge RHF Stig A. Slørdahl, statsråd Bent Høie, program" src="/PublishingImages/Nyhetsbilder/2016/bilde%20stig_lite.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />29.08.2016 13:50:16
Kunngjøring av anskaffelse vedtatt https://helse-midt.no/nyheter/2016/kunngjoring-av-anskaffelse-vedtatt-Kunngjøring av anskaffelse vedtatt Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt at Helseplattformen kan iverksette anskaffelse av et moderne pasientjournalsystem ved å kunngjøre anskaffelsen. <img alt="Styreleder Ola Strand" src="/PublishingImages/Styret/Ola-Strand-B-28-04-2016.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />26.06.2016 22:00:00
Helseplattformen blir utprøvingsprogram for «en innbygger – en journal»https://helse-midt.no/nyheter/2016/helseplattformen-blir-utprovingsprogram-for-en-innbygger-en-journalHelseplattformen blir utprøvingsprogram for «en innbygger – en journal»På foretaksmøte 22.juni ga helseministeren Helse Midt-Norge RHF gjennom programmet Helseplattformen i oppdrag å være et regionalt utprøvingsprogram for det anbefalte nasjonale målbilde i «Én innbygger – én journal» og et mulig startpunkt fo...<img alt="" src="/PublishingImages/Nyhetsbilder/2016/bilde%20stig.JPG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />21.06.2016 22:00:00
Supplier Information (updated) / oppdatert informasjon til leverandørerhttps://helse-midt.no/vart-oppdrag/prosjekter/ehelse/helseplattformen/supplier-information-updated-oppdatert-informasjon-til-leverandorerSupplier Information (updated) / oppdatert informasjon til leverandørerRelevant links and announcements. Her legger vi ut lenker til relevant informasjon.05.06.2016 22:00:00
Satser stort på system for pasientjournalhttps://helse-midt.no/vart-oppdrag/prosjekter/ehelse/helseplattformen/satser-stort-pa-system-for-pasientjournalSatser stort på system for pasientjournalHelse Midt-Norge vil i løpet av få år ha på plass et moderne system for pasientjournal. Målet er en løsning som omfatter både sykehusene og kommunehelsetjenesten i større grad bygges rundt pasienten.<img alt="" src="/PublishingImages/Nyhetsbilder%20e-helse/jan%20morten%20dale.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />02.06.2016 22:00:00
Se til Midt-Norgehttps://helse-midt.no/vart-oppdrag/prosjekter/ehelse/helseplattformen/se-til-midt-norgeSe til Midt-NorgeLegeforeningen vil gå raskere og mer målrettet mot felles IT-løsninger som sikrer at opplysninger kan finnes når vi trenger dem.<img alt="Marit Hermansen er president i Den norske legeforening" src="/PublishingImages/Nyhetsbilder%20e-helse/image,beskjært1.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />31.05.2016 22:00:00

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.