Én journal for hele helsetjenesten i Midt-Norge


Helseplattformen skal anskaffe og innføre ny, felles pasientjournal (PAS/EPJ) ved sykehus og kommuner i hele  Midt-Norge. Journalen skal sette pasienten i sentrum på alle nivå i helsetjenesten.

For første gang skal det etableres en felles løsning for kommune- og spesialisthelsetjeneste, fastleger og avtalespesialister. Helse Midt-Norge og Trondheim kommune samarbeider med alle kommuner i regionen om programmet.

Helseplattformen er regional pilot for den nasjonale målsettingen "Én innbygger - én journal". Arbeidet som gjøres her er et mulig startpunkt for en felles nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste.

Programmet har medarbeidere fra de fleste områder i helsesektoren. Vi legger stor vekt på samhandling mellom de ulike områdene og nivåene. Arbeidet har til nå bestått i å utarbeide en kravspesifikasjon til den nye løsningen, og her har nesten 400 helse- og IKT-medarbeidere fra hele Midt-Norge deltatt.

Nå er programmet inne i dialogfasen, der fem prekvalifiserte leverandører har mottatt konkurransegrunnlaget og skal utarbeide sine innledende tilbud.

Pasientens helsetjeneste


En moderne pasientjournal skal i større grad være bygd rundt deg som pasient. Det skal gi økt kvalitet og pasientsikkerhet uansett på hvilket nivå du er i kontakt med i regionens helsetjeneste.

Nyfødt.jpg

Norge har en av verdens aller beste helsetjenester. For å nå ambisjonen om høy kvalitet, effektivitet og pasientsikkerhet beskrevet i Strategi 2030, etablerte Helse Midt-Norge RHF programmet Helseplattformen og inngikk i løpet av 2016 samarbeidsavtaler med samtlige kommuner i Midt-Norge. Med dette kan hele helsetjenesten bli sammenbundet i en felles journalløsning, og vi kan samle all nødvendig helseinformasjon på ett oppdatert sted.

Visjonen er i tråd med det nasjonale målet «Én innbygger - én journal»: systemet må omfatte hele helsetjenesten som pasienter forholder seg til, enten det er den kommunale omsorgen, fastlegen i hjemkommunen, lokalsykehuset eller regionens universitetssykehus.

sykehus pasient.jpg

Gjennom til sammen 101 workshops har krav og innspill til løsningen blitt utarbeidet. Fagfolkene og brukerrepresentantene som har deltatt ønsker et bedre og mer effektivt arbeidsverktøy, og ikke minst: at innbyggerne i Midt-Norge får enkel tilgang til egen journal og større mulighet til å påvirke eget behandlingsforløp.

Ny pasientjournal skal ha innebygget kunnskap som aktivt støtter brukeren (klinisk beslutningsstøtte). Dette er svært vanlig i mange teknologiske løsninger du i dag møter utenfor helsetjenesten, og anvendes også i helsesektoren i andre deler av verden.

Pasientjournalen skal også redusere mulighetene for å gjøre feil. Koblet sammen med forutsigbare pasientforløp får vi en mer effektiv og sammenhengende helsetjeneste som øker pasientsikkerhet og kvalitet på tvers av helsetjenestenivåene i hele regionen.

COLOURBOX10275464.jpg

Overordnede krav og særskilte tema

Flere av Helseplattformens særtema samsvarer med de overordnede kravene som arbeides med på nasjonalt plan etter intensjonene i utredningen Én innbygger - én journal.

 • Informasjonssikkerhet, tilgangsstyring og personvern
 • Masterdata, kodeverk og informasjonsmodell
 • Saksbehandling
 • Lukket legemiddelsløyfe
 • Rapportgenerering og uthenting av data
 • Ressursplanlegging og booking
 • Velferdsteknologi
 • Kunnskaps- og beslutningsstøtte
 • Pediatri
 • Medisinsk teknisk utstyr og multimedia
 • Brukervennlighet
 • Gjennomgående kontinuerlig kurve

Slik er Helseplattformen organisert

Programmet har ett pågående prosjekt - Anskaffelsesprosjektet. Anskaffelsesprosjektet er inndelt i tre delprosjekter; funksjonelt delprosjekt, teknisk delprosjekt og forprosjekt innføring.

Programmet vil etter hvert også bestå av et innføringsprosjekt som vil bistå med implementering av løsningen hos helseforetak og kommuner. Disse har igjen ansvar for å etablere mottaksprosjekt. Til sist kommer Realiseringsprosjektet som har ansvar for at den nye løsningen bidrar til at målsettingene med programmet realiseres.

I den første fasen har et svært omfattende arbeid blitt gjort knyttet til å spesifisere krav til ny løsning. Deretter har vi dialog med aktuelle leverandører, før omfang av anskaffelsen og kjøp innenfor de ressurser som er stilt til disposisjon, skal besluttes. Etter at vi har valgt leverandør, starter arbeidet med å bytte ut de mest sentrale IKT-verktøyene som helsetjenesten har.

Helseplattformen er lokalisert i egne lokaler i Trondheim i det såkalte «Radmannbygget» i Ranheimsveien 10, men har tett kontakt med helseforetak og kommuner i arbeidet.

Ledelse og styrende organer

Øverste leder av Helseplattformen er programdirektør Torbjørg Vanvik.

Programdirektøren rapporterer til Programstyret, som ledes av adm.dir.i Helse Midt-Norge, Stig Slørdahl, og består av 

 • direktør ved St.Olavs Hospital Nils Kvernmo
 • rådmann i Trondheim kommune Morten Wolden
 • finansdirektør i Trondheim kommune Olaf Løberg
 • økonomidirektør i Helse Midt-Norge Anne-Marie Barane
 • divisjonsdirektør Roar Olsen i Direktoratet for e-helse
 • Tre observatører fra tre kommuner er oppnevnt, hvorav to fra kommuner utenfor Midt-Norge
Programstyret støttes av en helsefaglig referansegruppe og en IKT-faglig referansegruppe samt et eget samarbeidsråd for opsjonskommuner.


God representasjon fra kommune og helseforetak

Alle helseforetak er representert med medarbeidere i programmet (Helse Møre og Romsdal, Helse Nord-Trøndelag og St. Olavs Hospital, Hemit og Sykehusapotekene), og ansatte fra fire forskjellige kommuner jobber i Helseplattformen (fra Fræna, Stjørdal, Åfjord og Trondheim kommune).

Samarbeidsavtale med kommunene

85 kommuner har signert samarbeidsavtale eller fullmakt med Helse Midt-Norge, som gir dem en opsjon til å bestille og ta i bruk den løsningen som velges. Dette innebærer at disse kommunene kan velge å ta del i anskaffelsen på et senere tidspunkt, og at de kan ta i bruk den nye løsningen når den foreligger.


Utstilling og informasjonsaktiviteter


Ellen A.jpg

For å vise omfanget av kravene som er utarbeidet til den nye journalløsningen, utarbeidet Helseplattformen en utstilling som nå er vist i to omganger i prosjektlokalene i Ranheimsveien 10. I april ble den satt opp på sykehusene i Kristiansund og Ålesund kombinert med en foredragsrekke. Hit var også representanter for omkringliggende kommuner invitert.

Her kan du lese om Helseplattformens besøk hos Helse Møre og Romsdal.

Utstillinga skal etter hvert settes opp ved flere sykehus i regionen, med invitasjon til ledere og medarbeidere i kommune- og spesialhelsetjeneste i det aktuelle området. Du kan se film fra utstillinga her og her.

Kommunikasjonsarbeidet med Helseplattformen vil øke i omfang i programmets senere faser.

Søkerkonferanse for forskere

Helseplattformen ønsker å legge best mulig til rette for forskning. 11.mai arrangeres en søkerkonferanse i Ranheimsveien 10 i samarbeid med NTNU. Frist for innsending av prosjektideer før konferansen var 17. mars.

Les mer på søkerkonferansens nettside.

Ill.bilde forskning.jpg

Tilrettelegging for forskning er også kravstilt i den nye løsningen. Det omfatter mulighet til å gjennomføre kliniske studier, inkludert rekruttering av pasienter m.m. Data fra løsningen vil danne en viktig basis for kvalitetsutvikling i helse- og omsorgstjenesten, med:

 • etablering av nasjonale medisinske kvalitetsregistre
 • sikring av biologisk materiale
 • utvikling av nasjonale og fagspesifikke kvalitetsindikatorer
 • innføring av kunnskapsbasert praksis

Dette vil gi organisasjonene større kunnskap fra analyse og statistikk, økt kvalitet på datasett og effektivisering av forskningsprosesser.

Kunngjøringer

Helseplattformen har fullført prekvalifisering av leverandører til konkurransen om å levere ny helsejournal for hele helsesektoren i Midt-Norge.

Etter at prekvalifiseringen ble kunngjort 29. august har det vært stor interesse i markedet, og programmet mottok 11 søknader innen fristen 17.oktober. Blant søkere og underleverandører var både norske, nordiske og internasjonale aktører, og det var svært høyt nivå på søknadene. Samtlige innfridde alle obligatoriske krav og ingen søknader ble avvist.

Det er gjennomført en evaluering av søknadene på hvert av de tre utvelgelseskriteriene kapasitet, erfaring og gjennomføringsevne, og finansiell styrke.

Basert på evalueringen er de fem leverandørene som samlet sett ble vurdert til å være de beste kandidatene, valgt ut til å delta i den videre dialogfasen for anskaffelsen.

Følgende leverandører (i alfabetisk rekkefølge) er invitert til å delta i den videre dialogfasen:

 • Cerner Norge AS
 • CSC Scandihealth AS
 • Epic Systems Corporation
 • InterSystems Corporation
 • Tieto Norway AS

Innstilling om prekvalifisering ble vedtatt i Helseplattformens programstyre torsdag 24. november.

Programstyret ledes av Helse Midt-Norges administrerende direktør Stig Slørdahl og består av rådmann i Trondheim kommune Morten Wolden, økonomidirektør i Trondheim kommune Olaf Løberg, Adm.dir. for St.Olavs hospital Nils Kvernmo, divisjonsdirektør i Direktoratet for e-helse Roar Olsen og økonomidirektør i Helse Midt-Norge RHF, Anne-Marie Barane.

Alle henvendelser skal rettes til programdirektør Torbjørg Vanvik, tlf: 469 30 187 eller kommunikasjonssjef Sigrun Berge Engen tlf: 986 28 811.

Ted

Dokumentene for prekvalifisering kan leses på denne linken

27. september ble opsjons- og samarbeidsavtalen mellom Trondheim kommune og Helse Midt-Norge signert.

Avtaleteksten finner du her.


Kontakt

Besøksadresse:

Ranheimsveien 10
7044 Trondheim

Telefon 74 83 99 00

helseplattformen@helse-midt.no

Postadresse:

Helseplattformen
Helse Midt-Norge
Postboks 464
7501 Stjørdal

Ranheimsvegen 10 Google maps

Kontaktpersoner i Helseplattformen

Tor Erling Evjen

Prosjektleder for kommunene Tor Erling Evjen

Prosjektleder for kommunene

Sigrun Berge Engen

Kommunikasjonssjef Sigrun Berge Engen

Kommunikasjonssjef

Information in English

Helseplattformen: A new electronic health record solution for all levels of the health sector in Central Norway

The Central Norway Regional Health Authority (HMN) and the City of Trondheim, together with all other municipalities in the Central Norway Health Region, has invited to a competition to deliver a new electronic health record solution with adjacent systems and services for the specialist and primary health services in Central Norway.

The procurement is handled by the programme Helseplattformen. The programme has been appointed as a first step towards the realization of national targets set in "Én innbygger - én journal" (EIEJ) - "One citizen - one health record") by the Norwegian Ministry of Health and Care Services. The Norwegian Directorate of eHealth is in close cooperation with the programme.

Result of pre-qualification – EHR solution with adjacent systems and services

Helseplattformen received 11 pre-qualification applications within the deadline of October 17th 2016, all of which fulfilled all qualification requirements.

Five of these candidates have been selected to participate in the dialogue phase for the procurement. In the evaluation process the candidates were scored on three main requirements; experience, capacity and financial requirements.

The candidates (in alphabetical order) selected to participate in the dialogue phase are:

 • Cerner Norge AS
 • CSC Scandihealth AS
 • Epic Systems Corporation
 • InterSystems Corporation
 • Tieto Norway AS

For further information, please contact Helseplattformen via email helseplattformen@helse-midt.no or via contact information listed on this page.

The patient’s health care services

Norway has one of the best health care systems in the world. To further improve the quality of services, the Central Norway Regional Health Authority is planning to invest in a modern patient records system within the next few years.

In order to achieve our ambition of high quality services, efficiency and patient safety through new systems, the Central Norway Regional Health Authority has invited the municipalities in the region to procure new systems in conjunction with the hospitals. In this way, the entire health care service will be interconnected through a common patient record solution, and we can gather all necessary health information in one updated place.

Our goal is to ensure that the solution, to a greater extent, is built around the patient. This means that the system must encompass all health care service used by patients, whether it is municipal health services, a family GP in the patient’s municipality, the local hospital or the region’s university hospital.
The new patient record system should have integrated knowledge content which actively supports the user. This will enable health care professionals to provide appropriate treatment at the right time, in line with the best practice for patient care. The patient records system will also reduce the chances of making mistakes. Combined with predictable patient pathways, we will obtain a more efficient and coherent health care service which will improve patient safety and quality of services across different levels of care throughout the region.

In the first phase, extensive work related to specifying the requirements for the new solution has been undertaken. The invitation to dialogue was sent to the pre-qualified suppliers on February 2nd, 2017, initiating the dialogue phase. During the dialogue, the scope of the procurement and purchase will be adjusted based on the resources made available. After a supplier has been selected, the work associated with replacing the health care service’s key ICT tools will commence.

A new and modern patient record system will provide the people in the health care services with a platform that will enable further improvements to the provision of health care services. And not least: the citizens of the Central Norway region will have easy access to their own patient record and greater opportunities to influence their own care pathway.

sykehus pasient.jpg
 

Organisation

The Central Norway Regional Health Authority has established the "Helseplattformen" progamme, which is responsible for the procurement of a new electronic patient record system. The programme consists of several projects in the coming years: Procurement - Implementation - Benefits realisation. The hospitals and specialist health care in the region, and all municipalities in the region, are the customers in the procurement, with optional arrangements for GPs and private clinics.

The leader of Helseplattformen is the Programme Director, Torbjørg Vanvik. Torbjørg Vanvik.jpg

The Programme Director reports to a Programme Board composed of representatives from the hospital trusts, municipalities, service users and employee organisations as well as national representation from the The Norwegian Directorate of eHealth (NDE), a sub-ordinate institution of the Ministry of Health and Care Services.

The Programme Board is lead by the Managing Director of the Central Norway Regional Health Authority, Stig Slørdahl, who in turn reports to the Board of the Central Norway Regional Health Authority.

Helseplattformen is located in Trondheim, but the programme is in close contact with the hospital trusts and municipalities as part of their work. Nearly 400 professionals from hospitals and municipalities have been contributing in a number of workshops to ensure that the new solution will provide an improved health care service and higher quality care for the patient.

ITD Information Seminar

IMG_4923.JPG

Representatives of the five pre-qualified suppliers attended a supplier's conference in Trondheim February 13th-15th, 2017. An exhibition was shown as part of the programme. This exhibition has also been open to health personnel and administrators from the region.

Here's a film from the exhibition of the requirements for the new solution.

Announcements

The Norwegian Ministry of Health and Care Services has appointed the Central Norway Regional Health Authority's programme Helseplattformen as a first step towards the realization of national targets set in "Én innbygger - én journal" (EIEJ - "One citizen - one health record").

The Norwegian Directorate of eHealth is responsible for the national activities in close cooperation with the programme.

Meanwhile, Helseplattformen will continue to prepare the procurement in line with its intentions and signals previously communicated.

The pre-qualification documents were publicly announced on Aug. 27th 2016 and can be found on the links below.

On September 27th a mutual agreement was signed between the municipality of Trondheim and the Central Norway Regional Health Authority. Trondheim is the third largest municipality in Norway with a population of 187,000. The parties are now working out a new structure of representation for Trondheim and the other 84 municipalities in the programme.


Relevant links:

The tender documents can be found further down on this website.

The prequalification documents can be found here (Mercell):

and here (Doffin/TED):

The agreement with the Trondheim municipality here:

A number of speakers at the HEMIT conference in Trondheim 22.sept.2016 mentioned the procurement - representatives from the Ministry of Health and Care Services, the Central Norway Regional Health Authority, the Directorate of eHealth and the programme itself.

Recordings and presentations from the conference can be downloaded here.

Contact information

Programme director Torbjørg Vanvik tel.: 0047 469 30 187

Head of communications Sigrun Berge Engen tel.: 0047 986 28 811

Konkurransegrunnlag

konkurransegrunnlag LITE BILDE.jpgHelseplattformen har nå sendt konkurransegrunnlaget for anskaffelse av fremtidens PAS/EPJ-system til de fem leverandørene som har blitt pre-kvalifisert til å delta i konkurransen. Videre prosess er at leverandørene innen 3. mai 2017 skal utforme sine tilbud på ny løsning. Basert på leverandørenes forslag vil det bli gjennomført en dialogprosess som har til hensikt å finne frem til og velge løsningen som er best egnet til å dekke Helsetjenesten i Midt-Norge sitt behov. Det tas sikte på å inngå kontrakt tidlig i 2019.

Konkurransedokumentene er en omfattende pakke som består av blant annet kontrakter, kravspesifikasjoner, informasjonsdokumenter og dokumenter hvor leverandørene skal beskrive sine forslag til risikohåndtering og innføringsplan m.m.

Dokumentene Helseplattformen nå har lagt ut er beskrevet i følgende tabell.

Dokument (med lenke)
Beskrivelse
Dokumentet beskriver rammer og regler for anbuds-konkurransen.
Dokumentet beskriver prosjektets formål, ambisjoner og mål for anbudet.
Dokumentet beskriver sentrale begreper som benyttes i dokumentene som inngår i konkurransegrunnlaget
Dokumentet inneholder kravspesifikasjon for generelle krav.
Dokumentet inneholder kravspesifikasjon for funksjonelle krav.
Dokumentet inneholder kravspesifikasjon for tekniske krav.
Dokumentet inneholder kravspesifikasjon for krav knyttet til opplæring.
Dokumentet inneholder krav i form av funksjonelle opsjoner og tjenesteopsjoner.
Dokumentet inneholder hele HL7-standarden for elektronisk pasientjournal, og beskriver hvordan den er brukt som basis for kravspesifikasjonene.
Dokumentet inneholder informasjon og rammebetingelser leverandørene skal basere sine forslag til prosjekt- og innføringsplan på.
Dokumentet beskriver forhold knyttet til test og akseptanse av ny løsning.
Dokumentet beskriver administrative bestemmelser knyttet til prosjektorganisering, rolledefinisjoner, rapportering, møter m.m.
Dokumentet inneholder kravspesifikasjon for krav knyttet til vedlikehold av ny løsning.
Dokumentet beskriver administrative bestemmelser for vedlikeholdsfasen.
Dokumentet beskriver kundens (helsetjenesten i Midt-Norges) tekniske plattform.
Dokumentet beskriver retningslinjer og prinsipper for risikostyring og risikohåndtering.
Dokumentet beskriver hvem som er kundene i anskaffelsen.
Dokumentet beskriver sentrale norske lover og regulatoriske forhold leverandørene må forholde seg til.

Tender documents

konkurransegrunnlag LITE BILDE.jpgHelseplattformen has enclosed the Tender documents for the procurement of a new electronic health record (EHR) solution with adjacent systems and services to the five pre-qualified candidates. The process ahead is that the Contractors within primo May 2017 shall specify their offered solutions. Based on the Contractors’ proposals there will be a dialogue process, which aims to identify and select the solution best suited to meet the needs of the health services in the Central Norway Health Region. Helseplattformen intends to sign the Contract with the most suitable Contractor primo 2019.

The Tender documents are a comprehensive package consisting of e.g. Contract documents, Requirement Specifications, information documents and documents where the Contractors shall describe their proposal to risk management and project and progress plan etc. The documents Helseplattformen has enclosed are described in the following table.

Document (with hyperlink)
Description
The document sets out the rules for the tender.
The document sets out the overall ambitions and objectives of the procurement.
The document contains definitions and other terms to provide a common understanding.
The document sets out general requirements.
The document sets out functional requirements.
The document sets out technical requirements.
The document sets out training requirements.
The document sets out functional options and service options.
The document contains the entire HL7 HER System Functional Model and information about how the Customer has used the model.
The document contains guidelines and principles for the project and progress plan that the Contractors shall base their plan proposals on.
The document sets out the duties of the Customer and the Contractors in connection to preparations of the Customer`s tests.
The document contains administrative provisions related to the project organization, role definitions, reporting, meetings etc.
The document sets out maintenance requirements.
The document sets out administrative provisions for the maintenance phase.
The document provides information about the Customer’s (the Central Norway Health Region’s) existing technical platform.
The document establishes the guidelines and principles for risk and risk management.
The document sets out the list of Customers.
The document provides a summary of the legal framework that the new solution must comply with.
Aktuelt

Helseplattformen har kunngjort konkurransegrunnlagethttps://helse-midt.no/nyheter/2017/helseplattformen-har-kunngjort-konkurransegrunnlagetHelseplattformen har kunngjort konkurransegrunnlagetKonkurransegrunnlaget for anskaffelse av ny løsning for pasientjournal for Midt-Norge er nå sendt ut til leverandørene i konkurransen. En stor milepæl er passert for prosjektet. <img alt="" src="/PublishingImages/Nyhetsbilder/2017/kunngjøring%207.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;MARGIN:10px 10px;" />03.02.2017 11:57:05
Helseplattformen: Fem leverandører går videre i konkurransenhttps://helse-midt.no/nyheter/2016/helseplattformen-fem-leverandorer-gar-videre-i-konkurransenHelseplattformen: Fem leverandører går videre i konkurransenHelseplattformen har fullført prekvalifisering av leverandører til konkurransen om å levere ny helsejournal for hele helsesektoren i Midt-Norge.<img alt="" src="/PublishingImages/Grafikk/Helseplattformen/Vignett-promoboks.png?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />25.11.2016 07:30:00
Kravspesifikasjon på utstillinghttps://helse-midt.no/nyheter/2016/kravspesifikasjon-pa-utstillingKravspesifikasjon på utstillingFagfolk som har deltatt med innspill til ny journalløsning ble invitert på utstilling i Helseplattformens lokaler. Her kan du se film fra utstillingen.23.11.2016 23:00:00
Stor interesse for å levere ny pasientjournal https://helse-midt.no/nyheter/2016/stor-interesse-for-a-levere-ny-pasientjournal-Stor interesse for å levere ny pasientjournal 11 leverandører hadde søkt om å pre-kvalifisere seg i konkurransen om å levere ny elektronisk pasientjournal til helsesektoren i Midt-Norge da fristen gikk ut mandag kl 12.<img alt="" src="/PublishingImages/Ansatte/Torbjorg-Vanvik.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />16.10.2016 22:00:00
Samarbeidsavtale med Trondheim kommunehttps://helse-midt.no/nyheter/2016/samarbeidsavtale-med-trondheim-kommuneSamarbeidsavtale med Trondheim kommuneTrondheim Kommune og Helse Midt-Norge RHF signerte i dag samarbeidsavtalen som sikrer Trondheims deltakelse i programmet Helseplattformen.<img alt="Stig Slørdahl og Helge Garåsen signerer samarbeidsavtalen om Helseplattformen" src="/PublishingImages/Nyhetsbilder/2016/Slordahl-Garasen.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />26.09.2016 22:00:00
Kunngjøring av konkurranse for ny elektronisk pasientjournal i Midt-Norgehttps://helse-midt.no/nyheter/2016/kunngjoring-av-konkurranse-for-ny-elektronisk-pasientjournal-i-midt-norgeKunngjøring av konkurranse for ny elektronisk pasientjournal i Midt-NorgeHelse Midt-Norge RHF kunngjør i dag konkurransen om ny regional løsning for elektronisk pasientjournal i Midt-Norge i samarbeid med kommunene i regionen.<img alt="Bildet ble tatt ved en tidligere anledning. fra v. Adm.dir Helse Midt-Norge RHF Stig A. Slørdahl, statsråd Bent Høie, program" src="/PublishingImages/Nyhetsbilder/2016/bilde%20stig_lite.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />29.08.2016 13:50:16
Kunngjøring av anskaffelse vedtatt https://helse-midt.no/nyheter/2016/kunngjoring-av-anskaffelse-vedtatt-Kunngjøring av anskaffelse vedtatt Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt at Helseplattformen kan iverksette anskaffelse av et moderne pasientjournalsystem ved å kunngjøre anskaffelsen. <img alt="Styreleder Ola Strand" src="/PublishingImages/Styret/Ola-Strand-B-28-04-2016.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />26.06.2016 22:00:00
Helseplattformen blir utprøvingsprogram for «en innbygger – en journal»https://helse-midt.no/nyheter/2016/helseplattformen-blir-utprovingsprogram-for-en-innbygger-en-journalHelseplattformen blir utprøvingsprogram for «en innbygger – en journal»På foretaksmøte 22.juni ga helseministeren Helse Midt-Norge RHF gjennom programmet Helseplattformen i oppdrag å være et regionalt utprøvingsprogram for det anbefalte nasjonale målbilde i «Én innbygger – én journal» og et mulig startpunkt fo...<img alt="" src="/PublishingImages/Nyhetsbilder/2016/bilde%20stig.JPG?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />21.06.2016 22:00:00
Supplier Information (updated) / oppdatert informasjon til leverandørerhttps://helse-midt.no/vart-oppdrag/prosjekter/ehelse/helseplattformen/supplier-information-updated-oppdatert-informasjon-til-leverandorerSupplier Information (updated) / oppdatert informasjon til leverandørerRelevant links and announcements. Her legger vi ut lenker til relevant informasjon.05.06.2016 22:00:00
Satser stort på system for pasientjournalhttps://helse-midt.no/vart-oppdrag/prosjekter/ehelse/helseplattformen/satser-stort-pa-system-for-pasientjournalSatser stort på system for pasientjournalHelse Midt-Norge vil i løpet av få år ha på plass et moderne system for pasientjournal. Målet er en løsning som omfatter både sykehusene og kommunehelsetjenesten i større grad bygges rundt pasienten.<img alt="" src="/PublishingImages/Nyhetsbilder%20e-helse/jan%20morten%20dale.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />02.06.2016 22:00:00
Se til Midt-Norgehttps://helse-midt.no/vart-oppdrag/prosjekter/ehelse/helseplattformen/se-til-midt-norgeSe til Midt-NorgeLegeforeningen vil gå raskere og mer målrettet mot felles IT-løsninger som sikrer at opplysninger kan finnes når vi trenger dem.<img alt="Marit Hermansen er president i Den norske legeforening" src="/PublishingImages/Nyhetsbilder%20e-helse/image,beskjært1.jpg?RenditionID=6" style="BORDER:0px solid;" />31.05.2016 22:00:00