Hva har vi gjort?

Hvordan løser vi oppgavene våre? Hvor godt forvalter vi pengene fra Stortinget?

Du finner informasjon om resultater og utvikling av helsetjenesten i mange forskjellige kilder. Hvert år lages det årsrapporter og årlig melding om spesialisthelsetjenesten - og i løpet av året lages det regelmessig statusrapporter som legges fram for styret i det enkelte helseforetak.

På denne siden finner du informasjon om våre resultater på utvalgte områder og du finner nøkkeltall. Nederst på siden finner du dokumentasjon i form av årsberetninger og årlig melding. Vi har også laget oversikt over en del andre sentrale kilder med statistikk og fakta-informasjon om norsk helsetjenesten.

For å få en rask oversikt over hva som har skjedd siden 2001 da Helse Midt-Norge RHF ble opprettet, har vi laget en presentasjon med noen av høydepunktene.

Ved å klikke på det enkelte årstall får du opp mer informasjon og flere detaljer. For å gi deg et innblikk i resultater som er oppnådd i Helse Midt-Norge, har vi også laget noen illustrasjoner som viser utvikling over tid.

Resultater

 • Fristbrudd

  Her finner du informasjon om arbeidet med å fjerne fristbrudd.

 • Poliklinisk aktivitet

  Antallet polikliniske konsultasjoner har økt kraftig de siste årene. Her finner du informasjon om utviklingen i Midt-Norge.

 • Ventetid

  Her finner du informasjon om utvikling i ventetid i Helse Midt-Norge.

 • Økonomi

  Her finner  du informasjon om det økonomiske resultatet vårt.

Høydepunkter og dokumentasjon

 • 2019

  Det har vært nedlagt et betydelig arbeid i 2019 for å nå målene i den gylne regel, det vil si høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling sammenlignet med somatikk.  Likevel har ikke Helse Midt-Norge nådd...

 • 2018

  Regional utviklingsplan 2019-2022 (2035) vedtatt av styret i Helse Midt-Norge RHF i desember. Arbeidet med anskaffelse av ny, felles journalløsning for hele helsetjenesten i regionen har fortsatt i 2018 i regi av Helseplattformen.

 • 2017

  Programmet Helseplattformen som skal anskaffe og innføre ny pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge, inngikk samarbeids- og opsjonsavtaler med samtlige kommuner i regionen.  Forprosjektet for nytt Sykehus i Nordmøre og Romsdal (...

 • 2015

  Helse Midt-Norge har historisk gode resultater innen ventetider og fristbrudd. Planleggingen av sykehuset Nordmøre og Romsdal er videreført i en konseptfase.

 • 2014

  Idefase-rapport godkjent og tomt for nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal besluttet. Program for pasientsikkerhet og kvalitet.

 • 2013

  Utbyggingen av nye St. Olav Hospital er ferdig. IKT-strategi og handlingsplan etablert.

 • 2012

  Ett sykehus for Nordmøre og Romsdal vedtatt. Traumesystem og kreftplan vedtatt

 • 2011

  Ett helseforetak for hele Møre og Romsdal. Samhandlingsreform lanseres.

 • 2010

  Færre fristbrudd og redusert ventetid. Strategi 2020 vedtas.

 • 2009

  Oppstart for Strategi 2020. Strategi for forskning og utvikling vedtas.

 • 2008

  Positivt økonomisk resultat. Standardisering av pasientforløp.

 • 2007

  Fase 2 av nytt universitetssykehus i Trondheim Rusbehandling Midt-Norge HF videreføres

 • 2006

  Færre korridorpasienter. Økonomisk snuoperasjon.

 • 2005

  Strategiarbeid: Helse Midt-Norge 2010 Digitalisert røntgen innført i hele regionen. Nytt tilbud til sykelig overvektige.

 • 2004

  Rusreform settes i verk. Norsk Helsenett opprettes.

 • 2003

  God utvikling i ventetid. Helse Midt-Norge IT (HEMIT) etableres.

 • 2002

  Helsereformen som iverksettes 1. januar 2002 markerer starten på en ny epoke i norsk helsetjeneste. Helse Midt-Norges visjon lanseres: På lag med deg for din helse

Nøkkeltall

Se alle artiklene

Mer om rapportering, fakta og statistikk:

I løpet av året rapporterer vi inn tall og fakta til styret vårt, Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og Statistisk sentralbyrå.

Du har flere muligheter til å se hvordan vi jobber.

Årlig melding

Helse- og omsorgsdepartementet gir oss bestillinger i et Oppdragsdokument og gjennom Statsbudsjettet hvert år. Oppdraget beskriver hvordan vi skal rapportere på resultatene vi oppnår. Den formelle overlevering skjer gjennom et foretaksmøte som departementet innkaller til.

Med bakgrunn i bestillingene fra departementet utformer vi et Bestillingsdokument eller Styringsdokument for hvert helseforetak i regionen. Her beskrives oppdrag og krav som stilles til våre helseforetak. Den formelle overlevering skjer gjennom et foretaksmøte som det regionale helseforetaket innkaller til.

Når året er omme lager helseforetakene en Årlig melding. Den forteller om resultatene som er oppnådd. Vi sender også en Årlig melding til Helse- og omsorgsdepartementet. Her oppsummerer vi det helseforetakene har rapportert til oss og svarer ut hvordan vi har løst oppdraget.

Her finner du oversikt med de årlige meldingene i Helse Midt-Norge 

Årsregnskap og årsberetning

Helseforetak er som andre foretak pålagt å levere årsregnskap og årsberetning til Brønnøysundregisteret.

Årsberetningen inneholder de viktigste utviklingstrekkene i virksomheten siste år, og en oppstilling av inntekter, utgifter og økonomisk resultat.

I årsberetningen og -regnskapet skiller vi mellom drift og resultat for det regionale helseforetaket, og for hele foretaksgruppen.

Her finner du oversikt med årsregnskap og årsberetninger i Helse Midt-Norge

Statusrapporter

Regelmessig presenterer vi en statusrapport for styret vårt. Denne handler om helsefag, altså kvaliteten på tjenestene vi leverer, økonomi og bemanning.

Her finner du oversikt over alle styresaker i Helse Midt-Norge RHF

Kvalitetsindikatorer

For å bli bedre må vi måle våre resultater og kvalitet på behandlingen. Derfor er det de siste årene utviklet en rekke kvalitetsindikatorer.

Vi rapporterer inn resultater på disse kvalitetsindikatorene til forskjellige tider på året. Noen rapporteres månedlig, noen hver tredje måned, noen halvårlig og noen bare en gang i året.

Du kan lese mer om kvalitetsindikatorene våre her

Helseatlas

I 2015 ble det lansert et nasjonalt Helseatlas som kan brukes til å sammenligne forbruket av helsetjenester i forskjellige områder av Norge.

Her finner du Helseatlaset

Statistikk for spesialisthelsetjenesten

Statistisk sentralbyrå og Helsedirektoratet lager statistikk og rapporter som oppsummerer nasjonale, regionale og lokale nøkkeltall og hva som kjennetegner utviklingen av helsetjenesten vår. 

Helsedirektoratet

 • Nøkkeltall for helsesektoren

  Helsedirektoratet lager hvert år en oversikt over nøkkeltall hele helsesektoren. For spesialisthelsetjenesten finner du statistikker for blant annet kreft, akuttmedisinske tjenester, fristbrudd og aktivitet innen psykisk helsevern.

  Oversikten finner du her
 • Samdata

  Dette er en årlig rapport som ser på forbruk av helsetjenester i befolkningen, hvordan tjenesten bruker penger og andre ressurser i forhold til de målene som Stortinget har satt.

  Rapport og statistikk finner du her

Statistisk Sentralbyrå

Statistisk Sentralbyrå samler inn store mengder data om helsetjenesten og presenterer årlige rapporter som handler om ressursbruk, kapasitet målt i døgnplasser (senger) og aktivitet, målt i liggedager, polikliniske konsultasjoner m.m.

Rapporten om spesialisthelsetjenesten kan du lese her

Du kan også hente ut tall selv i Statistikkbanken 

Statistisk Sentralbyrå lager også statistikk, analyser og utgir rapporter om en rekke forhold knyttet til norsk helsetjeneste:

Her finner du oversikt over helsefakta fra SSB

Riksrevisjonen

Hvert år har Riksrevisjonen gjennomgang av Helse- og omsorgsdepartementets styring av de regionale helseforetakene. I tillegg gjennomføres revisjoner som kan være knyttet til kvalitet, organisering og drift i helseforetakene.

Rapportene fra disse gjennomgangene finner du her

Fant du det du lette etter?