Innovasjon

Innovasjon er nødvendig for at vi skal utvikle og forbedre helsetjenesten.

​Kreative løsninger og mulighet til å tenke nytt har betydning for pasient og helsepersonellets hverdag.

Med innovasjon mener vi:

Utvikling av nye produkter, tjenester eller organisasjonsformer som bidrar til en styrket helsetjeneste.
Det skjer i form av økt kvalitet, bedre arbeidsprosesser, økt sikkerhet for pasienter og ansatte,
og slik bidra til verdiskaping.

Utlysninger

Utlysning av innovasjonsmidler 2020

Innovasjon er nødvendig for utvikling og forbedring av helsetjenesten.

Helse Midt-Norge lyste ut midler til innovasjonsprosjekter med søknadsfrist 19. november 2020 klokken 15.00.

Midlene er et bidrag til satsingen innen innovasjon i helsetjenesten. Et bærekraftig helsevesen trenger løsninger som møter utfordringene, og det er derfor viktig at instrumenter som forskning og innovasjon tas i bruk. 

Øvre grense for tildeling er 750 000 kroner, med et krav om 25 prosent egeninnsats. Prosjektleder må være ansatt i minst 20 prosent stilling ved et helseforetak i Helse Midt-Norge, og oppstart er senest tre måneder etter tildeling av midler. Innovasjonsmidlene tildeles søkerinstitusjonen (det aktuelle helseforetaket) og er øremerket innovasjonsprosjektet. Et prosjekt kan få tildelt midler ved maksimum tre tildelinger.

Alle søknader skal forankres hos helseforetaket. Nivå på forankringen bestemmes av det enkelte helseforetak, enten klinikksjef eller administrerende direktør.

Det tildeles midler innen to kategorier:

 • Produktinnovasjon. Springer gjerne ut fra forskningsaktiviteter. Det legges ingen tematisk prioritering til grunn for denne kategorien. Kopi av innsendt DOFI skal vedlegges søknaden.
 • Tjenesteinnovasjon. Prosjekter innenfor tjenesteinnovasjon skal frembringe nye løsninger / tjenester / metoder som er av nytteverdi for helsetjenesten. Tildeling i denne kategorien knyttes opp mot våre strategiske mål i Strategi 2030.

Utlysningstekst 2020

Mal for prosjektbeskrivelse 2020

Søknadsveiledning del 1 2020

Søknadsveiledning del 2 2020

Link til søknadsportal

Innovasjonsprosjekter i regionen

Tildelingen av innovasjonsmidler for 2020 er nå klar. 26 innovasjonsprosjekter fikk til sammen nærmere 19 millioner kroner. Her kan du se alle tildelingene.

Vurderingskomiteen for 2020 har bestått av:

 • Odd Arne Maridal, IKT-sjef, Helse Møre og Romsdal HF
 • Ole Kristian Forstrønen Thu, lege i spesialisering, Helse Nord-Trøndelag HF
 • Siri Ann Mauseth, daglig leder Regionalt senter for helsetjenesteutvikling
 • Siri Berg, assisterende direktør, Hemit
 • Torill Kristiansen, ansvarlig virksomhetsarkitekturfunksjon, Helseplattformen
 • Per Olav Skjesol, spesialrådgiver, Helse Midt-Norge RHF
 • Magnus Steigedal, leder satsingsområde Helse, velferd og teknologi, NTNU
 • Hilde Alvseike, seksjonsleder innovasjon, Helse Vest IKT
 • Oppnevnte representanter fra RBU: Torbjørn Akersveen og Britt Elin Strand

I 2019 fikk 26 innovasjonsprosjekter til sammen over 18 millioner kronerHer kan du lese mer om hver enkelt prosjekt.

For 2018 ble delt ut over 16 millioner kroner til 25 ulike innovasjonsprosjekter. Les mer om hvert enkelt prosjekt her.

I 2017 var det 18 innovasjonsprosjekter i Helse Midt-Norge som fikk innovasjonsmidler. De fikk tildelt totalt 13,5 millioner kroner. Her kan du lese mer om hvert enkelt prosjekt.

Prioriterte områder

Innovasjonsprosjekter i Helse Midt-Norge skal styrke klinisk praksis og helsetjeneste. Prosjektene skal gi konsekvenser for pasientbehandlingen gjennom økt regionalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

 • Pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenesten
 • Metoder for implementering av ny kunnskap
 • Forbedringsprosjekter, innenfor områdene logistikk, IKT og samhandling, herunder PAS/EPJ og standardiserte pasientforløp
 • Innovasjonspotensialet i kliniske intervensjonsstudier og i andre forskningsprosjekter skal utnyttes
 • Innovasjonspotensialet knyttet til anskaffelser skal utvikles

Innovasjonsstrategi 2016-2020

Innovasjonsstrategi 2016-2020

Styresak

Innovasjon i helseforetakene

Innovasjon inngår i forskningsavdelingene i våre helseforetak:

Helse Nord-Trøndelag HF  

St. Olavs hospital HF 

Helse Møre og Romsdal HF

Støtteordninger

Har du en lysende ide, og har behov for støtte for å komme videre? Vi har avtale med Innomed og TTO for profesjonell rådgivning uavhengig hvor du er i idefasen. Det vil alltid være en fordel å ta kontakt med disse så tidlig som mulig i en prosjektfase.

Innomed

Innomed er et nasjonalt kompetansenettverk for behovsdrevet innovasjon i helsesektoren. Kompetansenettverket/organet er et mottaksapparat for ideer innenfor viktige behovsområder og kan være en viktig formidlingskanal for innovasjonsaktører.

Ansatte i Helse Midt-Norge har tilgang til støtte og rådgivning innen området tjenesteinnovasjon fra Innomed. Hvis du har en ide om hvordan man kan jobbe smartere, ta direkte kontakt med Innomed.

Innomed

NTNU Technology Transfer AS (TTO)

TTO jobber for at gode ideer og nye oppdagelser fra Helse Midt-Norge, NTNU og HiST skal bli til produkter og tjenester som samfunnet og helsetjenesten kan dra nytte av.​

Ansatte i Helse Midt-Norge har tilgang til støtte og rådgivning innen området produktinnovasjon fra TTO. Hvis du har en ide om et nytt produkt eller ny teknologi, ta direkte kontakt med TTO.

NTNU Technology Transfer AS

NTNU Discovery

NTNU Discovery er en finansieringsordning rettet mot potensielle forsknings- og innovasjons resultater som kan kommersialiseres. Prosjekter som kan søke finansiering hos NTNU Discovery må kunne resultere i et produkt, en prosess eller en tjeneste som er ny på det internasjonale markedet.

NTNU Discovery

Andre muligheter for finansiering:

Norges forskningsråd 
EU

Innovasjon Norge

Tidligere tildelinger

Oversikt over tildelinger 2020

Oversikt over tildelinger 2019

Oversikt over tildelinger for 2018

Oversikt over tildelinger for 2017

Oversikt over tildelinger for 2016


 

Ulike typer innovasjoner

Det er hovedsakelig to typer av innovasjoner i helsesektoren; brukerdrevet og
forskningsbasert. Videre kan det skilles mellom tjenesteinnovasjon og produktinnovasjon.

Tjenesteinnovasjon

Tjenesteinnovasjon er nært knyttet til utviklingsprosjekter, og forventes å få en stor
betydning framover for å styrke organisering og drift av fremtidens helsetjeneste.

Produktinnovasjon

Det er særlig produktinnovasjon som forbindes med tradisjonell innovasjon. Dette vil typisk
være oppfinnelser av produkter eller teknologi som kan selges i et marked.


 

Bedre oppgavedeling

Nasjonalt samarbeid

Temaside innen velferdsteknologi på helsedirektoratet.no

 

Forskning

Noen innovasjonsprosjekt kan også være eller bli til et forskningsprosjekt. For mer informasjon om forskning i Helse Midt-Norge:

Forskning

 

Fant du det du lette etter?