Forskning

Forskning er en av helseregionens fire lovpålagte oppgaver.

Vi skal styrke behandlingen av pasienter, øke klinisk praksis,
fremme støtteordninger og gi muligheter til å drive forskning

Forskning er viktig for å utvikle ny kunnskap og bedre kvalitet. Helse Midt-Norge skal være internasjonalt konkurransedyktig. Et bærekraftig helsevesen trenger løsninger som møter framtidas utfordringer. Det krever et samarbeid i regionen, nasjonalt og internasjonalt.


Forskningsmidler


Prioriterte områder 2016-2020

 • Klinisk relevant og pasientnær forskning
 • Forskning på kvalitet og pasientsikkerhet
 • Helsetjenesteforskning inkludert samhandling, logistikk og tjenesteutvikling
 • Translasjonsforskning, også kalt overføringsforskning
 • Medisinsk teknologi
 • Global helseforskning

Utlysninger

Helse Midt-Norge RHF utlyser forskningsmidler en gang i året. Andre relevante utlysninger legges også ut her. Se hver enkelt utlysning for hvilke søknads- og vurderingskriterier som gjelder.

Utlysning fra det nasjonale programmet KLINBEFORSKUtlysninger i Helse Nord-Trøndelag HF

Helse Nord-Trøndelag HF lyser ut forskningsmidler for ansatte i Helse Nord-Trøndelag. Eksempler på prosjekter som kan få støtte, er oppstart/avslutning av forskningsprosjekter, protokollskriving, fullføring av publikasjoner, sluttføring av master/ph.d. Søknadsfrist er 13. juni kl. 15:00.

Mer informasjon finner du her

Utlysninger i Helse Møre og Romsdal HF

Helse Møre og Romsdal HF lyser ut forskningsmidler for ansatte i Helse Møre og Romsdal HF. Kategoriene som utlyses, er delvis sammenfallende med utlysningen fra Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon. Alle søkere skal derfor søke Samarbeidsorganet på vanlig måte. De som ikke får tildeling fra Samarbeidsorganet, vil kunne få midler fra Helse Møre og Romsdal HF, innen følgende kategorier:
•         Inntil 3 ph.d.-stipend
•         1 postdoktorstipend
•         2 forskningsstipender/innovasjonsdrevne forskningsprosjekter


Søknadshjelpen

Det finnes mange muligheter for finansiering av forskningsprosjekt. EU, Forskningsådet, Kreftforeningen og Extrastiftelsen er noen eksempler. ​Lurer du på hvordan du skal lykkes i konkurransen om disse midlene, ta kontakt med Søknadshjelpen: soknadshjelpen@medisin.ntnu.no

SøknadshjelpenForskningsstrategi

Forskningsstrategi 2016-2020 gjelder for hele helseregionen vedtatt av styret i Helse Midt-Norge RHF i 2015.

Forskningsstrategi 2016-2020

Styresak

Forskningsavdelinger i helseforetakene

Hvert helseforetak i regionen har sin egen forskningsavdeling. De ulike forskningsavdelingene finner du her.

Forskningsavdelingen i Helse Nord-Trøndelag
Forskningsavdelingen ved St. Olavs Hospital
Forskningsavdelingen i Helse Møre og Romsdal

Regionalt samarbeidsorgan

Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon  er et rådgivende organ for saker innen utdanning, forskning og innovasjon, og er et samarbeid mellom Helse Midt-Norge RHF og universiteter og høgskoler i regionen.

Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon


HelseOmsorg 21

HelseOmsorg21 er et initiativ fra Helse- og omsorgsdepartementet, HOD, hvor målet er å skape et kunnskapssystem for bedre folkehelse. Dette målet er tredelt:

Å bidra til god folkehelse; grensesprengende forskning; næringsutvikling og nasjonal økonomisk utvikling.

Rådet har ansvar for ti prioriterte satsingsområder.

Mer om HelseOmsorg21

 

Innovasjon

Noen forskningsprosjekt kan også være eller bli til et innovasjonsprosjekt. For mer informasjon om innovasjon i Helse Midt-Norge: 

 Innovasjon

 

Klinisk forskning 

Klinisk forskning deles gjerne i to hovedgrupper:

 • Intervensjons-studier som også kalles klinisk utprøving. Intervensjon betyr å gripe inn, eller å blande inn.
 • Ikke-intervensjons-studier som også kalles for observasjonsstudier.

Klinisk forskning i Helse Midt-Norge skal bidra til ny kunnskap om helse og sykdom. Vi ønsker større medvirkning fra pasienter og brukere.

Intervensjonsstudier

I kliniske intervensjonsstudier mottar forsøkspersonene en behandling, eller en oppfølging de ellers ikke ville ha fått. Det kan for eksempel være bruk av nye legemidler, nye bruksområder, ekstra oppfølgingsprosedyrer, eller behandlingsprosedyrer.

Ikke-intervensjonsstudier

I ikke-intervensjonsstudier, observasjonsstudier, studeres helseeffekter på en gruppe pasienter som for eksempel mottar standard behandling.

Ønsker du å delta i et klinisk studie?

Her finner du en oversikt over aktuelle kliniske studier for hele landet.

Kliniske studier

 

Fasiliteter for forskning

Med forskningsfasiliteter og infrastruktur menes utstyr, ressurser og andre tjenester som forskningsmiljøene bruker til å utføre forskning innenfor sine respektive fagområder.

Dette omfatter blant annet vitenskapelig utstyr, vitenskapelige databaser og samlinger, og strukturert vitenskapelig informasjon som muliggjør forskning. Forskningsinfrastrukturer kan være samlet på ett sted, distribuert i nettverk, eller som egne enheter for forskning.

HUNT, Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag
HUNT biobank
Biobank1
NorCRIN
Forskningsposten
Enhet for anvendt klinisk forskning (AKF)
NTNU helseforskning
Sintef
Det medisinske fakultet ved NTNU

Finansiering av forskningsinfrastruktur kan blant annet søkes hos:

Norges forskningsråd 
EU
Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon

Fellesrapport forskning og innovasjon

Her kan du lese om rapporten innen forskning og innovasjon fra de fire regionale helseforetakene.

Nyhetssak

Illustrasjonsfoto

Nasjonale råd og utvalg

 • Helse Omsorg21-rådet

  Helse Omsorg21-rådet skal bidra til å sikre dialog og etablere møteplasser for ulike aktører innen helsetjenesten her til lands. Rådet består av 27 personer fra næringsliv, sykehus, universitet og høyskoler, offentlig forvaltning, kommunese...

 • Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning

  Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten, NSG, er et strategisk rådgivende organ med medlemmer fra universitetene, de regionale helseforetakene og universitets- og høyskoleråd.

 • RHFenes strategigruppe for forskning

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.