Fagledernettverk

 

Fagledernettverkene er en viktig arena som skal gi grunnlag for samordning mellom spesialisthelsetjensten, kommuner og fastleger.

De ble etablerti 2012 forå bidra til å utvikle felles standardiserte pasientforløp i helseregionen.

Fagledernettverkene er delt inn etter ulike diagnoser/medisinske fagområder og er satt sammen av fagpersoner med lederfunksjon i helseforetekene i Midt-Norge. Nettverkene krysser grensene for de tradisjonelle fagspesialiseringene og de skal også understøttes av regionale ressursgrupper med særskilt kompetanse.

Regionale fagledernettverk

 • Prehospitale tjenester
 • Øyesykdommer
 • Nevrologi
 • Kardiologi
 • Barn og unge, pediatri, BUP, habilitering barn
 • Ortopedisk kirurgi
 • ØNH og kjevesykdommer
 • Revmatiske sykdommer
 • Lungesykdommer
 • Sammensatte lidelser
 • Hjerneslag
 • Gynekologi og fødselshjelp
 • Indremedisinske sykdommer
 • Generell kirurgi
 • Psykisk helsevern voksne og rusbehandling
 • Bildediagnostikk
 • Fysikalsk medisin og rehabilitering

Ressursgrupper

Regionale ressursgrupper skal bidra med særskilt kompetanse i utformingen av pasientforløp og øvrige spørsmål som er viktig for å oppfylle mandatet.

 • Opplæring av pasienter og pårørende
 • Standardisering av pasientforløp
 • Laboratoriemedisin
 • Habilitering
 • Intensivmedisin
 • Medisinskteknisk utstyr
 • Nettverket for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi drives av regionalt kunnskapssenter for barn og unge ved NTNU, RKBU.

Mandat for fagledernettverkene

 • Bidra i utviklingen av regionale pasientforløp med bruk av regional metodikk
 • Løpende "følge - med" utviklingen i fagfeltet, både internt i regionen og globalt. Dette arbeidet skal rapporteres tilbake til RHF i form av forslag til tiltak
 • På bestilling fra RHF utføre nærmere spesifiserte oppdrag
 • På bestilling fra RHF kan fagledernettverkene bli bedt om å delta i regionalt plan- og strategiarbeid.
 • Bidra til erfaringsoverføring mellom HF knyttet til arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.