Habilitering

Grunnlaget for livskvalitet og mestring legges tidlig i livet.


 

Er du født med en funksjonsnedsettelse eller sykdom, kan du ha behov for et tverrfaglig behandlingstilbud der fagfolk fra flere steder i helsetjenesten samarbeider med familie, skole, arbeidsliv og andre instanser.

Mennesker som trenger habilitering kan ha cerebral parese, ulike syndromer, forsinket motorisk eller kognitiv utvikling. De kan også ha autismespekterforstyrrelser, utviklingsforstyrrelser og komplekse tilstander som medfører alvorlige og sammensatte funksjonsnedsettelser. Oppgaver for habiliteringstjenestene er utredning både på diagnose og funksjon, diagnostisering, behandling, råd og veiledning, kurs og pasientopplæring

Helsehjelpen tilpasses den enkelte pasient og omgivelsene. Det gis aktiv innsats i en avgrenset periode. Hjelpen er tverrfaglig og spesialisert, mens arbeidsformen er poliklinisk og mobil. Habiliteringstjenestene samarbeider med familier og fagpersoner i hjelpeapparatet.

Oversikt over behandlingssteder

Henvisning

Alle henvisninger sendes av fastlege eller spesialist.

For spesialisert habilitering i helseforetakene sendes henvisning direkte. Henvisning til private habiliteringstilbud sendes til:

Regionalt henvisningsmottak

Fra 1. november 2015 ble krav om kortere vurderingstid innført. Det spares tid om henvisningen sendes elektronisk. Elektronisk henvisning sendes på samme måte som man oppretter og sender en elektronisk henvisning til andre tjenester i spesialisthelsetjenesten.

Fritt behandlingsvalg og rettigheter

Fritt behandlingsvalg betyr at pasienter selv kan velge behandlingssted i spesialisthelsetjenesten.
Private leverandører som har avtale kan også søke om godkjenning fra Helfo for å tilby intensiv habilitering for barn og unge.

Alle tilbud ved offentlige behandlingssteder, private med avtale og private med godkjenning vil vises med ventetider på Velg behandlingssted . En egen veiviser forklarer hvordan du går fram for å velge eller bytte behandlingssted.


Pasientreiser

Reiser til opptrening eller rehabilitering blir dekket til de institusjonene som det regionale helseforetaket har avtale med. Mer informasjon finner du på pasientreiser sine hjemmesider.

Pasientreiser

Pårørende

Pårørende kan være foreldre, barn, søsken, ektefelle, besteforeldre, venner, partnere. Vi ønsker å gi et tilbud til alle som definerer seg selv som pårørende.

Når pasienten er i behandling, gjelder lov om pasient- og brukerrettigheter. Da er det pasienten selv som bestemmer hvem som er pårørende. Pårørende har da tilgang til informasjon om, og involvering i behandlinga etter pasientens samtykke.

Pårørende har krav på generell informasjon om behandlingsstedet, uavhengig av om pasienten samtykker eller ikke. På helsenorge.no sine hjemmesider finner du mer informasjon.

Tilbud for pårørende

Opplæring av pasienter og pårørende

Lærings og mestringssentrene har oversikt over opplæringstilbud til pasienter og pårørende. Du finner mer informasjon om opplæring av pasienter og pårørende:

Opplæring av pasient og pårørende

ReHabiliteringstelefonen

Gratis grønt nummer tlf: 800 300 61 
Telefonen er betjent mandag til fredag fra klokken 0900 til 1500.

Rehabiliteringstelefonen er landsdekkende med rådgivere i hver region. Anropene styres geografisk til rådgiver i pasientens bostedsregion. Telefontilbudet er for pasienter, pårørende og helsepersonell. Det er regional koordinerende enhet som har ansvar for rehabiliteringstelefonen.

Regional Koordinerede Enhet for habilitering og rehabilitering (RKF)

RKE formidler informasjon om tilbud innen habilitering og rehabilitering i regionen. Dette gjelder også tilbudene i kommunene.

De koordinerende enhetene har en sentral rolle i å legge til rette for god samhandling innen habilitering og rehabilitering. Dette gjelder både mellom pasient/bruker og tjenesteyter, og mellom tjenesteytere fra ulike fag, sektorer og nivåer. Det vil blant annet si etablering av nettverk og møteplasser via koordinerende enheter i helseforetak og ut i kommunene.

Regional koordinerende enhet

Lokale Koordinerende Enheter for habilitering og rehabilitering (RE)


 

Rehabilitering

Mer informasjon

Rehabilitering

 

Arbeidsrettet behandling (Raskere Tilbake)

Raskere tilbake-ordningen er endret fra 1. januar 2018. Du finner mer informasjon på vår temaside om rehabilitering


Nyttige lenker om habilitering

Oversikt over sjeldne og lite diagnoser

Nasjonale faglige retningslinjer

Mer om rehabilitering og habilitering

 

Aktuelt

 • Regional Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

 • Prosjektrapport rehabilitering

 • Regional Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

 • Vurderingsinstanser rus

  Her finner du en oversikt over vurderingsinstanser innen rusbehandling i Helse Midt-Norge. Dersom situasjonen er livstruende kontaktes sykehus på tlf 113.

 • Finner ikke siden

 • Stillingsutlysning: Internrevisorer

  Vi søker to internrevisorer som ønsker å være med å videreutvikle en fremragende helsetjeneste for befolkningen. Som medarbeider hos oss får du en unik mulighet til å arbeide med faglig utfordrende problemstillinger knyttet til revisjon, st...

 • Strategi 2020

  Styret for Helse Midt-Norge RHF vedtok Strategi 2020 etter en omfattende prosess med analyse, innspill og bred høring i 2010.

 • Helse Omsorg21-rådet

  Helse Omsorg21-rådet skal bidra til å sikre dialog og etablere møteplasser for ulike aktører innen helsetjenesten her til lands. Rådet består av 27 personer fra næringsliv, sykehus, universitet og høyskoler, offentlig forvaltning, kommunese...

 • Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning

  Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten, NSG, er et strategisk rådgivende organ med medlemmer fra universitetene, de regionale helseforetakene og universitets- og høyskoleråd.

 • RHFenes strategigruppe for forskning

 • Fristbrudd

 • Poliklinisk aktivitet

  Antallet polikliniske konsultasjoner har økt kraftig de siste årene. Her finner du informasjon om utviklingen i Midt-Norge.

 • Ventetid

 • Økonomi

  Her finner  du informasjon om det økonomiske resultatet vårt.

 • Behandling i utlandet

  Pasienter som ikke kan få behandling i Norge, har på visse vilkår rett til behandling i utlandet etter Pasient- og brukerrettighetsloven paragraf 2-1b, 5.ledd.

 • 2002

  Helsereformen som iverksettes 1. januar 2002 markerer starten på en ny epoke i norsk helsetjeneste. Helse Midt-Norges visjon lanseres: På lag med deg for din helse

 • 2003

  God utvikling i ventetid. Helse Midt-Norge IT (HEMIT) etableres.

 • 2004

  Rusreform settes i verk. Norsk Helsenett opprettes.

 • 2005

  Strategiarbeid: Helse Midt-Norge 2010 Digitalisert røntgen innført i hele regionen. Nytt tilbud til sykelig overvektige.

 • 2006

  Færre korridorpasienter. Økonomisk snuoperasjon.

 • 2007

  Fase 2 av nytt universitetssykehus i Trondheim Rusbehandling Midt-Norge HF videreføres

 • 2008

  Positivt økonomisk resultat. Standardisering av pasientforløp.

 • 2009

  Oppstart for Strategi 2020. Strategi for forskning og utvikling vedtas.

 • 2010

  Færre fristbrudd og redusert ventetid. Strategi 2020 vedtas.

 • 2011

  Ett helseforetak for hele Møre og Romsdal. Samhandlingsreform lanseres.

 • 2012

  Ett sykehus for Nordmøre og Romsdal vedtatt. Traumesystem og kreftplan vedtatt

 • 2013

  Utbyggingen av nye St. Olav Hospital er ferdig. IKT-strategi og handlingsplan etablert.

 • 2014

  Idefase-rapport godkjent og tomt for nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal besluttet. Program for pasientsikkerhet og kvalitet.

 • Resultater

 • Ambulanse i Midt-Norge

 • Nøkkeltall bildediagnostikk

 • Nøkkeltall for forskning

 • Nøkkeltall for rehabilitering

 • Nøkkeltall for utdanning

 • Nøkkeltall om ambulansetjenesten

 • Beredskap arkiv

 • Regional smittevernplan Helse Midt-Norge

  Regional plan for smittevern beskriver utfordringer og tiltak til planlegging og gjennomføring innen smittevern.  Handlingsplanen gjelder for alle helseforetak i Helse Midt-Norge og for alle pasientkategorier.

 • Etiske retningslinjer

  Innbyggerne i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag skal føle seg trygge på at de får de spesialisthelsetjenester de har behov for og krav på.

 • Ledige stillinger

 • 2015

  Helse Midt-Norge har historisk gode resultater innen ventetider og fristbrudd. Planleggingen av sykehuset Nordmøre og Romsdal er videreført i en konseptfase.

 • 2016

  Helse Midt-Norge vedtok i 2016 en ny strategi for foretaksgruppen; Strategi 2030.  Konsept for Nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal vedtas og søknad om lån sendes Helse og omsorgsdepartementet. Helseplattformen blir regionalt utprøvingsprogr...

 • Prosjekter for bedre oppgavedeling

 • Eksempler på jobbgliding

  Jobbglidningsprosjektene som ble kjørt i 2013 ble utfordret til å lage hver sin poster til presentasjon.

 • Kreftomsorg

 • Profil

  Profilhåndboken gir informasjon om helseforetakenes grafiske profil.

 • Sosiale medier

  Følg oss på sosiale medier. Dette er våre offisielle kanaler.

 • Styret i Helse Midt-Norge RHF

  Helse- og omsorgsdepartementet eier de regionale helseforetakene, men vi er organisert slik at vi har et eget styre som følger oss opp i den daglige driften.

 • Tidslinje

  Tidslinje som år for år viser høydepunkter og dokumenterer utvikling i Helse Midt-Norge fra starten i 2002.

 • Helse Midt-Norge: Hva har vi gjort?

  Du finner informasjon om resultater og utvikling av helsetjenesten i mange forskjellige kilder. Hvert år lages det årsrapporter og årlig melding om spesialisthelsetjenesten - og i løpet av året lages det regelmessig statusrapporter som legg...

 • Prosjekter

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.