Rehabilitering

Rehabilitering handler om mennesker som må lære seg å innrette livet på nytt, de som må trene på funksjoner som før var en selvfølgelighet. Hvordan mestre en ny livssituasjon? 

Rehabilitering skjer både i spesialisthelsetjenesten og i kommunene. Rehabilitering er en tverrfaglig behandling der både sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner, fastlege, private fysioterapeuter og andre samarbeider.

Rehabiliteringstjenester på anbud

Det er et mål at mer rehabilitering skal skje nært eller i ditt eget hjem, og at du som pasient får et aktivt og deltakende hverdagsliv. Hvilke aktiviteter er viktige for deg?

Oversikt over behandlingssteder

Henvisning

Alle henvisninger sendes av fastlege eller spesialist.

For spesialisert rehabilitering i helseforetakene sendes henvisning direkte.
Henvisning til private rehabiliteringstilbud sendes til:

Regionalt henvisningsmottak

Fra 1. november 2015 ble krav om kortere vurderingstid innført. Det spares tid om henvisningen sendes elektronisk. Elektronisk henvisning sendes på samme måte som man oppretter og sender en elektronisk henvisning til andre tjenester i spesialisthelsetjenesten.

Fritt behandlingsvalg og rettigheter

Fra 1. juli 2017 blir private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med de regionale helseforetakene en del av fritt behandlingsvalg. Samtidig blir det mulig for private leverandører å søke om godkjenning fra Helfo for å tilby intensiv habilitering for barn og unge. Alle tilbud ved offentlige behandlingssteder, private med avtale og private med godkjenning vil vises med ventetider på Velg behandlingssted . En egen veiviser forklarer hvordan du går frem for å velge eller bytte behandlingssted.

Pasientreiser

Reiser til opptrening eller rehabilitering blir dekket til de institusjonene som det regionale helseforetaket har avtale med. Mer informasjon finner du på helsenorge.no.

Pasientreiser

 

Pårørende

Pårørende kan være foreldre, barn, søsken, ektefelle, besteforeldre, venner, partnere. Vi ønsker å gi et tilbud til alle som definerer seg selv som pårørende.

Når pasienten er i behandling, gjelder lov om pasient- og brukerrettigheter. Da er det pasienten selv som bestemmer hvem som er pårørende. Pårørende har da tilgang til informasjon om, og involvering i behandlinga etter pasientens samtykke.

Pårørende har krav på generell informasjon om behandlingsstedet, uavhengig av om pasienten samtykker eller ikke. På helsenorge.no sine hjemmesider finner du mer informasjon.

Tilbud for pårørende

Veileder om pårørende

Pårørendes rettigheter

Gode råd til deg som pårørende

 

Opplæring av pasienter og pårørende

Lærings og mestringssentrene har oversikt over opplæringstilbud til pasienter og pårørende. Mer informasjon om opplæring av pasienter og pårørende:

Opplæring av pasient og pårørende

 

Rehabiliteringstelefonen

Gratis grønt nummer, tlf: 800 300 61
Telefonen er betjent mandag til fredag fra klokken 0900 til 1500.

Rehabiliteringstelefonen er landsdekkende med rådgivere i hver region. Anropene styres geografisk til rådgiver i pasientens bostedsregion. Telefontilbudet er for pasienter, pårørende og helsepersonell.

Det er regional koordinerende enhet som har ansvar for rehabiliteringstelefonen.

 

Regional Koordinerende Enhet for habilitering og rehabilitering (RKE) 

RKE formidler informasjon om tilbud innen habilitering og rehabilitering i regionen. Dette gjelder også tilbudene i kommunene.

De koordinerende enhetene har en sentral rolle i å legge til rette for god samhandling innen habilitering og rehabilitering. Dette gjelder både mellom pasient/bruker og tjenesteyter, og mellom tjenesteytere fra ulike fag, sektorer og nivåer. Det vil blant annet si etablering av nettverk og møteplasser via koordinerende enheter i helseforetak og ut i kommunene.

Regional koordinerende enhet

 

Lokale Koordinerende Enheter for habilitering og rehabilitering (RE)

Koordinerende enheter i helseforetakene (sykehus) skal ha en generell oversikt over habilitering- og rehabiliteringstiltak i helseregionen. De skal bidra til å sikre helhetlige tilbud til pasienter med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering.

Koordinerende enhet Helse Nord-Trøndelag HF

Koordinerende enhet Sør-Trøndelag, St. Olavs Hospital HF
 
Koordinarende eining Helse Møre og Romsdal HF


 

Habilitering

For mer informasjon:

Habilitering


 

Raskere tilbake

Raskere tilbake er et tilbud fra NAV og spesialisthelsetjenesten om arbeidsrettet tiltak til sykemeldte for å hindre unødig langvarig sykefravær. På NAV sine hjemmesider finner du mer informasjon.

Raskere tilbake

 Ventetider hos private rehabiliteringsinstitusjoner

Oversikten viser forventet ventetid til de ulike tilbudene ved private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med Helse Midt-Norge RHF. Forventet ventetid uttrykker rehabiliteringsinstitusjonenes skjønnsmessige vurdering av hvor lang tid de lavest prioriterte pasientene maksimalt kommer til å vente på rehabilitering. Ventetiden oppgis i antall uker.

Ventetida må anses som veiledende. Hver henvisning behandles individuelt. Pasienter med samme diagnose kan få ulike ventetider, avhengig av sykdommens alvorlighetsgrad og andre faktorer som er spesielle for den enkelte. Der det er beskrevet medisinskfaglige grunner for prioritering i henvisningen, blir ventetida ofte kortere. For noen pasienter kan det være aktuelt med deltakelse i gruppebaserte kurs/opplegg som gir kortere/lengre ventetid. Noen pasientgrupper overføres direkte fra sykehus. De er ikke med i denne oversikten.

Oversikten oppdateres månedlig ved rapportering fra institusjonene til Regionalt henvisningsmottak (ReHR).

Sist oppdatert 15. juni 2017

Pasientgruppe
Tilbud/ytelse
Institusjon
Ventetid i uker
Kurs/
temaopphold. Dato neste kurs (Ant. kurs pr år)
Amputasjoner
Amputasjoner individuell dag
Betania Malvik
0
Amputasjoner
Amputasjoner individuell døgn
Betania Malvik
0
Arbeidsrettet rehabilitering
Arbeidsrettet rehabilitering individuell dag
Betania Malvik
6
Hjerneskader, hjerneslag
Hjerneskader individuel dag
Betania Malvik
0
Hjerneskader, hjerneslag
Hjerneskader individuell døgn
Betania Malvik
2
Hjerneskader, hjerneslag
Hjerneslag individuell dag
Betania Malvik
10
Hjerneskader, hjerneslag
Hjerneslag individuell døgn
Betania Malvik
2
Kreftsykdom
Kreft-
rehabilitering individuell døgn
Betania Malvik
2
Kreftsykdom
Kreft-
rehabilitering individuell dag
Betania Malvik
0
Hjerte-/
karsykdom
Multitraumer individuell dag
Betania Malvik
4
Hjerneskader, hjerneslag
Multitraumer individuell døgn
Betania Malvik
2
Muskel-/
skjelettlidelser
Ortopedi annen individuell dag
Betania Malvik
0
Muskel-/
skjelettlidelser
Ortopedi annen individuell døgn
Betania Malvik
2
Lettere psykiske lidelser
Psykiske lidelser, lettere individuelle døgn
Betania Malvik
0
Muskel-/
skjelettlidelser
Protesekirurgi individuell dag
Betania Malvik
0
Muskel-/
skjelettlidelser
Protesekirurgi individuell døgn
Betania Malvik
2
Revmatiske sykdommer
Revmatiske lidelser gruppe dag
Betania Malvik
0
Revmatiske sykdommer
Revmatiske lidelser gruppe døgn
Betania Malvik
27
08.01.18 (5)
Revmatiske sykdommer
Revmatiske lidelser individuell dag
Betania Malvik
7
Muskel-/
skjelettlidelser
Ryggrehabilitering individuell dag
Betania Malvik
7
ME/CFS, utmattelses-tilstander
Utmattelses-tilstander individuell døgn
Betania Malvik
35
01.01.2018 (5)
Sykelig overvekt
Sykelig overvekt gruppe dag
Betania Malvik
10
13.06.2017 (6)
Sanseforstyrrelser
​Tinnitus gruppe
Betania Malvik
0
ME/CFS, utmattelses-tilstander
Utmattelses-tilstander kognitiv terapi dag
Coperiosenteret
23
Dagrehabilitering. 19.06.17 (10)
ME/CFS, utmattelses-tilstander
Utmattelses-tilstander kognitiv terapi dag
Coperiosenteret
23
Dagrehabilitering Levanger 28.08.17 (5)
Sanseforstyrrelser
Tinnitus kognitiv terapi dag
Coperiosenteret
22
Dagrehabilitering Tinnitus 02.11.17 (2)
Lettere psykiske lidelser
Unge voksne med moderate/lettere psykiske lidelser som står ifare for å falle ut av utdanning eller jobb
Coperiosenteret
3
Dagrehabilitering Unikum 19.06.17 (5)
Nevrologiske og nevromuskulære tilstander
​MS individuelt døgn
Kastvollen rehabiliterings-
senter
17
20.12.17, nydiagnostoserte 13.11.17
Nevrologiske og nevromuskulære tilstander
Parkinson individuell døgn
Kastvollen rehabiliterings-
senter
17
09.10.17, nydiagnostiserte 06.11.17
Nevrologiske og nevromuskulære tilstander
Nevrologi annen individuell døgn
Kastvollen rehabiliterings-
senter
17
Nevrologiske og nevromuskulære tilstander
Polynevropati individuell døgn
Kastvollen rehabiliterings-
senter
17
Nevrologiske og nevromuskulære tilstander
CP individuell døgn
Kastvollen rehabiliterings-
senter
17
Nevrologiske og nevromuskulære tilstander
Postpolio individuell døgn
Kastvollen rehabiliterings-
senter
17
Muskel-/
skjelettlidelser
Ortopedi annen individuell døgn
Kastvollen rehabiliterings-
senter
17
Habilitering - barn, unge voksne
Adferds-
forstyrrelser/
habilitering individuell døgn
Meråker Sanitetsforenings kurbad
9
Habilitering - barn, unge voksne
Adferds-
forstyrrelser/
habilitering gruppe døgn
Meråker Sanitetsforenings kurbad
30
Hjerneskader, hjerneslag
Hjerneslag individuell døgn
Meråker Sanitetsforenings kurbad
9
Lettere psykiske lidelser
Lettere psykiske lidelser og moderate depresjoner med fokus på fysisk aktivitet gruppe døgn
Meråker Sanitetsforenings kurbad
15
21.08.17
Lymfeødem
Lymfeødem individuell døgn
Meråker Sanitetsforenings kurbad
30
Lymfeødem
Lymfeødem gruppe døgn
Meråker Sanitetsforenings kurbad
26
15.08.17
Muskel-/
skjelettlidelser
Ortopedi annen individuell døgn
Meråker Sanitetsforenings kurbad
9
Muskel-/
skjelettlidelser
Protesekirurgi individuell døgn
Meråker Sanitetsforenings kurbad
9
Revmatiske sykdommer
Revmatiske lidelser individuell døgn
Meråker Sanitetsforenings kurbad
9
Revmatiske sykdommer
Revmatiske lidelser gruppe døgn
Meråker Sanitetsforenings kurbad
30
27.09.17
Postpolio
Sykdommer i nervesystemet herunder epilepsi, postpolio individuell døgn
Meråker Sanitetsforenings kurbad
9
Sammensatte symptomlidelser
Komplekse sykdomsbilder (kreft, traume, smerte-
problematikk, bløtdelskirurgi, hjerneskader) individuell døgn
Meråker Sanitetsforenings kurbad
9
Bekkenløsnings-problematikk
Bekkenleddsplager gruppe døgn
Muritunet senter for meistring og rehabilitering
12
23.08.17
(2 kurs pr. år)
Sykelig overvekt
Gastric-opererte gruppe døgn
Muritunet senter for meistring og rehabilitering
15
13.09.17 
(5-6 kurs pr. år)
Kreftsykdom
Kreft-
rehabilitering individuelt døgn
Muritunet senter for meistring og rehabilitering
8
Lungesykdom
Lungesykdom/KOLS individuelt døgn
Muritunet senter for meistring og rehabilitering
8
Lungesykdom
Lungesykdom/KOLS gruppe døgn
Muritunet senter for meistring og rehabilitering
21
16.08.17
(6 kurs pr. år)
Muskel-/
skjelettlidelser
Ortopedi annen individuelt døgn
Muritunet senter for meistring og rehabilitering
8
Revmatiske sykdommer
Revmatiske lidelser individuelt døgn
Muritunet senter for meistring og rehabilitering
8
Revmatiske sykdommer
Revmatiske lidelser gruppe døgn
Muritunet senter for meistring og rehabilitering
16
20.09.17
(1 kurs pr. år)
Sykelig overvekt
Sykelig overvekt barn gruppe døgn
Muritunet senter for meistring og rehabilitering
9
02.08.17
(1-2 kurs pr. år)
Sykelig overvekt
Sykelig overvekt voksne gruppe døgn
Muritunet senter for meistring og rehabilitering
42
30.08.17
(6 kurs pr. år)
Muskel-/
skjelettlidelser
Kroniske smerter kognitiv terapi gruppe døgn
Muritunet senter for meistring og rehabilitering
36
14.06.17
(11 kurs pr. år)
Lymfeødem
Lymfødem indviduelt døgn
Muritunet senter for meistring og rehabilitering
10
Arbeidsrettet rehabilitering
Arbeidsrettet rehabilitering, overvekt, muskel-/
skjelettsykdommer og psykiske lidelser gruppe døgn
Namdal Rehabiltering
4
Gruppe raskere tilbake 07.06 - 21.06.17. Søknader behandles fortløpende. Tilbyr også individuelle opphold.
Lungesykdom
Lungesykdommer/KOLS individuelt døgn
Namdal Rehabiltering
4
Gruppe KOLS 2/2017 i perioden 06.06 - 20.06.17. Søknadsfrist utgått, men en ledig plass.
Lungesykdom
Lungesykdommer/
KOLS gruppe døgn
Namdal Rehabiltering
2
Gruppe KOLS 2/2017 i perioden 06.06 - 20.06.17. Søknadsfrist utgått, men en ledig plass.
Muskel-/
skjelettlidelser
Kroniske smerter gruppe døgn
Namdal Rehabiltering
16
Gruppe kroniske smerter 4/2017 i perioden 02.10 - 16.10.2017. Søknadsfrist 20.9.17.
Muskel-/
skjelettlidelser
Ortopedi annen individuelt døgn
Namdal Rehabiltering
12
Muskel-/
skjelettlidelser
Ortopedi annen gruppe døgn
Namdal Rehabiltering
3
Muskel-/
skjelettlidelser
Protesekirurgi individuelt døgn
Namdal Rehabiltering
3
Muskel-/
skjelettlidelser
Sykelig overvekt døgn
Namdal Rehabiltering
16
Gruppe raskere tilbake/overvekt 07.06 - 21.06.17. Søknader behandles fortløpende. Tilbyr også individuelle opphold.
Muskel-/
skjelettlidelser
Artrose gruppe døgn
Namdal Rehabiltering
16
Gruppe artroseskole 3/2017 i perioden 02.10 - 16.10.17. Søknadsfrist 20.09.17.
Habilitering - barn, unge voksne
​Habiliterings-tjenester ved skader i sentral-nervesystemet som påvirker bevegelse (CP el. lign.)
PTØ Norge avd. Trondheim
2 uker
Mobil barnehagekurs: 12.06.17
(3 ganger/år), Ungdomskurs: 19.06.17
(3 ganger/år), Barneskole-
kurs: 26.06.17
(4 ganger/år)
Mage/tarm
​Bløtdelskirurgi individuelt dag
Selli rehabiliterings-
senter
1
Mage/tarm
​Bløtdelskirurgi individuelt døgn
Selli rehabiliterings-
senter
16
Hjerte-/
karsykdom
​Hjerte-/
karsykdommer individuelt dag
Selli rehabiliterings-
senter
1
Hjerte-/
karsykdom
​Hjerte-/ karsykdommer individuelt døgn
Selli rehabiliterings-
senter
16
Kreftsykdom
Kreft-
rehabilitering opererte individuelt dag
Selli rehabiliterings-
senter
1
Kreftsykdom
Kreft-
rehabilitering opererte individuelt døgn
Selli rehabiliterings-
senter
16
Kreftsykdom
Kreft-
rehabilitering ikkeopererte individuelt dag
Selli rehabiliterings-
senter
1
Kreftsykdom
Kreft-
rehabilitering ikkeopererte individuelt døgn
Selli rehabiliterings-
senter
16
Lungesykdom
Lungesykdommer individuelt, dag
Selli rehabiliterings-
senter
1
Lungesykdom
Lungesykdommer gruppe, døgn
Selli rehabiliterings-
senter
16
Lungesykdom
Lungesykdommer gruppe, døgn
Selli rehabiliterings-
senter
19
23.08.17 (7)
Muskel-/
skjelettlidelser
Ortopedi annen  indivduelt dag
Selli rehabiliterings-
senter
1
Muskel-/
skjelettlidelser
Ortopedi annen individuelt døgn
Selli rehabiliterings-
senter
16
Muskel-/
skjelettlidelser
Protesekirurgi individuelt dag
Selli rehabiliterings-
senter
1
Muskel-/
skjelettlidelser
Protesekirurgi individuelt døgn
Selli rehabiliterings-
senter
16
Muskel-/
skjelettlidelser
Ortopedi annen  indivduelt dag
Selli rehabiliterings-
senter
1
Muskel-/
skjelettlidelser
Ortopedi annen individuelt døgn
Selli rehabiliterings-
senter
16
Muskel-/
skjelettlidelser
Protesekirurgi individuelt dag
Selli rehabiliterings-
senter
1
Muskel-/
skjelettlidelser
Protesekirurgi individuelt døgn
Selli rehabiliterings-
senter
16