Rehabilitering

Rehabilitering handler om mennesker som må lære seg å innrette livet på nytt, de som må trene på funksjoner som før var en selvfølgelighet. Hvordan mestre en ny livssituasjon? 

Rehabilitering skjer både i spesialisthelsetjenesten og i kommunene. Rehabilitering er en tverrfaglig behandling der både sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner, fastlege, private fysioterapeuter og andre samarbeider.

Invitasjon til idedugnad for rehabiliteringsleverandører​​

Det er et mål at mer rehabilitering skal skje nært eller i ditt eget hjem, og at du som pasient får et aktivt og deltakende hverdagsliv. Hvilke aktiviteter er viktige for deg?

Oversikt over behandlingssteder

Henvisning

Alle henvisninger sendes av fastlege eller spesialist.

For spesialisert rehabilitering i helseforetakene sendes henvisning direkte.
Henvisning til private rehabiliteringstilbud sendes til:

Regionalt henvisningsmottak

Fra 1. november 2015 ble krav om kortere vurderingstid innført. Det spares tid om henvisningen sendes elektronisk. Elektronisk henvisning sendes på samme måte som man oppretter og sender en elektronisk henvisning til andre tjenester i spesialisthelsetjenesten.

 

Pasientreiser

Reiser til opptrening eller rehabilitering blir dekket til de institusjonene som det regionale helseforetaket har avtale med. Mer informasjon finner du på helsenorge.no.

Pasientreiser

 

Pårørende

Pårørende kan være foreldre, barn, søsken, ektefelle, besteforeldre, venner, partnere. Vi ønsker å gi et tilbud til alle som definerer seg selv som pårørende.

Når pasienten er i behandling, gjelder lov om pasient- og brukerrettigheter. Da er det pasienten selv som bestemmer hvem som er pårørende. Pårørende har da tilgang til informasjon om, og involvering i behandlinga etter pasientens samtykke.

Pårørende har krav på generell informasjon om behandlingsstedet, uavhengig av om pasienten samtykker eller ikke. På helsenorge.no sine hjemmesider finner du mer informasjon.

Tilbud for pårørende

Veileder om pårørende

Pårørendes rettigheter

Gode råd til deg som pårørende

 

Opplæring av pasienter og pårørende

Lærings og mestringssentrene har oversikt over opplæringstilbud til pasienter og pårørende. Mer informasjon om opplæring av pasienter og pårørende:

Opplæring av pasient og pårørende

 

Rehabiliteringstelefonen

Gratis grønt nummer, tlf: 800 300 61
Telefonen er betjent mandag til fredag fra klokken 0900 til 1500.

Rehabiliteringstelefonen er landsdekkende med rådgivere i hver region. Anropene styres geografisk til rådgiver i pasientens bostedsregion. Telefontilbudet er for pasienter, pårørende og helsepersonell.

Det er regional koordinerende enhet som har ansvar for rehabiliteringstelefonen.

 

Regional Koordinerende Enhet for habilitering og rehabilitering (RKE) 

RKE formidler informasjon om tilbud innen habilitering og rehabilitering i regionen. Dette gjelder også tilbudene i kommunene.

De koordinerende enhetene har en sentral rolle i å legge til rette for god samhandling innen habilitering og rehabilitering. Dette gjelder både mellom pasient/bruker og tjenesteyter, og mellom tjenesteytere fra ulike fag, sektorer og nivåer. Det vil blant annet si etablering av nettverk og møteplasser via koordinerende enheter i helseforetak og ut i kommunene.

Regional koordinerende enhet

 

Lokale Koordinerende Enheter for habilitering og rehabilitering (RE)

Koordinerende enheter i helseforetakene (sykehus) skal ha en generell oversikt over habilitering- og rehabiliteringstiltak i helseregionen. De skal bidra til å sikre helhetlige tilbud til pasienter med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering.

Koordinerende enhet Helse Nord-Trøndelag HF

Koordinerende enhet Sør-Trøndelag, St. Olavs Hospital HF
 
Koordinarende eining Helse Møre og Romsdal HF


 

Habilitering

For mer informasjon:

Habilitering


 

Raskere tilbake

Raskere tilbake er et tilbud fra NAV og spesialisthelsetjenesten om arbeidsrettet tiltak til sykemeldte for å hindre unødig langvarig sykefravær. På NAV sine hjemmesider finner du mer informasjon.

Raskere tilbake

 Ventetider hos private rehabiliteringsinstitusjoner

Oversikten viser forventet ventetid til de ulike tilbudene ved private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med Helse Midt-Norge RHF. Forventet ventetid uttrykker rehabiliteringsinstitusjonenes skjønnsmessige vurdering av hvor lang tid de lavest prioriterte pasientene maksimalt kommer til å vente på rehabilitering. Ventetiden oppgis i antall uker.

Ventetida må anses som veiledende. Hver henvisning behandles individuelt. Pasienter med samme diagnose kan få ulike ventetider, avhengig av sykdommens alvorlighetsgrad og andre faktorer som er spesielle for den enkelte. Der det er beskrevet medisinskfaglige grunner for prioritering i henvisningen, blir ventetida ofte kortere. For noen pasienter kan det være aktuelt med deltakelse i gruppebaserte kurs/opplegg som gir kortere/lengre ventetid. Noen pasientgrupper overføres direkte fra sykehus. De er ikke med i denne oversikten.

Oversikten oppdateres månedlig ved rapportering fra institusjonene til Regionalt henvisningsmottak (ReHR).

Sist oppdatert 10. februar 2017

Pasientgruppe
Tilbud/ytelse
Institusjon
Ventetid i uker
Kurs-/
tema-opphold. Dato neste kurs (Ant. kurs pr år)
Amputasjoner
Amputasjoner individuell dag
Betania Malvik
0
Amputasjoner
Amputasjoner individuell døgn
Betania Malvik
2
Hjerne-skader, hjerneslag
Hjerneskader individuel dag
Betania Malvik
9
Hjerne-skader, hjerneslag
Hjerneskader individuell døgn
Betania Malvik
2
Hjerne-skader, hjerneslag
Hjerneslag individuell dag
Betania Malvik
8
Hjerne-skader, hjerneslag
Hjerneslag individuell døgn
Betania Malvik
2
Hjerne-skader, hjerneslag
Multitraumer individuell dag
Betania Malvik
0
Hjerne-skader, hjerneslag
Multitraumer individuell døgn
Betania Malvik
2
Kreft-sykdom
Kreft-/
rehabilitering individuell døgn
Betania Malvik
2
Kreft-sykdom
Kreft-/
rehabilitering individuell dag
Betania Malvik
11
Lettere psykiske lidelser
Psykiske lidelser, lettere gruppe dag
Betania Malvik
3
Lettere psykiske lidelser
Psykiske lidelser, lettere individuell dag
Betania Malvik
3
ME/CFS, Utmattelses-
tilstander
Utmattelses-
tilstander individuell døgn
Betania Malvik
47
01.11.17 (7)
Muskel-/
skjelett-
lidelser
Ortopedi annen individuell døgn
Betania Malvik
2
Muskel-/
skjelett-
lidelser
Protese-
kirurgi individuell dag
Betania Malvik
8
Muskel-/
skjelett-
lidelser
Protese-
kirurgi individuell døgn
Betania Malvik
2
Muskel-/
skjelett-
lidelser
Rygg-
rehabilitering individuell dag
Betania Malvik
8
Revmatiske sykdommer
Revmatiske lidelser gruppe dag
Betania Malvik
0
Revmatiske sykdommer
Revmatiske lidelser gruppe døgn
Betania Malvik
35
15.02.17
Revmatiske sykdommer
Revmatiske lidelser individuell dag
Betania Malvik
8
Revmatiske sykdommer
Revmatiske lidelser individuelle døgn
Betania Malvik
2
Sammen-satte symptom-
lidelser
Store operative inngrep og infeksjoner individuell døgn
Betania Malvik
2
Sanse-
forstyrrelser
Tinnitus gruppe
Betania Malvik
18
29.05.17 (2)
Sykelig overvekt
Sykelig overvekt gruppe dag
Betania Malvik
11
07.02.17 (6)
Lettere psykiske lidelser
Unge voksne med moderate/lettere psykiske lidelser som står ifare for å falle ut av utdanning eller jobb
Coperio-
senteret
2
Dag-rehabilitering Unikum 20.02.17 (5)
ME/CFS, Utmattelses-
tilstander
Utmattelses-
tilstander kognitiv terapi dag
Coperio-
senteret
26
Dagrehabilitering. 27.02.17 (10)
ME/CFS, Utmattelses-
tilstander
Utmattelses-
tilstander kognitiv terapi dag
Coperio-
senteret
8
Dagrehabilitering Levanger. 03.04.17 (5)
Sanse-
forstyrrelser
Tinnitus kognitiv terapi dag
Coperio-
senteret
0
Dagrehabilitering Tinnitus (2)
Muskel-/
skjelett-
lidelser
Ortopedi annen individuell døgn
Kastvollen rehabiliterings-
senter
16
Nevrologiske og nevro-
muskulære tilstander
Parkinson individuell døgn
Kastvollen rehabiliterings-
senter
16
14.08. Nydiagnostisert 03.04.
Nevrologiske og nevro-
muskulære tilstander
Nevrologi annen individuell døgn
Kastvollen rehabiliterings-
senter
16
Nevrologiske og nevro-
muskulære tilstander
Postpolio individuell døgn
Kastvollen rehabiliterings-
senter
16
Nevrologiske og nevro-
muskulære tilstander
Polynevropati individuell døgn
Kastvollen rehabiliterings-
senter
16
Nevrologiske og nevro-
muskulære tilstander
CP individuell døgn
Kastvollen rehabiliterings-
senter
16
Nevrologiske og nevro-
muskulære tilstander
MS individuell døgn
Kastvollen rehabiliterings-
senter
16
Nydiagnostisert 27.03. og gruppe 11.09.17
Hjerte-/
karsykdom
Hjertegruppe døgn
LHL-klinikkene Røros
9
04.04.2017 (11)
Kreftsykdom
Kreft-/
rehabilitering døgn
LHL-klinikkene Røros
17
30.05.2017 (13)
Lunge-/
sykdom
Lungegruppe døgn
LHL-klinikkene Røros
16
23.05.2017 (11)
Habilitering - barn, unge voksne
Adferds-/
forstyrrelser/
habilitering individuell døgn
Meråker Sanitetsforenings kurbad
14
Habilitering - barn, unge voksne
Adferds-/
forstyrrelser/
habilitering gruppe døgn
Meråker Sanitetsforenings kurbad
19
20.06.2017
Hjerneskader, hjerneslag
Hjerneslag individuell døgn
Meråker Sanitetsforenings kurbad
14
Lettere psykiske lidelser
Lettere psykiske lidelser og moderate depresjoner med fokus på fysisk aktivitet gruppe døgn
Meråker Sanitetsforenings kurbad
28
20.02.2017
Lymfeødem
Lymfeødem individuell døgn
Meråker Sanitetsforenings kurbad
30
Lymfeødem
Lymfeødem gruppe døgn
Meråker Sanitetsforenings kurbad
16
07.03.2017
Muskel-/
skjelett-
lidelser
Ortopedi annen individuell døgn
Meråker Sanitetsforenings kurbad
14
Muskel-/
skjelett-
lidelser
Protese-
kirurgi individuell døgn
Meråker Sanitetsforenings kurbad
14
Postpolio
Sykdommer i nervesystemet herunder epilepsi, postpolio individuell døgn
Meråker Sanitetsforenings kurbad
14
Revmatiske sykdommer
Revmatiske lidelser individuell døgn
Meråker Sanitetsforenings kurbad
14
Revmatiske sykdommer
Revmatiske lidelser gruppe døgn
Meråker Sanitetsforenings kurbad
10
01.03.2017
Sammensatte symptom-
lidelser
Komplekse sykdomsbilder (kreft, traume, smerte-
problematikk, bløtdelskirurgi, hjerneskader) individuell døgn
Meråker Sanitetsforenings kurbad
14
Bekken-løsnings-problematikk
Bekken-ledds-plager gruppe døgn
Muritunet senter for meistring og rehabilitering
12
26.04.17 (2 kurs pr. år)
Kreftsykdom
Kreft-/
rehabilitering individuelt døgn
Muritunet senter for meistring og rehabilitering
12
Lunge-/
sykdom
Lunge-/
sykdom/
KOLS individuelt døgn
Muritunet senter for meistring og rehabilitering
12
Lunge-/
sykdom
Lunge-/
sykdom/
KOLS gruppe døgn
Muritunet senter for meistring og rehabilitering
28
22.03.17 (6 kurs pr. år)
Lymfeødem
Lymfødem indviduelt døgn
Muritunet senter for meistring og rehabilitering
12
Muskel-/
skjelett-
lidelser
Ortopedi annen individuelt døgn
Muritunet senter for meistring og rehabilitering
12
Muskel-/
skjelett-
lidelser
Kroniske smerter kognitiv terapi gruppe døgn
Muritunet senter for meistring og rehabilitering
40
15.02.17 (11 kurs pr. år)
Revmatiske sykdommer
Revmatiske lidelser individuelt døgn
Muritunet senter for meistring og rehabilitering
12
Revmatiske sykdommer
Revmatiske lidelser gruppe døgn
Muritunet senter for meistring og rehabilitering
33
20.09.17 (1 kurs pr. år)
Sykelig overvekt
Gastric-opererte gruppe døgn
Muritunet senter for meistring og rehabilitering
1
08.02.17 (4-5 kurs pr. år)
Sykelig overvekt
Sykelig overvekt barn gruppe døgn
Muritunet senter for meistring og rehabilitering
26
02.08.17 (1-2 kurs pr. år)
Sykelig overvekt
Sykelig overvekt voksne gruppe døgn
Muritunet senter for meistring og rehabilitering
41
22.02.17 (6 kurs pr. år)
Arbeidsrettet rehabilitering
Arbeidsrettet rehabilitering, overvekt, muskel-skjelett-
sykdommer og psykiske lidelser gruppe døgn
Namdal Rehabiltering
13
Gruppe RTB 18.04 - 09.05.17. Forløpende søknads-
behandling.
Lunge-/
sykdom
Lunge-
sykdommer/ KOLS individuelt døgn
Namdal Rehabiltering
3
Gruppe 1/2017 KOLS 14.02 - 28.02.17. Søknadsfrist snarlig!
Lunge-/
sykdom
Lunge-
sykdommer/ KOLS gruppe døgn
Namdal Rehabiltering
3
Gruppe 1/2017 KOLS 14.02 - 28.02.17. Søknadsfrist snarlig!
Mage/tarm
Protese-
kirurgi individuelt døgn
Namdal Rehabiltering
2
Muskel-/
skjelett-
lidelser
Kroniske smerter gruppe døgn
Namdal Rehabiltering
7
Gruppe kroniske smerter 2/2017. 21.03 - 04.04.17. Søknadsfrist 01.03.17.
Muskel-/
skjelett-
lidelser
Ortopedi annen individuelt døgn
Namdal Rehabiltering
4
Muskel-/
skjelett-
lidelser
Ortopedi annen gruppe døgn
Namdal Rehabiltering
3
Artroseskole 2/2017 i perioden 21.03 - 04.04.17. Søknadsfrist 01.03.17.
Muskel-/
skjelett-
lidelser
Artrose gruppe døgn
Namdal Rehabiltering
7
Artroseskole 2/2017 i perioden 21.03 - 04.04.17. Søknadsfrist 01.03.17.
Muskel-/
skjelett-
lidelser
Sykelig overvekt døgn
Namdal Rehabiltering
11
Gruppe livsstils-
endring 2/2017 i perioden 18.04 - 09.05.17. Fortløpende søknads-
behandling.
Habilitering - barn, unge voksne
Habiliterings-
tjenester ved skader i sentral-nervesystemet som påvirker bevegelse (CP el.l.)
PTØ Norge avd. Trondheim
2
Undomskurs 20.02.17 (3 kurs per år), Barneskolekurs 20.02.17 (4 kurs per år)
Hjerte-/
karsykdom
Hjerte-/
karsykdommer individuelt dag
Selli rehabiliterings-
senter
1
Hjerte-/
karsykdom
Hjerte-/
karsykdommer indviduelt døgn
Selli rehabiliterings-
senter
12
Kreftsykdom
Kreft-/
rehabilitering opererte individuelt dag
Selli rehabiliterings-
senter
1
Kreftsykdom
Kreft-/
rehabilitering opererte individuelt døgn
Selli rehabiliterings-
senter
12
Kreftsykdom
Kreft-/
rehabilitering ikkeopererte individuelt dag
Selli rehabiliterings-
senter
1
Kreftsykdom
Kreft-/
rehabilitering ikkeopererte individuelt døgn
Selli rehabiliterings-
senter
12
Lunge-/
sykdom
Lunge-
sykdommer individuelt, dag
Selli rehabiliterings-
senter
1
Lunge-/
sykdom
Lunge-
sykdommer individuelt, døgn
Selli rehabiliterings-
senter
12
Lunge-/
sykdom
Lunge-
sykdommer gruppe, døgn
Selli rehabiliterings-
senter
12
01.02.17 (6)
Mage/tarm
Bløtdelskirurgi individuelt dag
Selli rehabiliterings-
senter
1
Mage/tarm
Bløtdelskirurgi individuelt døgn
Selli rehabiliterings-
senter
12
Muskel-/
skjelett-
lidelser
Ortopedi annen indivduelt dag
Selli rehabiliterings-
senter
1
Muskel-/
skjelett-
lidelser
Ortopedi annen individuelt døgn
Selli rehabiliterings-
senter
12
Muskel-/
skjelett-
lidelser
Protese-
kirurgi individuelt dag
Selli rehabiliterings-
senter
1
Muskel-/
skjelett-
lidelser
Protese-
kirurgi individuelt døgn
Selli rehabiliterings-
senter
12