Rehabilitering

Rehabilitering handler om mennesker som må lære seg å innrette livet på nytt, de som må trene på funksjoner som før var en selvfølgelighet. Hvordan mestre en ny livssituasjon? 

Rehabilitering skjer både i spesialisthelsetjenesten og i kommunene. Rehabilitering er en tverrfaglig behandling der både sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner, fastlege, private fysioterapeuter og andre samarbeider.

Rehabiliteringstjenester fra 2018

Det er et mål at mer rehabilitering skal skje nært eller i ditt eget hjem, og at du som pasient får et aktivt og deltakende hverdagsliv. Hvilke aktiviteter er viktige for deg?

Oversikt over behandlingssteder

Henvisning

Alle henvisninger sendes av fastlege eller spesialist.

For spesialisert rehabilitering i helseforetakene sendes henvisning direkte.
Henvisning til private rehabiliteringstilbud sendes til:

Regionalt henvisningsmottak

Fra 1. november 2015 ble krav om kortere vurderingstid innført. Det spares tid om henvisningen sendes elektronisk. Elektronisk henvisning sendes på samme måte som man oppretter og sender en elektronisk henvisning til andre tjenester i spesialisthelsetjenesten.

Fritt behandlingsvalg og rettigheter

Private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med de regionale helseforetakene er en del av fritt behandlingsvalg.  Det vil si at pasienter selv kan velge behandlingssted i spesialisthelsetjenesten. 

Alle tilbud ved offentlige behandlingssteder, private med avtale og private med godkjenning vil vises med ventetider på Velg behandlingssted . En egen veiviser forklarer hvordan du går fram for å velge eller bytte behandlingssted.

Pasientreiser

Reiser til opptrening eller rehabilitering blir dekket til de institusjonene som det regionale helseforetaket har avtale med. Mer informasjon finner du på helsenorge.no.

Pasientreiser

 

Pårørende

Pårørende kan være foreldre, barn, søsken, ektefelle, besteforeldre, venner, partnere. Vi ønsker å gi et tilbud til alle som definerer seg selv som pårørende.

Når pasienten er i behandling, gjelder lov om pasient- og brukerrettigheter. Da er det pasienten selv som bestemmer hvem som er pårørende. Pårørende har da tilgang til informasjon om, og involvering i behandlinga etter pasientens samtykke.

Pårørende har krav på generell informasjon om behandlingsstedet, uavhengig av om pasienten samtykker eller ikke. På helsenorge.no sine hjemmesider finner du mer informasjon.

Tilbud for pårørende

Veileder om pårørende

Pårørendes rettigheter

Gode råd til deg som pårørende

 

Opplæring av pasienter og pårørende

Lærings og mestringssentrene har oversikt over opplæringstilbud til pasienter og pårørende. Mer informasjon om opplæring av pasienter og pårørende:

Opplæring av pasient og pårørende

 

Rehabiliteringstelefonen

Gratis grønt nummer, tlf: 800 300 61
Telefonen er betjent mandag til fredag fra klokken 0900 til 1500.

Rehabiliteringstelefonen er landsdekkende med rådgivere i hver region. Anropene styres geografisk til rådgiver i pasientens bostedsregion. Telefontilbudet er for pasienter, pårørende og helsepersonell.

Det er regional koordinerende enhet som har ansvar for rehabiliteringstelefonen.

 

Regional Koordinerende Enhet for habilitering og rehabilitering (RKE) 

RKE formidler informasjon om tilbud innen habilitering og rehabilitering i regionen. Dette gjelder også tilbudene i kommunene.

De koordinerende enhetene har en sentral rolle i å legge til rette for god samhandling innen habilitering og rehabilitering. Dette gjelder både mellom pasient/bruker og tjenesteyter, og mellom tjenesteytere fra ulike fag, sektorer og nivåer. Det vil blant annet si etablering av nettverk og møteplasser via koordinerende enheter i helseforetak og ut i kommunene.

Regional koordinerende enhet

 

Lokale Koordinerende Enheter for habilitering og rehabilitering (RE)

Koordinerende enheter i helseforetakene (sykehus) skal ha en generell oversikt over habilitering- og rehabiliteringstiltak i helseregionen. De skal bidra til å sikre helhetlige tilbud til pasienter med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering.

Koordinerende enhet Helse Nord-Trøndelag HF

Koordinerende enhet Sør-Trøndelag, St. Olavs Hospital HF
 
Koordinarende eining Helse Møre og Romsdal HF


 

Habilitering

For mer informasjon:

Habilitering


 

Raskere tilbake

Raskere tilbake er et tilbud fra NAV og spesialisthelsetjenesten om arbeidsrettet tiltak til sykemeldte for å hindre unødig langvarig sykefravær. På NAV sine hjemmesider finner du mer informasjon.


 Ventetider hos private rehabiliteringsinstitusjoner

Alle rehabiliteringsinstitusjonene i landet ligger inne i ordningen Velg behandlingssted, som du finner på helsenorge.no.Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.