Avtalespesialister

Avtalespesialistene er selvstendige næringsdrivende som driver spesialistpraksis. De har individuelle avtaler med det regionale helseforetaket og utfører poliklinisk behandling på lik linje med sykehusenes poliklinikker.

Viktig informasjon i forbindelse med koronavirupande​mien

Avtalespesialisten og personell:

 1. Pasienter som har behov for helsehjelp skal ivaretas på best mulig måte, og etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder
 2. Avtalespesialistene skal ta i bruk video/telefonkonsultasjoner for pasienter der det er mulig. Det finnes mange forskjellige løsninger for videokonsultasjoner, og hver enkelt spesialist må finne den løsningen som er mest hensiktsmessig, og som ivaretar krav om informasjonssikkerhet. Takstforskriften åpner nå opp for utvidet bruk av takster for telefon- og e-konsultasjon, samt kveldstakster, i perioden 16. mars til 1. september 2020. For mer informasjon se Helfo
 3. Avtalespesialisten skal være tilgjengelig i praksisen for pasienter og henvisere. En spesialist som selv er i karantene, men kan ivareta arbeidet, må finne en hensiktsmessig løsning for å være tilgjengelig for pasienter og samarbeidspartnere
 4. Det kan bli aktuelt for sykehusene å be om å få tilført ressurser fra avtalespesialister. Vi oppfordrer alle spesialister til å samarbeide med sykehus eller annen behandlende enhet dersom dette skulle bli aktuelt
 5. Ved behov skal spesialisten ha nødvendig dialog med lokal smittevernslege
Venterom:
 1. Pasientene skal kunne vaske hendene før de går inn
 2. Det skal være hånddesinfeksjonsmidler tilgjengelig på venterommet
 3. Informasjon om smittevernstiltak skal være lett synlig i venterommet (klikk for å lese om dette)
 4. Det skal være så få pasienter som mulig på venterommet samtidig. Pasientene skal kunne ha en meter avstand mellom seg
 5. Det skal ikke være unødvendig materiell, som for eksempel ukeblader på venterommet
Pasienter:
 1. Planlagt behandling som ikke er kritisk for liv og helse skal reduseres
 2. Pasienter som har hatt kontakt med smittede eller mistenkt smittede personer de siste to ukene skal ikke møte til time
 3. Pasienter som har symptomer på luftveissykdom skal ikke møte til time
 4. Dersom pasienter med tydelige symptomer på øvre luftveissykdom likevel møter opp på venterommet bør de få utdelt munnbind
 5. Pasienter som er i behandlingsforløp skal få informasjon om smittevernstiltak før de møter til time. Dette må gjøres enten via SMS eller telefon
 6. Avtalespesialistpraksisen kan bli stengt eller måtte redusere driften hvis spesialisten må ta inn pasienter for å avhjelpe sykehusene, eller hvis spesialisten må bidra andre steder i helsetjenesten
 7. Pasienter som står på venteliste, men ikke har fått time ennå, skal få informasjon fra avtalespesialisten om at de kan måtte vente lenger på at behandlingen skal starte opp, og hvordan de skal forholde seg om tilstanden deres forverrer seg
 8. Pasienter som trenger oppfølging, men ikke kan møte opp fysisk vil bli kontaktet av spesialisten, enten via telefon eller videokonsultasjon
Prioritering:
Helse Midt-Norge RHF viser til vedlagte notat fra Helsedirektoratet om prioritering av helsehjelp i Norge under covid-19-pandemien. Vi ber våre samarbeidspartnere innen TSB, somatiske sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner og avtalespesialister om å forholde seg til føringene i notatet.
Notatet kan leses her

Informasjon om avtalespesialistordningen

Vi har avtaler med spesialister innen 16 fagområder, og disse bidrar til å sørge for at du kan få et godt poliklinisk tilbud så nært der du bor som mulig. For å få behandling hos en avtalespesialist må du først få en henvisning fra en behandler som har henvisningsrett. Dette vil oftest være fastlegen din.

Avtalespesialisten skal vurdere henvisningene etter nasjonale føringer. Henvisningene blir individuelt vurdert, og dersom henvisningen vurderes som en hastesak, vil du kunne komme til behandling raskere.

Når du har fått plass på ventelisten hos en avtalespesialist gjelder ikke behandlingsfristen lenger, og du må vente til spesialisten har ledig time.

Avtalespesialistene har egne satser for egenandeler. Psykologspesialistenes takster for egenandel finner du her. Leger tar i utgangspunktet ordinær egenandel, men kan ta ekstra betaling for forbruksmateriell. Egenandel blir automatisk beregnet inn i grunnlaget for at du kan få frikort. Du finner mer om dette på helsenorge.no.

Avtaler og planer

Vi arbeider for å utvikle bruk av avtalespesialister for å kunne realisere helsepolitiske mål. Gjennom rammeavtaler med Legeforeningen og Psykologforeningen reguleres forholdet mellom det regionale helseforetaket og avtalespesialister. I tillegg er det utarbeidet egen regional handlingsplan for avtalespesialister i Midt-Norge.

Regional handlingsplan for avtalespesialister i Midt-Norge 2019 - 2021

Avtalespesialister utgjør en viktig ressurs i helseforetakenes sørge-for-ansvar, og det er en målsetting at avtalespesialistordningen skal integreres som en del av og som en aktiv ressurs i en samlet spesialisthelsetjeneste i Midt-Norge. Videre er intensjonen at avtalespesialistordningen skal benyttes på en optimal måte i et samarbeid med de lokale helseforetak, og i tråd med de strategier som til enhver tid gjelder.

Les handlingsplanen her

Pasientrettigheter ved behandling hos private avtalespesialister

Som pasient hos avtalespesialist betaler du for tjenesten etter takster som er fastsatt nasjonalt. Egenandelen er den samme som ved offentlige poliklinikker og den føres på egenandelskortet og gir grunnlag for frikort. Som pasient hos avtalespesialister og fastleger kan du i tillegg måtte betale noen kostnader knyttet til forbruksmateriell etter takster som er fastsatt nasjonalt. 

Du har de samme rettigheter når du undersøkes og behandles hos en avtalespesialist som når du oppsøker en offentlig poliklinikk på et sykehus. Siden avtalespesialistene er en del av spesialisthelsetjenesten, må du ha henvisning fra lege; enten en fastlege, privat spesialist eller fra lege på sykehus.

Transport og reisekostnader

Du betaler egenandel ved reiser til en avtalespesialist. Om du reiser til en avtalespesialist i en annen region, dekkes bare reise til nærmeste spesialist som kunne gitt den aktuelle tjenesten.


Nyttige lenker for avtalespesialister og fastleger

Årlig brev - 2019

Årlig brev sendes til avtalespesialistene, og skal gi en status for det arbeidet for som har vært utført i det foregående år. I tillegg skal årlig brev fremheve de områdene som Helse Midt-Norge RHF skal prioritere i 2019.

Henvisninger fra fastleger til avtalespesialister

Styring og utvikling av avtalespesialistordningen

Som avtalespesialist skal du følge de regionale prosedyrene innen fagfeltet ditt.

Som avtalespesialist må du også holde deg oppdatert på nye prosedyrer og retningslinjer innen smittevern som du finner hos Regionalt kompetansesenter for smittevern (RKS)

Oversikt over godkjente høreapparater, ørepropper og tinnitusmaskerere hos Hjelpemiddeldatabasen

Behov for tolk

Dersom det er behov for tolk skal avtalespesialisten bestille dette etter de avtaler som foreligger. Trykk her for mer informasjon​

 

Har du spørsmål om ordningen kan du kontakte oss på e-post

Oversikt over avtalespesialister i Midt-Norge

Du kan også laste ned denne oversikten som et regneark.


 

Fant du det du lette etter?