e-helse

God utnyttelse av teknologi er viktig for at helsetjensten skal bli bedre og mer effektive slik at mer tid kan brukes til direkte pasientkontakt og behandling. Digitale tjenester skal gjøre kontakten med helse- og omsorgstjenesten enklere, og bidra til at innbyggerne opplever tjenesten som tilgjengelig og helhetlig.

 

Hva er e-helse?

Se for deg at du alltid har tilgang til all informasjon om helsen din, og alle opplysninger legen har lagt inn i journalen din. At uansett hvor i Norge du behandles, har de som behandler deg opplysningene de trenger.

Vi jobber med å utvikle dataverktøy (IKT) som kan gjøre hverdagen enklere for både pasienter og helsepersonell. Disse skal fungere som støttefunksjoner, og skal gi enkel tilgang til oppdatert informasjon for mange parter. Dette kan gjelde kommunehelsetjenesten, sykehus og andre aktører som bistår i et pasientforløp.

Helse Midt - Norge ser for seg en enklere hverdag både for pasienter og helsepersonell gjennom mer deling av informasjon i behandlig av pasienter. Pasienten selv skal få styre hvem som får tilgang, og all deling skal ivareta pasientens og samfunnets forventninger til sikkerhet.

Helse Midt-Norge har vedtatt en strategi for utvikling av IKT i helseregionen som kalles e -helse. Gjennomføringen av e -helse programmet ledes av en egen styringsgruppe. Administrerende direktør ved St. Olavs hospital Nils Kvernmo leder denne gruppen sammen med en brukerrepresentant, en tillitsvalgt og andre direktører i helseforetakene i regionen.

Innenfor e -helse har Helse Midt-Norge flere prosjekter. Ett av dem er å bytte ut pasientjournalsystemet som skal forbedre informasjonen for pasienter og helsepersonell, og som igjen forbedrer pasientsikkerheten. Ett annet prosjekt er å forbedre økonomiforvaltningen og effektivisere innkjøp og vareforsyning.

E-helse innebærer fornyelse og  standardisering av arbeidsprosesser og teknologi. Satsingen på teknologi skal gi bedre kvalitet og pasientsikkerhet, økt effektivitet og bedre samhandling mellom aktørene som er involvert i pasientbehandlingen. Sykehusene skal bli i stand til å møte samfunnets forventninger til bruk av IKT og muligheter for selvbetjening.

E-helse består av en rekke større og mindre prosjekter som  er organisert i 5 programmer og i tillegg har vi Helseplattformen som skal utrede ny pasientjournal.

 1. Pasientbehandling og samhandling
 2. Virksomhetsstyring
 3. Økonomi og Logistikk
 4. Teknologi og innovasjon
 5. Klinisk støtte

 

 IKT strategi

IKT strategien i Helse Midt-Norge beskriver konkrete mål for å øke og bedre samhandlingen i den regionale helsesektoren. I desember 2012 vedtok styret i Helse Midt-Norge første del av IKT strategien.

Formålet med IKT strategien er at Helse Midt-Norge skal beskrive og ta i bruk IKT løsninger som bidrar til økt pasientsikkerhet, forbedret pasientbehandling og økt kvalitet på helsetjenestene.

I Helse Midt - Norges IKT strategi er det oppgitt følgende hovedmål:

 • Standardisering
 • Informasjonsdeling gjennom hele pasientforløpet
 • Journalsystemer i strukturert form og med aktiv beslutningsstøtte til klinisk aktivitet
 • Bedre ressursutnyttelse og pasientlogistikk, samt redusert pasienttransport
 • Bedre prioriterings - og gjennomføringsevne

For å oppnå disse målene ble det i  del II av IKT strategien vedtatt en handlingsplan med definerte tiltaksområder. Det er etablert en styringsgruppe for e-helseprogrammene med underliggende regionale programstyrer, for å styre og prioritere mellom tiltakene. Programkontor for e-helse er opprettet for å koordinere og følge opp alle program og prosjekter innenfor området, inkludert saksforberedelser til programstyrene.

 • Eier av IKT strategi og handlingsplan er administrerende direktør ved Helse Midt - Norge RHF.
 • Leder for styringsgruppe e-helse er administrerende direktør ved St.Olavs hospital HF, Nils Kvernmo.
 • Programkontoret for Teknologi og e -helse ledes av Mads Einar Berg.
 • Ansvarlig for IKT satsningen i Helse Midt-Norge er direktør for eierstyring Torbjørg Vanvik.

Helse Midt-Norges IKT strategi

Handlingsplanen IKT

 

Nasjonal handlingsplan for e-helse

Regjeringen ønsker å modernisere IKT-plattformen og arbeider for en felles løsning for hele helse- og omsorgssektoren.
Meld. St. 9 (2012-2013) Én innbygger – én journal definerer målene og viser retningen for utvikling av helhetlige IKT-systemer i helse- og omsorgssektoren.

 

Nasjonal handlingsplan for e-helse inneholder en samlet fremstilling av pågående og planlagte e-helsetiltak av nasjonal betydning for prerioden 2014-2016

Nasjonal handlingsplan for e-helse

Direktoratet for e-helse

Helseplattformen

Helse Midt - Norge er i gang med å legge grunnlaget for beslutning om anskaffelse av ny helsejournal. Sykehusenes pasientadministrative system og elektroniske pasientjournal skal skiftes ut og det arbeides nå med å inngå samarbeidsavtaler med kommunene.

Helse Midt - Norge ønsker et felles system for hele helsetjenesten i Midt - Norge. Den nye elektroniske helsejournalen blir et sentralt virkemiddel for utvikling av helsetilbudet både i kommuner og sykehus.

Helseplattformen

Aktuelt

 • 16.08.2019
  Til politisk behandling

  29. august skal Helseplattformen opp som egen sak i bystyret hos Trondheim kommune. Rådmannen anbefaler at kommunen går inn som medeier i Helseplattformen AS.

 • 08.05.2019
  Endringer i Helseplattformens styre

  Anne-Marie Barane er ny styreleder i Helseplattformen AS etter at Nils Kvernmo har bedt seg løst fra vervet.

 • 30.04.2019
  Epic får innsikt i kommunal saksbehandling

  Fem utviklere fra Epic har vært på studiebesøk i Trondheim for å lære mer om den kommunale delen av helsetjenesten.

 • 16.01.2019
  Journaler og begrepsoversikt

  Det finnes mange begreper rundt journaler i helsevesenet. Direktoratet for e-helse har laget en oppklarende oversikt.

 • 09.01.2019
  Felles journalløsninger kort forklart

  Systemlandskapet i helse- og omsorgssektoren er i dag fragmentert. Se Hallvard Lærum, fagansvarlig klinisk IKT, forklare hvorfor vi bør tenke felles løsninger når vi har felles utfordringer.

 • 20.12.2018
  Anskaffelsen nærmer seg målstreken

  2018 har vært et begivenhetsrikt år for Helseplattformen. Nå er det endelige tilbudet fra gjenværende leverandør inne, og etter planen skrives kontrakt i løpet av de første månedene av 2019.

 • 20.12.2018
  Endelig tilbud mottatt

  Helseplattformen har mottatt endelig tilbud fra leverandøren Epic.

 • 28.11.2018
  Helseplattformen tema for InnoMeds møteplass

  Innovasjonsmuligheter i tilknytning til Helseplattformen er tema når Sintef InnoMed arrangerer «møteplass» torsdag 29. november. InnoMeds møteplasser er skapt for å stimulere til behovsdrevet innovasjon i helsesektoren. 

 • 22.10.2018
  Unikt samarbeid gjør Helseplattformen mulig

  Et unikt samarbeid mellom kommuner og sykehus i Midt-Norge gjør Helseplattformen mulig.

 • 11.10.2018
  Les Magasinet Helse

  Mye innhold om Helseplattformen i Magasinet Helse, som utgis av Helse Midt-Norge. Her kan du lese den digitale versjonen.

 • 10.10.2018
  Få nyheter fra Helseplattformen

  Helseplattformen går etter hvert over i en ny fase, der muligheten for å dele informasjon øker. Følg utviklingen i prosjektet ved å melde deg på vårt nyhetsbrev.

 • 09.10.2018
  Hovedtema på Hemit-konferansen

  Helseplattformen settes i fokus på Hemit-konferansen 2019, som arrangeres torsdag 19. september på Scandic Lerkendal.

 • 08.10.2018
  Tre selskaper vil levere tilgangsstyring

  Tre leverandører vil delta i konkurransen om å levere komponent for tilgangsstyring til Helseplattformen. – Det er flott at vi får tilbud fra tre gode leverandører, det sikrer oss tilgang til de beste løsningene og den beste leveransen, sie...

 • 05.10.2018
  Statsråden inviterte til orientering i Danmark

  Ledelsen for Helseplattformen var invitert med da helseminister Bent Høie fikk en orientering om danske Sundhedsplatformen i København i slutten av september. Helseplattformens programdirektør Torbjørg Vanvik har tidligere uttalt at program...

 • 18.09.2018
  Sparket i gang kommunesamarbeidet

  Med 150 representanter fra kommuner over hele Midt-Norge, ble mandagens kick off på Scandic Lerkendal første steg på forberedelsene før Helseplattformen for 84 midtnorske kommuner.

 • 13.09.2018
  Møtte fylkesmennene i Midt-Norge

  Representanter fra Helseplattformen møtte nylig Fylkesmannen i Trøndelag og Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Målet var å sikre fylkesmennene god innsikt i programmet, slik at disse kan støtte opp i arbeidet med å sikre deltagelse fra kommune...

 • 21.08.2018
  Vil levere tilgangsstyring til Helseplattformen

  Seks leverandørselskap vil delta i konkurransen om å levere komponent for tilgangsstyring til Helseplattformen (IAM).

 • 15.08.2018
  Anbefaler felles løsning for kommuner

  Direktoratet for e-helse anbefaler at kommuner utenfor Midt-Norge får en felles journal- og samhandlingsløsning. Målet er at denne også inkluderer fastleger og private avtalepartnere.

 • 28.06.2018
  Kunngjør anskaffelse av identitets- og tilgangsstyring

  Helseplattformen skal sikre identitets- og tilgangsstyring for den nye pasientjournalen med en egen anskaffelse. Konkurransen om å levere sikkerhetsplattformen (Identity and Access Management) er nå kunngjort.

 • 07.06.2018
  Robust mobilt helsenett

  Nasjonalt prosjektet for Robust mobilt helsenett anskaffer og bygger opp en nasjonal tjeneste for mobilt nett. Prosjektet retter seg primært mot å støtte dagens og fremtidens behov for robust mobil datakommunikasjon i de prehospitale tjenestene.

 • 07.06.2018
  Modernisering av folkeregisteret

  Skatteetaten startet i 2016 et prosjekt for å modernisere Folkeregisteret på oppdrag fra Finansdepartementet. I den forbindelse ble det opprettet et nasjonalt program for modernisering av Folkeregisteret i helse- og omsorgssektoren, kalt MF...

 • 07.06.2018
  Søker prosjektleder for innføring

  I forbindelse med det videre arbeidet i Helseplattformen, søkes det nå blant annet etter en Prosjektleder for innføring.

 • 14.03.2018
  –Veldig spennende å følge arbeidet i Midt-Norge

  Se intervju med helseminister Bent Høie under Hemit-konferansen, der han snakker om arbeidet som gjøres i Helseplattformen.

 • 09.03.2018
  Helseplattformen sentral på scene og stand

  Helseminister Bent Høie var en av mange som besøkte Helseplattformens stand under Hemit-konferansen.

 • 06.03.2018
  Hva skal til for å lykkes med et prosjekt?

  Nasjonale undersøkelser viser at Norge er for dårlig til å hente ut gevinster fra offentlige IKT-investeringer. Dette har Helse Midt-Norge tenkt å gjøre noe med ved hjelp av en veileder utgitt av Direktoratet for økonomistyring.

 • 06.03.2018
  Journalsystem for diabetespasienter innføres

  Et eget journalsystem for diabetespasienter innføres endelig i Helse Midt-Norge. Dette vil erstatte håndskrevne diabetesjournaler og bidra til at diabetespasientene får forbedret kvalitet på behandlingen.

 • 22.02.2018
  Publiserte forespørsler om informasjon

  Helseplattformen har publisert to veiledende kunngjøringer på Doffin. Dette er forespørsler om informasjon («Request for Information» - RFI) for en integrasjonsplattform og en løsning for identitets- og tilgangsstyring.

 • 06.02.2018
  Regjeringens digitaliseringsutvalg inviterte Helseplattformen

  Statsministeren og åtte statsråder ble orientert om programmet.

 • 18.01.2018
  Fortsetter dialog med to leverandører

  To leverandører er fortsatt med i konkurransen om å levere journalløsning til Helseplattformen.

 • 21.12.2017
  Nyhetsbrev fra Helseplattformen

  I Midt-Norge drives banebrytende arbeid med å etablere ny pasientjournal for en helhetlig helsetjeneste. Ved oppsummering av 2017 gleder vi oss særlig over støtten og entusiasmen vi blir møtt med!

 • 20.12.2017
  AMK - løsningen forbedres

  Styringsgruppe eHelse ga i møte 15. november 2017 sin tilslutning til et prosjekt som skal oppgradere AMK-løsningen i Helse Midt-Norge. 

 • 20.12.2017
  Oppstart klinisk arbeidsflate for BUP og rus

  Etter lengre tids forberedelser begynner vi nå å bli klare for å starte opp med Klinisk arbeidsflate (KA) også for BUP og Rus i Helse Midt-Norge . Det innebærer at BUP-data og Rus-data skal fases ut til fordel for MyWay2PAS og Doculive. MyW...

 • 20.12.2017
  K2 - veien videre med SAP

  Hensikten med programmet er å sørge for innføring av logistikk og produksjon på de områdene som ikke ble dekket av HMN LØ. Programmet K2 – Videre med SAP, er en videreføring av HMN LØ som ble ferdigstilt i juni i år.

 • 13.12.2017
  Fulgte grundig med på demonstrasjon

  Jordmødre, barnepleiere, fødselsleger og annet helsepersonell fulgte ekstra nøye med under leverandørdemonstrasjonene for Helseplattformen denne uka. Tema var blant annet svangerskapsoppfølging og fødsel, med gravide Silje (bildet) som eksempel.

 • 13.12.2017
  Godkjente lånefinansiering av Helseplattformen

  Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt å søke om låneopptak for finansering av nytt journalsystem for helsetjenesten.

 • 10.11.2017
  Stor interesse for utstilling og foredrag

  Mer enn 1000 personer var innom ett eller flere foredrag under Helseplattformens utstillingsuke på St. Olavs hospital.

 • 02.11.2017
  - Bruker mye tid på dobbeltarbeid i dag

  Som sykepleier bruker jeg masse tid på å forsikre meg om at journalen stemmer, sier Marianne Mohrsen. Hun er blant prosjektmedarbeiderne i Helseplattformen og mener helsetjenesten trenger et helt nytt arbeidsverktøy.

 • 01.11.2017
  Pasienten skal møte én helsetjeneste

  Innbyggerne skal oppleve at de møter én helsetjeneste, sier fastlege Lasse Folkvord i Helseplattformen.

 • 31.10.2017
  Lettere å samhandle med Helseplattformen

  Med Helseplattformen blir det lettere å samhandle med andre som har ansvar for samme pasient, sier kreftlege Nina Kongshaug.

 • 30.10.2017
  Full oversikt over pasienten

  Det blir mindre dobbeltarbeid når Helseplattformen kommer, sier sykepleier Marit Olstad Røe.

 • 27.10.2017
  Åpen utstilling ved St. Olavs hospital

  I samarbeid med St. Olavs hospital og Trondheim kommune settes Helseplattformens plakatutstilling opp i Kunnskapssenteret ved St. Olavs hospital 31. oktober - 3. november.

 • 27.10.2017
  - Vi må samhandle til pasientens beste

  Visjonen er at alle som jobber for en pasient bruker samme plattform. – Vi må samhandle til det beste for pasienten istedenfor å sitte hver for oss og sende beskjeder til hverandre, sier to av legene som arbeider i Helseplattformen.

 • 12.10.2017
  Dialog med tre leverandører

  Helseplattformen har fullført evalueringen av leverandørenes første tilbud. Tre leverandører inviteres med videre i dialog.

 • 11.10.2017
  Godt besøk og gode innspill

  Mange besøkte Helseplattformens utstilling og foredrag.

 • 10.10.2017
  Ny digital løsning for rapportering på sårinfeksjoner

  6. september tok alle sykehusene i Midt-Norge i bruk en ny IKT-løsning (MRS POSI) som gir smittvernansatte mulighet til å kommunisere digitalt med pasientene etter at de har kommet hjem fra operasjon. 

 • 10.10.2017
  Tester ut Windows-brett og oppdrags-app i ambulansene

  Dokumentasjon bidrar til rett og god helsehjelp. En mobil løsning av all dokumentasjon testes nå ut i et pilotprosjekt som heter "AmbuDok" for ambulansetjenesten i Ulstein, Oppdal og Steinkjer.

 • 10.10.2017
  Digitale innbyggertjenester i Helse Midt-Norge

  Prosjektet har som mål å tilby digitale innbyggertjenester knyttet til rutineultralyd for gravide ved St Olavs. Tjenestene vil bli tilgjengelige for innbyggerne via helsenorge.no og portalen «Min helse». Prosjektgruppen arbeider med at innb...

 • 10.10.2017
  IKT støtte til forskning

  Prosjektet har som mål å gi en bedre IKT støtte til forskningsprosjekter ved å få på plass rutiner og løsninger for sikker lagring og deling av forskningsdata. 

 • 10.10.2017
  Kurser ansatte i prosjektledelse

  I høst arrangerer Hemit kurs i prosjektledelse for prosjektledere ved helseforetakene i Midt-Norge. Kursene holdes i Trondheim, Levanger og Ålesund, og interessen er stor.

 • 28.09.2017
  Helseplattformens utstilling til Namsos og Levanger

  Her kan du se Helseplattformens plakatutstilling i høst.

Fant du det du lette etter?