e-helse

 

God utnyttelse av teknologi er viktig for at helsetjensten skal bli bedre og mer effektive slik at mer tid kan brukes til direkte pasientkontakt og behandling. Digitale tjenester skal gjøre kontakten med helse- og omsorgstjenesten enklere, og bidra til at innbyggerne opplever tjenesten som tilgjengelig og helhetlig.

 

Hva er e-helse?

Se for deg at du alltid har tilgang til all informasjon om helsen din, og alle opplysninger legen har lagt inn i journalen din. At uansett hvor i Norge du behandles, har de som behandler deg opplysningene de trenger.

Vi jobber med å utvikle dataverktøy (IKT) som kan gjøre hverdagen enklere for både pasienter og helsepersonell. Disse skal fungere som støttefunksjoner, og skal gi enkel tilgang til oppdatert informasjon for mange parter. Dette kan gjelde kommunehelsetjenesten, sykehus og andre aktører som bistår i et pasientforløp.

Helse Midt - Norge ser for seg en enklere hverdag både for pasienter og helsepersonell gjennom mer deling av informasjon i behandlig av pasienter. Pasienten selv skal få styre hvem som får tilgang, og all deling skal ivareta pasientens og samfunnets forventninger til sikkerhet.

Helse Midt-Norge har vedtatt en strategi for utvikling av IKT i helseregionen som kalles e -helse. Gjennomføringen av e -helse programmet ledes av en egen styringsgruppe. Administrerende direktør ved St. Olavs Hospital Nils Kvernmo leder denne gruppen sammen med en brukerrepresentant, en tillitsvalgt og andre direktører i helseforetakene i regionen.

Innenfor e -helse har Helse Midt-Norge flere prosjekter. Ett av dem er å bytte ut pasientjournalsystemet som skal forbedre informasjonen for pasienter og helsepersonell, og som igjen forbedrer pasientsikkerheten. Ett annet prosjekt er å forbedre økonomiforvaltningen og effektivisere innkjøp og vareforsyning.

E-helse innebærer fornyelse og  standardisering av arbeidsprosesser og teknologi. Satsingen på teknologi skal gi bedre kvalitet og pasientsikkerhet, økt effektivitet og bedre samhandling mellom aktørene som er involvert i pasientbehandlingen. Sykehusene skal bli i stand til å møte samfunnets forventninger til bruk av IKT og muligheter for selvbetjening.

E-helse består av en rekke større og mindre prosjekter som  er organisert i 5 programmer og i tillegg har vi Helseplattformen som skal utrede ny pasientjournal.

 1. Pasientbehandling og samhandling
 2. Virksomhetsstyring
 3. Økonomi og Logistikk
 4. Teknologi og innovasjon
 5. Klinisk støtte

 

 IKT strategi

IKT strategien i Helse Midt-Norge beskriver konkrete mål for å øke og bedre samhandlingen i den regionale helsesektoren. I desember 2012 vedtok styret i Helse Midt-Norge første del av IKT strategien.

Formålet med IKT strategien er at Helse Midt-Norge skal beskrive og ta i bruk IKT løsninger som bidrar til økt pasientsikkerhet, forbedret pasientbehandling og økt kvalitet på helsetjenestene.

I Helse Midt - Norges IKT strategi er det oppgitt følgende hovedmål:

 • Standardisering
 • Informasjonsdeling gjennom hele pasientforløpet
 • Journalsystemer i strukturert form og med aktiv beslutningsstøtte til klinisk aktivitet
 • Bedre ressursutnyttelse og pasientlogistikk, samt redusert pasienttransport
 • Bedre prioriterings - og gjennomføringsevne

For å oppnå disse målene ble det i  del II av IKT strategien vedtatt en handlingsplan med definerte tiltaksområder. Det er etablert en styringsgruppe for e-helseprogrammene med underliggende regionale programstyrer, for å styre og prioritere mellom tiltakene. Programkontor for e-helse er opprettet for å koordinere og følge opp alle program og prosjekter innenfor området, inkludert saksforberedelser til programstyrene.

 • Eier av IKT strategi og handlingsplan er administrerende direktør ved Helse Midt - Norge RHF.
 • Leder for styringsgruppe e-helse er administrerende direktør ved St.Olavs Hospital HF, Nils Kvernmo.
 • Programkontoret for Teknologi og e -helse ledes av Mads Einar Berg.
 • Ansvarlig for IKT satsningen i Helse Midt-Norge er direktør for eierstyring Torbjørg Vanvik.

Helse Midt-Norges IKT strategi

Handlingsplanen IKT

 

Nasjonal handlingsplan for e-helse

Regjeringen ønsker å modernisere IKT-plattformen og arbeider for en felles løsning for hele helse- og omsorgssektoren.
Meld. St. 9 (2012-2013) Én innbygger – én journal definerer målene og viser retningen for utvikling av helhetlige IKT-systemer i helse- og omsorgssektoren.

 

Nasjonal handlingsplan for e-helse inneholder en samlet fremstilling av pågående og planlagte e-helsetiltak av nasjonal betydning for prerioden 2014-2016

Nasjonal handlingsplan for e-helse

Direktoratet for e-helse

Helseplattformen

Helse Midt - Norge er i gang med å legge grunnlaget for beslutning om anskaffelse av ny helsejournal. Sykehusenes pasientadministrative system og elektroniske pasientjournal skal skiftes ut og det arbeides nå med å inngå samarbeidsavtaler med kommunene.

Helse Midt - Norge ønsker et felles system for hele helsetjenesten i Midt - Norge. Den nye elektroniske helsejournalen blir et sentralt virkemiddel for utvikling av helsetilbudet både i kommuner og sykehus.

Helseplattformen

Aktuelt

 • 03.04.2017
  Innføring av digital patologi i Helse Midt-Norge

  Antallet krefttilfeller i Norge øker for hvert år. Norge trenger 100 patologer til i 2025, dersom patologilaboratoriene fortsetter å jobbe som i dag. Med «Digital patologi» vil ressursene utnyttes bedre.

 • 03.04.2017
  Læringsportalen tilgjengelig på internett

  Helse Midt-Norges Læringsportal var tidligere en ren ansattportal. Nå har andre brukergrupper, som primærhelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten (andre helseregioner), pasienter, pårørende, studenter, vikarer, nyansatte og andre, fått tilg...

 • 03.04.2017
  Interaktiv henvisning og rekvirering

  Helse Midt-Norge har siden 2014 arbeidet med en løsning for å la primærhelsetjenesten rekvirere prøver elektronisk – Interaktiv henvisning og rekvirering (IHR). IHR er i dag i drift ved sju legekontor i Midt-Norge.

 • 27.02.2017
  Dette er Helse Midt-Norges porteføljekontor

  I mai 2016 ble Hemit ansvarlig for porteføljekontoret til Helse Midt-Norge. Porteføljekontoret fungerer som sekretariat for styringsgruppe eHelse og skal legge til rette for at de kan følge opp og styre eHelse-programmene på en god og effek...

 • 27.02.2017
  Videreutvikler suksessen eSP

  Elektronisk standardiserte pasientforløp (eSP) gir avdelingene en mye bedre mulighet til å se hva som fungerer – og ikke fungerer – i oppfølgingen av pasientene ved sykehuset. Til nå har det vært brukt på kreftforløp, men eSP skal nå videre...

 • 27.02.2017
  Styrker pasientsikkerheten

  Helse Midt-Norge har startet et nytt prosjekt for å sikre at alle medisinske bilder tatt ved sykehusene i regionen blir lagret på en sikker og enhetlig måte. 

 • 27.02.2017
  Ny EKG-løsning

  Ny lagring av digital EKG har ført til økt pasientsikkerhet og effektivisering på sykehusene.

 • 30.11.2016
  Nytt IKT system for fertilitetsbehandling

  Fertilitetsseksjonen ved St. Olavs Hospital hadde i mange år brukt et IT-system som ikke oppfylte lovverk og myndighetskrav og dermed var modent for å skiftes ut. 

 • 30.11.2016
  Felles journal gir tryggere pasientbehandling

  Bedre tilgang til helseopplysninger fører til en bedre hverdag både for pasient og helsepersonell. Dette er status etter 1 år med felles journal i Helse Midt-Norge. 

 • 13.07.2016
  Ny kommunikasjonssjef

  Sigrun Berge Engen er tilsatt som ny kommunikasjonssjef for Helseplattformen i Helse Midt-Norge. Hun tiltrer stillingen 15.august.

 • 27.06.2016
  Helseplattformen nevnt i Statsministerens halvårige pressekonferanse

  Helseplattformen ble nevnt da Statsminister Erna Solberg inviterte til halvårlig oppsummerende pressekonferanse i regjeringens representasjonsanlegg i Parkveien i Oslo onsdag 22. juni 2016.

 • 20.06.2016
  Samling av BUP, Rus, somatikk og psykiatri på samme plattform

  Styringsgruppe e-helse besluttet 2. mai oppstart av arbeidet med å samle flere viktige fagområder på samme plattform for dokumentasjon og administrasjon av pasientbehandling i Helse Midt-Norge.

 • 06.06.2016
  Supplier Information (updated) / oppdatert informasjon til leverandører

  Relevant links and announcements. Her legger vi ut lenker til relevant informasjon.

 • 03.06.2016
  Vant konkurransen - men ikke navnet

  Programmet for ny pas/epj skal hete «Helseplattformen». Harriet Giskegjerde ble trukket ut som den heldige vinneren av iPad etter trekning.

 • 03.06.2016
  Satser stort på system for pasientjournal

  Helse Midt-Norge vil i løpet av få år ha på plass et moderne system for pasientjournal. Målet er en løsning som omfatter både sykehusene og kommunehelsetjenesten i større grad bygges rundt pasienten.

 • 01.06.2016
  Se til Midt-Norge

  Legeforeningen vil gå raskere og mer målrettet mot felles IT-løsninger som sikrer at opplysninger kan finnes når vi trenger dem.

 • 08.03.2016
  Ny nasjonal IKT-strategi

 • 17.02.2016
  Moderniserer pasientadministrasjonen