Grønt sykehus

Samarbeidsutvalg for klima- og miljø i spesialisthelsetjenesten

Grønt sykehus har eksistert siden 2008 og har ivaretatt nasjonalt fokus og samarbeid innenfor klima og miljø i de fire helseregionene.

Formålet med samarbeidsavtalen er å beskrive organisering, og sikre et samordnet og helhetlig samarbeid mellom helseregionene innenfor området klima og miljø i spesialisthelsetjenesten. Samarbeidsutvalget skal legge til rette for at aktiviteter gjennomføres og følges opp i henhold til samarbeidsavtalen.

Samarbeidsavtalen omfatter Helse Nord RHF, Helse Midt RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Vest RHF. Utvalget har totalt ni medlemmer:

  • Utvalgsleder
  • De fire lederne av regionale miljøfaggruppe
  • Representant fra Sykehusbygg HF og Sykehusinnkjøp HF
  • Vernetjenesten og tillitsvalgte

Styringsmål 2019 - miljøansvar

Forettaksmøtet viste til Meld. St. 27 (2013-2014) Et mangfoldig og verdiskapende eierskap hvor regjeringens forventninger til statlige selskaper blant annet innenklima og miljø framgår. Det er viktig at helseforetakene, som en betydelig samfunnsaktør, er ledende i arbeidet med å redusere miljøbelastninger gjennom miljøvennlige og fremtidsrettede bygg og innkjøp.

Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene, i samarbeid med Sykehusinnkjøp HF og Sykehusbygg HF, legge økt vekt på klima og miljø ved innkjøp og ved bygge- og vedlikeholdsprosjekter.

Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar

I mars 2019 ble «Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2018» utgitt. Innholdet i rapporten omhandler klima og miljø, menneske- og arbeidstakerrettigheter, og antikorrupsjon. Rapporten omfattet alle helseforetakene i Norge, i tillegg til de felleseide selskapene. Dette var første gang de fire helseregionene ga ut en felles rapport om spesialisthelsetjenestens arbeid med samfunnsansvar.


Nasjonal miljø- og klimakonferanse

20. og 21. mars 2019 ble den nasjonale miljø- og klimakonferansen for helseforetakene arrangert i Bergen. Målgruppa for konferansen var alle ledere i sykehus/helseforetak - og medarbeidere som har arbeidsoppgaver relatert til klima og miljø.

Nyhetsbrev

Her kan du lese og laste ned nyhetsbrevene som blir sendt ut.Miljø- og klimaforum

Miljø- og klimaforum arrangeres to ganger i året. Sist gang var 5. juni 2020 - på verdens miljødag.


Les programmet fra møtet på Radisson Blu Gardermoen oktober 2019:


23. mai 2019 ble det arrangert Miljø- og klimaforum på Gardermoen. Nedenfor kan du se presentasjoner fra samlingen.

AgendaForbruksbasert klimafotavtrykksanalyse, ved Kristin Patterson Helse Bergen og David Brasfield, Sunnaas sykehusForbruk i sykehus og samhandling på tvers i innkjøpsprosesser, ved Michael Comac, SykehuspartnerForbruk og gjenbruk i Vestre Viken, ved Kristi Skinnes og Marit J. SøderstrømHvordan redusere forbruk av legemidler? Samarbeidsprosjekt sykehusapotekene og Sykehuset Innlandet ved Cathrine Nerby Teiseth

Utvikling i forbruk av kjemikalier i sykehus og felles miljøinformasjonsdatabase, ved Tore Havellen, Oslo Universitetssykehus

Nedenfor kan du lese programmet fra møtet på Gardermoen 21. november 2018.Fant du det du lette etter?