Grønt sykehus

Samarbeidsutvalg for klima- og miljø i spesialisthelsetjenesten

Grønt sykehus har eksistert siden 2008 og har ivaretatt nasjonalt fokus og samarbeid innenfor klima og miljø i de fire helseregionene.

Formålet med samarbeidsavtalen er å beskrive organisering, og sikre et samordnet og helhetlig samarbeid mellom helseregionene innenfor området klima og miljø i spesialisthelsetjenesten. Samarbeidsutvalget skal legge til rette for at aktiviteter gjennomføres og følges opp i henhold til samarbeidsavtalen.

Samarbeidsavtalen omfatter Helse Nord RHF, Helse Midt RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Vest RHF. Utvalget har totalt ni medlemmer:

  • Utvalgsleder
  • De fire lederne av regionale miljøfaggruppe
  • Representant fra Sykehusbygg HF og Sykehusinnkjøp HF
  • Vernetjenesten og tillitsvalgte

Styringsmål 2019 - miljøansvar

Forettaksmøtet viste til Meld. St. 27 (2013-2014) Et mangfoldig og verdiskapende eierskap hvor regjeringens forventninger til statlige selskaper blant annet innenklima og miljø framgår. Det er viktig at helseforetakene, som en betydelig samfunnsaktør, er ledende i arbeidet med å redusere miljøbelastninger gjennom miljøvennlige og fremtidsrettede bygg og innkjøp.

Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene, i samarbeid med Sykehusinnkjøp HF og Sykehusbygg HF, legge økt vekt på klima og miljø ved innkjøp og ved bygge- og vedlikeholdsprosjekter.

Nyhetsbrev

Her kan du lese og laste ned nyhetsbrevene som blir sendt ut.Nasjonal miljø- og klimakonferanse 2019

20. og 21. mars 2019 ble den nasjonale miljø- og klimakonferansen for helseforetakene arrangert i Bergen. Målgruppa for konferansen var alle ledere i sykehus/helseforetak - og medarbeidere som har arbeidsoppgaver relatert til klima og miljø.

Miljø- og klimaforum

Miljø- og klimaforum arrangeres to ganger i året. Neste gang 24. oktober 2019 på Radisson Blu Gardermoen. Påmeldingsfrist er 10. oktober.


Nedenfor kan du lese programmet fra møtet på Gardermoen 21. november 2018.

Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar

I mars 2019 ble «Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2018» utgitt. Innholdet i rapporten omhandler klima og miljø, menneske- og arbeidstakerrettigheter, og antikorrupsjon. 

Rapporten omfatter alle helseforetakene i Norge, i tillegg til de felleseide selskapene. Dette er første gang de fire helseregionene gir ut en felles rapport om spesialisthelsetjenestens arbeid med samfunnsansvar.

Miljø- og klimaforum

23. mai 2019 ble det arrangert Miljø- og Klimaforum på Gardermoen. Nedenfor kan du se presentasjoner fra samlingen.

AgendaForbruksbasert klimafotavtrykksanalyse, ved Kristin Patterson Helse Bergen og David Brasfield, Sunnaas sykehusForbruk i sykehus og samhandling på tvers i innkjøpsprosesser, ved Michael Comac, SykehuspartnerForbruk og gjenbruk i Vestre Viken, ved Kristi Skinnes og Marit J. SøderstrømHvordan redusere forbruk av legemidler? Samarbeidsprosjekt sykehusapotekene og Sykehuset Innlandet ved Cathrine Nerby Teiseth
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.