Grønt sykehus

Samarbeidsutvalg for klima- og miljø i spesialisthelsetjenesten

Grønt sykehus har eksistert siden 2008 og har ivaretatt nasjonalt fokus og samarbeid innenfor klima og miljø i de fire helseregionene.

Formålet med samarbeidsavtalen er å beskrive organisering, og sikre et samordnet og helhetlig samarbeid mellom helseregionene innenfor området klima og miljø i spesialisthelsetjenesten. Samarbeidsutvalget skal legge til rette for at aktiviteter gjennomføres og følges opp i henhold til samarbeidsavtalen.

Samarbeidsavtalen omfatter Helse Nord RHF, Helse Midt RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Vest RHF. Utvalget har totalt ni medlemmer:

  • Utvalgsleder
  • De fire lederne av regionale miljøfaggruppe
  • Representant fra Sykehusbygg HF og Sykehusinnkjøp HF
  • Vernetjenesten og tillitsvalgte

Ansvarlig virksomhet og klimaregnskap

Foretaksmøtet viste til Meld. St. 8 Statens direkte eierskap i selskaper – Bærekraftig verdiskaping (eierskapsmeldingen) hvor regjeringens forventninger til statlige selskaper framgår.

Staten forventer blant annet at selskapene er ledende i sitt arbeid med ansvarlig virksomhet og gjennomfører aktsomhetsvurderinger i tråd med anerkjente metoder for å identifisere og håndtere risikoen foretakets virksomhet påfører samfunn, mennesker, miljø, og klima.

Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å:

  • Videreutvikle det eksisterende arbeidet med ansvarlig virksomhet og klimaregnskap.
  • Publisere en årlig nasjonal rapport om spesialisthelsetjenestens arbeid med ansvarlig virksomhet.

Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar

«Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar» er blitt utgitt siden 2019. Innholdet i rapporten omhandler klima og miljø, menneske- og arbeidstakerrettigheter, og antikorrupsjon. Rapporten omfattet alle helseforetakene i Norge, i tillegg til de felleseide selskapene.

Les spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2020 (PDF)

Les vår nyhetssak om rapportenNasjonal miljø- og klimakonferanse

20. og 21. mars 2019 ble den nasjonale miljø- og klimakonferansen for helseforetakene arrangert i Bergen. Målgruppa for konferansen var alle ledere i sykehus/helseforetak - og medarbeidere som har arbeidsoppgaver relatert til klima og miljø.

Nyhetsbrev

Her kan du lese og laste ned nyhetsbrevene som blir sendt ut.Webinarer - presentasjoner

Det er blitt arrangert en rekke webinarer knyttet til klima og miljø. Nedenfor kan du se og laste ned presentasjoner av disse (PDF).

11. juni 2021: Webinar - Miljø/koma i anskaffelser og innkjøp. Hvem bestemmer i praksis? Og vet de at de bestemmer?

12. april 2021: Webinar - "2020: året vi IKKE kjørte 250 ganger rundt ekvator

15. februar 2021: Webinar - Legenes klimaaksjon

Webinar: Sirkulære anskaffelser og ombruk i sykehus

Sirkulærøkonomi Sykehusinnkjøp Sarah Fossen Sinnathamby

Ombruk i Vestre Viken HF ved Marit Johansen Søderstrøm

Andre webinarer:

Bærekraft og aktsomhetsvurderinger av Reidun Blehr Lånkan, seniorrådgiver Etisk Handel Norge


Miljø- og klimaforum

Miljø- og klimaforum arrangeres to ganger i året. Sist gang 22 mars 2021:

Felles indikatorer og mål

Signe Hveem - Klimaregnskap 2020

Kjetil Bøhme - Contrafluaran

Grete Solli - Styresak miljøpolicy 2021

Webinar 2. november 2020:

Agenda og introduksjon

Samordning av miljøledelse

KPI i miljøarbeidet

Samling 5. juni 2020 - på verdens miljødag:

Les agenda fra møtet her

Klimakutt ved Sunnaas sykehus

Alternative former for miljøledelse

Miljøarbeid og bærekraftsmål i Pasientreiser HF

Høringsinnspill Klimakur 2030

Les programmet fra møtet på Radisson Blu Gardermoen oktober 2019:

Les agenda for forumet 

23. mai 2019 ble det arrangert Miljø- og klimaforum på Gardermoen. Nedenfor kan du se presentasjoner fra samlingen:

AgendaForbruksbasert klimafotavtrykksanalyse, ved Kristin Patterson Helse Bergen og David Brasfield, Sunnaas sykehusForbruk i sykehus og samhandling på tvers i innkjøpsprosesser, ved Michael Comac, SykehuspartnerForbruk og gjenbruk i Vestre Viken, ved Kristi Skinnes og Marit J. SøderstrømHvordan redusere forbruk av legemidler? Samarbeidsprosjekt sykehusapotekene og Sykehuset Innlandet ved Cathrine Nerby Teiseth

Utvikling i forbruk av kjemikalier i sykehus og felles miljøinformasjonsdatabase, ved Tore Havellen, Oslo Universitetssykehus

Nedenfor kan du lese programmet fra møtet på Gardermoen 21. november 2018:

Agenda Miljø- og klimaforum november 2018


Fant du det du lette etter?