Utdanning

 

 

 

Våre ansatte og deres kompetanse er sykehusenes og helsetjenestens viktigste ressurs.

  
Helse Midt-Norge er en stor utdanningsinstitusjon og driver kompetanseutvikling på mange områder.

Vi legger stor vekt på at våre framtidige ansatte starter sine studier her. Det er derfor viktig for oss å utdanne til relevant kunnskap, gode ferdigheter og med gode holdninger.

Utdanning av helsepersonell i spesialisthelsetjenesten omfatter grunnutdanning, videre- og etterutdanning, turnustjeneste, og spesialistutdanning. Vi gir praksis til alle disse utdanningene.

I tillegg driver vi omfattende kompetanseutvikling av egne ansatte.

Styret for Helse Midt-Norge RHF vedtok strategi for utdanning og kompetanseutvikling i 2015. Strategien er sentral for å utvikle helsetjenesten og sikre god kvalitet i behandlingen i årene som kommer.

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling

Styresaken

Handlingsplan for utdanning og kompetanseutvikling

Brosjyre om strategi for utdanning og kompetanseutvikling

 

 

Det er mange veier inn til spesialhelsetjenesten. Vi tilbyr følgende utdanninger

Grunnutdanning

Grunnutdanning av helsepersonell skjer ved både videregående skoler, høgskoler og universiteter. Praksisdelen av grunnutdanningen skjer i helseforetakene. Universitetssykehuset St Olav har et særskilt ansvar for utdanning av leger og har et tett samarbeid med Det medisinske fakultetet ved NTNU.

Turnustjeneste

Hovedformålet med turnus for lege, fysioterapeut og kiropraktor er å sikre faglig kvalifisering under veiledning, tilsyn og opplæring. Turnuskandidaten skal få grunnleggende erfaring og opparbeide seg praksis for å kunne utføre sin tjeneste på en forsvarlig måte.

Spesialisering og spesialistutdanning

Ferdigutdannede helsepersonell kan spesialisere seg innen ulike spesialiteter. Spesialistutdanning kan påbegynnes etter autorisasjon, og den må gjennomføres i henhold til gjeldende regelverk
Regelverket og retningslinjene for spesialistutdanning og godkjenning utarbeides av Sosial- og helsedirektoratet i samarbeid med de relevante fagmiljøene. Regelverket knyttet til spesialistutdanning og -godkjenning vedtas av departementet i siste instans.

I forbindelse med innføring av ny modell for spesialistutdanningen for leger, er det etablert et prosjektsamarbeid mellom regionene og andre viktige aktører for å sikre en nasjonal, samordnet utdanning. Helseforetaket skal legge til rette for læringsaktiviteter og utdanningsløp for leger i spesialisering i eget helseforetak i samarbeid med det regionale utdanningssenteret og andre helseforetak i landet. Prosjektet er viktig for spesialisthelsetjenesten fremover for å sikre kvaliteten på utdanningen slik at pasienten får en god og trygg behandling. De fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene er prosjekteier, mens styringsgruppen er sammensatt av de fire fag- og HR-direktørene fra de regionale helseforetakene. Seniorrådgiver i Helse Midt-Norge RHF, Sveinung Aune leder arbeidsgruppen som har ansvar for finansiering og avtalefesting av ny ordning.

Ny ordning for spesialistutdanning for leger
     

Videre - og etterutdanning

Videre- og etterutdanning er viktig for at helsepersonell underveis i karrieren skal kunne oppdatere seg faglig og fylle på sin kompetanse. Ofte foregår videre- og etterutdanning som ledd i et arbeidsgiver-/arbeidstakerforhold. Videreutdanning tilbys ved fagskoler, høgskoler (både ordinære og oppdragsfinansierte studier) og universiteter, og studentene har da gjerne helseforetakene både som praksisarena og arbeidsplass. Legespesialistutdanningen er knyttet til helseforetak og kommunene.

Kompetanseutvikling

Nettstøttet læring og Nasjonalt topplederprogram er to av våre arenaer hvor ansatte har mulighet til å videreutvikle sin kompetanse.

Nettstøttet læring

Nettstøttet læring favner bruk av digitale ressurser som gjøres tilgjengelig via Inter- eller intranett. Gode e-læringskurs er relevante for deg som kursdeltaker og skal bidra til refleksjon. Gode e-læringskurs har definerte mål, kort varighet og formidler ikke mange fakta på en gang. Gode e-læringskurs gir deg opplevelsen av at du har lært noe praktisk, som du kan ta med deg inn i arbeidshverdagen. Når du har tatt et e-læringskurs blir dette registrert i kompetansesystemet og på din CV.

Læringsportalen for Helse Midt-Norge

Nasjonalt topplederprogram

I Helse Midt- Norges strategi for utdanning og kompetanse er det gitt tydelige føringer å styrke lederrollen. Nasjonalt topplederprogram er et tilbud for ledere i helseforetakene som har ambisjoner om å følge en karrierevei innen sykehusledelse og som har vist talent for ledelse på høyt nivå i organisasjonen.

Dette programmet skal bidra til verdiforankring og utvikling av et felles sett av kunnskap og ferdigheter hos de framtidige topplederne i spesialisthelsetjenesten. Gjennom et slikt fellesskap legges det til rette for å sikre en helhetlig helsetjeneste for befolkningen på tvers av regionene.

Nasjonal ledelsesutvikling


Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH)

SAFH gir profesjonsgodkjenning til helsepersonell. Det er 28 yrkesgrupper i det norske helsevesenet som er lovregulert, jfr. helsepersonellovens § 48. For å kunne arbeide i et av disse yrkene må man ha profesjonsgodkjenning, enten autorisasjon eller lisens.


Kontaktpersoner for utdanning i Helse Midt-Norge.


Grete Ottesen Samstad St.Olavs Hospital

Astrid Stamnes Helse Nord-Trøndelag

Hanne Svejstrup Elde Helse Møre og Romsdal

Nøkkeltall

Nøkkeltall utdanning

Nyttige lenker til utdanningsinstitusjoner i Midt-Norge


Aktuelt

  • 09.05.2016
    Ny kompetanseportal innføres

  • 31.10.2016
    Positiv til Kompetanseportalen

    Kompetanseportalen er Helse Midt-Norges verktøy for ansattes kompetansebeholdning og –utvikling. Her etableres kompetanseplaner som blir tildelt den enkelte medarbeider, og her finnes oversikt over for eksempel status på medarbeidersamtaler. 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.