Illustrasjonsbilde animerte mennesker

Strategi 2030

Vår ambisjon:
FREMRAGENDE HELSETJENESTE

Fire strategiske mål:

Vi skaper pasientenes helsetjeneste

Befolkningens behov er styrende for hvordan vi utvikler oss. Pasienter og pårørende deltar aktivt i beslutninger om egen behandling og utvikling av helsetjenesten.

Vi tar i bruk kunnskap og teknologi for en bedre helse

Ansatte og organisasjon utvikler og tar i bruk ny kunnskap og teknologi. Kort vei fra kunnskap til forbedret praksis.

Vi rekrutterer, utvikler og beholder kompetent personell

Ansattes kompetanse er pasientenes trygghet for god kvalitet. Rett kompetanse møter pasientene i hele forløpet. Vi tar vår del av ansvaret for utdanning.

Vi er gode lagspillere

Vi tenker helhet og samhandling. Laget består av alle aktører som bidrar i helsetjenesten. Vi spiller hverandre gode og utnytter hverandres fortrinn.

.

Med Strategi 2030 som grunnpilar skal vi skape en fremragende helsetjeneste. Denne ambisjonen innebærer at tjenestene våre er:

  • Likeverdige
  • Helhetlige
  • Ansvarlige

Strategi 2030 gir føringer for utvikling og prioriteringer i Helse Midt-Norge og skal konkretiseres gjennom arbeid med utviklingsplaner og andre fagplaner. Arbeidet skal preges av åpenhet og involvering.

Strategi 2030 i kortversjon

Bakgrunnsnotat for Strategi 2030

Vedtak

Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtok Strategi 2030 10. november 2016. Strategien skal skape nødvendig forutsigbarhet og trygghet for tilbudet til pasienter, medarbeidere, samarbeidsparter, samfunn og hele befolkningen.

Nyhetssak om vedtaket

Filmer om Strategi 2030

Administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF, Stig Slørdahl, forteller essensen av Strategi 2030 i løpet av en tur i heisen. 

I filmene under tar han opp ulike temaer innen Strategi 2030 med leder i Regionalt Brukerutvalg i Midt-Norge, Snorre Ness.

Film: Strategi 2030 i heisen

 


Film: Hvordan kan vi unngå feilbehandling?

 

 

Film: Hvordan prioritere hvem som får behandling?

 

 

Film: Kan folkeskikk forbedre helsetjenesten?

 

 

Film: Hva skjer innen teknologi i helsetjenesten?

 

Høring

Høringsprosessen for Strategi 2030 er over og fristen for høringen var 30. september 2016. Alle skal ha fått mulighet til å delta på høringen. Høringsnotatet baserte seg på Nasjonal Helse- og sykehusplan, de fire temanotatene, diskusjoner og innspill knyttet til notatene. Under kan du lese oppsummering og høringssvar.

Oppsummering

Høringsbrev

Høringsnotat

Høringssvar

 

Føringer

Strategi 2030 bygger på de nasjonale helsepolitiske føringene Storting og Regjering legger for helsetjenesten.

Nasjonal helse- og sykehusplan

Om arbeidet

Mandatet til arbeidet med strategi 2030 ble behandlet i Helse Midt-Norge sitt styre i midten av desember 2015.

Arbeidet fortsatte i 2016 med blant annet følgende temadiskusjoner i styret:

  • Ny pasientrolle – pasientenes helsetjeneste
  • De store dilemmaer i helsetjenesten
  • Arbeidskraft, kompetanse og utdanning
  • Fra fragmenterte til helhetlige tjenester

I vårt nyhetsarkiv finner du mer informasjon om Strategi 2030


 

 


Strategi 2020

I 2010 behandlet styret i Helse Midt-Norge strategi 2020.  Strategien var forankret i nasjonale reformer og politikk. Oppdaterte analyser og nye nasjonale føringer har gitt utgangspunkt for arbeidet med Strategi 2030.

Strategi 2020

Fant du det du lette etter?