Etablerte CAG i Midt-Norge

Clinical Academic Groups (CAG) ble etablert i 2019 og har hatt to tildelinger så langt.

Følgende Clinical Academic Groups er etablert av Samarbeidsorganet i Midt-Norge:

2020 (med oppstart i 2021)

Multiple Myeloma in Central Norway

Leder: LIS-lege/forsker Tobias S. Slørdahl, St. Olavs hospital

Nestleder: Professor Therese Standal, NTNU

Foto av  Therese Standal og Tobias S. Slørdahl

Therese Standal og Tobias S. Slørdahl

Sammendrag:

Myelomatose er den nest vanligste blodkreften i Norge og rammer 470 nye pasienter årlig. Median overlevelse fra man får diagnosen har økt de siste tiårene, men er fortsatt kun 5-7 år. Pasientene opplever alvorlig sykelighet gjennom sykdomsforløpet og det er derfor et stort behov for ny og bedre behandling.

Myelomatose er en sykdom primært hos de eldre. Stadig flere lever lenger og andelen eldre vokser. Dette gjør at antallet pasienter med myelomatose vil øke betydelig de kommende tiårene. Pasienter med myelomatose behandles med flere linjer med behandling og for lengre perioder av gangen, dette gjør at myelomatosebehandling er svært dyrt for samfunnet.

Langt fra alle pasienter i vår helseregion har tilgang til kliniske studier, noe som gjør at disse pasientene mister muligheten til å prøve nye og ikke-refunderte legemidler i løpet av sitt sykdomsforløp, noe som igjen fører til ulikhet innen helsetjenesten.

Myelomatosebehandling har blitt svært komplekst og det trengs derfor et godt utdanningsprogram for pasienter, sykepleiere og leger.

Målet vårt innen denne CAG-en er å:

  1. Identifisere nye angrepspunkter for behandling som kan gi økte leveutsikter og bedre livskvalitet for våre pasienter.
  2. Etablere et register over behandling og forløp av myelomatose i Helse Midt-Norge.
  3. Øke deltakelsen i kliniske studier uavhengig av geografisk lokalisasjon i regionen.
  4. Utvikle et utdanningsprogram for pasienter og ansatte i helsetjenesten for å øke kunnskapen om den siste utviklingen innen myelomatoseforskning og -behandling.

Vi tror at disse stegene vil fremme bedre behandling, bedre livskvalitet og øke overlevelse for våre pasienter med myelomatose.

Nøkkelpartnere: St. Olavs hospital (Medisinsk klinikk og Laboratoriemedisinsk klinikk), NTNU (Inst. for klinisk og molekylær medisin), Sykehuset Levanger, Ålesund sjukehus, Molde sjukehus, Kristiansund sykehus og Biobank 1 (HMN).

Øvrige samarbeidspartnere: Blodkreftforeningen, Stavanger sykehus, Oslo Myeloma Center, Norwegian Myeloma Association, Nordic Myeloma Study Group.


The Translational Neuroscience CAG for Alzheimer's Disease

Leder: førsteamanuensis Axel Sandvig, NTNU

Nestleder: overlege professor Ingvild Saltvedt, St. Olavs hospital

Foto av Ingvild Saltvedt og Axel Sandvig

Ingvild Saltvedt og Axel Sandvig


Sammendrag:

Det overordnede målet for Translational Neuroscience CAG for Alzheimer's Diseas er å koordinere og styrke samarbeidet og synergiene mellom pågående relevante forskningsaktiviteter i regionen. I tillegg skal CAG-en fremme nye samarbeid der det samlende målet er å gi ny innsikt i patogenetiske mekanismer, diagnostikk og behandling av AD- pasienter. Aktiviteten skal også skape regionale helsetjenester som kommer pasienter, omsorgspersoner og samfunnet til gode. Dette inkluderer å skape økte muligheter til persontilpasset behandling av AD-pasienter i fremtiden.

Spesifikke mål for CAG-en inkluderer stimulering og implementering av forskning som har som mål å:

  1. Belyse nøkkelpatogenesen av AD og forbedre diagnosen ved hjelp av nye biomarkører.
  2. Bestemme effekten av komorbiditeter for diagnose og behandling.
  3. Forbedre diagnosen ved å anvende og validere nye kliniske biomarkører.
  4. Skape samarbeid av høy kvalitet innen spesialisthelsetjenesten i regionen.

De relevante forskningsaktivitetene til CAG-en vil innebære et tett samarbeid mellom flere tverrfaglige team, klinikker og sykehus over hele regionen med fokus mot de felles målene. I tillegg til forskningsaktivitetene vil de tre første årene av CAG hovedsakelig fokusere på å styrke samarbeidet mellom de forskjellige regionale helseinstitusjonene, inkludert deres samarbeid med NTNU og Nasjonalforeningen. Dette inkluderer aktiv rekruttering, utdanning og kompetanseheving av studenter, inkludert medisinstudenter, sykepleiere, ergoterapeuter og fysioterapeuter samt unge klinikere og forskere. Videre vil vi delta i felles nettverks- og oppsøkende aktiviteter, også med nasjonale og internasjonale kontakter og samarbeidspartnere..

Nøkkelpartnere: NTNU (Inst. for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, Kavliinstitutt for nevrovitenskap, Inst. for sirkulasjon og bildediagnostikk), St. Olavs hospital (Medisinsk klinikk og Nevroklinikken), Sykehuset Levanger, Ålesund sjukehus, NorCog (Sykehuset Innlandet) og HUNT 70+ (Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse).

Øvrige samarbeidspartnere: KG Jebsen Centre for Alzheimer's Disease, NTNU (Inst. for matematiske fag, Institutt for datateknologi og informatikk, Inst. for klinisk og molekylær medisin), Norwegian National anti-Alzheimer's disease network, Universitetet i Oslo, OsloMet, The Norwegian Brain Council, Umeå Universitetssjukhus, Universitetet i Lund, Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences, Johns Hopkins University Medical School og Helsedirektoratet.


2019 (med oppstart i 2020)

Improved cardiac diagnostic imaging at the patients' point of care

Leder: førsteamanuensis Håvard Dalen, NTNU

Nestleder: klinikksjef Rune Wiseth, St. Olavs hospital.

Bilde 4.png

Sammendrag:
Hjerte- og karsykdom utgjør hovedbyrden av forebyggbare sykdommer. Sykdomsrelaterte kostnader er vesentlige og bildediagnostikk med koronar angiografi eller ekkokardiografi danner grunnlaget for behandling av store pasientgrupper.

I denne CAG-en vil vi adressere viktige utfordringer som begrenser utbredelse og nytte av kardial bildediagnostikk, samt utvikle og evaluere helt ny teknologi som kan bidra til ytterligere å øke klinisk betydning av både koronar avbildning ved CT og ekkokardiografi for påvisning av hjertesykdom. Et viktig mål er å implementere ny teknologi ved regionens sykehus og redusere ulikheter i diagnostiske muligheter med redusert behov for overflytting av pasienter mellom sykehus som følge.

I Arbeidspakke 1 vil vi evaluere utvidet bruk av koronar CT-angiografi for diagnostikk av koronarsykdom. Metoden har hatt stor utvikling siste tiår, og vi vil evaluere metoden brukt som erstatning for invasiv angiografi blant undergrupper av pasienter med akutt hjerteinfarkt, og for identifikasjon av risikopasienter utenfor sykehus. Ny teknologi for evaluering av plakksammensetning, utbredelse og fysiologiske betydning bli evaluert. I Arbeidspakke 2 vil nye metoder basert på kunstig intelligens og maskinlæring for å effektivisere og forbedre den kliniske nytten av ekkokardiografi evalueres. Ved implementering av sanntids evaluering og tilbakemelding under selve undersøkelsen kan standardisering forbedres og brukerrelatert variasjon reduseres. Kombinert med sanntids automatiske analyser av sentrale hjertefunksjonsmål og sammenligning med normale referansemål og tidligere undersøkelser kan grunnlaget for kliniske beslutninger forbedres.

I denne CAG-en forventer vi å utvikle og evaluere nye diagnostiske metoder som snarlig kan implementeres i klinisk praksis for bedre behandling av store pasientgrupper regionalt, men som også vil tette kunnskapshull og være av stor interesse for vitenskapen.

Nøkkelpartnere: NTNU (MH-fakultetet, IV-fakultetet), St. Olavs hospital, Sykehuset Namsos, Ålesund sjukehus, Volda sjukehus. Øvrige samarbeidspartnere: Sykehuset Levanger, Kristiansund sjukehus, Molde sjukehus, Orkdal sjukehus, Sørlandet sykehus, Haukeland universitetssykehus, NTNU (IE-fakultetet), Universitetet i Oslo, KU Leuven [BE], GE Vingmed Ultrasound AS, Norwegian Open AI Lab, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, kommuneoverlegen i Levanger og Verdal.

Precision medicine in inflammatory bowel disease (IBD)

Leder: professor Arne Sandvik, NTNU
Nestleder: overlege Ann Elisabet Østvik, St. Olavs hospital

Bilde 5.png

Sammendrag:
Kroniske tarmbetennelser (inflammatorisk tarmsykdom – IBD) kommer oftest i ung alder, innebærer flere tiår med aktiv behandling og er meget vanlig i Norge. Et stort problem er uforutsigbar sykdomsaktivitet og behandlingseffekt. Denne CAG-en skal forene leger i regionen og erfarne IBD-forskere i én felles gruppe for pasientfokusert translasjonsforskning. CAG-prosjektet innebærer standardisert diagnostikk, oppfølging og behandlingsbeslutning for IBD på de involverte sykehusene. Det skal gjøres presise registreringer av pasientdata og tas systematiske prøver for klinikk og forskningsformål (forskningsbiobank IBDselect) gjennom sykdomsforløpet.

Sentrale medlemmer av CAG-en er klinikere og patologer ved tre store sykehus i Midt-Norge, samt forskere ved Fakultet for medisin og helsevitenskap og Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk ved NTNU. Blant de assosierte medlemmene er både nasjonale og internasjonale forskningsgrupper og sykehus med lang erfaring innen IBD. IBDselect vil representere en unikt kontrollert langsgående biobank for forskning på sykdomsmekanismer. Materialet vil bli brukt i prosjekter innen tre enheter med distinkte fokusområder. Enhet I fokuserer på molekylær cellebiologi og bruker pasientavledede cellekulturer for å belyse de underliggende prosessene som styrer det kliniske mangfoldet. Enhet II skal utforske og utvikle histologisk indeksering og molekylær patologi som verktøy for patologer, til å forutse prognose og behandlingsrespons. Enhet III vil analysere prøver ved bruk av storskala metoder som genomikk, transkriptomikk og proteomikk, og tolke resultatene i lys av pasientdata. Enhet III vil også være et knutepunkt for analyse av resultatene fra hver enkelt pasient på tvers av alle enhetene. Sammenlagt er CAG et rammeverk skreddersydd til å belyse den biologiske bakgrunnen for den store kliniske variasjonen, føre resultater tilbake til klinikerne for testing og til slutt bidra til å etablere presisjonsmedisin i IBD.

Nøkkelpartnere: NTNU (MH-fakultetet, IE-fakultetet), St. Olavs hospital, Sykehuset Levanger, Molde sjukehus.

Øvrige samarbeidspartnere: Universitetet i Tromsø, Universitetet i Oslo, Linköpings Universitet [SE], Universitetet i Lund [SE], Yale University [US], HUNT forskningssenter, Singapore Immunology Network [SG], Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer.


Fant du det du lette etter?