Etablerte CAG i Midt-Norge

Følgende Clinical Academic Groups er etablert av Samarbeidsorganet i Midt-Norge:

2019 (- med oppstart i 2020)

Improved cardiac diagnostic imaging at the patients' point of care

Leder: førsteamanuensis Håvard Dalen, NTNU
Nestleder: klinikksjef Rune Wiseth, St. Olavs hospital.

Bilde 4.png

Sammendrag:
Hjerte- og karsykdom utgjør hovedbyrden av forebyggbare sykdommer. Sykdomsrelaterte kostnader er vesentlige og bildediagnostikk med koronar angiografi eller ekkokardiografi danner grunnlaget for behandling av store pasientgrupper.

I denne CAG-en vil vi adressere viktige utfordringer som begrenser utbredelse og nytte av kardial bildediagnostikk, samt utvikle og evaluere helt ny teknologi som kan bidra til ytterligere å øke klinisk betydning av både koronar avbildning ved CT og ekkokardiografi for påvisning av hjertesykdom. Et viktig mål er å implementere ny teknologi ved regionens sykehus og redusere ulikheter i diagnostiske muligheter med redusert behov for overflytting av pasienter mellom sykehus som følge.

I Arbeidspakke 1 vil vi evaluere utvidet bruk av koronar CT-angiografi for diagnostikk av koronarsykdom. Metoden har hatt stor utvikling siste tiår, og vi vil evaluere metoden brukt som erstatning for invasiv angiografi blant undergrupper av pasienter med akutt hjerteinfarkt, og for identifikasjon av risikopasienter utenfor sykehus. Ny teknologi for evaluering av plakksammensetning, utbredelse og fysiologiske betydning bli evaluert. I Arbeidspakke 2 vil nye metoder basert på kunstig intelligens og maskinlæring for å effektivisere og forbedre den kliniske nytten av ekkokardiografi evalueres. Ved implementering av sanntids evaluering og tilbakemelding under selve undersøkelsen kan standardisering forbedres og brukerrelatert variasjon reduseres. Kombinert med sanntids automatiske analyser av sentrale hjertefunksjonsmål og sammenligning med normale referansemål og tidligere undersøkelser kan grunnlaget for kliniske beslutninger forbedres.

I denne CAG-en forventer vi å utvikle og evaluere nye diagnostiske metoder som snarlig kan implementeres i klinisk praksis for bedre behandling av store pasientgrupper regionalt, men som også vil tette kunnskapshull og være av stor interesse for vitenskapen.

Nøkkelpartnere: NTNU (MH-fakultetet, IV-fakultetet), St. Olavs hospital, Sykehuset Namsos, Ålesund sjukehus, Volda sjukehus. Øvrige samarbeidspartnere: Sykehuset Levanger, Kristiansund sjukehus, Molde sjukehus, Orkdal sjukehus, Sørlandet sykehus, Haukeland universitetssykehus, NTNU (IE-fakultetet), Universitetet i Oslo, KU Leuven [BE], GE Vingmed Ultrasound AS, Norwegian Open AI Lab, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, kommuneoverlegen i Levanger og Verdal.

Precision medicine in inflammatory bowel disease (IBD)

Leder: professor Arne Sandvik, NTNU
Nestleder: overlege Ann Elisabet Østvik, St. Olavs hospital

Bilde 5.png

Sammendrag:
Kroniske tarmbetennelser (inflammatorisk tarmsykdom – IBD) kommer oftest i ung alder, innebærer flere tiår med aktiv behandling og er meget vanlig i Norge. Et stort problem er uforutsigbar sykdomsaktivitet og behandlingseffekt. Denne CAG-en skal forene leger i regionen og erfarne IBD-forskere i én felles gruppe for pasientfokusert translasjonsforskning. CAG-prosjektet innebærer standardisert diagnostikk, oppfølging og behandlingsbeslutning for IBD på de involverte sykehusene. Det skal gjøres presise registreringer av pasientdata og tas systematiske prøver for klinikk og forskningsformål (forskningsbiobank IBDselect) gjennom sykdomsforløpet.

Sentrale medlemmer av CAG-en er klinikere og patologer ved tre store sykehus i Midt-Norge, samt forskere ved Fakultet for medisin og helsevitenskap og Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk ved NTNU. Blant de assosierte medlemmene er både nasjonale og internasjonale forskningsgrupper og sykehus med lang erfaring innen IBD. IBDselect vil representere en unikt kontrollert langsgående biobank for forskning på sykdomsmekanismer. Materialet vil bli brukt i prosjekter innen tre enheter med distinkte fokusområder. Enhet I fokuserer på molekylær cellebiologi og bruker pasientavledede cellekulturer for å belyse de underliggende prosessene som styrer det kliniske mangfoldet. Enhet II skal utforske og utvikle histologisk indeksering og molekylær patologi som verktøy for patologer, til å forutse prognose og behandlingsrespons. Enhet III vil analysere prøver ved bruk av storskala metoder som genomikk, transkriptomikk og proteomikk, og tolke resultatene i lys av pasientdata. Enhet III vil også være et knutepunkt for analyse av resultatene fra hver enkelt pasient på tvers av alle enhetene. Sammenlagt er CAG et rammeverk skreddersydd til å belyse den biologiske bakgrunnen for den store kliniske variasjonen, føre resultater tilbake til klinikerne for testing og til slutt bidra til å etablere presisjonsmedisin i IBD.

Nøkkelpartnere: NTNU (MH-fakultetet, IE-fakultetet), St. Olavs hospital, Sykehuset Levanger, Molde sjukehus.

Øvrige samarbeidspartnere: Universitetet i Tromsø, Universitetet i Oslo, Linköpings Universitet [SE], Universitetet i Lund [SE], Yale University [US], HUNT forskningssenter, Singapore Immunology Network [SG], Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer.

2020

(Kunngjøres ultimo 2020)

Fant du det du lette etter?