Abstrakt vitenskapelig bilde

Clinical Academic Groups (CAG)

Nytt virkemiddel for faglig samhandling

Gjennom å opprette såkalte Clinical Academic Groups – CAG, ønsker det regionale samarbeidsorganet for utdanning, forskning og innovasjon i Midt-Norge (Samarbeidsorganet) å stimulere til faglig samhandling på tvers av sektorene, med mål om bedre helsetjenester i regionen. 

Samarbeidsorganet vil bidra til å styrke det strategisk helsesamarbeidet mellom helseforetakene og universiteter og høyskoler i regionen.

CAG som virkemiddel er sterkt inspirert av tilsvarende ordning ved Greater Copenhagen Health Science Partners. Målet er bedre forskning og innovasjon, undervisning og kompetanseutvikling samt klinisk praksis til det beste for helsetjenestene og befolkningen.

English version below

Tettere faglig samhandling mellom klinikere og forskere i helseforetakene og forskere og undervisere ved universiteter/høyskoler, vil bidra både til at eksisterende kunnskap kan flyte fritt mellom partene, at ny kunnskap utvikles i samarbeid, at forskningsresultater anvendes gjennom kompetanseutvikling, opplæring og undervisning. Slik vil også samarbeidet påvirke den faglige agendaen på tvers av sektorene og styrke samhandlingen.

Samarbeidsorganet utlyser inntil to CAG i 2019.

Elektronisk søknadsskjema - med veiledning og maler/eksempler for vedlegg til søknaden - finner du nedenfor.

Hva er en CAG?

Tett integrering av forskning og klinisk praksis

En CAG er en modell for samarbeid som skal underlette den faglige samhandlingen mellom klinikere og forskere i helseforetak og vitenskapelig ansatte ved universiteter og høgskoler. I en CAG skal nye ideer til forskning, innovasjon, undervisning og kompetanseutvikling utvikles i samarbeid.

CAG-modellen skal bidra til mer fleksibel samarbeidsstruktur som gir raskere overføring - translasjon - av ny forskningsbasert kunnskap til klinisk praksis, og dermed raskere effekt for pasienter og befolkning.

En CAG ledes av en CAG-leder og en CAG-nestleder. CAG-en skal være tydelig forankret ved de samarbeidene institusjonene. Ledelsen ved de samarbeidende institusjonene forplikter seg til å støtte og legge til rette for at den faglige samhandlingen i CAG-en fungerer optimalt. 

Dette innebærer også å gi CAG-en særlig prioritet med hensyn til administrative- og tekniske støttefunksjoner så langt det er mulig. Klinikksjef og avdelingsleder ved helseforetak og instituttleder og senterleder ved universitet/høyskole skal involveres i CAG-en gjennom forpliktende støttebrev og tilrettelegging for den faglige aktiviteten.

Innholdet i en CAG

En CAG er ikke en tildeling til ett forskningsprosjekt. En CAG er en samling av pågående og planlagte faglige aktiviteter for å styrke et fagområde/tema. Det innebærer at man får finansiering til å bygge opp et (tverr)faglig fellesskap for å løse utfordringer knyttet til dette området/temaet. Tildelingen fra Samarbeidsorganet benyttes til å etablere en samarbeidsmodell som blir paraply for faglige aktiviteter og initiativer som utvikler ny kunnskap og omsetter den til praksis og kompetanseendringer i helsetjenesten.

Typisk vil en CAG bestå av flere prosjekter og/eller arbeidspakker som skal utvikle ny kunnskap, innovasjoner og kompetanse som styrker det utvalgte fagområdet/temaet. De enkelte prosjektene og den faglige aktiviteten skal i hovedsak finansieres gjennom søknader om eksterne midler, men CAG-en får også tildelt lønnsmidler til rekrutteringsstillinger, i tillegg til insentivmidlene til å etablere CAG-en. Midlene fra Samarbeidsorganet skal benyttes til å bygge opp og drifte gruppen, for eksempel gjennom møter, workshops, nettverksbygging, lønn til en CAG-administrator, frikjøp av klinikere, kjøp av tjenester for å utvikle søknader, etc.

Det er viktig for Samarbeidsorganet at fagområde/tema for CAG-en svarer på behov og utfordringer i helsetjenestene i Midt-Norge. I evaluering av søknader vil en slik strategisk vurdering være et avgjørende element, etter en forutgående kvalitetsvurdering.

For å gi et bilde av hvilke tema en CAG kan omfatte så vises det til Greater Copenhagen Health Science Partners som har etablert CAG på tema som blant annet Forbedret livskvalitet ved osteoartrose, Forebygging av kronisk inflammasjon, Allergi, Forbedret immunterapi for kreftpasienter, Translasjonell hematologi, Presisjonsdiagnostikk i kardiologi, og andre.

Bedre betingelser for forskning

CAG-samarbeidet skal bidra til at forskningsfokus rettes mot aktuelle kliniske problemstillinger og helseutfordringer. Forskerne skal lettere få tilgang til kliniske data og pasientmateriale gjennom organisert samhandling med helsepersonell. Det er et poeng at den vitenskapelige tilnærmingen skal være bred og tverrfaglig, mens helseutfordringen som adresseres bør være avgrenset og presist definert. Det vil bidra til å heve kvaliteten på forskningen og gjøre resultatene relevante og enklere overførbare til praksisfeltet. Slik kan CAG-samarbeidet også gjøre det enklere å tiltrekke forskningsfinansiering, både nasjonalt og internasjonalt.

Praksisorientert undervisning, opplæring og kompetanseutvikling

Som del av kunnskapsutviklingen i en CAG har opplæring og undervisning en sentral plass. CAG skal bidra til mer praksisrelevant kompetanseutvikling basert på ny kunnskap. Det er viktig at kunnskap fra en CAG - både ny og eksisterende - blir formidlet til og nyttiggjort av ansatte i helsetjenestene og av forskere og undervisere ved universitet/høyskole, samt av beslutningstakere og myndigheter. Opplæring og kompetanseutvikling på tvers av organisatoriske grenser er derfor en viktig del av aktivitetene i CAG-en, og skal beskrives i søknaden.

Samarbeid med eksterne partnere

Involvering av eksterne partnere som andre regioner, universiteter, helseforetak, private bedrifter og internasjonale miljøer vil kunne styrke en CAG. Eksterne partnere bør derfor være involvert i CAG-en i den grad det er relevant. En CAG forventes å bygge internasjonalt nettverk innenfor sitt fagområde/tema, både for universitet/høyskole og helseforetak.

Hovedmålene med CAG som virkemiddel er å:

 • Øke omfang og kvalitet på kunnskapsutvikling med overføringsverdi og forbedringseffekt for helsetjenestene
 • Bygge sterke kompetansemiljøer som kan konkurrere internasjonalt
 • Organisere et tverrfaglig team for å adressere en definert helseutfordring i regionen
 • Bidra til at forskningsbasert kunnskap tas i bruk i opplæring, praksisendring og undervisning
 • Identifisere og fjerne hindringer for faglig samarbeid mellom sektorene
 • Gi grunnlag for næringsutvikling og tjenesteinnovasjoner.

Etablerte CAG 2019

Improved cardiac diagnostic imaging at the patients’ point of care

Førsteamanuensis Håvard Dalen og klinikksjef Rune Wiseth
Leder: førsteamanuensis Håvard Dalen, NTNU
Nestleder: klinikksjef Rune Wiseth, St. Olavs hospital

Sammendrag
Hjerte- og karsykdom utgjør hovedbyrden av forebyggbare sykdommer. Sykdomsrelaterte kostnader er vesentlige og bildediagnostikk med koronar angiografi eller ekkokardiografi danner grunnlaget for behandling av store pasientgrupper.

I denne CAG-en vil vi adressere viktige utfordringer som begrenser utbredelse og nytte av kardial bildediagnostikk, samt utvikle og evaluere helt ny teknologi som kan bidra til ytterligere å øke klinisk betydning av både koronar avbildning ved CT og ekkokardiografi for påvisning av hjertesykdom. Et viktig mål er å implementere ny teknologi ved regionens sykehus og redusere ulikheter i diagnostiske muligheter med redusert behov for overflytting av pasienter mellom sykehus som følge.

I Arbeidspakke 1 vil vi evaluere utvidet bruk av koronar CT-angiografi for diagnostikk av koronarsykdom. Metoden har hatt stor utvikling siste tiår, og vi vil evaluere metoden brukt som erstatning for invasiv angiografi blant undergrupper av pasienter med akutt hjerteinfarkt, og for identifikasjon av risikopasienter utenfor sykehus. Ny teknologi for evaluering av plakksammensetning, utbredelse og fysiologiske betydning bli evaluert. I Arbeidspakke 2 vil nye metoder basert på kunstig intelligens og maskinlæring for å effektivisere og forbedre den kliniske nytten av ekkokardiografi evalueres. Ved implementering av sanntids evaluering og tilbakemelding under selve undersøkelsen kan standardisering forbedres og brukerrelatert variasjon reduseres. Kombinert med sanntids automatiske analyser av sentrale hjertefunksjonsmål og sammenligning med normale referansemål og tidligere undersøkelser kan grunnlaget for kliniske beslutninger forbedres.

I denne CAG-en forventer vi å utvikle og evaluere nye diagnostiske metoder som snarlig kan implementeres i klinisk praksis for bedre behandling av store pasientgrupper regionalt, men som også vil tette kunnskapshull og være av stor interesse for vitenskapen.

Nøkkelpartnere: NTNU (MH-fakultetet, IV-fakultetet), St. Olavs hospital, Sykehuset Namsos, Ålesund sjukehus, Volda sjukehus. Øvrige samarbeidspartnere: Sykehuset Levanger, Kristiansund sjukehus, Molde sjukehus, Orkdal sjukehus, Sørlandet sykehus, Haukeland universitetssykehus, NTNU (IE-fakultetet), Universitetet i Oslo, KU Leuven [BE], GE Vingmed Ultrasound AS, Norwegian Open AI Lab, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, kommuneoverlegen i Levanger og Verdal.

CAG IBD – Precision medicine in inflammatory bowel disease

Professor Arne Sandvik og overlege Ann Elisabet Østvik
Leder: professor Arne Sandvik, NTNU
Nestleder: overlege Ann Elisabet Østvik, St. Olavs hospital

Sammendrag
Kroniske tarmbetennelser (inflammatorisk tarmsykdom – IBD) kommer oftest i ung alder, innebærer flere tiår med aktiv behandling og er meget vanlig i Norge. Et stort problem er uforutsigbar sykdomsaktivitet og behandlingseffekt. Denne CAG-en skal forene leger i regionen og erfarne IBD-forskere i én felles gruppe for pasientfokusert translasjonsforskning. CAG-prosjektet innebærer standardisert diagnostikk, oppfølging og behandlingsbeslutning for IBD på de involverte sykehusene. Det skal gjøres presise registreringer av pasientdata og tas systematiske prøver for klinikk og forskningsformål (forskningsbiobank IBDselect) gjennom sykdomsforløpet.

Sentrale medlemmer av CAG-en er klinikere og patologer ved tre store sykehus i Midt-Norge, samt forskere ved Fakultet for medisin og helsevitenskap og Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk ved NTNU. Blant de assosierte medlemmene er både nasjonale og internasjonale forskningsgrupper og sykehus med lang erfaring innen IBD. IBDselect vil representere en unikt kontrollert langsgående biobank for forskning på sykdomsmekanismer. Materialet vil bli brukt i prosjekter innen tre enheter med distinkte fokusområder. Enhet I fokuserer på molekylær cellebiologi og bruker pasientavledede cellekulturer for å belyse de underliggende prosessene som styrer det kliniske mangfoldet. Enhet II skal utforske og utvikle histologisk indeksering og molekylær patologi som verktøy for patologer, til å forutse prognose og behandlingsrespons. Enhet III vil analysere prøver ved bruk av storskala metoder som genomikk, transkriptomikk og proteomikk, og tolke resultatene i lys av pasientdata. Enhet III vil også være et knutepunkt for analyse av resultatene fra hver enkelt pasient på tvers av alle enhetene. Sammenlagt er CAG et rammeverk skreddersydd til å belyse den biologiske bakgrunnen for den store kliniske variasjonen, føre resultater tilbake til klinikerne for testing og til slutt bidra til å etablere presisjonsmedisin i IBD.

Nøkkelpartnere: NTNU (MH-fakultetet, IE-fakultetet), St. Olavs hospital, Sykehuset Levanger, Molde sjukehus.

Øvrige samarbeidspartnere: Universitetet i Tromsø, Universitetet i Oslo, Linköpings Universitet [SE], Universitetet i Lund [SE], Yale University [US], HUNT forskningssenter, Singapore Immunology Network [SG], Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer.

Kriterier for å bli vurdert for CAG-tildeling

Både klinisk praksis, forskning og innovasjon, så vel som undervisning, opplæring og kompetanseutvikling er sentrale elementer i CAG-en. Alle disse må være en del av aktivitetene til en CAG og skal beskrives i søknaden.

Overordnet kriterium for CAG-søknaden er forskningsbasert faglig aktivitet av dokumentert høy kvalitet innen et gitt fagområde/tema, og et klart mål om effekt på pasientbehandling og helsetjenestene.

CAG-ens måloppnåelse er tett knyttet til forventet effekt for helsetjenestene. Det betyr også at tradisjonelle produksjonsmål som publikasjonspoeng, kandidatproduksjon, ph.d.-grader, etc. ikke alene er tilstrekkelige mål for en CAG. Planlagt og oppnådd impact i helsetjenestene, basert på den faglige aktiviteten, skal derfor beskrives konkret og blir også grunnlag for senere evaluering opp mot mulig forlengelse av CAG-en.

CAG-en må ha et strategisk mål og faglig fokus som knytter miljøer ved universitet/høyskole og helseforetak sammen, og som involverer ulike fagmiljøer både internt og eksternt. Den faglige tilnærmingen bør være bred og tverrfaglig, mens utfordringen som adresseres bør være avgrenset.

I tillegg til de overordnede kriteriene må CAG-en også imøtekomme andre kriterier:

 • Relevans og kvalitet
 • Effekt - impact - på helsetjenestene
 • Påvirke en tydelig utfordring i helsetjenestene
 • Økt kvalitet og relevans på forskning, innovasjon og utdanning
 • Dokumentert internasjonalt høyt faglig nivå, eller potensial til å utvikles dit

Organisasjon

 • Konkret plan for den faglige aktivitet i form av forskningsprosjekter, inkludert formidling, opplæring, kompetanseutvikling, undervisning og innovasjon
 • Tydelig beskrivelse av organisering og styringsstruktur i CAG-en, inkludert hvordan den faglige samhandlingen mellom de ulike institusjonene ivaretas og styrkes
 • Sterkt internasjonalt nettverk tilknyttet CAG-en

Brukermedvirkning

 • Med brukere menes her pasienter og pårørende.
 • Det skal redegjøres for hvem som er brukere av resultatene av den faglige aktiviteten i CAG-en, og hvordan brukere er involvert i planlegging og gjennomføring av aktiviteten.
 • Dersom vurderingen er at brukermedvirkning ikke er relevant, skal dette begrunnes. Mer informasjon om brukermedvirkning i forskning finnes på Helse Midt-Norges nettsider.

Gjennomførbarhet

 • Konkret og realistisk plan som beskriver aktivitetene som skal gjennomføres i løpet av de tre første årene – år for år
 • Konkrete forslag på nyskapende opplærings- og kompetanseutviklingsaktivitet innenfor CAG-ens fagområde/tema
 • 5-årig plan som beskriver finansiering og planlagte søknader om finansiering av de ulike faglige aktivitetene i CAG-en
 • Konkretisering av CAG-ens egne forventninger om måloppnåelse, aktivitet og utvikling i løpet av de tre første årene.

Hver CAG skal ha en CAG-leder og en CAG-nestleder som sammen utgjør gruppens lederteam. Lederduoen må ha forskjellig hovedarbeidsgiver: dersom CAG-leder har hovedstilling i helseforetak så må nestleder ha hovedstilling ved universitet/høyskole, og vice versa.

Det er et krav om at minst tre helseforetak og ett universitet/høyskole i regionen er aktive deltakere i CAG-en. Avvik fra denne regelen kan innvilges i unntakstilfeller av styringsgruppen, men må da avklares før CAG-søknad sendes inn. Grunnlag for avvik fra regelen kan for eksempel være at ikke alle helseforetak har kompetansemiljøer innenfor et fagområde/tema.

Søknad 2019

APPLICATION FOR CLINICAL ACADEMIC GROUPS (CAG) - 2019

Important

It is important that applicants have read the complete CAG-description on the CAG website.

Who can apply?

Employees at hospitals under the Central Norway Regional Health Authority, academic staff at universities and university colleges represented in the Samarbeidsorganet*.

*) NTNU, Nord University, Molde University College and Volda University College.

Formal demands

 • Applications must be submitted through the electronic application form on the CAG website.
 • The application deadline is 2 September 2019 at 6:00 p.m.
 • The application consists of three main parts:
 1. Registration form
 2. CAG Application form
 3. Compulsory attachments
 • The application must describe a real collaboration across the sectors where at least three hospitals and at least one university / university college are active partners.
 • Expected impact on the health services and how new knowledge is expected to be put into practice must be described as part of the application.
 • The application must describe how the CAG will contribute to competence building, training and teaching within the CAG's area / theme. Similarly, the innovation potential of the project should be described as technological innovation, service innovation, patenting, business establishment, etc.

Support and commitment from cooperating institutions

The application must be clearly supported on a management level (e.g. head of the clinic and head of department), minimum in the two institutions where the CAG leader and co-leader have their main positions. It is expected that all institutions central to the collaboration will submit support letters showing that the management is willing to prioritize and support the CAG activities. Applications involving several clinics / departments should be supported at higher management levels in the organisations. Letters of support is expected from all institutions that are central to the collaboration.

The management supporting an application should read the CAG-description on the CAG website. Furthermore, the management should consider the project's impact value, and if the activities described are likely to be carried out during the time span of the CAG.

One of the goals of establishing a CAG is to strengthen and facilitate professional interaction across the institutions. This will require extra effort from the management level and from administrative and technical support at the institutions.

Evaluation of applications

A CAG is selected through a step-by-step assessment:

 1. The secretariat, in consultation with the Samarbeidsorganets Executive Committee, assesses whether the application meets all formal requirements. Applications that do not meet the formal requirements will be rejected.
 2. Formally accepted applications are sent to an international panel. The panel first assesses the applications according to specified criteria for quality, impact, feasibility and relevance (see below). The best applicants are then invited to an interview with the panel. On the basis of the assessment on criteria and interview, the panel ranks the applications and sends them to the Executive Committee.
 3. The Executive Committee prepares a recommendation to the Samarbeidsorganet.
 4. The Samarbeidsorganet makes the final decision and selects up to two CAGs.

Assessment criteria

Quality

 • To what extent is the proposed CAG ambitious, innovative and future-oriented
 • The quality of the proposed academic activities
 • The quality of the CAG management and the core group

Impact and effect

 • Potential effects of the planned professional activity
 • How results from the CAG activity are translated into competence development, training, dissemination and innovation

Feasibility

 • The quality of the CAG's organisation and governance
 • National and international network
 • Anchoring and support of the cooperating institutions

Relevance to the call

 • To what extent does the application correspond with the purpose of the call? How will it affect the health services and the professional interaction between the sectors? Is it likely to increase quality of research, innovation, education and competence development?
 • To what extent does the applicants need and benefit from the boost that CAG status will give? This implies an assessment of whether the call suits the group in such a way that it will have a significant positive effect for collaboration with effect for the health services, patients and society. This means that an already well-established and scientifically strong group will not necessarily be granted CAG-status.

Instructions

Deadline for submitting the application is September 2nd 2019 at 18:00 (6 p.m.).

- Observe the limitations in number of characters including spaces, indicated below each box. These are absolute and cannot be exceeded.
- There is a helptext to the right of each box to help identify key issues.
- Fill in the application form in English.
- All boxes must be completed.
- Make sure to tick the box at the end of each page: Save my progress and resume later. Then you will get an email with a link so that you can complete the form and upload the necessary templates and other documents later on.

 • There are some compulsory attachments for the application. All applicants should use the available templates. Follow this link or click on Templates at the end of the Registration form. Then click on the name of the correct template. Download the template to your computer by clicking on the Download button [Last ned] at the top right of the page, and choose to save the file to your computer. Then fill in and edit the template until it is completed and saved on your computer, and ready to upload (see below).
 • Start by filling in the CAG Application form (template A).
- Observe the limitations in number of characters including spaces, indicated in the description of each chapter.
- The text in each chapter is added to help identify the key issues in the chapter.
- Fill in the application form in English - except the Norwegian abstract.
- All subjects must be completed.
 • Please download and fill in the rest of the templates and the other documents required:
- Budget plan (template B)
- Plan for external funding (template C)
- Organisational chart (template D)
- CAG leadership and key members form (template E)
- Letters of support from the heads of the relevant departments (or equivalent) of the CAG leader and co-leader (see example)
- CV and publications lists:
 1. A two-page CV for both CAG leader and CAG co-leader
 2. A list of publications for both CAG leader and CAG co-leader for the past five years.
 • When all parts of the application are completed, please return to the last page of the electronic Registration form, and upload by clicking the Select Files button and attach the necessary documents. When finished you click the Submit button. You will then receive an email confirmation within a few minutes.

Do you need help?

Questions should be addressed to the secretariat of the Samarbeidsorganet: samarbeidsorganet@mh.ntnu.no or phone: +47 936 33 380.

Søknadsvurdering

En CAG velges ut etter en trinnvis vurdering:

 1. Sekretariatet i samråd med Samarbeidsorganets arbeidsutvalg, vurderer om søknaden oppfyller alle formelle krav. Søknader som ikke oppfyller de formelle kravene forkastes.
 2. Formelt aksepterte søknader oversendes til et internasjonalt panel som først vurderer søknadene i henhold til angitte kriterier for kvalitet, impact, gjennomførbarhet og relevans (se nedenfor). De beste søkerne inviteres deretter til et intervju med panelet. På bakgrunn av vurdering opp mot kriteriene og intervju, rangerer panelet søknadene og sender disse til Samarbeidsorganets arbeidsutvalg.
 3. Samarbeidsorganets arbeidsutvalg utarbeider en begrunnet innstilling til Samarbeidsorganet.
 4. Samarbeidsorganet behandler innstillingen og fatter endelig vedtak om tildeling.

Evalueringspanel 2019

Komiteens leder

Per E. Jørgensen Per E. Jørgensen er direktør for Greater Copenhagen Health Science Partners siden opprettelsen i januar 2017. Han er også medisinsk visedirektør ved Rigshospital i København siden 2015 og er ledelsens representant i Forskningsstrategisk råd ved sykehuset.

Jørgensen er utdannet lege fra Københavns Universitet med doktorgrad fra Aarhus Universitet og er spesialist i klinisk biokjemi. Han har dessuten Master of Public Management fra Syddansk Universitet.

Han har jobbet som overlege både ved Viborg-Kjellerup Sygehus og ved Odense Universitetshospital.

Professor Eva Tiensuu Janson har vært dekan ved Medicinska fakulteten, Uppsala Universitet siden 2014.
Eva Tiensuu JansonHun er leder av Nordic Neuroendocrine Tumor Group og medlem av Executive Committee i European Neuroendocrine Tumor Society. Hennes translasjonsforskning fokuserer på genetikken og tumorbiologien til nevroendokrine svulster.

Hun er overlege i endokrin onkologi ved Akademiska Sjukhuset i Uppsala og har deltatt i en rekke kliniske studier.

Forskningsetikk er et interesseområde for Tiensuu Janson og hun har vært medlem både i den lokale forskningsetiske komiteen ved Uppsala Universitet og den nasjonale forskningsetiske komiteen i Sverige.

Hun har både vært instituttleder og ledet utdanningsutvalget  for medisinutdanningen.

Reinhard Fässler
Professor Reinhard Fässler er direktør ved Max Planck Institute of Biochemistry utenfor München. Her har han siden 2001 ledet avdeling for Molekylær medisin. Han er utdannet medisiner fra Universitetet i Innsbruck, Østerrike. Fra 1998 – 2001 var han instituttleder ved Institutt for eksperimentell patologi ved Lund Universitet i Sverige.

Hans forskningsområde er integriner; hvordan deaktiveres, hvordan de utfører signalfunksjoner, hvorfor de resirkulerer, og hvordan et skadet integrin blir gjenkjent i endosomene.

Fässler er æresprofessor ved LMU München, Københavns Universitet og University of Hong Kong. I 2000 ble han medlem av EMBO, og i 2008 ble han medlem av Austrian Academy of Sciences.

Fässler har deltatt i vurderingskomiteen for CAGs i København både i 2018 og 2019.

Vurderingskriterier

Kvalitet

 • I hvilken grad er den foreslåtte CAG-en ambisiøs, nytenkende og framtidsrettet
 • Kvaliteten på de foreslåtte faglige aktivitetene
 • Kvaliteten på CAG-ledelsen og kjernegruppen

Virkning og effekt – impact

 • Potensielle virkninger og effekter av den planlagte faglige aktiviteten
 • Hvordan omsettes resultater av den faglige aktiviteten i kompetanseutvikling, opplæring, formidling og innovasjon

Gjennomførbarhet

 • Kvaliteten på CAG-ens organisering og styring
 • Nasjonalt og internasjonalt nettverk
 • Forankring og støtte hos de samarbeidende institusjonene

Relevans for utlysningen

 • I hvilken grad svarer søknaden på utlysningens formål og føringer om effekt på helsetjenestene, faglig samhandling mellom sektorene og økt kvalitet på forskning, innovasjon, utdanning og kompetanseutvikling.
 • I hvilken grad har søknadsmiljøet behov for og nytte av det løftet som CAG-status vil gi. I dette ligger en vurdering av om utlysningen «treffer» det aktuelle miljøet på en slik måte at det vil gi en betydelig positiv effekt for faglig samhandling med effekt for helsetjenestene, pasienter og befolkningen. Det kan innebære at et veletablert og faglig sterkt miljø ikke nødvendigvis når opp i vurderingen.

Hva innebærer CAG-status

En velfungerende og moden CAG som har dokumentert sin evne til faglig samhandling og utvikling, forventes å etablere seg vitenskapelig på internasjonalt nivå i framtiden og tiltrekke seg eksternfinansiering.

CAG-modellen skal være et organisatorisk verktøy for å realisere faglige ambisjoner som vil være vanskelig å gjennomføre for den enkelte lege, helsearbeider, forsker eller underviser hver for seg. Forskning og faglig utvikling krever oftest samarbeid og gjerne på tvers av ulike disipliner og fagområder, som tradisjonelle organisasjonsrammer ikke tilrettelegger for.

En CAG er en gjensidig forpliktelse mellom ansatte i helseforetakene og ansatte ved universitet/høyskole. De forplikter seg til å realisere en felles faglig ambisjon om å utvikle ny kunnskap med konkret effekt for helsetjenestene. Gjennom Samarbeidsorganet forplikter partnerinstitusjonene seg til å støtte realiseringen av denne ambisjonen.

Administrativ støtte og lederfokus

En CAG skal være prioritert hos de samarbeidende institusjonene og få tilgang på ekstra støtte både organisatorisk, administrativt og fra ledernivå. Dette skal framgå av forpliktende støttebrev fra ledernivået (typisk klinikksjef og instituttleder) ved hovedarbeidsgiverne til CAG-leder og CAG-nestleder.

Alle institusjoner som er sentrale i samarbeidet forventes å legge inn støttebrev som viser at ledelsen er villig til å prioritere og understøtte CAG-ens aktiviteter. CAG-en skal motta særskilt støtte fra ledelse og administrasjon, spesielt i arbeidet med utviklingsplan og søknader om ekstern finansiering. CAG-en skal gis tilgang til «fast-track» på administrativ støtte og servicefunksjoner i de samarbeidende institusjonene.

En CAG er ikke fritatt fra betaling for tjenester som for eksempel bruk av kjernefasiliteter, biobank, monitorering, etc. men skal ha prioritet til slike tjenester ved de samarbeidende institusjonene.

CAG-en vil dessuten løftes fram og synliggjøres i ulike sammenhenger både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. CAG-en skal selv bidra aktivt til å formidle egen aktivitet og resultater, både allmennrettet og i form av vitenskapelig publisering.

Ledelsen for en CAG vil også inngå i en referansegruppe som både vil være en arena for erfarings- og kompetansedeling av mer strategisk og organisatorisk karakter, men også rådgivende for videre utvikling av samarbeid mellom sektorene i regionen og opp mot kommende CAG-utlysninger.

Intern og ekstern finansiering

Samarbeidsorganet tildeler en basisfinansiering til hver CAG. Tildelingen omfatter et årlig beløp på 1 million og finansiering av ett treårig ph.d.-stipend, pluss enten ytterligere ett treårig ph.d.-stipend eller ett toårig post doctor-stipend. Det årlige beløpet tildeles for tre år, med mulighet for ytterligere tre år etter evaluering (0,5 mill. siste år).

Basisfinansieringen tildeles for at gruppen skal etableres og utvikles slik at den skal konkurrere om ekstern finansiering til sitt videre arbeid. Det innebærer at finansiering både brukes på organisatoriske tiltak og på faglig aktivitet. Basisfinansieringen er ikke ment å skulle finansiere vitenskapelig utstyr eller forbruksmateriell, men å understøtte etablering av gruppen. Behov for ekstra støttefunksjoner for å gjennomføre den faglige aktiviteten vil også kunne finansieres av basisfinansieringen.

Typiske aktiviteter som legges inn i basisfinansieringen vil være, workshops, seminarer og nettverksbygging, lønn til administrativ ressurs for CAG-en, lønn til studiekoordinator, forskningsteknisk støttepersonell, frikjøp av klinikere for å delta i nettverkbyggende aktiviteter og studieopphold som er viktig for CAG-etableringen. Likeledes kan kjøp av tekniske og administrative tjenester, informasjons- og kommunikasjonstjenester, studentassistenter eller lignende være del av basisfinansiering.

Samarbeidende helseforetak, universitet og høyskoler forventes å legge inn egeninnsats i form av ulike virkemidler som for eksempel rekrutteringsstillinger, driftsmidler, arbeidstid, støttefunksjoner, infrastruktur og lignende. Dette må beskrives forpliktende i søknaden.

Det forventes at en velfungerende CAG skal være ledende for sektorsamarbeid innenfor sitt fagområde/tema i regionen, og tiltrekke seg faglig oppmerksomhet og ekstern finansiering nasjonalt og internasjonal.

I tillegg til et enkelt budsjett for basisfinansieringen, skal det i søknaden både gjøres rede for eksisterende eksternfinansierte prosjekter som inngår i CAG-en, samt en plan for kommende søknader om ekstern finansiering.

Organisering

Hvordan en CAG organiseres kan variere ut fra sammensetning av partnere, faglige mål og -behov. Det er imidlertid noen momenter som ligger fast:

 • En CAG under Samarbeidsorganet forutsetter en formell anerkjennelse av samarbeidet fra de involverte institusjonene, og en offisiell tildeling av CAG-status gjennom utlysning og søknadsprosess.
 • Det er avgjørende at CAG-en har en tydelig faglig ledelse som også tar ansvar for den organisatoriske delen av samarbeidet mellom institusjonene. I dette ligger at det i tillegg til den interne organiseringen av CAG-en, også er behov for å administrere og samhandle med tilgrensende funksjoner som ikke nødvendigvis er direkte involverte i CAG-en. Det kan for eksempel være tekniske- og administrative støttefunksjoner, ulike komiteer og instanser for godkjenning, leverandører av ulike tjenester og kompetanse, og annet.
 • Ledelsen for CAG-en skal i tillegg til faglig utvikling og framdrift også sikre samarbeidet på tvers av de organisatoriske grensene mellom de involverte institusjonene og mot relevante eksterne partnere.
 • CAG-ledelsen har også et ansvar for å fremme CAG-ens faglige rolle i regionen og arbeide for anerkjennelse av CAG-en som et faglig kompetansesenter.

Ledelsen for en CAG består av en CAG-leder og en CAG-nestleder. Disse skal representere ett helseforetak og ett universitet/høyskole. Begge skal være meriterte fagpersoner med høy grad av tillit i egen organisasjon, ledererfaring og ha svært gode samarbeidsevner.

De to lederne skal samarbeide tett med Samarbeidsorganets CAG-koordinator. Dennes rolle omfatter også å sørge for at de samarbeidende institusjonene legger best mulig til rette for samhandling og bidrar til enklest mulig løsninger på organisatoriske, tekniske og administrative utfordringer i samarbeidet. CAG-koordinator leder CAG referansegruppe.

I tillegg til ledelsen kan hver CAG ha inntil ti definerte «nøkkelpersoner». Det vil si sentrale og aktive samarbeidspartnere som innehar eller representerer kjernekompetanse som er viktig for fagområdet/tematikken til gruppen. Disse kan også være fra institusjoner utenfor regionen, forutsatt at de er en aktiv del av CAG-ens drift og utvikling. I tillegg kan det tilknyttes andre samarbeidspartnere etter behov.

Faglig innhold

Den faglige aktiviteten har CAG-en selv ansvar for å beskrive, planlegge, gjennomføre og evaluere.

En CAG er summen av igangsatte og planlagte faglige aktiviteter innenfor et bestemt fagområde/tema. Sentralt i CAG-en vil være ett eller flere forskningsprosjekter med delprosjekter/arbeidspakker og tilhørende aktivitet for å sikre implementering og kompetanseutvikling i helsetjenestene. 

Den vitenskapelige tilnærmingen bør favne bredt og involvere ulike fagfelt, gjerne på tvers av tradisjonelle fagdisipliner, der det er relevant. Helseproblemet som søkes løst bør være substansielt, avgrenset og kunne beskrives konkret med et pasientperspektiv. Mål for aktiviteten er forbedring i helsetjenestene.

I søknaden til Samarbeidsorganet skal aktivitetsmål og forventet effekt (impact) beskrives i form av en utbyttebeskrivelse. Her skal CAG-ens suksesskriterier og egne forventninger til resultater og effekt, plan for kompetansedeling og implementering av ny kunnskap, opplæring og formidling beskrives konkret. Denne beskrivelsen vil være et viktig element i søknadsvurderingen, men også utgangspunktet for evaluering av CAG-en både underveis og etter tre år, sett opp mot eventuell videreføring.

CAG-en skal være selvledet i det daglige arbeidet og må ta et tydelig ansvar for å utvikle gruppen og aktiviteten på tvers av institusjonene.

CAG-en skal fortløpende dokumentere sine resultater og synliggjøre ny kunnskap for å inspirere og bidra til generelt sterkere samarbeid mellom sektorene i regionen.

I en ferdig utviklet CAG forventes det at både forskning og innovasjon, implementering i helsetjenestene, samt kompetanseutvikling og utdanning er på et høyt internasjonalt nivå. Faglig samhandling på tvers av institusjonene skjer sømløst og ny faglig aktivitet prioriteres og planlegges i fellesskap.

Finansiering

Finansieringen for en CAG består av tre trinn:

Første trinn er basisfinansieringen fra Samarbeidsorganet. Dette kommer fordelt over tre år, med mulighet for ytterligere tre år etter evaluering. Basisfinansieringen skal bidra til fundamentet for den faglige utviklingen i CAG-en. Hver CAG tildeles 1 million årlig i tre år. I tillegg tildeles ett treårig ph.d.-stipend og enten ytterligere ett treårig ph.d.-stipend eller alternativt ett to-årig post doctor-stipend. Begge kandidatene må starte på stipendiatperiodene senest innen utgangen av CAG-ens første år etter tildeling. 

Andre trinn handler om CAG-ens videre finansiering ut over basisen fra Samarbeidsorganet. En CAG skal etter etablering posisjonere seg mot ekstern finansiering for å sikre realisering av de langsiktige målene for den faglige aktiviteten. Det er en forpliktelse for hver CAG å søke ekstern finansiering innen utløpet av de første tre årene. Det forventes også at CAG-en orienterer seg mot søknad som koordinator eller partner i prosjekter under EUs rammeprogram, der det er mulig. CAG-en vil få søknadsstrategisk støtte og støtte til å utvikle en finansieringsplan.

Trinn tre omhandler at en fullt utviklet og veldrevet CAG som utnytter sektorsamarbeidet til det beste for helsetjenestene og samfunnet, vil være et fyrtårn i regionen og bli del av strategisk prioriterte satsinger hos partnerinstitusjonene og regionalt og nasjonalt.

Basisfinansieringen vil oppsummert kunne se slik ut:

Skjermbilde.PNG

Framdriftsrapportering

Alle etablerte CAG-er evalueres gjennom årlige framdriftsrapporter for å bidra til at de utvikler seg i tråd med planer og forventninger. Framdriftsrapportene er også viktige verktøy for å identifisere mulige hindringer for den faglige samhandlingen, både av faglig, teknisk og administrativ karakter. Samarbeidsinstitusjonene er forpliktet til å forøke å løse slike utfordringer, så langt det er mulig.

Den årlige framdriftsrapporten danner også grunnlaget for en eventuell forlengelse ut over tre år. Før eventuell forlengelse vil CAG-en inviteres til dialog med Samarbeidsorganet for gjennomgang av framdriftsrapporter og vurdering av egen måloppnåelse, aktivitet og planer.

Hver CAG skal i sin søknad angi konkrete mål og suksesskriterier for den faglige faglig aktiviteten, organisering og finansieringsplaner for de første årene. Dette er utgangspunktet når Samarbeidsorganet vurderer framdrift og eventuell forlengelse. I denne vurderingen tas det hensyn til CAG-ens posisjon i verdikjeden (fra grunnforskning til klinisk effekt).

Samarbeidsorganets forpliktelser

Nedenstående institusjoner som inngår i Det regionale samarbeidsorganet for utdanning, forskning og innovasjon i Midt-Norge (Samarbeidsorganet), forplikter seg til aktivt å legge til rette for opprettelse, drift og utvikling av Clinical Academic Groups – CAG.

Institusjonene forplikter seg også til å yte ekstra støtte både organisatorisk, teknisk og administrativt til at de etablerte CAG-ene får gjennomført sin faglige aktivitet på en best mulig måte. Ledelsen ved institusjonene vil bidra til å fremme CAG som virkemiddel overfor sine ansatte og å formidle aktiviteten fra CAG-ene i relevante sammenhenger, internt og eksternt.

CAG nettbilde 2.PNG

Styringslinje

CAG er et virkemiddel under Det regionale samarbeidsorganet for utdanning, forskning og innovasjon i Midt-Norge (Samarbeidsorganet). Styringsgruppe for CAG-satsingen er derfor Samarbeidsorganet. Samarbeidsorganet har delegert til Arbeidsutvalget å utarbeide utlysning av CAG.

Samarbeidsorganet oppnevner en CAG-ansvarlig som skal ivareta oppfølging av etablerte CAG-er og som får et særlig ansvar for kommunikasjon om satsingen.

Samarbeidsorganets sekretariat er administrativ støtte også for CAG-satsingen.

Rådgivingsgruppen ledes av CAG-ansvarlig og består av leder og nestleder for de etablerte CAG-ene.

CAG nettbilde 3.PNG

Tidslinje og kontaktinformasjon

Tidslinje for søknadsprosessen 2019:

tidslinje CAG.PNG

Spørsmål rettes til Samarbeidsorganets sekretariat: samarbeidsorganet@mh.ntnu.no


English: A new tool to strengthen cross-sectoral collaboration for health

The Liaison Committee for Education, Research and Innovation in Central Norway (Samarbeidsorganet) aims to strengthen the strategic health cooperation between hospitals and universities and university colleges in the region. By creating so-called Clinical Academic Groups - CAGs, the Samarbeidsorganet wants to stimulate professional interaction across the sectors. The goal is improved healthcare in the region. The CAG-model is strongly inspired by a similar arrangement at Greater Copenhagen Health Science Partners. The goal is better research and innovation, teaching and competence development, and clinical practice that best serves the health services and the population.

Closer professional interaction between clinicians and researchers in the hospitals and researchers and teachers at universities and university colleges, will enhance both existing knowledge to flow freely and new knowledge to develop in collaboration. Also, research affects directly on competence development, training and teaching. Thus, the cooperation will also affect the academic agenda across the sectors and strengthen the interaction.

In 2019 the Samarbeidsorganet announces up to two CAGs.

What is a CAG?

Close integration of research and clinical practice

CAG is a model for collaboration to facilitate the professional interaction between clinicians and researchers in hospitals and academic staff at universities and university colleges. In a CAG, new ideas for research, innovation, teaching and competence development evolves through collaboration.

The CAG model should contribute to a more flexible structure for collaboration and provide faster translation of new research-based knowledge to clinical practice, and thus faster effect for patients and society.

Each CAG is headed by a CAG leader and a CAG co-leader. The CAG must be clearly embedded in the collaborating institutions. The management of the collaborating institutions is committed to support and facilitate the professional collaboration in the CAG. This also means giving the CAG priority regarding administrative and technical support, within the framework of rules and regulations. The heads of clinical departments and the heads of departments and center managers at the universities / university colleges, should be committed through binding support letters.

Content of a CAG

A CAG is not a grant for one specific research project. A CAG is a collection of ongoing and planned professional activities to strengthen an area or theme. The funding is given to build a (cross) professional group to solve the challenges within the area / theme. The grant from the Samarbeidsorganet should be used to establish a collaborating organisation. The organisation should be an umbrella for activities and initiatives to develop new knowledge and translate this into new practice and competence in the health service.

Typically, a CAG consists of several projects and / or work packages that develops new knowledge, innovations and expertise to strengthen the selected area / theme. The individual projects and the professional activity will mainly be funded through applications for external grants, but the CAG will also be granted wage funds for PhDs and / or Post Docs, in addition to the incentive funds to establish the CAG. The grant from the Samarbeidsorganet should be used to build and operate the group, for example through meetings, workshops, networking, salaries for a CAG administrator, clinicians, application support, etc.

It is important for the Samarbeidsorganet that the area / theme of the CAG responds to the needs and challenges of the health services in the region. Such a strategic assessment will be an important element in the evaluation of the applications, after a prior quality assessment.

Sharpening the research focus

The CAG model should contribute to sharpen the research focus on current clinical issues and health challenges. The researchers will have easier access to clinical data and patient material through organised cooperation with health personnel. The scientific approach should be broad and multidisciplinary, while the health challenge addressed should be delimited and precisely defined. This will contribute to increase quality and make the results more relevant and easier to transfer into practice. Thus, the CAG model can also make it easier to attract research funding, both nationally and internationally.

Practice-oriented teaching, training and competence development

As part of the knowledge development in a CAG, training and teaching is central. The CAG should contribute to more practice-relevant competence development based on new knowledge. It is important that knowledge from a CAG - both new and existing - is communicated to and utilized by employees in the health services. Likewise, by researchers and teachers at the universities / university colleges, as well as by decision makers and authorities. Training and competence development across organizational boundaries is therefore an important part of the activities in a CAG, and should be described in the application.

External partners

Involvement of external partners such as other regions, universities, hospitals, private companies and international partners will strengthen a CAG. External partners should therefore be involved in the CAG to the extent relevant. A CAG is expected to build an international network within its area of expertise / theme.

The main goals of the CAG:

 • increase both scope and quality of knowledge development with transfer value and improvement effect for the health services
 • build strong groups that can compete internationally
 • organize a cross disciplinary team to address a defined health challenge in the region
 • contribute to the use of research-based knowledge in training, practice and teaching
 • identify and remove obstacles for professional cooperation between the sectors
 • provide the basis for health service innovation and business development.

What does it take to be considered a CAG?

Both clinical practice, research and innovation, as well as teaching, training and competence development are key elements of the CAG. All of these must be activities in a CAG and should be described in the application.

The overall criterion for the CAG application is research-based activity of documented high quality within a specified area / theme, and a clear goal of effect on patient care and to the health services.

The CAG's goal achievement is closely linked to the expected effect on the health services. It also means that traditional production goals such as publication points, candidate production, PhD degrees, etc. are not sufficient goals for a CAG. The planned impact on the health services, based on the activity, should therefore be described in concrete terms. This will also become the basis for later evaluation of a possible prolonging of the CAG.

The CAG must have a strategic goal and professional focus that connects groups at the universities / university colleges and hospitals. It should also involve different professional groups both internally and externally. The professional approach should be broad and multidisciplinary, while the health challenge addressed should be delimited.

In addition to the overall criteria, the CAG must also meet other criteria:

Relevance and quality

 • Impact on the health services
 • Address a defined challenge in the health services
 • Increased quality and relevance on research, innovation and education
 • Documented international high scientific level, or potential to develop so

Organization

 • Specific activity plan in the form of research projects, including dissemination, training, competence development, teaching and innovation
 • A clear description of the organisation and governance structure of the CAG, including how the interaction between the various institutions will be directed and strengthened.
 • Strong international network

User involvement

 • Users meaning patients and their relatives
 • It should be explained who is the end users of the results from the CAG activity, and how users are involved in planning and implementation of the activity.
 • If user participation is considered not relevant, this must be justified. More information about user involvement in research can be found on Helse Midt-Norge's website.

Feasibility

 • A concrete and realistic plan that describes the activities to be carried out during the first three years - year by year
 • Specific suggestions for innovative training and competence development activities within the CAG's area / theme
 • 5-year plan that describes existing financing and planned applications for funding of the various activities in the CAG
 • Description of expected goal achievements, activities and development during the first three years.

Each CAG must have a CAG leader and a CAG co-leader who together form the management team. The management team must have different main employers: if the CAG leader has a main position in the hospital, the co-leader must have a main position at the university / university college, and vice versa.

It is required that at least three hospitals and one university / university college in the region are active participants in the CAG. Deviations from this can be granted by the steering group, but must be clarified before the application is submitted. The basis for deviations may be that not all hospitals have professional competence within the specific area / theme.

Application 2019

APPLICATION FOR CLINICAL ACADEMIC GROUPS (CAG) - 2019

Important

It is important that applicants have read the complete CAG-description on the CAG website.

Who can apply?

Employees at hospitals under the Central Norway Regional Health Authority, academic staff at universities and university colleges represented in the Samarbeidsorganet*.

*) NTNU, Nord University, Molde University College and Volda University College.

Formal demands

 • Applications must be submitted through the electronic application form on the CAG website.
 • The application deadline is 2 September 2019 at 6:00 p.m.
 • The application consists of three main parts:
 1. Registration form
 2. CAG Application form
 3. Compulsory attachments
 • The application must describe a real collaboration across the sectors where at least three hospitals and at least one university / university college are active partners.
 • Expected impact on the health services and how new knowledge is expected to be put into practice must be described as part of the application.
 • The application must describe how the CAG will contribute to competence building, training and teaching within the CAG's area / theme. Similarly, the innovation potential of the project should be described as technological innovation, service innovation, patenting, business establishment, etc.

Support and commitment from cooperating institutions

The application must be clearly supported on a management level (e.g. head of the clinic and head of department), minimum in the two institutions where the CAG leader and co-leader have their main positions. It is expected that all institutions central to the collaboration will submit support letters showing that the management is willing to prioritize and support the CAG activities. Applications involving several clinics / departments should be supported at higher management levels in the organisations. Letters of support is expected from all institutions that are central to the collaboration.

The management supporting an application should read the CAG-description on the CAG website. Furthermore, the management should consider the project's impact value, and if the activities described are likely to be carried out during the time span of the CAG.

One of the goals of establishing a CAG is to strengthen and facilitate professional interaction across the institutions. This will require extra effort from the management level and from administrative and technical support at the institutions.

Evaluation of applications

A CAG is selected through a step-by-step assessment:

 1. The secretariat, in consultation with the Samarbeidsorganets Executive Committee, assesses whether the application meets all formal requirements. Applications that do not meet the formal requirements will be rejected.
 2. Formally accepted applications are sent to an international panel. The panel first assesses the applications according to specified criteria for quality, impact, feasibility and relevance (see below). The best applicants are then invited to an interview with the panel. On the basis of the assessment on criteria and interview, the panel ranks the applications and sends them to the Executive Committee.
 3. The Executive Committee prepares a recommendation to the Samarbeidsorganet.
 4. The Samarbeidsorganet makes the final decision and selects up to two CAGs.

Assessment criteria

Quality

 • To what extent is the proposed CAG ambitious, innovative and future-oriented
 • The quality of the proposed academic activities
 • The quality of the CAG management and the core group

Impact and effect

 • Potential effects of the planned professional activity
 • How results from the CAG activity are translated into competence development, training, dissemination and innovation

Feasibility

 • The quality of the CAG's organisation and governance
 • National and international network
 • Anchoring and support of the cooperating institutions

Relevance to the call

 • To what extent does the application correspond with the purpose of the call? How will it affect the health services and the professional interaction between the sectors? Is it likely to increase quality of research, innovation, education and competence development?
 • To what extent does the applicants need and benefit from the boost that CAG status will give? This implies an assessment of whether the call suits the group in such a way that it will have a significant positive effect for collaboration with effect for the health services, patients and society. This means that an already well-established and scientifically strong group will not necessarily be granted CAG-status.

Instructions

Deadline for submitting the application is September 2nd 2019 at 18:00 (6 p.m.).

- Observe the limitations in number of characters including spaces, indicated below each box. These are absolute and cannot be exceeded.
- There is a helptext to the right of each box to help identify key issues.
- Fill in the application form in English.
- All boxes must be completed.
- Make sure to tick the box at the end of each page: Save my progress and resume later. Then you will get an email with a link so that you can complete the form and upload the necessary templates and other documents later on.

 • There are some compulsory attachments for the application. All applicants should use the available templates. Follow this link or click on Templates at the end of the Registration form. Then click on the name of the correct template. Download the template to your computer by clicking on the Download button [Last ned] at the top right of the page, and choose to save the file to your computer. Then fill in and edit the template until it is completed and saved on your computer, and ready to upload (see below).
 • Start by filling in the CAG Application form (template A).
- Observe the limitations in number of characters including spaces, indicated in the description of each chapter.
- The text in each chapter is added to help identify the key issues in the chapter.
- Fill in the application form in English - except the Norwegian abstract.
- All subjects must be completed.
 • Please download and fill in the rest of the templates and the other documents required:
- Budget plan (template B)
- Plan for external funding (template C)
- Organisational chart (template D)
- CAG leadership and key members form (template E)
- Letters of support from the heads of the relevant departments (or equivalent) of the CAG leader and co-leader (see example)
- CV and publications lists:
 1. A two-page CV for both CAG leader and CAG co-leader
 2. A list of publications for both CAG leader and CAG co-leader for the past five years.
 • When all parts of the application are completed, please return to the last page of the electronic Registration form, and upload by clicking the Select Files button and attach the necessary documents. When finished you click the Submit button. You will then receive an email confirmation within a few minutes.

Do you need help?

Questions should be addressed to the secretariat of the Samarbeidsorganet: samarbeidsorganet@mh.ntnu.no or phone: +47 936 33 380.

Evaluation of applications

A CAG is selected by a step by step assessment:

 1. The secretariat, in consultation with the Samarbeidsorganets Executive Committee, assesses whether the application meets all formal requirements. Applications which do not meet the formal requirements are rejected.
 2. Formally accepted applications are sent to an international panel. The panel first assesses the applications according to specified criteria for quality, impact, feasibility and relevance (see below). The best applicants are then invited to an interview with the panel. On the basis of the assessment on the criteria and interview, the panel ranks the applications and sends them to the Executive Committee.
 3. The Executive Committee prepares a recommendation to the Samarbeidsorganet.
 4. The Samarbeidsorganet makes the final decision and selects up to two CAGs.

International assessment panel 2019

Head of Panel

Per E. Jørgensen Per E. Jørgensen, Director at Greater Copenhagen Health Science Partners. Medical Vice President at Rigshospitalet in Copenhagen and representative in the Strategic Research Council.

Ph.D. from University of Aarhus and Master of Public Management from the University of Southern Denmark (SDU). Medical specialist in clinical biochemistry.

Eva Tiensuu JansonProfessor Eva Tiensuu Janson, Dean at the Faculty of Medicine at Uppsala University. Head of Nordic Neuroendocrine Tumor Group and member of the Executive Committee for European Neuroendocrine Tumor Society. Senior consultant in endocrine oncology at Uppsala University Hospital.

Former member of the Swedish Committee for Research Ethics. Former Head of department and the Education Committee for the Medical School at Uppsala University.

Reinhard Fässler

Professor Reinhard Fässler, Director at Max Planck Institute of Biochemistry, München. 

Head of department for Molecular Medicine. Former Head of department for experimental pathology at University of Lund, Sweden. Honorary professor at LMU München, University of Copenhagen and University of Hong Kong. Member of EMBO and Austrian Academy of Sciences. Member of the Assessment Panel for CAG in Copenhagen, both in 2018 and 2019.


Assessment criteria

Quality

 • To what extent is the proposed CAG ambitious, innovative and future-oriented
 • The quality of the proposed academic activities
 • The quality of the CAG management and the core group

Impact and effect

 • Potential effects of the planned professional activity
 • How results from the CAG activity are translated into competence development, training, dissemination and innovation

Feasibility

 • The quality of the CAG's organisation and governance
 • National and international network
 • Anchoring and support of the cooperating institutions

Relevance to the call

 • To what extent does the application correspond with the purpose of the call? How will it affect the health services and the professional interaction between the sectors? Is it likely to increase quality of research, innovation, education and competence development?

To what extent does the applicants need and benefit from the boost that CAG status will give? This implies an assessment of whether the call suits the group in such a way that it will have a significant positive effect for collaboration with effect for the health services, patients and society. This means that an already well-established and scientifically strong group will not necessarily be granted CAG-status.

What does it mean to be a CAG?

A well-functioning and mature CAG that has documented its ability to collaborate and develop and is expected to establish itself scientifically at an international level in the future and attract external funding.

The CAG model should be a tool for realizing professional ambitions that would be difficult to implement individually. Research and professional development often require collaboration across different disciplines, which traditional organisational frameworks do not facilitate.

A CAG is a mutual commitment between employees in the health services and employees at the university / university college. Together they undertake to realize a common ambition to develop new knowledge with concrete effect on the health services. Through the Samarbeidsorganet, the partner institutions commit to support the realization of this ambition.

Administrative support and management focus

A CAG will be given priority by the cooperating institutions and gain access to extra support both organizationally, administratively and from the management level. This should be stated in the letter of support from the management level (typically clinic manager and department head) at the main employers of the CAG leader and CAG co-leader. All institutions central to the collaboration are expected to submit support letters committing to prioritize and support the CAG's activities. The CAG will receive special support from management and administration, especially in the work on development plans and applications for external funding. The CAG should be given access to "fast-track" administrative support and service functions in the cooperating institutions.

A CAG is not exempt from payment for services such as the use of core facilities, biobank, monitoring, etc., but should have priority for such services at the cooperating institutions.

The CAG will also be highlighted and presented in various contexts both locally, regionally, nationally and internationally. The CAG itself must actively contribute to disseminating its activity and results, both publicly and in the form of scientific publishing.

The management team of the CAG will also be part of a reference group. This group will be an arena for sharing experience and competence of strategic and organizational nature, but also advising on further development of cooperation between the sectors in the region and forthcoming CAG calls.

Internal and external funding

The Samarbeidsorganet allocates a basic funding to each CAG. The grant includes an annual amount of 1 million NOK and funding for a three-year PhD position, plus either another three-year PhD grant or a two-year post-doctoral grant. The annual amount is awarded for three years, with the possibility of three years prolonging after evaluation (0.5 million NOK last year).

The basic funding is granted for the group to establish and develop and thus successfully compete for external funding for its further work. This means that financing is used both on organizational measures and on professional activity. The basic funding is not intended to finance scientific equipment or consumables, but to support the establishment of the team. Additional research support personnel may also be financed by the basic funding. Typical activities for the basic funding will be workshops, seminars, and networking, administrative personnel, research support personnel, research coordinator, clinicians to participate in network-building activities and study exchange. Likewise, the purchase of technical and administrative services, information and communication services, student assistants or the like, can be part of basic funding.

Collaborating hospitals, universities and university colleges are expected to contribute with different instruments, such as recruitment positions, operating costs, working hours, administrative and technical support, infrastructure and the like. This must be described in the application.

It is expected that a well-functioning CAG will be on top professional level within its field in the region, and attract professional attention and external funding nationally and internationally.

In addition to a simple budget for the basic funding, the application must both account for existing externally funded projects that are part of the CAG, as well as a plan for future applications for external funding.

Organisation of the CAG

How a CAG is organised can vary based on the composition of partners, professional goals and needs. However, there are some given factors:

 • A CAG under the Samarbeidsorganet presupposes a formal recognition from the involved institutions, and an official approval through the application process.
 • It is crucial that the CAG has a strong professional management who also takes responsibility for the organisational part of the collaboration between the institutions. In addition to the internal organisation of the CAG, there is also a need to manage and interact with adjacent functions that are not necessarily directly involved in the CAG. These may include technical and administrative support, various committees and bodies for approval, suppliers of various services and expertise, and more.
 • The management of the CAG must, in addition to professional development and progress, also ensure cooperation across the organisational boundaries between the involved institutions and towards relevant external partners.
 • The CAG management team is also responsible for promoting the CAG's professional role in the region and for the recognition of the CAG as a competence center.

The management team of a CAG consists of a CAG leader and a CAG co-leader. These will represent one health enterprise and one university / university college. Both must be qualified professionals with a good standing in their own organisation, experienced managers and have strong collaborative skills.

The two leaders will work closely with the Samarbeidsorganets' CAG coordinator. This position shall ensure that the cooperating institutions make the best possible arrangements for the collaboration. The institutions should strive to find solutions to organisational, technical and administrative challenges in the collaboration. The CAG coordinator is head of the CAG Advisory board.

In addition to the management team, each CAG can have up to ten defined key members. These should be the central and active partners who represent core competencies that are important for the area / theme of the CAG. Key members can also be from institutions outside the region, provided they take an active part in the CAG's operations and development. In addition, other partners can be associated members of the CAG.

Professional content

The CAG itself is responsible for describing, planning, implementing and evaluating its professional activity.

A CAG is the sum of initiated and planned activities within a specific area / theme. One or more research projects will be central to the CAG. The main project(s) should have subprojects / work packages, and associated activities to ensure implementation and competence development in the health services. The scientific approach should embrace broadly and involve different disciplines. The health problem to be solved should be substantially, delimited and should be described concretely with a patient perspective. The overall goal of the activity is improvement in the health services.

In the application to the Samarbeidsorganet, activity goals and expected impact shall be stated in an outcome description. The CAG's success criteria and own expectations of results and impact, plan for competence building and the implementation of new knowledge, training and dissemination, should be described clearly. This description will be an important element in the application assessment, but also the starting point for evaluating the CAG both during the course and after three years, with regard to a possible continuation.

The CAG must be self-guided in the day-to-day work and must take responsibility for developing the group and the activity across the institutions.

The CAG must continuously document its results and make new knowledge accessible in order to contribute to a stronger cooperation between the sectors in the region.

In a fully developed CAG, it is expected that both research and innovation, implementation in the health services, as well as competence development and education are at a high international level. Professional collaboration between the institutions should be seamless and new activities are prioritised and planned in cooperation.

Funding

The CAG funding consists of three steps:

The first step is the basic funding from the Samarbeidsorganet. This is distributed over three years, with the possibility of another three years after evaluation. The basic funding will contribute to the foundation for the development of the CAG. Each CAG is awarded 1 million NOK annually for three years. In addition, a three-year PhD grant is awarded and either another three-year PhD grant or alternatively a two-year post-doctoral grant. Both candidates must start their scholarship no later than by the end of the CAG's first year.

Basic funding summarised (NOK):

Skjermbilde engelsk 1.PNG

The second step is addressing the CAG's funding beyond the Samarbeidsorganet. A CAG will, after establishing, position itself towards external funding to ensure the realisation of the long-term goals. It is an obligation for each CAG to apply for external funding by the end of the first three years. It is also expected that the CAG will position itself towards applications as coordinator or partner in EU-projects. The CAG will receive support both for preparing applications and to develop a financing plan.

Step three concerns the fact that a fully-developed and well-run CAG that utilizes sectoral cooperation to the best of the health services and society, will be a beacon in the region and become part of strategic priorities of the partner institutions and regionally and nationally.

Progress reports

All established CAGs are evaluated through annual progress reports to help them develop in line with plans and expectations. The progress reports are also important tools for identifying possible obstacles to the cooperation, both of professional, technical and administrative nature. The collaborating institutions are committed to try to solve such challenges if possible.

The annual progress report also forms the basis for a possible prolonging beyond three years. The CAG will be invited to a dialogue with the Samarbeidsorganet in advance of a prolonging, for review of progress reports and assessment of the goal achievement, activity and further plans.

In the application the CAG must specify goals and success criteria for the professional activity, organisation and funding plans for the first years. This will be the basis when the Samarbeidsorganet considers progress and prolonging. This assessment takes into account the CAG's position in the value chain from basic research to clinical effect.

The Samarbeidsorganets' commitments

The following institutions that is part of The Liaison Committee for Education, Research and Innovation in Central Norway (Samarbeidsorganet), undertake to actively facilitate the establishment, operation and development of the Clinical Academic Groups - CAG. The institutions also commit to provide extra support, both organisationally, technically and administratively, in order for the established CAGs to carry out their professional activity in the best possible way. The management at the institutions will help promote CAG as an instrument for its employees and to present the activity from the CAGs in relevant contexts, internally and externally.

Skjermbilde engelsk 2.PNG

Governance

The Samarbeidsorganet is the Board of the CAG initiative. The Samarbeidsorganet has delegated to the Executive Committee to prepare the call for CAG applications.

The Samarbeidsorganet appoints a CAG coordinator to follow-up the established CAGs and who is given a special responsibility to inform and communicate the CAG initiative.

The secretariat of the Samarbeidsorganet is also administrative support for the CAG initiative.

The Advisory board is headed by the CAG coordinator and consists of the management teams of the established CAGs.

Time line and contact information

tidslinje CAG.PNG

Questions should be addressed to the secretariat of the Samarbeidsorganet: samarbeidsorganet@mh.ntnu.no

Fant du det du lette etter?