Abstrakt vitenskapelig bilde

Clinical Academic Groups (CAG)

Nytt virkemiddel for faglig samhandling

Gjennom å opprette såkalte Clinical Academic Groups – CAG, ønsker det regionale samarbeidsorganet for utdanning, forskning og innovasjon i Midt-Norge (Samarbeidsorganet) å stimulere til faglig samhandling på tvers av sektorene, med mål om bedre helsetjenester i regionen. 

Samarbeidsorganet vil bidra til å styrke det strategisk helsesamarbeidet mellom helseforetakene og universiteter og høyskoler i regionen.

CAG som virkemiddel er sterkt inspirert av tilsvarende ordning ved Greater Copenhagen Health Science Partners. Målet er bedre forskning og innovasjon, undervisning og kompetanseutvikling samt klinisk praksis til det beste for helsetjenestene og befolkningen.

Tettere faglig samhandling mellom klinikere og forskere i helseforetakene og forskere og undervisere ved universiteter/høyskoler, vil bidra både til at eksisterende kunnskap kan flyte fritt mellom partene, at ny kunnskap utvikles i samarbeid, at forskningsresultater anvendes gjennom kompetanseutvikling, opplæring og undervisning. Slik vil også samarbeidet påvirke den faglige agendaen på tvers av sektorene og styrke samhandlingen.

Samarbeidsorganet utlyser inntil to CAG i 2019.

Elektronisk søknadsskjema legges ut i første halvdel av juni. Dette vil inneholde veiledning og maler/eksempler for vedlegg til søknaden. Den internasjonale vurderingskomiteen annonseres i løpet av juni.

Informasjon på engelsk kommer i løpet av mai.

Hva er en CAG?

Tett integrering av forskning og klinisk praksis

En CAG er en modell for samarbeid som skal underlette den faglige samhandlingen mellom klinikere og forskere i helseforetak og vitenskapelig ansatte ved universiteter og høgskoler. I en CAG skal nye ideer til forskning, innovasjon, undervisning og kompetanseutvikling utvikles i samarbeid.

CAG-modellen skal bidra til mer fleksibel samarbeidsstruktur som gir raskere overføring - translasjon - av ny forskningsbasert kunnskap til klinisk praksis, og dermed raskere effekt for pasienter og befolkning.

En CAG ledes av en CAG-leder og en CAG-nestleder. CAG-en skal være tydelig forankret ved de samarbeidene institusjonene. Ledelsen ved de samarbeidende institusjonene forplikter seg til å støtte og legge til rette for at den faglige samhandlingen i CAG-en fungerer optimalt. 

Dette innebærer også å gi CAG-en særlig prioritet med hensyn til administrative- og tekniske støttefunksjoner så langt det er mulig. Klinikksjef og avdelingsleder ved helseforetak og instituttleder og senterleder ved universitet/høyskole skal involveres i CAG-en gjennom forpliktende støttebrev og tilrettelegging for den faglige aktiviteten.

Innholdet i en CAG

En CAG er ikke en tildeling til ett forskningsprosjekt. En CAG er en samling av pågående og planlagte faglige aktiviteter for å styrke et fagområde/tema. Det innebærer at man får finansiering til å bygge opp et (tverr)faglig fellesskap for å løse utfordringer knyttet til dette området/temaet. Tildelingen fra Samarbeidsorganet benyttes til å etablere en samarbeidsmodell som blir paraply for faglige aktiviteter og initiativer som utvikler ny kunnskap og omsetter den til praksis og kompetanseendringer i helsetjenesten.

Typisk vil en CAG bestå av flere prosjekter og/eller arbeidspakker som skal utvikle ny kunnskap, innovasjoner og kompetanse som styrker det utvalgte fagområdet/temaet. De enkelte prosjektene og den faglige aktiviteten skal i hovedsak finansieres gjennom søknader om eksterne midler, men CAG-en får også tildelt lønnsmidler til rekrutteringsstillinger, i tillegg til insentivmidlene til å etablere CAG-en. Midlene fra Samarbeidsorganet skal benyttes til å bygge opp og drifte gruppen, for eksempel gjennom møter, workshops, nettverksbygging, lønn til en CAG-administrator, frikjøp av klinikere, kjøp av tjenester for å utvikle søknader, etc.

Det er viktig for Samarbeidsorganet at fagområde/tema for CAG-en svarer på behov og utfordringer i helsetjenestene i Midt-Norge. I evaluering av søknader vil en slik strategisk vurdering være et avgjørende element, etter en forutgående kvalitetsvurdering.

For å gi et bilde av hvilke tema en CAG kan omfatte så vises det til Greater Copenhagen Health Science Partners som har etablert CAG på tema som blant annet Forbedret livskvalitet ved osteoartrose, Forebygging av kronisk inflammasjon, Allergi, Forbedret immunterapi for kreftpasienter, Translasjonell hematologi, Presisjonsdiagnostikk i kardiologi, og andre.

Bedre betingelser for forskning

CAG-samarbeidet skal bidra til at forskningsfokus rettes mot aktuelle kliniske problemstillinger og helseutfordringer. Forskerne skal lettere få tilgang til kliniske data og pasientmateriale gjennom organisert samhandling med helsepersonell. Det er et poeng at den vitenskapelige tilnærmingen skal være bred og tverrfaglig, mens helseutfordringen som adresseres bør være avgrenset og presist definert. Det vil bidra til å heve kvaliteten på forskningen og gjøre resultatene relevante og enklere overførbare til praksisfeltet. Slik kan CAG-samarbeidet også gjøre det enklere å tiltrekke forskningsfinansiering, både nasjonalt og internasjonalt.

Praksisorientert undervisning, opplæring og kompetanseutvikling

Som del av kunnskapsutviklingen i en CAG har opplæring og undervisning en sentral plass. CAG skal bidra til mer praksisrelevant kompetanseutvikling basert på ny kunnskap. Det er viktig at kunnskap fra en CAG - både ny og eksisterende - blir formidlet til og nyttiggjort av ansatte i helsetjenestene og av forskere og undervisere ved universitet/høyskole, samt av beslutningstakere og myndigheter. Opplæring og kompetanseutvikling på tvers av organisatoriske grenser er derfor en viktig del av aktivitetene i CAG-en, og skal beskrives i søknaden.

Samarbeid med eksterne partnere

Involvering av eksterne partnere som andre regioner, universiteter, helseforetak, private bedrifter og internasjonale miljøer vil kunne styrke en CAG. Eksterne partnere bør derfor være involvert i CAG-en i den grad det er relevant. En CAG forventes å bygge internasjonalt nettverk innenfor sitt fagområde/tema, både for universitet/høyskole og helseforetak.

Hovedmålene med CAG som virkemiddel er å:

 • Øke omfang og kvalitet på kunnskapsutvikling med overføringsverdi og forbedringseffekt for helsetjenestene
 • Bygge sterke kompetansemiljøer som kan konkurrere internasjonalt
 • Organisere et tverrfaglig team for å adressere en definert helseutfordring i regionen
 • Bidra til at forskningsbasert kunnskap tas i bruk i opplæring, praksisendring og undervisning
 • Identifisere og fjerne hindringer for faglig samarbeid mellom sektorene
 • Gi grunnlag for næringsutvikling og tjenesteinnovasjoner.

Kriterier for å bli vurdert for CAG-tildeling

Både klinisk praksis, forskning og innovasjon, så vel som undervisning, opplæring og kompetanseutvikling er sentrale elementer i CAG-en. Alle disse må være en del av aktivitetene til en CAG og skal beskrives i søknaden.

Overordnet kriterium for CAG-søknaden er forskningsbasert faglig aktivitet av dokumentert høy kvalitet innen et gitt fagområde/tema, og et klart mål om effekt på pasientbehandling og helsetjenestene.

CAG-ens måloppnåelse er tett knyttet til forventet effekt for helsetjenestene. Det betyr også at tradisjonelle produksjonsmål som publikasjonspoeng, kandidatproduksjon, ph.d.-grader, etc. ikke alene er tilstrekkelige mål for en CAG. Planlagt og oppnådd impact i helsetjenestene, basert på den faglige aktiviteten, skal derfor beskrives konkret og blir også grunnlag for senere evaluering opp mot mulig forlengelse av CAG-en.

CAG-en må ha et strategisk mål og faglig fokus som knytter miljøer ved universitet/høyskole og helseforetak sammen, og som involverer ulike fagmiljøer både internt og eksternt. Den faglige tilnærmingen bør være bred og tverrfaglig, mens utfordringen som adresseres bør være avgrenset.

I tillegg til de overordnede kriteriene må CAG-en også imøtekomme andre kriterier:

 • Relevans og kvalitet
 • Effekt - impact - på helsetjenestene
 • Påvirke en tydelig utfordring i helsetjenestene
 • Økt kvalitet og relevans på forskning, innovasjon og utdanning
 • Dokumentert internasjonalt høyt faglig nivå, eller potensial til å utvikles dit

Organisasjon

 • Konkret plan for den faglige aktivitet i form av forskningsprosjekter, inkludert formidling, opplæring, kompetanseutvikling, undervisning og innovasjon
 • Tydelig beskrivelse av organisering og styringsstruktur i CAG-en, inkludert hvordan den faglige samhandlingen mellom de ulike institusjonene ivaretas og styrkes
 • Sterkt internasjonalt nettverk tilknyttet CAG-en

Brukermedvirkning

 • Med brukere menes her pasienter og pårørende.
 • Det skal redegjøres for hvem som er brukere av resultatene av den faglige aktiviteten i CAG-en, og hvordan brukere er involvert i planlegging og gjennomføring av aktiviteten.
 • Dersom vurderingen er at brukermedvirkning ikke er relevant, skal dette begrunnes. Mer informasjon om brukermedvirkning i forskning finnes på Helse Midt-Norges nettsider.

Gjennomførbarhet

 • Konkret og realistisk plan som beskriver aktivitetene som skal gjennomføres i løpet av de tre første årene – år for år
 • Konkrete forslag på nyskapende opplærings- og kompetanseutviklingsaktivitet innenfor CAG-ens fagområde/tema
 • 5-årig plan som beskriver finansiering og planlagte søknader om finansiering av de ulike faglige aktivitetene i CAG-en
 • Konkretisering av CAG-ens egne forventninger om måloppnåelse, aktivitet og utvikling i løpet av de tre første årene.

Hver CAG skal ha en CAG-leder og en CAG-nestleder som sammen utgjør gruppens lederteam. Lederduoen må ha forskjellig hovedarbeidsgiver: dersom CAG-leder har hovedstilling i helseforetak så må nestleder ha hovedstilling ved universitet/høyskole, og vice versa.

Det er et krav om at minst tre helseforetak og ett universitet/høyskole i regionen er aktive deltakere i CAG-en. Avvik fra denne regelen kan innvilges i unntakstilfeller av styringsgruppen, men må da avklares før CAG-søknad sendes inn. Grunnlag for avvik fra regelen kan for eksempel være at ikke alle helseforetak har kompetansemiljøer innenfor et fagområde/tema.

Søknadsvurdering

En CAG velges ut etter en trinnvis vurdering:

 1. Sekretariatet i samråd med Samarbeidsorganets arbeidsutvalg, vurderer om søknaden oppfyller alle formelle krav. Søknader som ikke oppfyller de formelle kravene forkastes.
 2. Formelt aksepterte søknader oversendes til et internasjonalt panel som først vurderer søknadene i henhold til angitte kriterier for kvalitet, impact, gjennomførbarhet og relevans (se nedenfor). De beste søkerne inviteres deretter til et intervju med panelet. På bakgrunn av vurdering opp mot kriteriene og intervju, rangerer panelet søknadene og sender disse til Samarbeidsorganets arbeidsutvalg.
 3. Samarbeidsorganets arbeidsutvalg utarbeider en begrunnet innstilling til Samarbeidsorganet.
 4. Samarbeidsorganet behandler innstillingen og fatter endelig vedtak om tildeling.

Vurderingskriterier

Kvalitet

 • I hvilken grad er den foreslåtte CAG-en ambisiøs, nytenkende og framtidsrettet
 • Kvaliteten på de foreslåtte faglige aktivitetene
 • Kvaliteten på CAG-ledelsen og kjernegruppen

Virkning og effekt – impact

 • Potensielle virkninger og effekter av den planlagte faglige aktiviteten
 • Hvordan omsettes resultater av den faglige aktiviteten i kompetanseutvikling, opplæring, formidling og innovasjon

Gjennomførbarhet

 • Kvaliteten på CAG-ens organisering og styring
 • Nasjonalt og internasjonalt nettverk
 • Forankring og støtte hos de samarbeidende institusjonene

Relevans for utlysningen

 • I hvilken grad svarer søknaden på utlysningens formål og føringer om effekt på helsetjenestene, faglig samhandling mellom sektorene og økt kvalitet på forskning, innovasjon, utdanning og kompetanseutvikling.
 • I hvilken grad har søknadsmiljøet behov for og nytte av det løftet som CAG-status vil gi. I dette ligger en vurdering av om utlysningen «treffer» det aktuelle miljøet på en slik måte at det vil gi en betydelig positiv effekt for faglig samhandling med effekt for helsetjenestene, pasienter og befolkningen. Det kan innebære at et veletablert og faglig sterkt miljø ikke nødvendigvis når opp i vurderingen.

Hva innebærer CAG-status

En velfungerende og moden CAG som har dokumentert sin evne til faglig samhandling og utvikling, forventes å etablere seg vitenskapelig på internasjonalt nivå i framtiden og tiltrekke seg eksternfinansiering.

CAG-modellen skal være et organisatorisk verktøy for å realisere faglige ambisjoner som vil være vanskelig å gjennomføre for den enkelte lege, helsearbeider, forsker eller underviser hver for seg. Forskning og faglig utvikling krever oftest samarbeid og gjerne på tvers av ulike disipliner og fagområder, som tradisjonelle organisasjonsrammer ikke tilrettelegger for.

En CAG er en gjensidig forpliktelse mellom ansatte i helseforetakene og ansatte ved universitet/høyskole. De forplikter seg til å realisere en felles faglig ambisjon om å utvikle ny kunnskap med konkret effekt for helsetjenestene. Gjennom Samarbeidsorganet forplikter partnerinstitusjonene seg til å støtte realiseringen av denne ambisjonen.

Administrativ støtte og lederfokus

En CAG skal være prioritert hos de samarbeidende institusjonene og få tilgang på ekstra støtte både organisatorisk, administrativt og fra ledernivå. Dette skal framgå av forpliktende støttebrev fra ledernivået (typisk klinikksjef og instituttleder) ved hovedarbeidsgiverne til CAG-leder og CAG-nestleder.

Alle institusjoner som er sentrale i samarbeidet forventes å legge inn støttebrev som viser at ledelsen er villig til å prioritere og understøtte CAG-ens aktiviteter. CAG-en skal motta særskilt støtte fra ledelse og administrasjon, spesielt i arbeidet med utviklingsplan og søknader om ekstern finansiering. CAG-en skal gis tilgang til «fast-track» på administrativ støtte og servicefunksjoner i de samarbeidende institusjonene.

En CAG er ikke fritatt fra betaling for tjenester som for eksempel bruk av kjernefasiliteter, biobank, monitorering, etc. men skal ha prioritet til slike tjenester ved de samarbeidende institusjonene.

CAG-en vil dessuten løftes fram og synliggjøres i ulike sammenhenger både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. CAG-en skal selv bidra aktivt til å formidle egen aktivitet og resultater, både allmennrettet og i form av vitenskapelig publisering.

Ledelsen for en CAG vil også inngå i en referansegruppe som både vil være en arena for erfarings- og kompetansedeling av mer strategisk og organisatorisk karakter, men også rådgivende for videre utvikling av samarbeid mellom sektorene i regionen og opp mot kommende CAG-utlysninger.

Intern og ekstern finansiering

Samarbeidsorganet tildeler en basisfinansiering til hver CAG. Tildelingen omfatter et årlig beløp på 1 million og finansiering av ett treårig ph.d.-stipend, pluss enten ytterligere ett treårig ph.d.-stipend eller ett toårig post doctor-stipend. Det årlige beløpet tildeles for tre år, med mulighet for ytterligere tre år etter evaluering (0,5 mill. siste år).

Basisfinansieringen tildeles for at gruppen skal etableres og utvikles slik at den skal konkurrere om ekstern finansiering til sitt videre arbeid. Det innebærer at finansiering både brukes på organisatoriske tiltak og på faglig aktivitet. Basisfinansieringen er ikke ment å skulle finansiere vitenskapelig utstyr eller forbruksmateriell, men å understøtte etablering av gruppen. 

Typiske aktiviteter som legges inn i basisfinansieringen vil være, workshops, seminarer og nettverksbygging, lønn til administrativ ressurs for CAG-en, frikjøp av klinikere for å delta i nettverkbyggende aktiviteter og studieopphold som er viktig for CAG-etableringen. Likeledes kan kjøp av tekniske og administrative tjenester, informasjons- og kommunikasjonstjenester, studentassistenter eller lignende være del av basisfinansiering.

Samarbeidende helseforetak, universitet og høyskoler forventes å legge inn egeninnsats i form av ulike virkemidler som for eksempel rekrutteringsstillinger, driftsmidler, arbeidstid, støttefunksjoner, infrastruktur og lignende. Dette må beskrives forpliktende i søknaden.

Det forventes at en velfungerende CAG skal være ledende for sektorsamarbeid innenfor sitt fagområde/tema i regionen, og tiltrekke seg faglig oppmerksomhet og ekstern finansiering nasjonalt og internasjonal.

I tillegg til et enkelt budsjett for basisfinansieringen, skal det i søknaden både gjøres rede for eksisterende eksternfinansierte prosjekter som inngår i CAG-en, samt en plan for kommende søknader om ekstern finansiering.

Organisering

Hvordan en CAG organiseres kan variere ut fra sammensetning av partnere, faglige mål og -behov. Det er imidlertid noen momenter som ligger fast:

 • En CAG under Samarbeidsorganet forutsetter en formell anerkjennelse av samarbeidet fra de involverte institusjonene, og en offisiell tildeling av CAG-status gjennom utlysning og søknadsprosess.
 • Det er avgjørende at CAG-en har en tydelig faglig ledelse som også tar ansvar for den organisatoriske delen av samarbeidet mellom institusjonene. I dette ligger at det i tillegg til den interne organiseringen av CAG-en, også er behov for å administrere og samhandle med tilgrensende funksjoner som ikke nødvendigvis er direkte involverte i CAG-en. Det kan for eksempel være tekniske- og administrative støttefunksjoner, ulike komiteer og instanser for godkjenning, leverandører av ulike tjenester og kompetanse, og annet.
 • Ledelsen for CAG-en skal i tillegg til faglig utvikling og framdrift også sikre samarbeidet på tvers av de organisatoriske grensene mellom de involverte institusjonene og mot relevante eksterne partnere.
 • CAG-ledelsen har også et ansvar for å fremme CAG-ens faglige rolle i regionen og arbeide for anerkjennelse av CAG-en som et faglig kompetansesenter.

Ledelsen for en CAG består av en CAG-leder og en CAG-nestleder. Disse skal representere ett helseforetak og ett universitet/høyskole. Begge skal være meriterte fagpersoner med høy grad av tillit i egen organisasjon, ledererfaring og ha svært gode samarbeidsevner.

De to lederne skal samarbeide tett med Samarbeidsorganets CAG-koordinator. Dennes rolle omfatter også å sørge for at de samarbeidende institusjonene legger best mulig til rette for samhandling og bidrar til enklest mulig løsninger på organisatoriske, tekniske og administrative utfordringer i samarbeidet. CAG-koordinator leder CAG referansegruppe.

I tillegg til ledelsen kan hver CAG ha inntil ti definerte «nøkkelpersoner». Det vil si sentrale og aktive samarbeidspartnere som innehar eller representerer kjernekompetanse som er viktig for fagområdet/tematikken til gruppen. Disse kan også være fra institusjoner utenfor regionen, forutsatt at de er en aktiv del av CAG-ens drift og utvikling. I tillegg kan det tilknyttes andre samarbeidspartnere etter behov.

Faglig innhold

Den faglige aktiviteten har CAG-en selv ansvar for å beskrive, planlegge, gjennomføre og evaluere.

En CAG er summen av igangsatte og planlagte faglige aktiviteter innenfor et bestemt fagområde/tema. Sentralt i CAG-en vil være ett eller flere forskningsprosjekter med delprosjekter/arbeidspakker og tilhørende aktivitet for å sikre implementering og kompetanseutvikling i helsetjenestene. 

Den vitenskapelige tilnærmingen bør favne bredt og involvere ulike fagfelt, gjerne på tvers av tradisjonelle fagdisipliner, der det er relevant. Helseproblemet som søkes løst bør være substansielt, avgrenset og kunne beskrives konkret med et pasientperspektiv. Mål for aktiviteten er forbedring i helsetjenestene.

I søknaden til Samarbeidsorganet skal aktivitetsmål og forventet effekt (impact) beskrives i form av en utbyttebeskrivelse. Her skal CAG-ens suksesskriterier og egne forventninger til resultater og effekt, plan for kompetansedeling og implementering av ny kunnskap, opplæring og formidling beskrives konkret. Denne beskrivelsen vil være et viktig element i søknadsvurderingen, men også utgangspunktet for evaluering av CAG-en både underveis og etter tre år, sett opp mot eventuell videreføring.

CAG-en skal være selvledet i det daglige arbeidet og må ta et tydelig ansvar for å utvikle gruppen og aktiviteten på tvers av institusjonene.

CAG-en skal fortløpende dokumentere sine resultater og synliggjøre ny kunnskap for å inspirere og bidra til generelt sterkere samarbeid mellom sektorene i regionen.

I en ferdig utviklet CAG forventes det at både forskning og innovasjon, implementering i helsetjenestene, samt kompetanseutvikling og utdanning er på et høyt internasjonalt nivå. Faglig samhandling på tvers av institusjonene skjer sømløst og ny faglig aktivitet prioriteres og planlegges i fellesskap.

Finansiering

Finansieringen for en CAG består av tre trinn:

Første trinn er basisfinansieringen fra Samarbeidsorganet. Dette kommer fordelt over tre år, med mulighet for ytterligere tre år etter evaluering. Basisfinansieringen skal bidra til fundamentet for den faglige utviklingen i CAG-en. Hver CAG tildeles 1 million årlig i tre år. I tillegg tildeles ett treårig ph.d.-stipend og enten ytterligere ett treårig ph.d.-stipend eller alternativt ett to-årig post doctor-stipend. Begge kandidatene må starte på stipendiatperiodene senest innen utgangen av CAG-ens første år etter tildeling. 

Andre trinn handler om CAG-ens videre finansiering ut over basisen fra Samarbeidsorganet. En CAG skal etter etablering posisjonere seg mot ekstern finansiering for å sikre realisering av de langsiktige målene for den faglige aktiviteten. Det er en forpliktelse for hver CAG å søke ekstern finansiering innen utløpet av de første tre årene. Det forventes også at CAG-en orienterer seg mot søknad som koordinator eller partner i prosjekter under EUs rammeprogram, der det er mulig. CAG-en vil få søknadsstrategisk støtte og støtte til å utvikle en finansieringsplan.

Trinn tre omhandler at en fullt utviklet og veldrevet CAG som utnytter sektorsamarbeidet til det beste for helsetjenestene og samfunnet, vil være et fyrtårn i regionen og bli del av strategisk prioriterte satsinger hos partnerinstitusjonene og regionalt og nasjonalt.

Basisfinansieringen vil oppsummert kunne se slik ut:

Skjermbilde.PNG

Framdriftsrapportering

Alle etablerte CAG-er evalueres gjennom årlige framdriftsrapporter for å bidra til at de utvikler seg i tråd med planer og forventninger. Framdriftsrapportene er også viktige verktøy for å identifisere mulige hindringer for den faglige samhandlingen, både av faglig, teknisk og administrativ karakter. Samarbeidsinstitusjonene er forpliktet til å forøke å løse slike utfordringer, så langt det er mulig.

Den årlige framdriftsrapporten danner også grunnlaget for en eventuell forlengelse ut over tre år. Før eventuell forlengelse vil CAG-en inviteres til dialog med Samarbeidsorganet for gjennomgang av framdriftsrapporter og vurdering av egen måloppnåelse, aktivitet og planer.

Hver CAG skal i sin søknad angi konkrete mål og suksesskriterier for den faglige faglig aktiviteten, organisering og finansieringsplaner for de første årene. Dette er utgangspunktet når Samarbeidsorganet vurderer framdrift og eventuell forlengelse. I denne vurderingen tas det hensyn til CAG-ens posisjon i verdikjeden (fra grunnforskning til klinisk effekt).

Samarbeidsorganets forpliktelser

Nedenstående institusjoner som inngår i Det regionale samarbeidsorganet for utdanning, forskning og innovasjon i Midt-Norge (Samarbeidsorganet), forplikter seg til aktivt å legge til rette for opprettelse, drift og utvikling av Clinical Academic Groups – CAG.

Institusjonene forplikter seg også til å yte ekstra støtte både organisatorisk, teknisk og administrativt til at de etablerte CAG-ene får gjennomført sin faglige aktivitet på en best mulig måte. Ledelsen ved institusjonene vil bidra til å fremme CAG som virkemiddel overfor sine ansatte og å formidle aktiviteten fra CAG-ene i relevante sammenhenger, internt og eksternt.

CAG nettbilde 2.PNG

Styringslinje

CAG er et virkemiddel under Det regionale samarbeidsorganet for utdanning, forskning og innovasjon i Midt-Norge (Samarbeidsorganet). Styringsgruppe for CAG-satsingen er derfor Samarbeidsorganet. Samarbeidsorganet har delegert til Arbeidsutvalget å utarbeide utlysning av CAG.

Samarbeidsorganet oppnevner en CAG-ansvarlig som skal ivareta oppfølging av etablerte CAG-er og som får et særlig ansvar for kommunikasjon om satsingen.

Samarbeidsorganets sekretariat er administrativ støtte også for CAG-satsingen.

Rådgivingsgruppen ledes av CAG-ansvarlig og består av leder og nestleder for de etablerte CAG-ene.

CAG nettbilde 3.PNG

Tidslinje og kontaktinformasjon

Tidslinje for søknad (tentativ):

CAG nettside 4.PNG

Spørsmål rettes til Samarbeidsorganets sekretariat: samarbeidsorganet@mh.ntnu.no

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.