Samarbeidsorganet

Det regionale samarbeidsorganet er et rådgivende organ for saker innen utdanning, forskning og innovasjon, og er et samarbeid mellom Helse Midt-Norge RHF og universiteter og høgskoler i regionen.

​Samarbeidsorganet drøfter saker av felles strategisk interesse for å løfte og styrke forskning, utdanning og innovasjon i regionen. Helsetjenesten er i stadig endring, og det er et mål at både utdannings- og forskningssektoren skal gjøre tjenesten rustet til å ta de utfordringene som kommer. Et viktig tiltak i denne sammenheng er utlysning og tildeling av midler bevilget av Helse Midt-Norge til forskning, innovasjon og utdanning i regionen.

Samarbeidsorganet består av et overordnet organ med to underutvalg; Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon, og Samarbeidsutvalg for utdanning.

NB! For informasjon om hvordan forsknings- og innovasjonsprosjekter påvirkes av koronasituasjonen, se lenger ned på siden.

Utlysning av midler


Utlysning av midler for å styrke kvalitet og relevans i praksisstudier

Vi lyser ut inntil 7 millioner kroner til prosjekter som har som mål å styrke kvalitet og relevans i praksisstudier. Det kan søkes om inntil kr. 1 million per prosjekt. Prosjektperioden er for 1-3 år med oppstart i 2021. Søknadsfrist er mandag 4. januar 2021 klokken 15.00.

Les utlysningsteksten her

Utlysning av regionale forskningsmidler fra Helse Midt-Norge RHF

Samarbeidsorganet lyste ut regionale forskningsmidler fra Helse Midt-Norge RHF til medisinske og helsefaglige prosjekter for oppstart i 2021. Søknadsfrist var 15. juni 2020. Det gjaldt også søknad til Felles forskningsutvalg.

5. november 2020 vedtok Samarbeidsorganet tildeling av søkbare forskingsmidler for 2021.

De som har fått tilslag på sin søknad vil fredag 6. november få tilsendt en lenke med spørsmål om de mottar tildelingen og blir samtidig bedt om å melde inn en del opplysninger som gjør det mulig for sekretariatet å gå videre i den administrative prosessen. Svarfrist på dette er fredag 13. november.

Samtlige søkere som har fått søknaden vurdert av vitenskapelig komite, vil i løpet av neste uke motta e-post med en kort, fagleg vurdering av denne. Den faglige vurderinga vil også bli sendt til de som har forankret søknaden.

Spørsmål kan bli sendt på e-post samarbeidsorganet@mh.ntnu.no. Koordinator for sekretariatet er tilgjengelig på telefon 40245245.


Spørsmål om utlysningen kan rettes til sekretariatet for Samarbeidsorganet, samarbeidsorganet@mh.ntnu.no

Retningslinjer, krav og vilkår for søknader om midler til stipender, utenlandsopphold og prosjektmidler fra Samarbeidsorganet

(English version below)

I søknad om midler fra Samarbeidsorganet skilles det mellom «søkerinstitusjon» og «vertsinstitusjon». Søkerinstitusjon er helseforetaket hvor søknaden skal forankres. Vertsinstitusjon er søkers nåværende eller kommende arbeidssted i forbindelse med forskningsprosjektet.

Bakgrunnen for skillet er at det kun er klinikker ved helseforetak i regionen som formelt kan søke. Helseforetaket må derfor stå oppført som «søkerinstitusjon» i søknaden. Godkjente vertsinstitusjoner er helseforetak, høgskoler og universiteter innenfor helseregionen eller private aktører som har avtale med Helse Midt-Norge. Dersom vertsinstitusjonen er en annen enn søkerinstitusjonen, er det et krav om at prosjektsøknaden i tillegg skal forankres av vertsinstitusjonens leder i et eget forankringsskjema som skal vedlegges søknaden.

Det er et krav om at hoved- og biveileder skal ha doktorgrad. En av disse, normalt hovedveileder, må være ansatt ved et av de ovennevnte doktorgradsgivende vertsinstitusjonene. Den andre kan være ansatt ved et helseforetak i regionen. Begge må være ansatt i minimum 20% stilling.

Doktorgradsstipend - kjent kandidat

Stipendiatstillinger er midlertidige utdanningsstillinger og er tiltenkt ansatte som ønsker å bygge en forskningskarriere og/eller som tar sikte på en klinisk karriere gjennom ervervet forskningskompetanse. For hver stilling bevilges det en årlig rundsum som tilsvarer Forskningsrådets satser for finansiering av stipendiatstillinger. Bevilgningen skal dekke lønn, sosiale kostnader, indirekte kostnader og driftsmidler.

Stipendiaten selv som skal stå registrert som «Doktorgradsstipendiat (søker)» under «Deltakere» i eSøknad.

Personer som tidligere har fullført en åremålsperiode i samme stillingskategori ved den aktuelle vertsinstitusjonen, kan ikke søke. Det er krav om at søkeren må ha avlagt og bestått eksamen i alle emner i sitt studieprogram innen 31. desember søknadsåret. Søker må legge ved, eller ettersende, gyldig dokumentasjon på at vedkommende har oppnådd den utdanningsfaglige kompetansen som kreves for å bli tatt opp på ph.d.-programmet ved vertsinstitusjonen.

Det er den ansettende institusjon som er ansvarlig for å følge gjeldende lover-, forskrifter- og avtaleverk for tilsetting av kandidater i stipendstillinger som er bevilget av Samarbeidsorganet.

Stillingsstørrelse

Doktorgradsstipend innvilges maksimalt for en periode som tilsvarer 3 årsverk uten undervisningsplikt.

Kandidaten skal som hovedregel tilsettes i 100 % stilling, men det kan søkes om en stillingsandel på minimum 50 % dersom forskningen skal kombineres med klinisk- eller undervisningsstilling. Dette må i tilfelle begrunnes spesifikt i søknaden. Merk at det kun er mulig å legge inn 50- eller 100 %-stilling i budsjettet i eSøknad. Eventuell annen stillingsprosent må det søkes om i etterkant av en eventuell tildeling, via følgende skjema: Søknad om endring av prosjekt.

Kan det legges inn pliktarbeid i stillingen?

Vertsinstitusjonen kan ved bruk av egne midler selv velge å forlenge stillingen utover perioden Helse Midt-Norge har tildelt midler for ved å legge inn pliktarbeid. Det er ikke anledning til å finansiere pliktarbeid med midler tildelt fra Helse Midt-Norge.

Tildeling forutsetter opptak på ph.d.-program

Det er en forutsetning for tildelingen at doktorgradskandidater blir tatt opp på et ph.d.-program ved en av de følgende doktorgradsgivende vertsinstitusjonene jfr. institusjonens gjeldende forskrift innenfor helseregionen:

 • NTNU
 • Nord Universitet avd. Levanger eller Namsos
 • Høgskolen i Molde
 • Høgskolen i Volda

Ekstra driftsmidler til stilling

Du kan søke om inntil kr 200 000 per årsverk, totalt kr 600 000, i ekstra driftsmidler til ditt prosjekt. Søknader som overskrider totalt tillatt maksbeløp blir forkastet på formelt grunnlag.

Dersom vurderingskomiteen vurderer at ekstra driftsmidler ikke er nødvendig for prosjektets gjennomførbarhet, kan komiteen velge å innvilge søknad om stilling og samtidig avslå søknad om ekstra driftsmidler.

Tilleggsstipend til utenlandsopphold

Det kan søkes om støtte til utenlandsopphold som en del av søknad om ph.d.-, postdoktor- eller forskerstilling. Utenlandsoppholdet må da inngå som en del av prosjektet det søkes om. Plan for oppholdet og for publikasjoner som skal adresseres til søkende helseforetak i regionen i samarbeid med utenlandsk institusjon, må være beskrevet i søknaden.

Tildeling av utenlandsstipend følger Forskningsrådets satser og støtte kan gis til forskningsopphold på 3-12 måneders varighet. Utenlandsstipend er personlige tildelinger og kan ikke overføres til andre.

Krav til vedlegg – doktorgradsstipend med kjent kandidat

Det er kun mulig å laste opp to vedlegg i søknaden til eSøknad, hvor det ene er prosjektbeskrivelsen. Alle øvrige obligatoriske og valgfrie vedlegg må samles i ett enkelt PDF-dokument og lastes opp under «Andre vedlegg» i eSøknad. Vedlegget «Andre vedlegg» skal ikke overskride 35 sider og skal kun inneholde vedlegg som er relevant for søknaden. Vedlegg kan ikke ettersendes. Søknader som mangler ett eller flere obligatoriske vedlegg blir forkastet på formelt grunnlag.

1. Obligatoriske vedlegg 1 - Prosjektbeskrivelse. 

Skal lastes opp som eget PDF-vedlegg i eSøknad

2. Obligatoriske vedlegg 2 – Øvrige obligatoriske vedlegg

Følgende obligatoriske vedlegg skal lastes opp som et samlet PDF-vedlegg under «andre vedlegg»:

 • Søkers CV, anbefalt lengde 2 sider
 • Søkers publikasjonsliste de siste fem år. Det skal tydelig skilles mellom vitenskapelige artikler og andre forskningspublikasjoner. Kun relevante publikasjoner skal inkluderes
 • Hovedveileders CV og publikasjonsliste de siste fem år
 • Veiledererklæring fra hovedveileder, herunder en vurdering av gjennomførbarhet

Dersom prosjektets vertsinstitusjon er en annen enn søkerinstitusjon, er det et krav om at det skal legges ved:

 • «skjema for lederforankring» med underskrift av leder med fullmakt ved vertsinstitusjonen legges ved søknaden. Søknader som mangler vedlegget eller der vedlagte skjema er underskrevet av leder uten de rette fullmaktene, blir forkastet på formelt grunnlag.

Avhengig av søkers utdanningsstatus på søknadstidspunktet, er det et krav at det skal legges ved:

 • Fullført utdannelse og mottatt vitnemål, krav til vedlegg:
  • Vitnemål [alle sider i vitnemålet skal være med]
 • Fullført relevant høyere utdanning i utlandet, krav til vedlegg:
  • Vitnemål [alle sider i vitnemålet skal være med]
  • Godkjenning av utenlandsk høyere utdanning. [Godkjenning må du søke om selv via NOKUT sine nettsider: Lenke til søknadsside]
 • Avlagt eksamen og mottatt endelig sensur i alle studieprogrammets emner, men ikke mottatt vitnemål, krav til vedlegg:
  • Signert dokumentasjon fra studieseksjonen ved ditt fakultet eller institutt som inneholder karakterutskrift over studieprogrammets emner og en bekreftelse på at graden er fullført.
 • Avlagt eksamen uten å ha mottatt endelig sensur i alle studieprogrammets emner, krav til vedlegg:
  • Signert dokumentasjon fra studieseksjonen ved ditt fakultet eller institutt som inneholder karakterutskrift over de emner du har bestått per i dag og en bekreftelse på at eksamen er avlagt i alle studieprogrammets emner.
 • Har ikke avlagt siste eksamen på søknadstidspunktet, krav til vedlegg:
  • Signert veiledererklæring som beskriver kandidatens progresjon og bekrefter at siste eksamen blir avlagt, og/eller at masteroppgaven blir levert innen 31. desember søknadsåret.

Dersom du søker ekstra driftsmidler til stilling:

 • Det er et krav at søknad om ekstra driftsmidler skal begrunnes i et eget søknadsskjema og legges ved søknaden. Her skal formålet med- og behovet for- midlene tydeliggjøres og begrunnes. Søknader om driftsmidler som mangler dette vedlegget til søknaden, vil bli forkastet på formelt grunnlag.

Dersom du søker tilleggsstipend om utenlandsopphold, skal følgende vedlegg medfølge:

 • Invitasjon fra det utenlandske fagmiljøet ved den utenlandske samarbeidsinstitusjonen

3. Valgfrie vedlegg – Øvrige vedlegg

Følgende valgfrie vedlegg kan legges til i samlefilen som lastes opp under «andre vedlegg»:

 • Detaljert framdriftsplan
 • Spesifisert budsjett med nærmere beskrivelse av aktiviteter/innkjøp
 • Anbefalingsbrev
 • Vurdering fra ekstern[e] finansieringskilde[r]
 • Øvrige vedlegg relevante vedlegg

4. Krav til ettersendelse av dokumentasjon

Søkere som har fått innvilget sin søknad og mottatt midler må innen 31.desember søknadsåret, sende signert dokumentasjon fra studieseksjonen ved fakultet eller institutt som inneholder karakterutskrift over de emner som per i dag er bestått og en bekreftelse på at eksamen er avlagt i alle studieprogrammets emner, til Sekretariatet for Samarbeidsorganet på e-post: samarbeidsorganet@mh.ntnu.no.

Det er et krav om at de som tilsettes i stipendiatstillinger med midler tildelt fra Helse Midt-Norge, skal sende en bekreftelse på at de er tatt opp på et ph.d.-program ved en av helseregionens mulige vertsinstitusjoner innen 31.desember i oppstartsåret for prosjektet. Signert bekreftelse fra studieseksjonen ved fakultet eller institutt om opptak til ph.d.-program sendes til Sekretariatet for Samarbeidsorganet på e-post: samarbeidsorganet@mh.ntnu.no.

Doktorgradsstipend – ukjent kandidat

Stipendiatstillinger er midlertidige utdanningsstillinger og er tiltenkt ansatte som ønsker å bygge en forskningskarriere og/eller som tar sikte på en klinisk karriere gjennom ervervet forskningskompetanse. For hver stilling bevilges det en årlig rundsum som tilsvarer Forskningsrådets satser for finansiering av stipendiatstillinger. Bevilgningen skal dekke lønn, sosiale kostnader, indirekte kostnader og driftsmidler.

Det er hovedveileder som skal stå registrert som «Hovedveileder (søker)» under «Deltakere» i søknadskategorien «Doktorgradsstipend – ukjent kandidat» i eSøknad.

Når vedtak om tildeling av doktorgradsstipend med ukjent kandidat foreligger, skal stillingen lyses ut. Det er ikke anledning til å fremme egne kandidater i ettertid.

Det er den ansettende institusjon som er ansvarlig for å følge gjeldende lover-, forskrifter- og avtaleverk for tilsetting av kandidater i stipendstillinger som er bevilget av Samarbeidsorganet.

Stillingsstørrelse

Doktorgradsstipend innvilges maksimalt for en periode som tilsvarer 3 årsverk uten undervisningsplikt. Kandidaten skal som hovedregel tilsettes i 100 % stilling. Dersom det viser seg at det er ønskelig at kandidaten kombinerer forskningen med en klinisk- eller undervisningsstilling, kan man søke om å få endret stillingsprosenten ned til minimum 50 %-stilling etter tildeling via følgende skjema: "Søknad om endring av prosjekt".

Kan det legges inn pliktarbeid i stillingen?

Vertsinstitusjonen kan ved bruk av egne midler selv velge å forlenge stillingen utover perioden Helse Midt-Norge har tildelt midler for ved å legge inn pliktarbeid. Det er ikke anledning til å finansiere pliktarbeid med midler tildelt fra Helse Midt-Norge.

Tildeling forutsetter opptak på ph.d.-program

Det er en forutsetning for tildelingen at doktorgradskandidater blir tatt opp på et ph.d.-program ved en av de følgende doktorgradsgivende vertsinstitusjonene jfr. institusjonens gjeldende forskrift innenfor helseregionen:

 • NTNU
 • Nord Universitet avd. Levanger eller Namsos
 • Høgskolen i Molde
 • Høgskolen i Volda

Ekstra driftsmidler til stilling

Du kan søke om inntil kr 200 000 per årsverk, totalt kr 600 000, i ekstra driftsmidler til ditt prosjekt. Søknader som overskrider totalt tillatt maksbeløp blir forkastet på formelt grunnlag.

Dersom vurderingskomiteen vurderer at ekstra driftsmidler ikke er nødvendig for prosjektets gjennomførbarhet, kan den velge å innvilge søknad om stilling og samtidig avslå søknad om ekstra driftsmidler.

Tilleggsstipend til utenlandsopphold

Det kan søkes om støtte til utenlandsopphold som en del av søknad om ph.d., postdoktor eller forskerstilling. Utenlandsoppholdet må da inngå som en del av prosjektet det søkes om. Plan for oppholdet og for publikasjoner som skal adresseres til søkende helseforetak i regionen i samarbeid med utenlandsk institusjon, må være beskrevet i søknaden.

Tildeling av utenlandsstipend følger Forskningsrådets satser og støtte kan gis til forskningsopphold på 3-12 måneders varighet. Utenlandsstipend er personlige tildelinger og kan ikke overføres til andre.

Krav til vedlegg – doktorgradsstipend med ukjent kandidat

Det er kun mulig å laste opp to vedlegg i søknaden til eSøknad, hvor det ene er prosjektbeskrivelsen. Alle øvrige obligatoriske og valgfrie vedlegg må samles i ett enkelt PDF-dokument og lastes opp under «Andre vedlegg» i eSøknad. Vedlegget «Andre vedlegg» skal ikke overskride 35 sider og skal kun inneholde vedlegg som er relevant for søknaden. Vedlegg kan ikke ettersendes. Søknader som mangler ett eller flere obligatoriske vedlegg blir forkastet på formelt grunnlag.

1. Obligatoriske vedlegg 1 - Prosjektbeskrivelse

Prosjektbeskrivelse skal lastes opp som eget PDF-vedlegg i eSøknad

2. Obligatoriske vedlegg 2 – Øvrige obligatoriske vedlegg

Følgende obligatoriske vedlegg skal lastes opp som et samlet PDF-vedlegg under «andre vedlegg»:

 • Søkers CV, anbefalt lengde 2 sider
 • Søkers publikasjonsliste de siste fem år. Det skal tydelig skilles mellom vitenskapelige artikler og andre forskningspublikasjoner. Kun relevante publikasjoner skal inkluderes

Dersom prosjektets vertsinstitusjon er en annen enn søkerinstitusjon, er det et krav om at det skal legges ved:

 • «skjema for lederforankring» med underskrift av leder med fullmakt ved vertsinstitusjonen legges ved søknaden. Søknader som mangler vedlegget eller der vedlagte skjema er underskrevet av leder uten de rette fullmaktene, blir forkastet på formelt grunnlag.

Dersom du søker ekstra driftsmidler til stilling:

 • Det er et krav at søknad om ekstra driftsmidler skal begrunnes i et eget søknadsskjema og legges ved søknaden. Her skal formålet med- og behovet for- midlene tydeliggjøres og begrunnes. Søknader om driftsmidler som mangler dette vedlegget til søknaden, vil bli forkastet på formelt grunnlag.

Dersom du søker tilleggsstipend om utenlandsopphold, skal følgende vedlegg medfølge:

 • Invitasjon fra det utenlandske fagmiljøet ved den utenlandske samarbeidsinstitusjonen

3. Valgfrie vedlegg – Øvrige vedlegg

Følgende valgfrie vedlegg kan legges til i samlefilen som lastes opp under «andre vedlegg»:

 • Detaljert framdriftsplan
 • Spesifisert budsjett med nærmere beskrivelse av aktiviteter/innkjøp
 • Anbefalingsbrev
 • Vurdering fra ekstern[e] finansieringskilde[r]
 • Øvrige vedlegg relevante vedlegg

4. Krav om ettersendelse av dokumentasjon

Det er et krav om at de som tilsettes i stipendiatstillinger med midler tildelt fra Helse Midt-Norge, skal sende en bekreftelse på at de er tatt opp på et ph.d.-program ved en av helseregionens mulige vertsinstitusjoner innen 31.desember i oppstartsåret for prosjektet. Signert bekreftelse fra studieseksjonen ved fakultet eller institutt om opptak til ph.d.-program sendes til Sekretariatet for Samarbeidsorganet på e-post: samarbeidsorganet@mh.ntnu.no.

Postdoktorstipend

Det tildeles postdoktorstipend for at forskere med ph.d.-grad skal kunne kvalifisere seg videre. For hver stilling bevilges det en årlig rundsum som tilsvarer Forskningsrådets satser finansiering av stipendiatstillinger. Bevilgningen skal dekke lønn, sosiale kostnader, indirekte kostnader og driftsmidler.

Det er postdoktorkandidaten selv som skal stå registrert som «Postdoktorkandidat (søker)» under «Deltakere» i søknadskategorien «Postdoktor» i eSøknad. Søker må ha doktorgrad innenfor relevant fagområde før tilsetting. Det er et krav at doktorgradsavhandlingen skal være innlevert til bedømming innen 31.desember søknadsåret.

Det er kun mulig å søke om postdoktorstipend med kjent kandidat. Personer som tidligere har fullført en åremålsperiode i samme stillingskategori ved den aktuelle vertsinstitusjonen kan ikke søke.

Merk at stillingsbenevnelsen postdoktor ikke benyttes i helseforetakene. Det er likevel mulig å ansettes som postdoktor i helseforetak, da med stillingskoden: Forsker. Betingelsene vil være de samme som for postdoktorer som er ansatt ved et universitet eller en høyskole.

Det er den ansettende institusjon som er ansvarlig for å følge gjeldende lover-, forskrifter- og avtaleverk for tilsetting av kandidater i stipendstillinger som er bevilget av Samarbeidsorganet.

Stillingsstørrelse

Postdoktorstipend innvilges maksimalt for en periode som tilsvarer 3 årsverk uten undervisningsplikt. Samtidig kan det minimum søkes om stilling som tilsvarer 2 årsverk, da åremålsperioden ifølge Forskrift om ansettelsesvilkår for stilling som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat § 1-2.(4) skal være fra to til fire år. Søknader om stilling som til sammen utgjør under 2 årsverk vil ikke bli behandlet.

Kandidaten skal som hovedregel tilsettes i 100 % stilling, men det kan søkes om stillingsandel på minimum 
50 % dersom forskningen skal kombineres med klinisk- eller undervisningsstilling. Dette må begrunnes spesifikt i søknaden. Merk at det kun er mulig å legge inn 50- eller 100 %-stilling i budsjettet i eSøknad. Eventuell annen stillingsprosent må det søkes om i etterkant av en eventuell tildeling via følgende skjema: Søknad om endring av prosjekt.

Kan det legges inn pliktarbeid i stillingen?

Vertsinstitusjonen kan ved bruk av egne midler selv velge å forlenge stipendiatstillingen utover perioden Helse Midt-Norge har tildelt midler for ved å legge inn pliktarbeid. Det er ikke anledning til å finansiere pliktarbeid med midler tildelt fra Helse Midt-Norge.

Vilkår for tildeling - ansettelsesinstitusjon

Det er en forutsetning for tildelingen at postdoktorkandidaten blir ansatt ved vertsinstitusjonen, som skal være et helseforetak-, eller en av følgende høgskole- eller et universitet innenfor helseregionen:

 • NTNU
 • Nord Universitet avd. Levanger eller Namsos
 • Høgskolen i Molde
 • Høgskolen i Volda
 • Helseforetaket

Ekstra driftsmidler til stilling

Du kan søke om inntil kr 200 000 per årsverk, totalt kr 600 000, i ekstra driftsmidler til ditt prosjekt. Søknader som overskrider totalt tillatt maksbeløp blir forkastet på formelt grunnlag.

Dersom vurderingskomiteen vurderer at ekstra driftsmidler ikke er nødvendig for prosjektets gjennomførbarhet, kan den velge å innvilge søknad om stilling og samtidig avslå søknad om ekstra driftsmidler.

Tilleggsstipend til utenlandsopphold

Det kan søkes om støtte til utenlandsopphold som en del av søknad om ph.d., postdoktor eller forskerstipend. Utenlandsoppholdet må da inngå som en del av prosjektet det søkes om. Plan for oppholdet og for publikasjoner som skal adresseres til søkende helseforetak i regionen i samarbeid med utenlandsk institusjon, må være beskrevet i søknaden.

Tildeling av utenlandsstipend følger Forskningsrådets satser og støtte kan gis til forskningsopphold på 3-12 måneders varighet. Utenlandsstipend er personlige tildelinger og kan ikke overføres til andre.

Krav til vedlegg – Postdoktorstipend

Det er kun mulig å laste opp to vedlegg i søknaden til eSøknad, hvor det ene er prosjektbeskrivelsen. Alle øvrige obligatoriske og valgfrie vedlegg må samles i ett enkelt PDF-dokument og lastes opp under «Andre vedlegg» i eSøknad. Vedlegget «Andre vedlegg» skal ikke overskride 35 sider og skal kun inneholde vedlegg som er relevant for søknaden. Vedlegg kan ikke ettersendes. Søknader som mangler ett eller flere obligatoriske vedlegg blir forkastet på formelt grunnlag.

1. Obligatoriske vedlegg 1 - Prosjektbeskrivelse

Prosjektbeskrivelse skal lastes opp som eget PDF-vedlegg i eSøknad

2. Obligatoriske vedlegg 2 – Øvrige obligatoriske vedlegg

Følgende obligatoriske vedlegg skal lastes opp som et samlet PDF-vedlegg under «andre vedlegg»:

 • Søkers CV, anbefalt lengde 2 sider
 • Søkers publikasjonsliste de siste fem år. Det skal tydelig skilles mellom vitenskapelige artikler og andre forskningspublikasjoner. Kun relevante publikasjoner skal inkluderes
 • Hovedveileders eller faglig ansvarliges CV og publikasjonsliste de siste fem år

Dersom prosjektets vertsinstitusjon er en annen enn søkerinstitusjon, er det et krav om at det skal legges ved:

 • «skjema for lederforankring» med underskrift av leder med fullmakt ved vertsinstitusjonen legges ved søknaden. Søknader som mangler vedlegget eller der vedlagte skjema er underskrevet av leder uten de rette fullmaktene, blir forkastet på formelt grunnlag.

Avhengig av søkers status på doktorgradsavhandlingen på søknadstidspunktet, er det et krav at det skal legges ved:

 • Oppnådd doktorgrad, har vitnemål, krav til vedlegg:
 • Vitnemål [alle sider i vitnemålet skal være med]

Oppnådd doktorgrad i utlandet, har vitnemål, krav til vedlegg:

 • Vitnemål [alle sider i vitnemålet skal være med]
 • Godkjenning av utenlandsk høyere utdanning. [Godkjenning må du søke om selv via NOKUT sine nettsider: Lenke til søknadsside]

Disputas er gjennomført, har ikke mottatt vitnemål, krav til vedlegg:

 • Signert dokumentasjon fra studieseksjonen ved ditt fakultet eller institutt med bekreftelse på at doktorgraden er godkjent

Avhandlingen er levert til bedømming, krav til vedlegg:

 • Signert dokumentasjon fra studieseksjonen ved ditt fakultet eller institutt med bekreftelse på at doktorgradsavhandlingen er levert til bedømming

Doktorgradsavhandlingen er ikke levert til bedømming på søknadstidspunktet, krav til vedlegg:

 • Signert veiledererklæring som beskriver kandidatens progresjon og bekrefter at avhandlingen blir levert til bedømming senest 31. desember

Dersom du søker ekstra driftsmidler til stilling:

 • Det er et krav at søknad om ekstra driftsmidler skal begrunnes i et eget søknadsskjema og legges ved søknaden. Her skal formålet med- og behovet for- midlene tydeliggjøres og begrunnes. Søknader om driftsmidler som mangler dette vedlegget til søknaden, vil bli forkastet på formelt grunnlag.

Dersom du søker tilleggsstipend om utenlandsopphold, skal følgende vedlegg medfølge:

 • Invitasjon fra det utenlandske fagmiljøet ved den utenlandske samarbeidsinstitusjonen

3. Valgfrie vedlegg – Øvrige vedlegg

Følgende valgfrie vedlegg kan legges til i samlefilen som lastes opp under «andre vedlegg»:

 • Detaljert framdriftsplan
 • Spesifisert budsjett med nærmere beskrivelse av aktiviteter/innkjøp
 • Anbefalingsbrev
 • Vurdering fra ekstern[e] finansieringskilde[r]
 • Øvrige vedlegg relevante vedlegg

Krav til ettersendelse av dokumentasjon

Søkere som har fått innvilget sin søknad og mottatt midler må innen 31. desember søknadsåret, sende signert dokumentasjon fra studieseksjonen ved fakultet eller institutt som med bekreftelse på at doktorgradsavhandlingen er levert til bedømming, til Sekretariatet for Samarbeidsorganet på e-post: samarbeidsorganet@mh.ntnu.no.

Det er et krav om at de som tilsettes i postdoktorstillinger med midler tildelt fra Helse Midt-Norge, før prosjektstart, skal sende en bekreftelse på godkjent doktorgrad i form av vitnemål til Sekretariatet for Samarbeidsorganet på e-post: samarbeidsorganet@mh.ntnu.no.

 • Dersom doktorgrad er oppnådd ved norsk institusjon send:
  • Vitnemål [alle sider i vitnemålet skal være med]
 • Dersom doktorgrad er oppnådd i utlandet, send:
  • Vitnemål [alle sider i vitnemålet skal være med]
  • Godkjenning av utenlandsk høyere utdanning. [Godkjenning må du søke om selv via NOKUT sine nettsider: Lenke til søknadsside]

Forskerstipend

Det er forskerkandidaten selv som skal stå registrert som «Forsker (søker)» under «Deltakere» i søknadskategorien «Forsker» i eSøknad.

Søker må ha doktorgrad og oppnådd postdoktorkompetanse innenfor relevant fagområde. En postdoktorperiode av minst 2 års varighet må være avsluttet innen oppstart av forskerstillingen. Det er ikke mulig å søke om forskerstipend med ukjent kandidat.

For hver stilling bevilges det en årlig rundsum som tilsvarer Forskningsrådets satser finansiering av stipendiatstillinger. Bevilgningen skal dekke lønn, sosiale kostnader, indirekte kostnader og driftsmidler.

Det er den ansettende institusjon som er ansvarlig for å følge gjeldende lover-, forskrifter- og avtaleverk for tilsetting av kandidater i stipendstillinger som er bevilget av Samarbeidsorganet.

Stillingsstørrelse

Forskerstipend innvilges maksimalt for en periode som tilsvarer 3 årsverk uten undervisningsplikt.

Kandidaten skal som hovedregel tilsettes i 100 % stilling, men det kan søkes om en stillingsandel på minimum 
50 % dersom forskningen skal kombineres med klinisk- eller undervisningsstilling. Dette må i tilfelle begrunnes spesifikt i søknaden. Merk at det kun er mulig å legge inn 50- eller 100 %-stilling i budsjettet i eSøknad. Eventuell annen stillingsprosent må det søkes om i etterkant av en eventuell tildeling, via følgende skjema: Søknad om endring av prosjekt.

Vilkår for tildeling - ansettelsesinstitusjon

Det er en forutsetning for tildelingen at forskerstipendiaten blir ansatt ved vertsinstitusjonen, som skal være et helseforetak-, eller en av følgende høgskole- eller et universitet innenfor helseregionen:

 • NTNU
 • Nord Universitet avd. Levanger eller Namsos
 • Høgskolen i Molde
 • Høgskolen i Volda
 • Helseforetaket

Ekstra driftsmidler til stipendiatstilling

Du kan søke om inntil kr 200 000 per årsverk, totalt kr 600 000, i ekstra driftsmidler til ditt prosjekt. Søknader som overskrider totalt tillatt maksbeløp blir forkastet på formelt grunnlag.

Dersom vurderingskomiteen vurderer at ekstra driftsmidler ikke er nødvendig for prosjektets gjennomførbarhet, kan den velge å innvilge søknad om stilling og samtidig avslå søknad om ekstra driftsmidler.

Tilleggsstipend til utenlandsopphold

Det kan søkes om støtte til utenlandsopphold som en del av søknad om ph.d., postdoktor eller forskerstilling. Utenlandsoppholdet må da inngå som en del av prosjektet det søkes om. Plan for oppholdet og for publikasjoner som skal adresseres til søkende helseforetak i regionen i samarbeid med utenlandsk institusjon, må være beskrevet i søknaden.

Tildeling av utenlandsstipend følger Forskningsrådets satser og støtte kan gis til forskningsopphold på 3-12 måneders varighet. Utenlandsstipend er personlige tildelinger og kan ikke overføres til andre.

Krav til vedlegg – Forskerstipend

Det er kun mulig å laste opp to vedlegg i søknaden til eSøknad, hvor det ene er prosjektbeskrivelsen. Alle øvrige obligatoriske og valgfrie vedlegg må samles i ett enkelt PDF-dokument og lastes opp under «Andre vedlegg» i eSøknad. Vedlegget «Andre vedlegg» skal ikke overskride 35 sider og skal kun inneholde vedlegg som er relevant for søknaden. Vedlegg kan ikke ettersendes. Søknader som mangler ett eller flere obligatoriske vedlegg blir forkastet på formelt grunnlag.

1. Obligatoriske vedlegg 1 - Prosjektbeskrivelse

Prosjektbeskrivelse skal lastes opp som eget PDF-vedlegg i eSøknad

2. Obligatoriske vedlegg 2 – Øvrige obligatoriske vedlegg

Følgende obligatoriske vedlegg skal lastes opp som et samlet PDF-vedlegg under «andre vedlegg»:

 • Søkers CV, anbefalt lengde 2 sider
 • Søkers publikasjonsliste de siste fem år. Det skal tydelig skilles mellom vitenskapelige artikler og andre forskningspublikasjoner. Kun relevante publikasjoner skal inkluderes

Dersom prosjektets vertsinstitusjon er en annen enn søkerinstitusjon, er det et krav om at det skal legges ved:

 • «skjema for lederforankring» med underskrift av leder med fullmakt ved vertsinstitusjonen legges ved søknaden. Søknader som mangler vedlegget eller der vedlagte skjema er underskrevet av leder uten de rette fullmaktene, blir forkastet på formelt grunnlag.

Avhengig av søkers postdoktorstatus på søknadstidspunktet, er det et krav at det skal legges ved:

 • 2-årig postdoktorstilling [eller tilsvarende] er fullført, krav til vedlegg:
  • Bekreftelse fra arbeidsgiver på at kandidaten har fullført postdoktorstilling med minimum 2 års varighet.
 • 2-årig postdoktorstilling [eller tilsvarende] blir fullført innen frist for prosjektoppstart 01.september påfølgende år, krav til vedlegg:
  • Bekreftelse fra arbeidsgiver på at postdoktorstilling på med minimum 2 års varighet fullføres innen 1.september påfølgende år.

Dersom du søker ekstra driftsmidler til stilling:

 • Det er et krav at søknad om ekstra driftsmidler skal begrunnes i et eget søknadsskjema og legges ved søknaden. Her skal formålet med- og behovet for- midlene tydeliggjøres og begrunnes. Søknader om driftsmidler som mangler dette vedlegget til søknaden, vil bli forkastet på formelt grunnlag.

Dersom du søker tilleggsstipend om utenlandsopphold, skal følgende vedlegg medfølge:

 • Invitasjon fra det utenlandske fagmiljøet ved den utenlandske samarbeidsinstitusjonen

3. Valgfrie vedlegg – Øvrige vedlegg

Følgende valgfrie vedlegg kan legges til i samlefilen som lastes opp under «andre vedlegg»:

 • Detaljert framdriftsplan
 • Spesifisert budsjett med nærmere beskrivelse av aktiviteter/innkjøp
 • Anbefalingsbrev
 • Vurdering fra ekstern[e] finansieringskilde[r]
 • Øvrige vedlegg relevante vedlegg

Innovasjonsstipend

Med innovasjon i Helse Midt-Norge menes: utvikling av nye produkter, tjenester eller organisasjonsformer som bidrar til en styrket helsetjeneste, i form av økt kvalitet, forbedrede arbeidsprosesser, økt sikkerhet for pasienter og ansatte, og på denne måten bidra til verdiskaping.

Det kan søkes i følgende stillingskategorier:

 • Innovasjon doktorgradsstipend – kjent kandidat
 • Innovasjon doktorgradsstipend – ukjent kandidat
 • Innovasjon postdoktorstipend
 • Innovasjon forskerstipend

Velg aktuell stillingstype i eSøknad, eks. innovasjonsrettede midler – «stillingstype» for å søke stipend rettet mot innovasjon.

For ovennevnte stillinger gjelder identiske krav, vilkår og retningslinjer som for tilsvarende ikke-innovasjonsstipender beskrevet i dette dokumentet.

Vilkår for å søke

Innovasjon handler om å skape løsninger eller nyvinninger som er nyttige og dekker ett eller flere behov i helsetjenesten. Innovasjonsaspektet ved prosjektet skal være reelt, konkret og forskningsbasert.

Eksempler på innovasjon kan være utvikling av produkter og prosesser, eksempelvis metoder, materialer og utstyr for bruk i medisinsk forebygging, diagnostisering, behandling og rehabilitering. Det kan også være utvikling av løsninger som kobler teknologi og tjenester eller metoder for effektivisering og modeller for ledelse og organisering.

Dersom du søker innovasjonsrettet stilling, er det ikke anledning til samtidig å søke «ordinær» stipendstilling med identisk prosjektbeskrivelse.

Søknader innenfor denne kategorien blir vurdert av en separat komité og søkere til disse stillingene vil kunne bli innkalt til intervju før tildeling.

Krav til vedlegg – Innovasjonsstipend

I tillegg til de krav til vedlegg som er knyttet til den tilsvarende ikke-innovasjonsstipendkategorien det søkes om [se lenker nedenfor], er det her et tilleggskrav om å:

 • Fylle ut og vedlegge et eget skjema på maksimalt 5 sider, som tydelig beskriver innovasjonsaspektet i det aktuelle prosjektet.

Midler til utenlandsopphold

Midler til utenlandsopphold kan enten søkes om i form av tilleggsstipend til søknad om ph.d., postdoktor, forskerstilling eller for seg selv i søknadstypen «Kun søknad om utenlandsstipend».

Forutsetninger for bevilgning av midler til utenlandsopphold

For å få bevilget midler til utenlandsopphold, er det en forutsetning at oppholdet er av forskningsmessig karakter og at det foreligger en plan om publikasjoner i samarbeid med utenlandsk institusjon som skal adresseres til et helseforetak i regionen. Denne planen skal beskrives i prosjektsøknaden.

Tildeling av utenlandsstipend følger Forskningsrådets satser og støtte kan gis til forskningsopphold på 3-12 måneders varighet. Utenlandsstipend er personlige tildelinger og kan ikke overføres til andre.

Søknad om midler til utenlandsopphold i forbindelse med søknad om stipend

Det kan søkes om støtte til utenlandsopphold som del av søknad om ph.d., postdoktor eller forskerstilling. Utenlandsoppholdet må da inngå som en del av prosjektet det søkes om og plan for oppholdet må foreligge.

Søknad om midler til utenlandsopphold som separat søknad

Støtte til utenlandsopphold i separat søknad kan søkes av personer som er ansatt i alle typer kvalifiserings- eller vitenskapelige stillinger i et helseforetak eller en UH-institusjon innenfor regionen.

Kandidaten som skal motta stipendet skal registreres med rollen «Prosjektleder (søker)» under «Deltakere» i søknadskategorien «Kun søknad om utenlandsstipend» i eSøknad.

Det er også mulig å søke om støtte til opphold i Norge i denne søknadstypen for utenlandske kandidater basert i utlandet tilknyttet prosjekter innenfor global helse. Merk at dette kun gjelder prosjekter som er knyttet til den felles satsingen på global helse mellom Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU og St. Olavs Hospital og har samarbeid med følgende land: Nepal, Malawi, Sierra Leone, Tanzania og Sør-Afrika.

Søknad om «kun utenlandsopphold» skal være på maksimalt 5 sider. Søknader som overskrider maksimalt antall sider, blir forkastet på formelt grunnlag.

Krav til vedlegg – Midler til utenlandsopphold som separat søknad

Det er kun mulig å laste opp to vedlegg i søknaden til eSøknad, hvor det ene er prosjektbeskrivelsen. Alle øvrige obligatoriske og valgfrie vedlegg må samles i ett enkelt PDF-dokument og lastes opp under «Andre vedlegg» i eSøknad. Vedlegget «Andre vedlegg» skal kun inneholde vedlegg som er relevant for søknaden. Vedlegg kan ikke ettersendes. Søknader som mangler ett eller flere obligatoriske vedlegg blir forkastet på formelt grunnlag.

1. Obligatoriske vedlegg 1 - Prosjektbeskrivelse

Prosjektbeskrivelse «kun utenlandsopphold» skal lastes opp som eget PDF-vedlegg i eSøknad

2. Obligatoriske vedlegg 2 – Øvrige obligatoriske vedlegg

Følgende obligatoriske vedlegg skal lastes opp som et samlet PDF-vedlegg under «andre vedlegg»:

 • Søkers CV, anbefalt lengde 2 sider
 • Søkers publikasjonsliste de siste fem år. Det skal tydelig skilles mellom vitenskapelige artikler og andre forskningspublikasjoner. Kun relevante publikasjoner skal inkluderes
 • Invitasjon fra fagmiljøet ved den utenlandske samarbeidsinstitusjonen
 • Prosjektplan for oppholdet
 • Beskrivelse av prosjektets finansiering

Dersom prosjektets vertsinstitusjon er en annen enn søkerinstitusjon, er det et krav om at det skal legges ved:

 • «skjema for lederforankring» med underskrift av leder med fullmakt ved vertsinstitusjonen legges ved søknaden. Søknader som mangler vedlegget eller der vedlagte skjema er underskrevet av leder uten de rette fullmaktene, blir forkastet på formelt grunnlag. 

Prosjektmidler

Prosjektmidlene skal gå til forskningsprosjekter med høy vitenskapelig kvalitet, og stimulere til oppbygging av nye og sterke forskningsgrupper som på sikt kan konkurrere om større eksterne tildelinger. Søknaden skal derfor inkludere en plan for oppbygging og videreføring av forskningsgruppens aktivitet under og etter prosjektperioden.

Det er prosjektleder som skal stå registrert som «Prosjektleder (søker)» under «Deltakere» i søknadskategorien «Prosjektmidler» i eSøknad.

Prosjektledere som tidligere har blitt tildelt midler til flerårig forskningsprosjekt og prosjektmidler fra Helse Midt-Norge, hvor mer enn ett år av finansieringen gjenstår ved utgangen av 2020, kan ikke søke søknadstypen prosjektmidler.

Det kan søkes om kr. 500 000 – 1 000 000 per år i 1-3 år.

Hvilke typer kostnader kan dekkes med disse midlene?

Følgende kostnader kan dekkes med tildelte midler fra søknadstypen Prosjektmidler:

Utgifter til bruk av utstyr og tjenester fra regionale og nasjonale forskningsinfrastrukturer

 • Utstyr
 • Databaseløsninger
 • Biobank
 • Teknisk- administrativt ansatte
 • Frikjøp fra klinisk stilling for å jobbe med forskning

Tildelte midler fra søknadstypen Prosjektmidler kan ikke brukes til å hel- eller delfinansiere kvalifiserings - og/eller vitenskapelige stillinger som eksempelvis:

 • Doktorgradsstipendiat
 • Postdoktor
 • Forsker

Det er ikke anledning til å søke om ekstra driftsmidler, eller om midler om utenlandsopphold i forbindelse med denne søknadstypen.

Krav til vedlegg – Prosjektmidler

Det er kun mulig å laste opp to vedlegg i søknaden til eSøknad, hvor det ene er prosjektbeskrivelsen. Alle øvrige obligatoriske og valgfrie vedlegg må samles i ett enkelt PDF-dokument og lastes opp under «Andre vedlegg» i eSøknad. Vedlegget «Andre vedlegg» skal kun inneholde vedlegg som er relevant for søknaden. Vedlegg kan ikke ettersendes. Søknader som mangler ett eller flere obligatoriske vedlegg blir forkastet på formelt grunnlag.

1. Obligatoriske vedlegg 1 - Prosjektbeskrivelse

Prosjektbeskrivelse skal lastes opp som eget PDF-vedlegg i eSøknad

2. Obligatoriske vedlegg 2 – Øvrige obligatoriske vedlegg

Følgende obligatoriske vedlegg skal lastes opp som et samlet PDF-vedlegg under «andre vedlegg»:

 • Søkers CV, anbefalt lengde 2 sider
 • Søkers publikasjonsliste de siste fem år. Det skal tydelig skilles mellom vitenskapelige artikler og andre forskningspublikasjoner. Kun relevante publikasjoner skal inkluderes

Dersom prosjektets vertsinstitusjon er en annen enn søkerinstitusjon, er det et krav om at det skal legges ved:

 • «skjema for lederforankring» med underskrift av leder med fullmakt ved vertsinstitusjonen legges ved søknaden. Søknader som mangler vedlegget eller der vedlagte skjema er underskrevet av leder uten de rette fullmaktene, blir forkastet på formelt grunnlag.

3. Valgfrie vedlegg – Øvrige vedlegg

Følgende valgfrie vedlegg kan legges til i samlefilen som lastes opp under «andre vedlegg»:

 • Detaljert framdriftsplan
 • Spesifisert budsjett med nærmere beskrivelse av aktiviteter/innkjøp
 • Anbefalingsbrev
 • Vurdering fra ekstern[e] finansieringskilde[r]

Øvrige vedlegg relevante vedlegg

English version

Guidelines, requirements and regulations for the application categories: Fellowship grants, mobilty grants and project funds from Samarbeidsorganet

Only clinics at health trusts in the region are formally entitled give an approval for applications for funds from Samarbeidsorganet. Given universities, university colleges, private institutions and health trusts, are qualified to apply through, and in cooperation with, one [or more] of these clinics and to act as hosts for projects and candidate employment. Because of this we operate with the divide: "applicant institution" and "host institution", where the former must be one of the clinics entitled to approve of applications and the latter may be either of the above-mentioned regional institutions.

This implies that health trust must be listed as "applicant institution" in the application in eSøknad. The institution in which the candidate is, or is to be, employed during the entirety of the research project is to be listed as the "host institution".

If the project's host- and applicant institution is not the same, it is required to attach a completed management commitment form signed by a leader at the host institution with the appropriate authority with the application.

It is required that a candidate's main- and secondary supervisor must hold a doctor's degree. One of these, normally the main supervisor, must be an employee at one of the above-mentioned qualified academic institutions that are accredited to grant a doctor's degree. The other may be an employee at one of the qualified health trusts. Both must be employed in 20%-positions as a minimum.

PhD research fellowship – known candidate

Fellowships are temporary educational positions meant for employees who seek an academic career and/or a clinical career through increased researcher competency. All fellowships are granted the same lump sum, which equals to The Research Council of Norway's rates for financing PhD- and Post-doctor fellowships. The grant is to cover wages, social costs, indirect costs and costs of operation.

The PhD-candidate must be registered as «PhD Candidate (applicant)» in eSøknad. Individuals who have previously completed a tenure of office as PhD-fellow at the given host institution, cannot apply. It is required that all applicants must have passed all their study-program subjects within December 31. the year of application. Applicants must also attach or forward valid documentation that the applicant has obtained the academic degree needed to be accepted to the PhD-program at the host institution.

The hiring institution is responsible to follow all current laws, acts and regulations that governs the employment of candidates in fellowship positions granted of Samarbeidsorganet

Employment details

A PhD fellowship is granted for a period which equals 3 full-time equivalents without duties.

The main rule is that the candidate is hired in a full-time position, but one may also apply for a part-time position of minimum 50% provided that the research is combined with a clinical- or teaching position, which needs to be justified specifically in the application. Note that it is only possible to enter 50%- or 100% position in the budget in eSøknad. If you wish other percentages of employment, you will have to apply for this after having received a grant, by using the following form: "Søknad om endring av prosjekt".

Can required duties be included in the fellowship-positions?

It is not allowed to finance any forms of required duties with the use of funds that are granted from The Central Norway RHA. The host institution may choose to add duties to the fellowship-position by prolonging the fellowship-position with use of the institution's own funds.

Condition for being granted funds – admittance to a PhD program

For the applicant to receive the granted funds it is a prerequisite that the person in question, according to the host institutions current PhD admittance regulations, is admitted to a PhD program at one of the following universities or university colleges within the health-region:

 • NTNU
 • Nord Universitet avd. Levanger eller Namsos
 • Høgskolen i Molde
 • Høgskolen i Volda

Extra funds to cover running costs in fellowship-position

You may apply for extra funds to cover running costs in your project. The maximum amount for each man-labour year is kr. 200 000. Total maximum amount is kr. 600 000. Applications that apply for amounts that exceed any of the maximum amounts will be rejected. If the evaluating committee consider that extra funds to cover running costs are not deemed necessary for the project's feasibility, the committee may choose to only grant an application for a fellowship-position and to reject a belonging application for extra funds to cover running costs.

Mobility grant

You may apply for a mobility grant as a supplement to all forms of research-fellowship applications. The stay abroad must be an integral part of the project, and a plan for the stay and for publications done in cooperation with the foreign institution[s] must be described in the project application. 

You may apply for mobility grant for a period of 3-12 months. The grant is funded according to rates of the Research Council of Norway. A mobility grant is personal and cannot be transferred to others.

Required attachments - PhD research fellowship – known candidate

It is only possible to upload two attachments with the application in eSøknad, where one is the project description. All other attachments, required and optional, must be assembled into one single PDF-document and uploaded under "Other attachments" in eSøknad. The "Other attachment" must not exceed 35 pages and should only contain attachments relevant to the application. Attachments cannot be forwarded. Applications that lack one- or more obligatory attachments, are rejected.

1. Required attachments 1 – Project description

The project description is to be uploaded as an attachment in eSøknad as a single PDF-file.

2. Required attachments 2 – Other required attachments

The following attachments are required and is to be uploaded as a single PDF-file under «Other attachments»:

 • The applicant's CV, with a recommended length of 2 pages
 • The applicant's list of relevant publications spanning the last five years. [relevant publications by the research group may be included] Be sure to distinguish research papers from other kinds of publications
 • Main Supervisor's CV and list of relevant publications spanning the last five years
 • Main Supervisor's statement, including an assessment of feasibility

If the host- and applicant institution is not the same, the following attachment is required

 • A completed management commitment form signed by a leader at the institution with the appropriate authority, with the application. Applications that fall under this requirement and lacks this attachment or is attached a form which is not signed by a leader who lack the appropriate authority, are rejected.

Dependent on the applicant's current status of education, the following attachments are required:

 • Master's or Major's degree achieved at an institution in Norway, have received diploma. Required attachment:
  • Diploma [all pages]
 • Master's or Major's degree achieved abroad, have received diploma. Required attachments:
  • Diploma [all pages]
  • Certificate of accreditation of degree achieved abroad. [Apply for certificate of accreditation through NOKUT's webpages: Link to webpage]
 • Master's Thesis has been passed, have not received diploma. Required attachment:
  • Signed documentation from the Student and Academic Section at your faculty or institute, which confirms that your master's thesis is passed
 • Master's Thesis has been submitted for examination. Required attachment:
  • Signed documentation from the Student and Academic Section at your faculty or institute, which confirms that your thesis has been submitted for examination
 • Master's Thesis has not been submitted. Required attachment:
  • Signed statement from main supervisor which describes the student's progression, and which confirms that the master's thesis will be submitted within December 31 of the application year

If you apply for extra funds to cover running costs in fellowship position, you are required to:

If you apply for mobility grant, you are required to attach:

 • An invitation from the collaborating partner institution research community must be attached to the application.

3. Optional attachments – Other attachments

The following optional attachments may be added to the joint PDF-file that is to be uploaded under «other attachments»:

 • Detailed plan of progress / activity plan
 • A budget which specifies activity- and investment costs in further detail
 • Letter of recommendation
 • Statement[s] from external source[s] of finance
 • Other relevant attachments

4. Required document forwarding

Applicants who are granted funds and which had not taken and passed all of their study-program exams at time of application, must forward signed documentation from the Student and Academic Section at their faculty or institute within December 31, that includes a transcript of record, and a confirmation which states that the applicant has taken all obligatory exams, to the secretariat for Samarbeidsorganet on E-mail: samarbeidsorganet@mh.ntnu.no.

Candidates who gets employed in PhD fellowships financed by funds granted from The Central Norway RHA are required to forward a proof of admittance to a PhD program at one of the qualified host institutions within December 31 of the year the project starts. The proof of admittance, signed by the Student and Academic Section at your faculty or institute is to be sent to the secretariat of Samarbeidsorganet on E-mail to:

samarbeidsorganet@mh.ntnu.no.

PhD research fellowship – unknown candidate

Fellowships are temporary educational positions meant for employees who seek an academic career and/or a clinical career through increased researcher competency. All fellowships are granted the same lump sum, which equals to Forskningsrådets rates for financing PhD- and Post-doctor fellowships. The grant is to cover wages, social costs, indirect costs and costs of operation.

The main supervisor must be registered as «Main supervisor (applicant)» in eSøknad.

When granted a PhD research fellowships - unknown candidate, the position must be publicly advertised. An applicant which is granted funds in this category is not allowed to promote a candidate as if being awarded a fellowship in the "known candidate" category.

The hiring institution is responsible to follow all current laws, acts and regulations that governs the employment of candidates in fellowship positions granted of Samarbeidsorganet

Employment details

A PhD fellowship is granted for a period which equals 3 full-time equivalents without duties.

The main rule is that the candidate is hired in a full-time position. If desired, the candidate may apply for a part-time position of minimum 50% to combine the fellowship with a clinical- or teaching position, after having received the fellowship, by using the following form: "Søknad om endring av prosjekt".

Can required duties be included in the fellowship-positions?

It is not allowed to finance any forms of required duties with the use of funds that are granted from The Central Norway RHA. The host institution may choose to add duties to the fellowship-position by prolonging the fellowship-position with use of the institution's own funds.

Condition for being granted funds – admittance to a PhD program

For the applicant to receive the granted funds it is a prerequisite that the person in question, according to the host institutions current PhD admittance regulations, is admitted to a PhD program at one of the following universities or university colleges within the health-region:

 • NTNU
 • Nord Universitet avd. Levanger eller Namsos
 • Høgskolen i Molde
 • Høgskolen i Volda

Extra funds to cover running costs in fellowship-position

You may apply for extra funds to cover running costs in your project. The maximum amount for each man-labour year is kr. 200 000. Total maximum amount is kr. 600 000. Applications that apply for amounts that exceed any of the maximum amounts will be rejected. If the evaluating committee consider that extra funds to cover running costs are not deemed necessary for the project's feasibility, the committee may choose to only grant an application for a fellowship-position and to reject a belonging application for extra funds to cover running costs.

Mobility grant

You may apply for a mobility grant as a supplement to all forms of research-fellowship applications. The stay abroad must be an integral part of the project, and a plan for the stay and for publications done in cooperation with the foreign institution[s] must be described in the project application.

You may apply for mobility grant for a period of 3-12 months. The grant is funded according to rates of the Research Council of Norway. A mobility grant is personal and cannot be transferred to others. 

Required attachments - PhD research fellowship – unknown candidate

It is only possible to upload two attachments with the application in eSøknad, where one is the project description. All other attachments, required and optional, must be assembled into one single PDF-document and uploaded under "Other attachments" in eSøknad. The "Other attachment" must not exceed 35 pages and should only contain attachments relevant to the application. Attachments cannot be forwarded. Applications that lack one- or more obligatory attachments, are rejected.

1. Required attachments 1 – Project description

The project description is to be uploaded as an attachment in eSøknad as a single PDF-file.

2. Required attachments 2 – Other required attachments

The following attachments are required and is to be uploaded as a single PDF-file under «Other attachments»:

 • The applicant's CV, with a recommended length of 2 pages
 • The applicant's list of relevant publications spanning the last five years. [relevant publications by the research group may be included] Be sure to distinguish research papers from other kinds of publications

If the host- and applicant institution is not the same, the following attachment is required

 • A completed management commitment form signed by a leader at the institution with the appropriate authority, with the application. Applications that fall under this requirement and lacks this attachment or is attached a form which is not signed by a leader who lack the appropriate authority, are rejected.

If you apply for extra funds to cover running costs in fellowship position, you are required to:

Complete and attach the following form to your application: "Form – Application for extra funds to cover running costs in fellowship position". Be sure to clearly state- and justify the purpose- and need for these funds.

If you apply for mobility grant, you are required to attach:

 • An invitation from the collaborating partner institution research community must be attached to the application.

3. Optional attachments – Other attachments

The following optional attachments may be added to the joint PDF-file that is to be uploaded under «other attachments»:

 • Detailed plan of progress / activity plan
 • A budget which specifies activity- and investment costs in further detail
 • Letter of recommendation
 • Statement[s] from external source[s] of finance
 • Other relevant attachments

4. Required document forwarding

Candidates who gets employed in PhD fellowships financed by funds granted from The Central Norway RHA are required to forward a proof of admittance to a PhD program at one of the qualified host institutions within December 31 of the year the project starts. The proof of admittance, signed by the Student and Academic Section at your faculty or institute is to be sent to the secretariat of Samarbeidsorganet on E-mail to:

samarbeidsorganet@mh.ntnu.no

Postdoctoral research fellowship

Postdoctor fellowships are meant for researchers with doctor's degree who have an ambition for further academic development and qualification. All fellowships are granted the same lump sum, which equals to Forskningsrådets rates for financing PhD- and Post-doctor fellowships. The grant is to cover wages, social costs, indirect costs and costs of operation.

The Postdoctor-candidate must be registered as «Postdoctoral fellow (applicant)» in eSøknad. It is required that the applicant must have submitted 's PhD-thesis must have been submitted for evaluation within December 31 the year of application and must hold a doctor's degree within a relevant area of subject before employment.

It is only possible to apply for Postdoctor fellowships with known candidates. Individuals who have previously completed a tenure of office as Postdoctor-fellow at the given host institution, cannot apply. Note that the job title: Postdoctor, is not used in the health trusts. One may still be hired as a Postdoctor in a health trust with the use of another job title: Researcher, under the same terms and conditions that holds for those employed in Postdoctor-positions at universities and university colleges.

The hiring institution is responsible to follow all current laws, acts and regulations that governs the employment of candidates in fellowship positions granted of Samarbeidsorganet

Employment details

A Postdoctoral fellowship is granted for a period which equals minimum 2- and a maximum 3 full-time equivalents without duties. View the following regulations to learn more about the general terms regulating employment in fellowships: Forskrift om ansettelsesvilkår for stilling som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat § 1-2.(4). Applications for positions that go below the minimum- or that exceeds the maximum full-time equivalents allowed, will be rejected.

The main rule is that the candidate is hired in a full-time position, but one may also apply for a part-time position of minimum 50% provided that the research is combined with a clinical- or teaching position, which needs to be justified specifically in the application. Take note on that it is only possible to enter 50%- or 100% position in the budget in eSøknad. If you wish other percentages of employment, you will have to apply for this after having received a grant, by using the following form: "Søknad om endring av prosjekt".

Can required duties be included in the fellowship-positions?

It is not allowed to finance any forms of required duties with the use of funds that are granted from The Central Norway RHA. The host institution may choose to add duties to the fellowship-position by prolonging the fellowship-position with use of the institution's own funds.

Condition for being granted funds – hiring institution

A prerequisite for being granted a fellowship is that the Researcher fellow is hired at the host-institution, which needs to be a health trust-, or one of the following universities or university colleges within the health-region:

 • NTNU
 • Nord Universitet avd. Levanger or Namsos
 • Høgskolen i Molde
 • Høgskolen i Volda
 • The Health trust             

Extra funds to cover running costs in fellowship-position

You may apply for extra funds to cover running costs in your project. The maximum amount for each man-labour year is kr. 200 000. Total maximum amount is kr. 600 000. Applications that apply for amounts that exceed any of the maximum amounts will be rejected. If the evaluating committee consider that extra funds to cover running costs are not deemed necessary for the project's feasibility, the committee may choose to only grant an application for a fellowship-position and to reject a belonging application for extra funds to cover running costs.

Mobility grant

You may apply for a mobility grant as a supplement to all forms of research-fellowship applications. The stay abroad must be an integral part of the project, and a plan for the stay and for publications done in cooperation with the foreign institution[s] must be described in the project application.

You may apply for mobility grant for a period of 3-12 months. The grant is funded according to rates of the Research Council of Norway. A mobility grant is personal and cannot be transferred to others. 

Required attachments - Postdoctoral research fellowship

It is only possible to upload two attachments with the application in eSøknad, where one is the project description. All other attachments, required and optional, must be assembled into one single PDF-document and uploaded under "Other attachments" in eSøknad. The "Other attachment" must not exceed 35 pages and should only contain attachments relevant to the application. Attachments cannot be forwarded. Applications that lack one- or more obligatory attachments, are rejected.

1. Required attachments 1 – Project description

The project description is to be uploaded as an attachment in eSøknad as a single PDF-file.

2. Required attachments 2 – Other required attachments

The following attachments are required and is to be uploaded as a single PDF-file under «Other attachments»:

 • The applicant's CV, with a recommended length of 2 pages
 • The applicant's list of relevant publications spanning the last five years. [relevant publications by the research group may be included] Be sure to distinguish research papers from other kinds of publications
 • Main Supervisor's or professonally responsible's CV and list of relevant publications spanning the last five years

If the host- and applicant institution is not the same, the following attachment is required

 • completed management commitment form signed by a leader at the institution with the appropriate authority, with the application. Applications that fall under this requirement and lacks this attachment or is attached a form which is not signed by a leader who lack the appropriate authority, are rejected.

Dependent on the applicant's current Ph.D.-status, the following attachments are required:

 • Doctorate achieved at an institution in Norway, have received diploma. Required attachment:
  • Diploma [all pages]
 • Doctorate achieved abroad, have received diploma. Required attachments:
  • Diploma [all pages]
  • Certificate of accreditation of doctorate achieved abroad. [Apply for certificate of accreditation through NOKUT's webpages: Link to webpage]
 • Thesis has been defended and approved, have not received diploma. Required attachment:
  • Signed documentation from the Student and Academic Section at your faculty or institute, which confirms that your thesis is approved.
 • Thesis has been submitted. Required attachment:
  • Signed documentation from the Student and Academic Section at your faculty or institute, which confirms that your thesis has been submitted.
 • Thesis has not been submitted. Required attachment:
  • Signed statement from main supervisor which describes the candidate's progression, and which confirms that the thesis will be submitted within December 31 of the application year.

If you apply for extra funds to cover running costs in fellowship position, you are required to:

If you apply for mobility grant, you are required to attach:

 • An invitation from the collaborating partner institution research community must be attached to the application

3. Optional attachments – Other attachments

The following optional attachments may be added to the joint PDF-file that is to be uploaded under «other attachments»:

 • Detailed plan of progress / activity plan
 • A budget which specifies activity- and investment costs in further detail
 • Letter of recommendation
 • Statement[s] from external source[s] of finance
 • Other relevant attachments

4. Required document forwarding

Applicants who are granted funds and which had not submitted their thesis at time of application, must forward signed documentation from the Student and Academic Section at their faculty or institute within December 31, which confirms that they have submitted their thesis for evaluation, to the secretariat for Samarbeidsorganet on E-mail: samarbeidsorganet@mh.ntnu.no.

Candidates who gets employed in Postdoctoral fellowships financed by funds granted from The Central Norway RHA are required to forward a proof of having achieved a doctor's degree well within the date of planned project start, to the secretariat for Samarbeidsorganet on E-mail: samarbeidsorganet@mh.ntnu.no.

 • If the doctorate is achieved at an institution in Norway, forward:
  • Diploma [all pages]
 • If the doctorate is achieved abroad, forward:
  • Diploma [all pages]
  • Certificate of accreditation of doctorate achieved abroad. [Apply for certificate of accreditation through NOKUT's webpages: Link to webpage]

Researcher fellowship

The Researcher-candidate must be registered as «Researcher (applicant)» in the application in eSøknad.

Applicants must have both a doctorate and achieved a Post-doctor status within a relevant subject area. The applicant must have completed a 100% postdoctoral position that has lasted for a minimum of 2 years before the person in question is allowed to initiate working as Researcher. It is not possible to apply for a researcher fellowship with unknown candidate.

All fellowships are granted the same lump sum, which equals to Forskningsrådets rates for financing PhD- and Post-doctor fellowships. The grant is to cover wages, social costs, indirect costs and costs of operation.

The hiring institution is responsible to follow all current laws, acts and regulations that governs the employment of candidates in fellowship positions granted of Samarbeidsorganet

Employment details

A Research fellowship is granted for a maximum period which equals to 3 full-time equivalents without duties.

The main rule is that the candidate is hired in a full-time position, but one may also apply for a part-time position of minimum 50% provided that the research is combined with a clinical- or teaching position, which needs to be justified specifically in the application. Take note on that it is only possible to enter 50%- or 100% position in the budget in eSøknad. If you wish other percentages of employment, you will have to apply for this after having received a grant, by using the following form: "Søknad om endring av prosjekt".

Can required duties be included in the fellowship-positions?

It is not allowed to finance any forms of required duties with the use of funds that are granted from The Central Norway RHA. The host institution may choose to add duties to the fellowship-position by prolonging the fellowship-position with use of the institution's own funds.

Condition for being granted funds – hiring institution

A prerequisite for being granted a fellowship is that the Researcher fellow is hired at the host-institution, which needs to be a health trust-, or one of the following universities or university colleges within the health-region:

 • NTNU
 • Nord Universitet avd. Levanger or Namsos
 • Høgskolen i Molde
 • Høgskolen i Volda
 • The Health trust            

Extra funds to cover running costs in fellowship-position

You may apply for extra funds to cover running costs in your project. The maximum amount for each man-labor year is kr. 200 000. Total maximum amount is kr. 600 000. Applications that apply for amounts that exceed any of the maximum amounts will be rejected. If the evaluating committee consider that extra funds to cover running costs are not deemed necessary for the project's feasibility, the committee may choose to only grant an application for a fellowship-position and to reject a belonging application for extra funds to cover running costs.

Mobility grant

You may apply for a mobility grant as a supplement to all forms of research-fellowship applications. The stay abroad must be an integral part of the project, and a plan for the stay and for publications done in cooperation with the foreign institution[s] must be described in the project application. 

You may apply for mobility grant for a period of 3-12 months. The grant is funded according to rates of the Research Council of Norway. A mobility grant is personal and cannot be transferred to others.

Required attachments – Researcher fellowship

It is only possible to upload two attachments with the application in eSøknad, where one is the project description. All other attachments, required and optional, must be assembled into one single PDF-document and uploaded under "Other attachments" in eSøknad. The "Other attachment" must not exceed 35 pages and should only contain attachments relevant to the application. Attachments cannot be forwarded. Applications that lack one- or more obligatory attachments, are rejected.

1. Required attachments 1 – Project description

The project description is to be uploaded as an attachment in eSøknad as a single PDF-file.

2. Required attachments 2 – Other required attachments

The following attachments are required and is to be uploaded as a single PDF-file under «Other attachments»:

 • The applicant's CV, with a recommended length of 2 pages
 • The applicant's list of relevant publications spanning the last five years. [relevant publications by the research group may be included] Be sure to distinguish research papers from other kinds of publications

If the host- and applicant institution is not the same, the following attachment is required

A completed management commitment form signed by a leader at the institution with the appropriate authority, with the application. Applications that fall under this requirement and lacks this attachment or is attached a form which is not signed by a leader who lack the appropriate authority, are rejected.

Dependent on the applicant's current Post-doctor-status, the following attachments are required:

 • A minimum 2-year full-time postdoctoral position [or equivalent] is completed. Required attachment:
  • Confirmation from employer that the candidate has completed a full-time postdoctoral position of minimum 2-years duration
 • A minimum 2-year full-time postdoctoral position [or equivalent] will be completed within the deadline for project start September 01. Required attachment:
  • Confirmation from employer that the candidate will complete a full-time postdoctoral position of minimum 2-years duration within the deadline for project start September 01.

If you apply for extra funds to cover running costs in fellowship position, you are required to:

If you apply for mobility grant, you are required to attach:

 • An invitation from the collaborating partner institution research community must be attached to the application.

3. Optional attachments – Other attachments

The following optional attachments may be added to the joint PDF-file that is to be uploaded under «other attachments»:

 • Detailed plan of progress / activity plan
 • A budget which specifies activity- and investment costs in further detail
 • Letter of recommendation
 • Statement[s] from external source[s] of finance
 • Other relevant attachments

Innovation focused fellowships

The Central Norway RHA defines innovation as "development of new products, services or forms of organization, which contribute to a strengthened health services and added value through quality improvement, improved work processes and increased patient and employee safety.

You may apply for the following fellowships

 • Innovation focused PhD research fellowships, known candidate
 • Innovation focused PhD research fellowships, unknown candidate
 • Innovation focused Postdoctoral research fellowship
 • Innovation focused Researcher fellowship

All the above-mentioned fellowships fall under the same guidelines, requirements and regulations that holds for applications for corresponding «regular", non-innovation-focused fellowships described in this document.

When applying through eSøknad choose the appropriate innovation focused fellowship and register the "applicant" in line the application guidelines for the corresponding "regular" fellowships.

Conditions for applying

Innovation involves creating new solutions and advances that are useful and that meet one or several needs in the health services. The innovation aspect must be genuine, concrete and research based.

Examples of innovation include the development of products and processes, for example methods, materials and equipment for use in medical prevention, diagnosis, treatment and rehabilitation. Innovation may also involve the development of solutions that link technology and services or methods for productivity improvement and models for leadership and organization.

If you apply for an innovation focused fellowship, you are not entitled to apply for a "regular" fellowship with an identical project description at the same time.

Applications that fall within this category are evaluated by a separate academic committee and applicants may be called for an interview as part of the evaluation.

Required attachment for Innovation focused fellowships

Innovation focused fellowships must follow all requirements that follows the equivalent non-innovation focused fellowship-categories in this call for proposals: 

Applications for Innovation focused fellowships must in addition to this be attached a completed separate form:

Form - Application for innovation focused fellowships, which clearly describes the innovative aspect of the project. The form must not exceed 5 pages.

Mobility grant

You may apply for a mobility grant as part of- an application to any of the research fellowships or as a stand-alone-mobility application.

Conditions for being granted mobility funds

In order to receive a mobility grant, it is a prerequisite that the planned stay abroad is research-related and that there exists a plan for publications in cooperation with the foreign institution[s], which must be described in the project application. A health trust in the Mid-Norway-region must be listed as an affiliation on the publicized research paper[s].

You may apply for mobility grant for a period of 3-12 months. It is funded according to the Research Council of Norway's rates. A mobility grant is personal and cannot be transferred to others.

Application for mobility grant as part of fellowship-applications

You may apply for a mobility grant as part of- an application for PhD-, Post-doctor- and Researcher- fellowships. The stay abroad must be an integral part of the project and a plan for the stay must be provided.

Application for mobility grant as stand-alone application

You may apply for a stand-alone mobility grant if you are employed at a health trust-, university- or university college in the region in either a fellowship- or academic position.

When applying through eSøknad the grant recipient must register as «Project manager (applicant)».

Foreign-based candidates who are affiliated with Global health projects, may apply for a stand-alone mobility grant to stay in Norway. Note that this only applicable for projects that are affiliated with the joint effort on global health between the Faculty of Medicine and Health sciences, NTNU and St. Olavs Hospital, which cooperates with the following countries: Nepal, Malawi, Sierra Leone, Tanzania and South-Africa.

Applications for "stand-alone mobility grant" must not exceed 5 pages. Applications that exceed this limitation will be rejected.

Required attachment – Mobility grant

It is only possible to upload two attachments with the application in eSøknad, where one is the project description. All other attachments, required and optional, must be assembled into one single PDF-document and uploaded under "Other attachments" in eSøknad. The "Other attachment" should only contain attachments relevant to the application. Attachments cannot be forwarded. Applications that lack one- or more obligatory attachments, are rejected.

1. Required attachments 1 – Project description

The project description is to be uploaded as an attachment in eSøknad as a single PDF-file.

2. Required attachments 2 – Other required attachments

 • The following attachments are required and is to be uploaded as a single PDF-file under «Other attachments»:
 • The applicant's CV, with a recommended length of 2 pages
 • The applicant's list of relevant publications spanning the last five years. [relevant publications by the research group may be included] Be sure to distinguish research papers from other kinds of publications
 • An invitation from the collaborating partner institution research community
 • A project plan for the stay

Description of how the project is otherwise financed

If the host- and applicant institution is not the same, the following attachment is required

 • A completed management commitment form signed by a leader at the institution with the appropriate authority, with the application. Applications that fall under this requirement and lacks this attachment or is attached a form which is not signed by a leader who lack the appropriate authority, are rejected.

Project funds

Project funds are intended for research projects of higher scientific quality. They are also intended for developing new- and more robust research groups and in the longer term to enable the group to compete for larger external funds. The application must therefore include a research-group development plan and a plan which pinpoints research continuation during and after the project period.

The project manager must be registered as «Project manager (applicant)» in the application in eSøknad.

Project managers who have previously received funding for multi-year research projects or project funds from the Central Norway Regional Health Authority, where more than one year of the funding remains at the end of 2020, are not entitled not apply.

You may apply for kr. 500 000 – 1 000 000 per year for a period of 1-3 years. It is not possible to apply for additional operating costs within this application category.

What expenses can be covered with these funds?

The following expenses may be covered with project funds:

 • Use of equipment and services from regional and national research infrastructures
 • Equipment costs
 • Database solutions
 • Biobanks
 • Technical-Administrative personnel
 • Replacement for applicants in clinical positions who intend to carry out research work.

It is not allowed to use granted project funds to in any part finance fellowship- or academic positions such as:

 • PhD fellowship
 • Post-doctor fellowship
 • Researcher

Required attachments – Project funds

It is only possible to upload two attachments with the application in eSøknad, where one is the project description. All other attachments, required and optional, must be assembled into one single PDF-document and uploaded under "Other attachments" in eSøknad. The "Other attachment" must only contain attachments relevant to the application. Attachments cannot be forwarded. Applications that lack one- or more obligatory attachments, are rejected.

1. Required attachments 1 – Project description

The project description is to be uploaded as an attachment in eSøknad as a single PDF-file.

2. Required attachments 2 – Other required attachments

The following attachments are required and is to be uploaded as a single PDF-file under «Other attachments»:

 • The applicant's CV, with a recommended length of 2 pages
 • The applicant's list of relevant publications spanning the last five years. [relevant publications by the research group may be included] Be sure to distinguish research papers from other kinds of publications

If the host- and applicant institution is not the same, the following attachment is required

 • A completed management commitment form signed by a leader at the institution with the appropriate authority, with the application. Applications that fall under this requirement and lacks this attachment or is attached a form which is not signed by a leader who lack the appropriate authority, are rejected.

3. Optional attachments – Other attachments

The following optional attachments may be added to the joint PDF-file that is to be uploaded under «other attachments»:

 • Detailed plan of progress / activity plan
 • A budget which specifies activity- and investment costs in further detail
 • Letter of recommendation
 • Statement[s] from external source[s] of finance
 • Other relevant attachments

Utlysing av midler for å styrke kvalitet og relevans i praksis

Helse Midt-Norge RHF og Samarbeidsorganet lyste høsten 2019 ut inntil 5 millioner kroner til prosjekter som har som mål å styrke kvalitet og relevans i praksisstudier, slik at studentene ved helse- og sosialfagutdanningene i spesialisthelsetjenestene i Midt-Norge oppnår forventet læringsutbytte og forberedes til å møte dagens og framtidens behov i helsetjenesten.

Tildeling av midler ble vedtatt av Samarbeidsorganet i februar 2020.

Fullstendig utlysningstekst og retningslinjer for utlysningen fra 2019 kan du lese her


Utlysning Clinical Academic Groups (CAG)

Gjennom såkalte Clinical Academic Groups – CAG, ønsker Samarbeidsorganet å stimulere til faglig samhandling på tvers av sektorene, med mål om bedre helsetjenester i regionen.

Årets utlysning har søknadsfrist 3. september kl. 15.00.

Slik påvirkes forsknings- og innovasjonsprosjekter av koronasituasjonen

Har du et pågående forsknings- eller innovasjonsprosjekt som er finansiert av midler fra Samarbeidsorganet Helse Midt-Norge RHF og eller Felles Forskningsutvalg? 

Det pågående utbruddet av koronavirus vil gi ringvirkninger for forskningen ved helseforetak, universitet og høyskoler i regionen.

Samarbeidsorganet og Felles Forskningsutvalg har forståelse for at forskere og stipendiater kan bli satt i en vanskelig situasjon, og vi vil av den grunn forsøke å finne fleksible løsninger for dem det gjelder. Samarbeidsorganet og Felles Forskningsutvalg støtter oppunder myndighetenes strategi for å holde samfunnet i gang i så stor grad som mulig. Vi ønsker å vise fleksibilitet i denne situasjonen, samtidig som vi ønsker å bidra til økt forsknings- og innovasjonsinnsats. 

Endringer i prosjekter

Fremskynde aktivitet

Dersom det er mulig å øke innsatsen i prosjektet i inneværende år, oppfordrer vi dere til å fremskynde aktiviteter i prosjektet. Meld dette innsom en prosjektendring.

Forsinkelser

Prosjekter som på grunn av pandemien har forsinkelser vil kunne få innvilget utsettelse. Dersom dere ser at det vil bli forsinkelser i prosjektet, ber vi om at dere venter til mai/juni med å sende endringsmelding. På dette tidspunktet vil dere forhåpentligvis ha bedre oversikt over hvilke endringer som vil være nødvendige og hvordan en revidert prosjektplan kan settes opp.

Ikke gjennomførbart prosjekt

Dersom prosjektansvarlig ser at de ikke kan gjennomføre prosjektet som planlagt på grunn av konsekvenser av koronasituasjonen, gjelder klausul om force majeure. I en slik situasjon dekker Samarbeidsorganet og Felles Forskningsutvalg kun faktiske kostnader frem til 01.04.2020. Prosjektansvarlig må melde fra om dette til sekretariatet så fort de er klar over situasjonen.

Sette prosjekter på vent

Dersom prosjektansvarlig ønsker å sette prosjektet på vent, vil Samarbeidsorganet og Felles Forskningsutvalg godta dette både for løpende og nye prosjekter. Begrunnelsen for forsinkelsen må være relatert til koronasituasjonen. Prosjektoppstart må likevel skje senest 1. oktober 2020.

Endring av kostnader i prosjekter

Bevilgningsrammen for prosjektet vil ikke bli utvidet, selv om prosjektet får økte kostnader som følge av koronasituasjonen.

For spørsmål eller ytterligere informasjon, ta kontakt på samarbeidsorganet@mh.ntnu.no

Har du fått midler fra Samarbeidsorganet?

Samarbeidsorganet finansierer ca. 400 pågående prosjekter innen forskning og innovasjon i regionen og følger prosjektene gjennom årlig faglig rapportering og kontroll av adressering i vitenskapelige publikasjoner som genereres av midlene. På våre forskningssider finner du viktig informasjon om tildelte midler, blant annet om rapportering, publisering og søknad om endringer i prosjekter. Merk at det alltid skal sendes inn søknad om endring i prosjekter ved avvik fra opprinnelig prosjektplan.

Viktig informasjon for deg som har fått midler fra Samarbeidsorganet

Om Samarbeidsorganet

Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon er etablert etter instruks fra Helse- og Omsorgsdepartementet. I følge instruksen skal samarbeidet mellom Helse Midt-Norge RHF og universiteter og høgskoler i regionen ivareta:

 • saker innen helseforskning og innovasjon av gjensidig interesse
 • universitetenes og høgskolenes behov for undervisning, opplæring og veiledning av studenter
 • utdanning og forskning er i tråd med behovene i spesialisthelsetjenesten

Det regionale samarbeidsorganet har møter to ganger per år, der de drøfter overordnede strategiske saker som tas videre til de to underutvalgene: 

- Samarbeidsutvalg for utdanning
- Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon 

En viktig oppgave er utlysning og tildeling av midler til utdanning, forskning og innovasjon fra Helse Midt-Norge RHF til medisinske og helsefaglige prosjekter i regionen. Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon legger frem innstilling om tildeling av forskningsmidler for vedtak i det regionale Samarbeidsorganet i november hvert år. Totalt forvalter Samarbeidsorganet ca. 228 mill. kr i 2018. Omtrent 25 % av midlene går til strategiske tiltak og infrastruktur, mens resterende midler tildeles etter utlysning.

Den engelske betegnelsen på Samarbeidsorganet er "The Liaison Committee for education, research and innovation in Central Norway".

Årshjul for Samarbeidsorganet og samarbeidsutvalgene (pdf)

Årsrapport 2018 for Samarbeidsorganet og underutvalgene (pdf)

Årsrapport 2017 for Samarbeidsorganet og underutvalgene (pdf)

Mandater og rammeavtale

Medlemmer

Helse Midt-Norge RHF

 • Stig A. Slørdahl , administrerende direktør (leder i 2020)
 • Siv Mørkved, assisterende fagdirektør
 • Anne Katarina Cartfjord, HR-direktør

St. Olavs hospital HF

 • Grethe Aasved, administrerende direktør
 • Gunnar Morken, direktør for forskning, innovasjon og utdanning

Helse Møre og Romsdal HF

 • Torstein Hole, fagdirektør

Helse Nord-Trøndelag HF

 • Paul Georg Skogen, fagsjef

NTNU

 • Toril Nagelhus Hernes, prorektor for nyskaping
 • Björn Gustafsson, dekan Fakultet for Medisin og helsevitenskap
 • Marit Reitan, dekan Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
 • Magnus Steigedal, direktør NTNU Helse
 • Torbjørn Svendsen, direktør NTNU Digital

Høgskolen i Molde

 • Heidi Haavardsen, dekan

Regionalt brukerutvalg

 • Snorre Ness, leder Regionalt brukerutvalg

Observatører

 • Forskningsrådet:
 • Nord Universitet: Trine Karlsen, dekan
 • Sykehusapotekene i Midt-Norge HF: Elin Høien Bergene, FoU-sjef
 • KS: 

Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon

Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon behandler saker vedrørende forskning og innovasjon av felles interesse for Helse Midt-Norge og universitets- og høgskolesektoren. Utvalget administrerer utlysning av midler til medisinsk og helsefaglig forskning og kompetanseutvikling i regionen på vegne av Samarbeidsorganet. Utvalget forbereder utlysning av forskningsmidler og legger frem innstilling for vedtak i Samarbeidsorganet i november hvert år.

Medlemmer

Helse Midt-Norge RHF

 • Siv Mørkved, assisterende fagdirektør

St.Olavs hospital HF

 • Anne Hildur Henriksen, klinikksjef
 • Haakon Skogseth, fagsjef

Helse Møre og Romsdal HF

 • Berit Kvalsvik Teige, forskningssjef

Helse Nord-Trøndelag HF

 • Bodil Landstad, forskningssjef

NTNU

 • Toril A. Nagelhus Hernes, prorektor nyskapning (leder i 2020)
 • Pål Romundstad, prodekan forskning, Fakultet for medisin og helsevitenskap
 • Ute Gabriel, instituttleder Psykologisk institutt, SU-fakultetet
 • Magnus Steigedal, direktør NTNU Helse

Høgskolene i Molde og Volda

 • Stål Bjørkly, Høgskulen i Molde, leder PhD-utvalget

Regionalt brukerutvalg

 • Britt Elin Strand, medlem Regionalt brukerutvalg

Observatører

 • Lisbeth Uhrenfeldt, prodekan forskning, Nord universitet 
 • Elin Høien Bergene, FoU-sjef, Sykehusapotekene i Midt-Norge HF 

Samarbeidsutvalg for utdanning

Samarbeidsutvalg for utdanning sin fremste oppgave er å samarbeide om grunnutdanning, videre- og etterutdanning, og personal- og kompetanseutvikling.

Utvalget bidrar i de regionale og strategiske prosessene innen utdanning, og forbereder saker og understøtter arbeidet i det regionale samarbeidsorganet i henhold til mandat. Sentrale saker er vurdering av innhold, dimensjonering og endringer i utdanningene på grunnlag av behov i helse- og omsorgstjenesten i regionen. 

Medlemmer

Helse Midt-Norge RHF

 • Anne Katarina Cartfjord, HR-direktør

St. Olavs hospital HF

 • Lise Lundbom Støylen, klinikksjef
 • Grete Ottersen Samstad, helsefaglig sjef

Helse Møre og Romsdal HF

 • Marit Kjersem, rådgiver

Helse Nord-Trøndelag HF

 • Kari Hynne Skjærpe, HR-sjef

NTNU

 • Toril Forbord, prodekan for bachelorutdanningene, Fakultet for medisin og helsevitenskap (leder i 2020)
 • Jon Magnussen, prodekan for masterutdanningene, Fakultet for medisin og helsevitenskap

Nord Universitet

 • Ingjerd Gåre Kymre, prodekan utdanning

Høgskolen i Molde

 • Heidi Haavardsen, dekan

Regionalt brukerutvalg:

 • Bjørnar Lien, medlem Regionalt brukerutvalg

Observatører:

 • Johanne Skage, Studentrådet
 • KS

Fast møtende vara:

 • Knut Hunnes, instituttleder, Høgskulen i Volda

Referater

2020-04-20 Møtereferat Regionalt infrastrukturutvalg.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2020-04-20 Møtereferat Regionalt infrastrukturutvalg.pdf2020-04-20 Møtereferat Regionalt infrastrukturutvalg.pdfpdf180803
2020-01-13 Møtereferat Regionalt infrastrukturutvalg.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2020-01-13 Møtereferat Regionalt infrastrukturutvalg.pdf2020-01-13 Møtereferat Regionalt infrastrukturutvalg.pdfpdf192331
2019-11-06 Referat Samarbeidsorganet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2019-11-06 Referat Samarbeidsorganet.pdf2019-11-06 Referat Samarbeidsorganet.pdfpdf230398
2019-10-24 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2019-10-24 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdf2019-10-24 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdfpdf225437
2019-10-17 Referat Regionalt infrastrukturutvalg.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2019-10-17 Referat Regionalt infrastrukturutvalg.pdf2019-10-17 Referat Regionalt infrastrukturutvalg.pdfpdf166112
2019-09-06 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2019-09-06 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdf2019-09-06 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdfpdf244242
2019-09-05 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2019-09-05 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdf2019-09-05 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdfpdf225975
2019-06-07 Referat Samarbeidsorganet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2019-06-07 Referat Samarbeidsorganet.pdf2019-06-07 Referat Samarbeidsorganet.pdfpdf570432
2019-04-29 Referat Regionalt infrastrukturutvalg.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2019-04-29 Referat Regionalt infrastrukturutvalg.pdf2019-04-29 Referat Regionalt infrastrukturutvalg.pdfpdf530391
2019-04-24 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2019-04-24 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdf2019-04-24 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdfpdf259515
2019-04-04 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2019-04-04 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdf2019-04-04 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdfpdf568127
2019-02-28 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2019-02-28 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdf2019-02-28 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdfpdf251601
2019-02-13 Referat Samarbeidsorganet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2019-02-13 Referat Samarbeidsorganet.pdf2019-02-13 Referat Samarbeidsorganet.pdfpdf570639
2019-01-30 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2019-01-30 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdf2019-01-30 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdfpdf591234
2018-11-08 Referat Samarbeidsorganet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2018-11-08 Referat Samarbeidsorganet.pdf2018-11-08 Referat Samarbeidsorganet.pdfpdf645983
2018-10-24 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2018-10-24 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdf2018-10-24 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdfpdf593240
2018-10-11 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2018-10-11 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdf2018-10-11 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdfpdf582472
2018-09-06 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2018-09-06 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdf2018-09-06 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdfpdf673586
2018-08-30 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2018-08-30 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdf2018-08-30 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdfpdf596886
2018-04-18 Referat Regionalt samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon SUFI.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2018-04-18 Referat Regionalt samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon SUFI.pdf2018-04-18 Referat Regionalt samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon SUFI.pdfpdf616672
2018-04-16 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2018-04-16 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdf2018-04-16 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdfReferat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganetpdf436926
2018-03-12 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2018-03-12 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdf2018-03-12 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdfReferat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganetpdf348667
2018-03-01 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2018-03-01 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdf2018-03-01 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdfpdf668945
2018-02-23 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2018-02-23 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdf2018-02-23 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdfReferat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganetpdf384022
2018-02-12 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2018-02-12 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdf2018-02-12 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdfReferat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjonpdf423453
2018-01-29 Referat Samarbeidsorganet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2018-01-29 Referat Samarbeidsorganet.pdf2018-01-29 Referat Samarbeidsorganet.pdfReferat Samarbeidsorganetpdf443887
2018-01-10 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2018-01-10 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdf2018-01-10 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdfReferat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganetpdf366075
2017-12-04 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2017-12-04 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdf2017-12-04 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdfpdf359153
2017-11-29 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2017-11-29 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdf2017-11-29 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdfReferat Samarbeidsutvalg for utdanningpdf560291
2017-11-01 Referat Samarbeidsorganet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2017-11-01 Referat Samarbeidsorganet.pdf2017-11-01 Referat Samarbeidsorganet.pdfReferat Samarbeidsorganetpdf362203
2017-10-20 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2017-10-20 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdf2017-10-20 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdfpdf500259
2017-10-17 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2017-10-17 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdf2017-10-17 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdfReferat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjonpdf430175
2017-10-13 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2017-10-13 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdf2017-10-13 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdfpdf475846
2017-09-27 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2017-09-27 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdf2017-09-27 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdfpdf474229
2017-09-06 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2017-09-06 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdf2017-09-06 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdfpdf383064
2017-08-31 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2017-08-31 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdf2017-08-31 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdfpdf350757
2017-08-29 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2017-08-29 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdf2017-08-29 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdfpdf475982
2017-05-29 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2017-05-29 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdf2017-05-29 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdfpdf558585
2017-05-24 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2017-05-24 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdf2017-05-24 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdfpdf556937
2017-05-05 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2017-05-05 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdf2017-05-05 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdfpdf495077
2017-04-20 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2017-04-20 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdf2017-04-20 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdfpdf571535
2017-03-08 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2017-03-08 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdf2017-03-08 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdfpdf685686
2017-02-15 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2017-02-15 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdf2017-02-15 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdfpdf480238
2017-01-30 Referat Samarbeidsorganet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2017-01-30 Referat Samarbeidsorganet.pdf2017-01-30 Referat Samarbeidsorganet.pdfpdf390881


Kontakt

Sekretariatet for Samarbeidsorganet: samarbeidsorganet@mh.ntnu.no

Trine Holter, rådgiver (koordinator)

Tlf. 402 45 245, trine.holter@ntnu.no

Øystein Indergård, seniorkonsulent

Tlf. 73413275, oystein.indergard@ntnu.no

Johanne Woll, prosjektøkonom 

Tlf. 920 93 197, johanne.woll@ntnu.no

Torill Sjølie Røkke, prosjektøkonom (permisjon til november 2021)

Mai Hege Stokke, rådgiver (permisjon til februar 2021)

Nytt fra Samarbeidsorganet

Fant du det du lette etter?