Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon

Det regionale samarbeidsorganet er et rådgivende organ for saker innen utdanning, forskning og innovasjon, og er et samarbeid mellom Helse Midt-Norge RHF og universiteter og høgskoler i regionen.

​Samarbeidsorganet drøfter saker av felles strategisk interesse for å løfte og styrke forskning, utdanning og innovasjon i regionen. Helsetjenesten er i stadig endring, og det er et mål at både utdannings- og forskningssektoren skal gjøre tjenesten rustet til å ta de utfordringene som kommer. Et viktig tiltak i denne sammenheng er utlysning og tildeling av midler bevilget av Helse Midt-Norge til forskning, innovasjon og utdanning i regionen.

Samarbeidsorganet består av et overordnet organ med to underutvalg; Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon, og Samarbeidsutvalg for utdanning.

Utlysning av midler

Utlysning av midler for å styrke kvalitet og relevans i praksis

Helse Midt-Norge RHF og Samarbeidsorganet lyste høsten 2017 ut 5 millioner til prosjekter som har som mål å styrke kvalitet og relevans i praksisstudier for studenter i spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge. Prosjektene skal innebære samarbeid mellom helseforetak og universitet/høgskole. Søknadsfristen var 5. januar.

Søknadene har vært vurdert av en bredt sammensatt regional komité, etter følgende vurderingskriterier:

 • Faglig begrunnelse for prosjektet
 • Grad av nyskaping
 • Prosjektets gjennomførbarhet
 • Søkermiljøets kvalitet og gjennomføringsevne
 • Relevans for utdannings- og praksisfeltet
 • Relevans for helseforetaket og tjenesten
 • Relevans for utlysningsteksten

Det kom inn totalt 8 søknader, hvorav 4 prosjekter fikk tildelt midler. Prosjektene starter opp høsten 2018 og har varighet 1-3 år.

Disse prosjektene er tildelt midler for å styrke kvalitet og relevans i praksisstudier

Utlysningstekst (pdf)

Alle søkere vil automatisk få tilsendt skriftlig vurdering av sin søknad, og trenger ikke etterspørre dette. Ny utlysning blir etter planen publisert i november 2018.

Utlysning av regionale forskningsmidler

Helse Midt-Norge RHF lyser hvert år ut midler til forskning gjennom Samarbeidsorganet. For 2018 ble følgende kategorier lyst ut: ph.d., postdoktor, forsker, og prosjektmidler (0,5 - 1 mill kr/år i 1-3 år). Inntil seks av de vitenskapelige stillingene er øremerket forskningsbaserte innovasjonsprosjekter. I tillegg var det mulig å søke om utenlandsstipend (3-12 mnd), enten integrert i stillingene eller separat.

Søknadsfristen var 13. juni 2017, og vedtak om tildeling ble fattet av Samarbeidsorganet 1. november.
Samarbeidsorganets tildeling for vitenskapelige stillnger følger satser for rundsum fra Norges Forskningsråd. Disse satsene har ble noe justert høsten 2017, og tildelingene er derfor justert noe som følge av dette - se oppdatert liste over tildelinger:
Tildeling av forskningsmidler for 2018 fra Samarbeidsorganet - oppdatert

Informasjon om utlysningen

Samtlige søkere har fått tilsendt skriftlig tilbakemelding på søknaden.

Søknadsfrist for kommende utlysning av regionale forskningsmidler gjennom Samarbeidsorganet og Felles Forskningsutvalg er 13. juni 2018 kl. 16:00. Utlysningen publiseres i begynnelsen av mai her på nettsidene.


Spørsmål om utlysningene kan rettes til sekretariatet for Samarbeidsorganet, samarbeidsorganet@mh.ntnu.no

Har du fått midler fra Samarbeidsorganet?

Samarbeidsorganet finansierer ca. 400 pågående prosjekter innen forskning og innovasjon i regionen og følger prosjektene gjennom årlig faglig rapportering og kontroll av adressering i vitenskapelige publikasjoner som genereres av midlene. På våre forskningssider finner du viktig informasjon om tildelte midler, blant annet om rapportering, publisering og søknad om endringer i prosjekter. Merk at det alltid skal sendes inn søknad om endring i prosjekter ved avvik fra opprinnelig prosjektplan.

Viktig informasjon for deg som har fått midler fra Samarbeidsorganet

Om samarbeidsorganet

Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon er etablert etter instruks fra Helse- og Omsorgsdepartementet. I følge instruksen skal samarbeidet mellom Helse Midt-Norge RHF og universiteter og høgskoler i regionen ivareta:

 • saker innen helseforskning og innovasjon av gjensidig interesse
 • universitetenes og høgskolenes behov for undervisning, opplæring og veiledning av studenter
 • utdanning og forskning er i tråd med behovene i spesialisthelsetjenesten

Det regionale samarbeidsorganet har møter to ganger per år, der de drøfter overordnede strategiske saker som tas videre til de to underutvalgene: 

- Samarbeidsutvalg for utdanning
- Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon 

En viktig oppgave er utlysning og tildeling av midler til utdanning, forskning og innovasjon fra Helse Midt-Norge RHF til medisinske og helsefaglige prosjekter i regionen. Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon legger frem innstilling om tildeling av forskningsmidler for vedtak i det regionale Samarbeidsorganet i november hvert år. Totalt forvalter Samarbeidsorganet ca. 214 mill. kr i 2017. Omtrent 25 % av midlene går til strategiske tiltak og infrastruktur, mens resterende midler tildeles etter utlysning.

Den engelske betegnelsen på Samarbeidsorganet er "The Liaison Committee for education, research and innovation in Central Norway".

Strategier og satsingsområder

Mandat for det regionale samarbeidsorganet og de underliggende samarbeidsutvalgene er under utarbeidelse, og legges frem for vedtak i styret i Helse Midt-Norge RHF høsten 2017.

Innkallinger og referater

Sakspapirer til møtene i regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon finnes på Helse Midt-Norge sine sider (tilgjengelig også for eksterne).

Medlemmer

Helse Midt-Norge RHF

 • Stig A. Slørdahl , administrerende direktør (leder 2017)
 • Henrik A. Sandbu, fagdirektør
 • Anne Katarina Cartfjord, HR-direktør

St. Olavs Hospital HF

 • Nils Kvernmo, administrerende direktør
 • Petter Aadahl, forskningsdirektør

Helse Møre og Romsdal HF

 • Jo-Åsmund Lund, fagdirektør

Helse Nord-Trøndelag HF

 • Paul Georg Skogen, fagsjef

NTNU

 • Toril Nagelhus Hernes, prorektor for nyskaping
 • Anne Borg, prorektor utdanning
 • Björn Gustafsson, dekan Fakultet for Medisin og helsevitenskap
 • Marit Reitan, dekan Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
 • Magnus Steigedal, direktør NTNU Helse
 • Torbjørn Svendsen, leder NTNU Digital

Høgskolen i Molde:

 • Heidi Haavardsen, dekan

Regionalt brukerutvalg:

 • Snorre Ness, leder

Observatører:

 • Forskningsrådet: Hilde Jerkø, avdelingsdirektør
 • Nord Universitet: Trine Karlsen, dekan
 • Sykehusapotekene i Midt-Norge HF: Ingvild Klevan, forskningssjef
 • KS: Ole Gunnar Kjøsnes

Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon

Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon behandler saker vedrørende forskning og innovasjon av felles interesse for Helse Midt-Norge og universitets- og høgskolesektoren. Utvalget administrerer utlysning av midler til medisinsk og helsefaglig forskning og kompetanseutvikling i regionen på vegne av Samarbeidsorganet. Utvalget forbereder utlysning av forskningsmidler og legger frem innstilling for vedtak i Samarbeidsorganet i november hvert år.

Medlemmer

Helse Midt-Norge RHF

 • Henrik A.Sandbu, fagdirektør (leder 2017)

St.Olavs Hospital HF

 • Rune Wiseth, klinikksjef
 • Siv Mørkved, forskningssjef

Helse Møre og Romsdal HF

 • Berit Kvalsvik Teige, forskningssjef

Helse Nord-Trøndelag HF

 • Bodil Landstad, forskningssjef

NTNU

 • Toril A. Nagelhus Hernes, prorektor nyskapning
 • Pål Romundstad, prodekan forskning, Fakultet for medisin og helsevitenskap
 • Ute Gabriel, instituttleder Psykologisk institutt, SU-fakultetet
 • Magnus Steigedal, direktør NTNU Helse

Høgskulen i Volda

 • Tor- Johan Ekeland, leder Phd-utvalget

Regionalt brukerutvalg

 • Regionalt brukerutvalg, Arne Lyngstad, brukerutvalgsmedlem

Observatører

 • Nord Universitet, Trine Karlsen, dekan 
 • Sykehusapotekene Midt-Norge HF, Ingvild Klevan, forskningssjef

Samarbeidsutvalg for utdanning

Samarbeidsutvalg for utdanning sin fremste oppgave er å samarbeide om grunnutdanning, videre- og etterutdanning, og personal- og kompetanseutvikling.

Utvalget bidrar i de regionale og strategiske prosessene innen utdanning, og forbereder saker og understøtter arbeidet i det regionale samarbeidsorganet i henhold til mandat. Sentrale saker er vurdering av innhold, dimensjonering og endringer i utdanningene på grunnlag av behov i helse- og omsorgstjenesten i regionen. 

Medlemmer

Helse Midt-Norge RHF

 • Anne Katarina Cartfjord, HR-direktør (leder 2017)

St. Olavs Hospital HF

 • Lise Lundbom Støylen, klinikksjef
 • Grete Ottersen Samstad, helsefaglig sjef

Helse Møre og Romsdal HF

 • Ragnhild Remøy, HR direktør

Helse Nord-Trøndelag HF

 • Aud-Mai Sandberg, HR sjef

NTNU

 • Anne Borg, prorektor utdanning
 • Toril Forbord, prodekan for bachelorutdanningene, Fakultet for medisin og helsevitenskap
 • Jon Magnussen, prodekan for masterutdanningene, Fakultet for medisin og helsevitenskap

Nord Universitet

 • Tove Sagnes, prodekan utdanning

Høgskolen i Molde

 • Heidi Haavardsen, dekan

Regionalt brukerutvalg:

 • Johan Solheim, brukerutvalgsmedlem

Studentrådet:

 • Andrea Gravdal Rummø (observatør)

Referater

2017-09-06 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2017-09-06 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdf2017-09-06 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdf
2017-12-04 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2017-12-04 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdf2017-12-04 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdf
2017-10-20 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2017-10-20 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdf2017-10-20 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdf
2017-10-13 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2017-10-13 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdf2017-10-13 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdf
2017-09-27 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2017-09-27 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdf2017-09-27 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdf
2017-08-31 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2017-08-31 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdf2017-08-31 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdf
2017-08-29 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2017-08-29 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdf2017-08-29 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdf
2017-05-29 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2017-05-29 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdf2017-05-29 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdf
2017-05-24 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2017-05-24 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdf2017-05-24 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdf
2017-05-05 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2017-05-05 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdf2017-05-05 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdf
2017-04-21 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2017-04-21 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdf2017-04-21 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdf
2017-04-20 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2017-04-20 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdf2017-04-20 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdf
2017-03-17 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2017-03-17 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdf2017-03-17 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdf
2017-03-08 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2017-03-08 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdf2017-03-08 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdf
2017-02-15 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2017-02-15 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdf2017-02-15 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdf
2017-02-08 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2017-02-08 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdf2017-02-08 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdf
2017-01-30 Referat Samarbeidsorganet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2017-01-30 Referat Samarbeidsorganet.pdf2017-01-30 Referat Samarbeidsorganet.pdf


Kontakt

Sekretariatet for Samarbeidsorganet: samarbeidsorganet@mh.ntnu.no

Maria Henningsen

Seniorkonsulent Maria Henningsen 

Seniorkonsulent
Tlf. 47618629

 

Mai Hege Stokke

Seniorkonsulent Mai Hege Stokke 

Seniorkonsulent
Tlf. 936 33 380
(Permisjon - juni 2018)

Vikar: Inger Ådnøy Ellingsen, inger.ellingsen@ntnu.no

Nytt fra Samarbeidsorganet

 • 03.11.2017
  Ny utlysning av praksismidler fra Samarbeidsorganet

  Praksisundervisning av god kvalitet er viktig for å utdanne gode helse- og sosialfaglige medarbeidere som er godt rustet til arbeidshverdagen etter endt utdanning. Nå lyser Samarbeidsorganet i Helse Midt-Norge på nytt ut midler for å styrke...

 • 01.11.2017
  Tildeling av regionale forskningsmidler for 2018

  Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon vedtok. 1.november tildeling av regionale forskningsmidler for 2018. Her finner du oversikt over hvilke prosjekter som har fått tildeling.

 • 26.10.2017
  God helse og livskvalitet for alle uansett alder

  FNS bærekraftsmål (2015-2030) er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene. Hvordan målene skal oppnås er store spørsmål som ikke uten videre lar seg besvare – men da Helse Midt-Norge, NT...

 • 29.05.2017
  Tildeling av midler for å styrke praksisstudier

  Helse Midt-Norge RHF lyste ut 5 millioner til prosjekter som har som mål å styrke kvalitet og relevans i praksisstudier for studenter i spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge. Tildelingen er nå klar.

 • 04.05.2017
  Forskningsmidler 2018 lyses ut

  Går du med et spennende medisinsk eller helsefaglig forskningsprosjekt i magen, men mangler finansiering? Årets utlysning av regionale forskningsmidler fra Helse Midt-Norge for 2018 er publisert.

 • 28.03.2017
  Forskningsmidler utlyses i mai

  Årets utlysning av forskningsmidler vil publiseres 2.mai på nettsidene til Helse midt-Norge RHF. Helse Midt-Norge RHF lyser hvert år ut om lag 60 millioner til forskningsprosjekter innen medisin og helse i Midt-Norge. Søknadsfrist er 13.juni. 

 • 08.02.2017
  Lyser ut midler til praksisstudier

  Helse Midt-Norge RHF lyser ut fem millioner kroner til prosjekter som har som mål å styrke kvalitet og relevans i praksisstudier for studenter i spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge.

 • 30.01.2017
  To samarbeidsorgan blir ett

  Helse Midt-Norge RHF endrer organiseringen av samarbeidsorganene med universitet og høgskolesektoren. To samarbeidsorgan blir ett, og får navnet Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.