Samarbeidsorganet

Det regionale samarbeidsorganet er et rådgivende organ for saker innen utdanning, forskning og innovasjon, og er et samarbeid mellom Helse Midt-Norge RHF og universiteter og høgskoler i regionen.

​Samarbeidsorganet drøfter saker av felles strategisk interesse for å løfte og styrke forskning, utdanning og innovasjon i regionen. Helsetjenesten er i stadig endring, og det er et mål at både utdannings- og forskningssektoren skal gjøre tjenesten rustet til å ta de utfordringene som kommer. Et viktig tiltak i denne sammenheng er utlysning og tildeling av midler bevilget av Helse Midt-Norge til forskning, innovasjon og utdanning i regionen.

Samarbeidsorganet består av et overordnet organ med to underutvalg; Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon, og Samarbeidsutvalg for utdanning.

Utlysning av midler


Ut
lysning av regionale forskningsmidler fra Helse Midt-Norge RHF

Samarbeidsorganet vil i løpet av 2020 lyse ut regionale forskningsmidler fra Helse Midt-Norge RHF til medisinske og helsefaglige prosjekter for oppstart i 2021. 

Utlysningsteksten vil bli publisert i april, med søknadsfrist 1. juni 2020.

Spørsmål om utlysningen kan rettes til sekretariatet for Samarbeidsorganet, samarbeidsorganet@mh.ntnu.no

NB! Utsatt søknadsfrist - utlysning regionale forskningsmidler fra Helse Midt-Norge RHF - Samarbeidsorganet og Felles forskingsutval

Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forsking og innovasjon (Samarbeidsorganet) vil i løpet av 2020 lyse ut regionale forskingsmidler frå Helse Midt-Noreg RHF til medisinske og helsefaglige prosjekt for oppstart i 2021. 

Utlysningsteksten vil bli publisert i april. Søknadsfristen blir forskyve på grunn av coronapandemien. Ny søknadsfrist er 15. juni 2020. Det same gjeld for søknad til Felles forskingsutval.

Utlysing av midler for å styrke kvalitet og relevans i praksis

Helse Midt-Norge RHF og Samarbeidsorganet lyste høsten 2019 ut inntil 5 millioner kroner til prosjekter som har som mål å styrke kvalitet og relevans i praksisstudier, slik at studentene ved helse- og sosialfagutdanningene i spesialisthelsetjenestene i Midt-Norge oppnår forventet læringsutbytte og forberedes til å møte dagens og framtidens behov i helsetjenesten.

Tildeling av midler ble vedtatt av Samarbeidsorganet i februar 2020.

Fullstendig utlysningstekst og retningslinjer for utlysningen fra 2019 kan du lese her


Utlysning Clinical Academic Groups (CAG)

Gjennom såkalte Clinical Academic Groups – CAG, ønsker Samarbeidsorganet å stimulere til faglig samhandling på tvers av sektorene, med mål om bedre helsetjenester i regionen.

Det ble gjennomført en utlysning med søknadsfrist 2. september 2019. Utlysningen og retningslinjer ligger fortsatt tilgjengelig på nettsiden. Tildeling ble vedtatt av Samarbeidsorganet i november 2019.

Har du fått midler fra Samarbeidsorganet?

Samarbeidsorganet finansierer ca. 400 pågående prosjekter innen forskning og innovasjon i regionen og følger prosjektene gjennom årlig faglig rapportering og kontroll av adressering i vitenskapelige publikasjoner som genereres av midlene. På våre forskningssider finner du viktig informasjon om tildelte midler, blant annet om rapportering, publisering og søknad om endringer i prosjekter. Merk at det alltid skal sendes inn søknad om endring i prosjekter ved avvik fra opprinnelig prosjektplan.

Viktig informasjon for deg som har fått midler fra Samarbeidsorganet

Om Samarbeidsorganet

Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon er etablert etter instruks fra Helse- og Omsorgsdepartementet. I følge instruksen skal samarbeidet mellom Helse Midt-Norge RHF og universiteter og høgskoler i regionen ivareta:

 • saker innen helseforskning og innovasjon av gjensidig interesse
 • universitetenes og høgskolenes behov for undervisning, opplæring og veiledning av studenter
 • utdanning og forskning er i tråd med behovene i spesialisthelsetjenesten

Det regionale samarbeidsorganet har møter to ganger per år, der de drøfter overordnede strategiske saker som tas videre til de to underutvalgene: 

- Samarbeidsutvalg for utdanning
- Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon 

En viktig oppgave er utlysning og tildeling av midler til utdanning, forskning og innovasjon fra Helse Midt-Norge RHF til medisinske og helsefaglige prosjekter i regionen. Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon legger frem innstilling om tildeling av forskningsmidler for vedtak i det regionale Samarbeidsorganet i november hvert år. Totalt forvalter Samarbeidsorganet ca. 228 mill. kr i 2018. Omtrent 25 % av midlene går til strategiske tiltak og infrastruktur, mens resterende midler tildeles etter utlysning.

Den engelske betegnelsen på Samarbeidsorganet er "The Liaison Committee for education, research and innovation in Central Norway".

Årshjul for Samarbeidsorganet og samarbeidsutvalgene (pdf)

Årsrapport 2018 for Samarbeidsorganet og underutvalgene (pdf)

Årsrapport 2017 for Samarbeidsorganet og underutvalgene (pdf)

Mandater og rammeavtale

Medlemmer

Helse Midt-Norge RHF

 • Stig A. Slørdahl , administrerende direktør (leder i 2020)
 • Siv Mørkved, assisterende fagdirektør
 • Anne Katarina Cartfjord, HR-direktør

St. Olavs hospital HF

 • Grethe Aasved, administrerende direktør
 • Gunnar Morken, direktør for forskning, innovasjon og utdanning

Helse Møre og Romsdal HF

 • Torstein Hole, fagdirektør

Helse Nord-Trøndelag HF

 • Paul Georg Skogen, fagsjef

NTNU

 • Toril Nagelhus Hernes, prorektor for nyskaping
 • Björn Gustafsson, dekan Fakultet for Medisin og helsevitenskap
 • Marit Reitan, dekan Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
 • Magnus Steigedal, direktør NTNU Helse
 • Torbjørn Svendsen, direktør NTNU Digital

Høgskolen i Molde

 • Heidi Haavardsen, dekan

Regionalt brukerutvalg

 • Snorre Ness, leder Regionalt brukerutvalg

Observatører

 • Forskningsrådet:
 • Nord Universitet: Trine Karlsen, dekan
 • Sykehusapotekene i Midt-Norge HF: Elin Høien Bergene, FoU-sjef
 • KS: 

Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon

Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon behandler saker vedrørende forskning og innovasjon av felles interesse for Helse Midt-Norge og universitets- og høgskolesektoren. Utvalget administrerer utlysning av midler til medisinsk og helsefaglig forskning og kompetanseutvikling i regionen på vegne av Samarbeidsorganet. Utvalget forbereder utlysning av forskningsmidler og legger frem innstilling for vedtak i Samarbeidsorganet i november hvert år.

Medlemmer

Helse Midt-Norge RHF

 • Siv Mørkved, assisterende fagdirektør

St.Olavs hospital HF

 • Anne Hildur Henriksen, klinikksjef
 • Haakon Skogseth, fagsjef

Helse Møre og Romsdal HF

 • Berit Kvalsvik Teige, forskningssjef

Helse Nord-Trøndelag HF

 • Bodil Landstad, forskningssjef

NTNU

 • Toril A. Nagelhus Hernes, prorektor nyskapning (leder i 2020)
 • Pål Romundstad, prodekan forskning, Fakultet for medisin og helsevitenskap
 • Ute Gabriel, instituttleder Psykologisk institutt, SU-fakultetet
 • Magnus Steigedal, direktør NTNU Helse

Høgskolene i Molde og Volda

 • Stål Bjørkly, Høgskulen i Molde, leder PhD-utvalget

Regionalt brukerutvalg

 • Britt Elin Strand, medlem Regionalt brukerutvalg

Observatører

 • Lisbeth Uhrenfeldt, prodekan forskning, Nord universitet 
 • Elin Høien Bergene, FoU-sjef, Sykehusapotekene i Midt-Norge HF 

Samarbeidsutvalg for utdanning

Samarbeidsutvalg for utdanning sin fremste oppgave er å samarbeide om grunnutdanning, videre- og etterutdanning, og personal- og kompetanseutvikling.

Utvalget bidrar i de regionale og strategiske prosessene innen utdanning, og forbereder saker og understøtter arbeidet i det regionale samarbeidsorganet i henhold til mandat. Sentrale saker er vurdering av innhold, dimensjonering og endringer i utdanningene på grunnlag av behov i helse- og omsorgstjenesten i regionen. 

Medlemmer

Helse Midt-Norge RHF

 • Anne Katarina Cartfjord, HR-direktør

St. Olavs hospital HF

 • Lise Lundbom Støylen, klinikksjef
 • Grete Ottersen Samstad, helsefaglig sjef

Helse Møre og Romsdal HF

 • Marit Kjersem, rådgiver

Helse Nord-Trøndelag HF

 • Kari Hynne Skjærpe, HR-sjef

NTNU

 • Toril Forbord, prodekan for bachelorutdanningene, Fakultet for medisin og helsevitenskap (leder i 2020)
 • Jon Magnussen, prodekan for masterutdanningene, Fakultet for medisin og helsevitenskap

Nord Universitet

 • Ingjerd Gåre Kymre, prodekan utdanning

Høgskolen i Molde

 • Heidi Haavardsen, dekan

Regionalt brukerutvalg:

 • Bjørnar Lien, medlem Regionalt brukerutvalg

Observatører:

 • Johanne Skage, Studentrådet
 • KS

Fast møtende vara:

 • Knut Hunnes, instituttleder, Høgskulen i Volda

Referater

2019-11-06 Referat Samarbeidsorganet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2019-11-06 Referat Samarbeidsorganet.pdf2019-11-06 Referat Samarbeidsorganet.pdfpdf230398
2019-10-24 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2019-10-24 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdf2019-10-24 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdfpdf225437
2019-10-17 Referat Regionalt infrastrukturutvalg.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2019-10-17 Referat Regionalt infrastrukturutvalg.pdf2019-10-17 Referat Regionalt infrastrukturutvalg.pdfpdf166112
2019-09-06 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2019-09-06 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdf2019-09-06 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdfpdf244242
2019-09-05 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2019-09-05 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdf2019-09-05 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdfpdf225975
2019-06-07 Referat Samarbeidsorganet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2019-06-07 Referat Samarbeidsorganet.pdf2019-06-07 Referat Samarbeidsorganet.pdfpdf570432
2019-04-29 Referat Regionalt infrastrukturutvalg.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2019-04-29 Referat Regionalt infrastrukturutvalg.pdf2019-04-29 Referat Regionalt infrastrukturutvalg.pdfpdf530391
2019-04-24 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2019-04-24 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdf2019-04-24 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdfpdf259515
2019-04-04 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2019-04-04 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdf2019-04-04 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdfpdf568127
2019-02-28 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2019-02-28 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdf2019-02-28 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdfpdf251601
2019-02-13 Referat Samarbeidsorganet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2019-02-13 Referat Samarbeidsorganet.pdf2019-02-13 Referat Samarbeidsorganet.pdfpdf570639
2019-01-30 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2019-01-30 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdf2019-01-30 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdfpdf591234
2018-11-08 Referat Samarbeidsorganet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2018-11-08 Referat Samarbeidsorganet.pdf2018-11-08 Referat Samarbeidsorganet.pdfpdf645983
2018-10-24 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2018-10-24 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdf2018-10-24 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdfpdf593240
2018-10-11 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2018-10-11 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdf2018-10-11 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdfpdf582472
2018-09-06 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2018-09-06 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdf2018-09-06 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdfpdf673586
2018-08-30 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2018-08-30 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdf2018-08-30 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdfpdf596886
2018-04-18 Referat Regionalt samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon SUFI.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2018-04-18 Referat Regionalt samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon SUFI.pdf2018-04-18 Referat Regionalt samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon SUFI.pdfpdf616672
2018-04-16 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2018-04-16 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdf2018-04-16 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdfReferat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganetpdf436926
2018-03-12 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2018-03-12 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdf2018-03-12 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdfReferat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganetpdf348667
2018-03-01 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2018-03-01 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdf2018-03-01 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdfpdf668945
2018-02-23 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2018-02-23 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdf2018-02-23 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdfReferat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganetpdf384022
2018-02-12 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2018-02-12 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdf2018-02-12 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdfReferat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjonpdf423453
2018-01-29 Referat Samarbeidsorganet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2018-01-29 Referat Samarbeidsorganet.pdf2018-01-29 Referat Samarbeidsorganet.pdfReferat Samarbeidsorganetpdf443887
2018-01-10 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2018-01-10 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdf2018-01-10 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdfReferat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganetpdf366075
2017-12-04 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2017-12-04 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdf2017-12-04 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdfpdf359153
2017-11-29 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2017-11-29 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdf2017-11-29 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdfReferat Samarbeidsutvalg for utdanningpdf560291
2017-11-01 Referat Samarbeidsorganet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2017-11-01 Referat Samarbeidsorganet.pdf2017-11-01 Referat Samarbeidsorganet.pdfReferat Samarbeidsorganetpdf362203
2017-10-20 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2017-10-20 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdf2017-10-20 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdfpdf500259
2017-10-17 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2017-10-17 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdf2017-10-17 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdfReferat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjonpdf430175
2017-10-13 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2017-10-13 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdf2017-10-13 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdfpdf475846
2017-09-27 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2017-09-27 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdf2017-09-27 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdfpdf474229
2017-09-06 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2017-09-06 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdf2017-09-06 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdfpdf383064
2017-08-31 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2017-08-31 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdf2017-08-31 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdfpdf350757
2017-08-29 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2017-08-29 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdf2017-08-29 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdfpdf475982
2017-05-29 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2017-05-29 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdf2017-05-29 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdfpdf558585
2017-05-24 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2017-05-24 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdf2017-05-24 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdfpdf556937
2017-05-05 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2017-05-05 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdf2017-05-05 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdfpdf495077
2017-04-20 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2017-04-20 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdf2017-04-20 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdfpdf571535
2017-03-08 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2017-03-08 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdf2017-03-08 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdfpdf685686
2017-02-15 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2017-02-15 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdf2017-02-15 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdfpdf480238
2017-01-30 Referat Samarbeidsorganet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2017-01-30 Referat Samarbeidsorganet.pdf2017-01-30 Referat Samarbeidsorganet.pdfpdf390881


Kontakt

Sekretariatet for Samarbeidsorganet: samarbeidsorganet@mh.ntnu.no

Trine Holter

(bilde) 

rådgiver (koordinator)

Tlf. 402 45 245            

trine.holter@ntnu.no

Mai Hege Stokke                 

Seniorkonsulent Mai Hege Stokke 

rådgiver 

Tlf. 936 33 380 

mai.h.stokke@ntnu.no

Nytt fra Samarbeidsorganet

Fant du det du lette etter?