Samarbeidsorganet

Det regionale samarbeidsorganet er et rådgivende organ for saker innen utdanning, forskning og innovasjon, og er et samarbeid mellom Helse Midt-Norge RHF og universiteter og høgskoler i regionen.

​Samarbeidsorganet drøfter saker av felles strategisk interesse for å løfte og styrke forskning, utdanning og innovasjon i regionen. Helsetjenesten er i stadig endring, og det er et mål at både utdannings- og forskningssektoren skal gjøre tjenesten rustet til å ta de utfordringene som kommer. Et viktig tiltak i denne sammenheng er utlysning og tildeling av midler bevilget av Helse Midt-Norge til forskning, innovasjon og utdanning i regionen.

Samarbeidsorganet består av et overordnet organ med to underutvalg; Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon, og Samarbeidsutvalg for utdanning.

Utlysning av midler

Utlysing av midler for å styrke kvalitet og relevans i praksis 2020

Helse Midt-Norge RHF og Samarbeidsorganet lyste høsten 2019 ut inntil 5 millioner kroner til prosjekter som har som mål å styrke kvalitet og relevans i praksisstudier, slik at studentene ved helse- og sosialfagutdanningene i spesialisthelsetjenestene i Midt-Norge oppnår forventet læringsutbytte og forberedes til å møte dagens og framtidens behov i helsetjenesten.

Det kan søkes om inntil 1 million kroner per prosjekt. Prosjektperioden er for 1-3 år med oppstart i 2020. Søknadsfrist var mandag 2. desember 2019 og det er ikke lenger mulig å sende søknader. Tildeling av midler vedtas av Samarbeidsorganet i februar 2020.

Fullstendig utlysningstekst og retningslinjer for utlysningen kan du lese her

Spørsmål om utlysningen kan rettes til sekretariatet for Samarbeidsorganet, samarbeidsorganet@mh.ntnu.no


Utlysning av regionale forskningsmidler fra Helse Midt-Norge RHF

Samarbeidsorganet lyste i 2019 ut regionale forskningsmidler fra Helse Midt-Norge RHF til medisinske og helsefaglige prosjekter for oppstart i 2020. Tildeling vedtas av Samarbeidsorganet i november 2019.

Søknadsfristen er nå ute og søknadsportalen er stengt.
Årets utlysningstekst og retningslinjer ligger fortsatt tilgjengelig på nettsiden.

Utlysning Clinical Academic Group (CAG)

Gjennom såkalte Clinical Academic Groups – CAG, ønsker Samarbeidsorganet å stimulere til faglig samhandling på tvers av sektorene, med mål om bedre helsetjenester i regionen.

Søknadsfristen var 2. september 2019, og det er ikke lenger mulig å sende inn søknader. Utlysningen og retningslinjer ligger fortsatt tilgjengelig på nettsiden. Tildeling vedtas av Samarbeidsorganet i november 2019.

Har du fått midler fra Samarbeidsorganet?

Samarbeidsorganet finansierer ca. 400 pågående prosjekter innen forskning og innovasjon i regionen og følger prosjektene gjennom årlig faglig rapportering og kontroll av adressering i vitenskapelige publikasjoner som genereres av midlene. På våre forskningssider finner du viktig informasjon om tildelte midler, blant annet om rapportering, publisering og søknad om endringer i prosjekter. Merk at det alltid skal sendes inn søknad om endring i prosjekter ved avvik fra opprinnelig prosjektplan.

Viktig informasjon for deg som har fått midler fra Samarbeidsorganet

Om Samarbeidsorganet

Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon er etablert etter instruks fra Helse- og Omsorgsdepartementet. I følge instruksen skal samarbeidet mellom Helse Midt-Norge RHF og universiteter og høgskoler i regionen ivareta:

 • saker innen helseforskning og innovasjon av gjensidig interesse
 • universitetenes og høgskolenes behov for undervisning, opplæring og veiledning av studenter
 • utdanning og forskning er i tråd med behovene i spesialisthelsetjenesten

Det regionale samarbeidsorganet har møter to ganger per år, der de drøfter overordnede strategiske saker som tas videre til de to underutvalgene: 

- Samarbeidsutvalg for utdanning
- Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon 

En viktig oppgave er utlysning og tildeling av midler til utdanning, forskning og innovasjon fra Helse Midt-Norge RHF til medisinske og helsefaglige prosjekter i regionen. Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon legger frem innstilling om tildeling av forskningsmidler for vedtak i det regionale Samarbeidsorganet i november hvert år. Totalt forvalter Samarbeidsorganet ca. 228 mill. kr i 2018. Omtrent 25 % av midlene går til strategiske tiltak og infrastruktur, mens resterende midler tildeles etter utlysning.

Den engelske betegnelsen på Samarbeidsorganet er "The Liaison Committee for education, research and innovation in Central Norway".

Årshjul for Samarbeidsorganet og samarbeidsutvalgene (pdf)

Årsrapport 2018 for Samarbeidsorganet og underutvalgene (pdf)

Årsrapport 2017 for Samarbeidsorganet og underutvalgene (pdf)

Mandater og rammeavtale

Medlemmer

Helse Midt-Norge RHF

 • Stig A. Slørdahl , administrerende direktør
 • Siv Mørkved, assisterende fagdirektør
 • Anne Katarina Cartfjord, HR-direktør

St. Olavs hospital HF

 • Grethe Aasved, administrerende direktør
 • Gunnar Morken, direktør for forskning, innovasjon og utdanning

Helse Møre og Romsdal HF

 • Torstein Hole, fagdirektør

Helse Nord-Trøndelag HF

 • Paul Georg Skogen, fagsjef

NTNU

 • Toril Nagelhus Hernes, prorektor for nyskaping (leder 2019)
 • Björn Gustafsson, dekan Fakultet for Medisin og helsevitenskap
 • Marit Reitan, dekan Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
 • Magnus Steigedal, direktør NTNU Helse
 • Torbjørn Svendsen, direktør NTNU Digital

Høgskolen i Molde

 • Heidi Haavardsen, dekan

Regionalt brukerutvalg

 • Snorre Ness, leder

Observatører

 • Forskningsrådet: Hilde Jerkø, avdelingsdirektør
 • Nord Universitet: Trine Karlsen, dekan
 • Sykehusapotekene i Midt-Norge HF: Elin Høien Bergene, FoU-sjef
 • KS: Ole Gunnar Kjøsnes, leder Sør-Trøndelag

Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon

Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon behandler saker vedrørende forskning og innovasjon av felles interesse for Helse Midt-Norge og universitets- og høgskolesektoren. Utvalget administrerer utlysning av midler til medisinsk og helsefaglig forskning og kompetanseutvikling i regionen på vegne av Samarbeidsorganet. Utvalget forbereder utlysning av forskningsmidler og legger frem innstilling for vedtak i Samarbeidsorganet i november hvert år.

Medlemmer

Helse Midt-Norge RHF

 • Siv Mørkved, assisterende fagdirektør (leder 2019)

St.Olavs hospital HF

 • Anne Hildur Henriksen, klinikksjef
 • Haakon Skogseth, fagsjef

Helse Møre og Romsdal HF

 • Berit Kvalsvik Teige, forskningssjef

Helse Nord-Trøndelag HF

 • Bodil Landstad, forskningssjef

NTNU

 • Toril A. Nagelhus Hernes, prorektor nyskapning
 • Pål Romundstad, prodekan forskning, Fakultet for medisin og helsevitenskap
 • Ute Gabriel, instituttleder Psykologisk institutt, SU-fakultetet
 • Magnus Steigedal, direktør NTNU Helse

Høgskolene i Molde og Volda

 • Stål Bjørkly, Høgskulen i Molde, leder PhD-utvalget

Regionalt brukerutvalg

 • Mona Sundnes, medlem Regionalt brukerutvalg

Observatører

 • Ottar Bjerkeset, prodekan forskning, Nord universitet 
 • Elin Høien Bergene, FoU-sjef, Sykehusapotekene i Midt-Norge HF 

Samarbeidsutvalg for utdanning

Samarbeidsutvalg for utdanning sin fremste oppgave er å samarbeide om grunnutdanning, videre- og etterutdanning, og personal- og kompetanseutvikling.

Utvalget bidrar i de regionale og strategiske prosessene innen utdanning, og forbereder saker og understøtter arbeidet i det regionale samarbeidsorganet i henhold til mandat. Sentrale saker er vurdering av innhold, dimensjonering og endringer i utdanningene på grunnlag av behov i helse- og omsorgstjenesten i regionen. 

Medlemmer

Helse Midt-Norge RHF

 • Anne Katarina Cartfjord, HR-direktør (leder 2019)

St. Olavs hospital HF

 • Lise Lundbom Støylen, klinikksjef
 • Grete Ottersen Samstad, helsefaglig sjef

Helse Møre og Romsdal HF

 • Marit Kjersem, rådgiver

Helse Nord-Trøndelag HF

 • Kari Hynne Skjærpe, HR-sjef

NTNU

 • Toril Forbord, prodekan for bachelorutdanningene, Fakultet for medisin og helsevitenskap
 • Jon Magnussen, prodekan for masterutdanningene, Fakultet for medisin og helsevitenskap

Nord Universitet

 • Ingjerd Gåre Kymre, prodekan utdanning

Høgskolen i Molde

 • Heidi Haavardsen, dekan

Regionalt brukerutvalg:

 • Hanne-Lillian Søvik, brukerutvalgsmedlem

Observatør:

 • Johanne Skage, Studentrådet

Fast møtende vara:

 • Knut Hunnes, instituttleder, Høgskulen i Volda

Referater

Referat Samarbeidsutvalg for utdanning 9. oktober 2019.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/Referat Samarbeidsutvalg for utdanning 9. oktober 2019.pdfReferat Samarbeidsutvalg for utdanning 9. oktober 2019.pdf
Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon 6. september 2019.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon 6. september 2019.pdfReferat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon 6. september 2019.pdf
Referat SUU 5. september 2019.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/Referat SUU 5. september 2019.pdfReferat SUU 5. september 2019.pdf
Referat SUFI 24. april 2019.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/Referat SUFI 24. april 2019.pdfReferat SUFI 24. april 2019.pdf
Referat Regionalt infrastrukturutvalg 29. april 2019.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/Referat Regionalt infrastrukturutvalg 29. april 2019.pdfReferat Regionalt infrastrukturutvalg 29. april 2019.pdf
Referat Regionalt infrastrukturutvalg 17. oktober 2019.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/Referat Regionalt infrastrukturutvalg 17. oktober 2019.pdfReferat Regionalt infrastrukturutvalg 17. oktober 2019.pdf
2019-11-06 Referat Samarbeidsorganet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2019-11-06 Referat Samarbeidsorganet.pdf2019-11-06 Referat Samarbeidsorganet.pdf
2019-06-07 Referat Samarbeidsorganet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2019-06-07 Referat Samarbeidsorganet.pdf2019-06-07 Referat Samarbeidsorganet.pdf
2019-04-04 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2019-04-04 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdf2019-04-04 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdf
2019-02-28 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2019-02-28 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdf2019-02-28 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdf
2019-02-13 Referat Samarbeidsorganet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2019-02-13 Referat Samarbeidsorganet.pdf2019-02-13 Referat Samarbeidsorganet.pdf
2019-01-30 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2019-01-30 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdf2019-01-30 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdf
2018-11-08 Referat Samarbeidsorganet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2018-11-08 Referat Samarbeidsorganet.pdf2018-11-08 Referat Samarbeidsorganet.pdf
2018-10-24 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2018-10-24 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdf2018-10-24 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdf
2018-10-11 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2018-10-11 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdf2018-10-11 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdf
2018-09-06 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2018-09-06 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdf2018-09-06 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdf
2018-08-30 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2018-08-30 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdf2018-08-30 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdf
2018-04-18 Referat Regionalt samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon SUFI.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2018-04-18 Referat Regionalt samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon SUFI.pdf2018-04-18 Referat Regionalt samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon SUFI.pdf
2018-04-16 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2018-04-16 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdf2018-04-16 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdfReferat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet
2018-03-12 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2018-03-12 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdf2018-03-12 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdfReferat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet
2018-03-01 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2018-03-01 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdf2018-03-01 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdf
2018-02-23 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2018-02-23 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdf2018-02-23 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdfReferat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet
2018-02-12 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2018-02-12 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdf2018-02-12 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdfReferat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon
2018-01-29 Referat Samarbeidsorganet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2018-01-29 Referat Samarbeidsorganet.pdf2018-01-29 Referat Samarbeidsorganet.pdfReferat Samarbeidsorganet
2018-01-10 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2018-01-10 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdf2018-01-10 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdfReferat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet
2017-12-04 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2017-12-04 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdf2017-12-04 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdf
2017-11-29 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2017-11-29 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdf2017-11-29 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdfReferat Samarbeidsutvalg for utdanning
2017-11-01 Referat Samarbeidsorganet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2017-11-01 Referat Samarbeidsorganet.pdf2017-11-01 Referat Samarbeidsorganet.pdfReferat Samarbeidsorganet
2017-10-20 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2017-10-20 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdf2017-10-20 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdf
2017-10-17 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2017-10-17 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdf2017-10-17 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdfReferat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon
2017-10-13 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2017-10-13 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdf2017-10-13 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdf
2017-09-27 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2017-09-27 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdf2017-09-27 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdf
2017-09-06 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2017-09-06 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdf2017-09-06 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdf
2017-08-31 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2017-08-31 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdf2017-08-31 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdf
2017-08-29 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2017-08-29 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdf2017-08-29 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdf
2017-05-29 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2017-05-29 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdf2017-05-29 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdf
2017-05-24 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2017-05-24 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdf2017-05-24 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdf
2017-05-05 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2017-05-05 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdf2017-05-05 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdf
2017-04-20 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2017-04-20 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdf2017-04-20 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdf
2017-03-08 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2017-03-08 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdf2017-03-08 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdf
2017-02-15 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2017-02-15 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdf2017-02-15 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdf
2017-01-30 Referat Samarbeidsorganet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2017-01-30 Referat Samarbeidsorganet.pdf2017-01-30 Referat Samarbeidsorganet.pdf


Kontakt

Sekretariatet for Samarbeidsorganet: samarbeidsorganet@mh.ntnu.no

Trine Holter

(bilde) 

Rådgiver (koordinator)

Tlf. 402 45 245            

trine.holter@ntnu.no

Mai Hege Stokke                  

Seniorkonsulent Mai Hege Stokke 

Rådgiver 

Tlf. 936 33 380 

mai.h.stokke@ntnu.no

Nytt fra Samarbeidsorganet

Fant du det du lette etter?