Samarbeidsorganet

Det regionale samarbeidsorganet er et rådgivende organ for saker innen utdanning, forskning og innovasjon, og er et samarbeid mellom Helse Midt-Norge RHF og universiteter og høgskoler i regionen.

​Samarbeidsorganet drøfter saker av felles strategisk interesse for å løfte og styrke forskning, utdanning og innovasjon i regionen. Helsetjenesten er i stadig endring, og det er et mål at både utdannings- og forskningssektoren skal gjøre tjenesten rustet til å ta de utfordringene som kommer. Et viktig tiltak i denne sammenheng er utlysning og tildeling av midler bevilget av Helse Midt-Norge til forskning, innovasjon og utdanning i regionen.

Samarbeidsorganet består av et overordnet organ med to underutvalg; Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon, og Samarbeidsutvalg for utdanning.

Utlysning av midler

Utlysning av regionale forskningsmidler

Helse Midt-Norge RHF lyser hvert år ut regionale midler til forskning gjennom Samarbeidsorganet. 
Årets utlysning åpner 30. april og har søknadsfrist 13. juni kl. 16:00.

Spørsmål om utlysningene kan rettes til sekretariatet for Samarbeidsorganet, samarbeidsorganet@mh.ntnu.no

Utlysning av midler for å styrke kvalitet og relevans i praksis

Helse Midt-Norge RHF og Samarbeidsorganet lyste høsten 2017 ut 5 millioner til prosjekter som har som mål å styrke kvalitet og relevans i praksisstudier for studenter i spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge. Prosjektene skal innebære samarbeid mellom helseforetak og universitet/høgskole. Søknadsfristen var 5. januar, og vedtak om tildeling ble fattet 29. januar.

Det kom inn totalt 8 søknader, hvorav 4 prosjekter fikk tildelt midler. Prosjektene starter opp høsten 2018 og har varighet 1-3 år.

Disse prosjektene er tildelt midler for å styrke kvalitet og relevans i praksisstudier

Utlysningstekst (pdf)

Ny utlysning av midler for å styrke kvalitet og relevans i praksisstudier blir etter planen publisert i november 2018.

Har du fått midler fra Samarbeidsorganet?

Samarbeidsorganet finansierer ca. 400 pågående prosjekter innen forskning og innovasjon i regionen og følger prosjektene gjennom årlig faglig rapportering og kontroll av adressering i vitenskapelige publikasjoner som genereres av midlene. På våre forskningssider finner du viktig informasjon om tildelte midler, blant annet om rapportering, publisering og søknad om endringer i prosjekter. Merk at det alltid skal sendes inn søknad om endring i prosjekter ved avvik fra opprinnelig prosjektplan.

Viktig informasjon for deg som har fått midler fra Samarbeidsorganet

Om Samarbeidsorganet

Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon er etablert etter instruks fra Helse- og Omsorgsdepartementet. I følge instruksen skal samarbeidet mellom Helse Midt-Norge RHF og universiteter og høgskoler i regionen ivareta:

 • saker innen helseforskning og innovasjon av gjensidig interesse
 • universitetenes og høgskolenes behov for undervisning, opplæring og veiledning av studenter
 • utdanning og forskning er i tråd med behovene i spesialisthelsetjenesten

Det regionale samarbeidsorganet har møter to ganger per år, der de drøfter overordnede strategiske saker som tas videre til de to underutvalgene: 

- Samarbeidsutvalg for utdanning
- Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon 

En viktig oppgave er utlysning og tildeling av midler til utdanning, forskning og innovasjon fra Helse Midt-Norge RHF til medisinske og helsefaglige prosjekter i regionen. Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon legger frem innstilling om tildeling av forskningsmidler for vedtak i det regionale Samarbeidsorganet i november hvert år. Totalt forvalter Samarbeidsorganet ca. 228 mill. kr i 2018. Omtrent 25 % av midlene går til strategiske tiltak og infrastruktur, mens resterende midler tildeles etter utlysning.

Den engelske betegnelsen på Samarbeidsorganet er "The Liaison Committee for education, research and innovation in Central Norway".


Årshjul for Samarbeidsorganet og samarbeidsutvalgene

Mandater og rammeavtale

Medlemmer

Helse Midt-Norge RHF

 • Stig A. Slørdahl , administrerende direktør (leder 2018)
 • Henrik A. Sandbu, fagdirektør
 • Anne Katarina Cartfjord, HR-direktør

St. Olavs Hospital HF

 • Rune Wiseth, konst. adm. direktør
 • NN, forskningsdirektør

Helse Møre og Romsdal HF

 • Jo-Åsmund Lund, fagdirektør

Helse Nord-Trøndelag HF

 • Paul Georg Skogen, fagsjef

NTNU

 • Toril Nagelhus Hernes, prorektor for nyskaping
 • Anne Borg, prorektor utdanning
 • Björn Gustafsson, dekan Fakultet for Medisin og helsevitenskap
 • Marit Reitan, dekan Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
 • Magnus Steigedal, direktør NTNU Helse
 • Torbjørn Svendsen, leder NTNU Digital

Høgskolen i Molde

 • Heidi Haavardsen, dekan

Regionalt brukerutvalg

 • Snorre Ness, leder

Observatører

 • Forskningsrådet: Hilde Jerkø, avdelingsdirektør
 • Nord Universitet: Trine Karlsen, dekan
 • Sykehusapotekene i Midt-Norge HF: Martin Grotnes, konst. fagdirektør
 • KS: Ole Gunnar Kjøsnes, leder Sør-Trøndelag

Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon

Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon behandler saker vedrørende forskning og innovasjon av felles interesse for Helse Midt-Norge og universitets- og høgskolesektoren. Utvalget administrerer utlysning av midler til medisinsk og helsefaglig forskning og kompetanseutvikling i regionen på vegne av Samarbeidsorganet. Utvalget forbereder utlysning av forskningsmidler og legger frem innstilling for vedtak i Samarbeidsorganet i november hvert år.

Medlemmer

Helse Midt-Norge RHF

 • Henrik A.Sandbu, fagdirektør (leder 2018)

St.Olavs Hospital HF

 • Anne Hildur Henriksen, klinikksjef
 • Siv Mørkved, forskningssjef

Helse Møre og Romsdal HF

 • Berit Kvalsvik Teige, forskningssjef

Helse Nord-Trøndelag HF

 • Bodil Landstad, forskningssjef

NTNU

 • Toril A. Nagelhus Hernes, prorektor nyskapning
 • Pål Romundstad, prodekan forskning, Fakultet for medisin og helsevitenskap
 • Ute Gabriel, instituttleder Psykologisk institutt, SU-fakultetet
 • Magnus Steigedal, direktør NTNU Helse

Høgskulen i Volda

 • Tor- Johan Ekeland, leder Phd-utvalget

Regionalt brukerutvalg

 • Arne Lyngstad, medlem Regionalt brukerutvalg

Observatører

 • Ottar Bjerkeset, prodekan forskning Nord Universitet 
 • Janne K. Sund, Sykehusapotekene Midt-Norge HF (vara)

Samarbeidsutvalg for utdanning

Samarbeidsutvalg for utdanning sin fremste oppgave er å samarbeide om grunnutdanning, videre- og etterutdanning, og personal- og kompetanseutvikling.

Utvalget bidrar i de regionale og strategiske prosessene innen utdanning, og forbereder saker og understøtter arbeidet i det regionale samarbeidsorganet i henhold til mandat. Sentrale saker er vurdering av innhold, dimensjonering og endringer i utdanningene på grunnlag av behov i helse- og omsorgstjenesten i regionen. 

Medlemmer

Helse Midt-Norge RHF

 • Anne Katarina Cartfjord, HR-direktør (leder 2018)

St. Olavs Hospital HF

 • Lise Lundbom Støylen, klinikksjef
 • Grete Ottersen Samstad, helsefaglig sjef

Helse Møre og Romsdal HF

 • Marit Kjersem, rådgiver (vara)

Helse Nord-Trøndelag HF

 • Aud-Mai Sandberg, rådgiver

NTNU

 • Anne Borg, prorektor utdanning
 • Toril Forbord, prodekan for bachelorutdanningene, Fakultet for medisin og helsevitenskap
 • Jon Magnussen, prodekan for masterutdanningene, Fakultet for medisin og helsevitenskap

Nord Universitet

 • NN, prodekan utdanning

Høgskolen i Molde

 • Heidi Haavardsen, dekan

Regionalt brukerutvalg:

 • Johan Solheim, brukerutvalgsmedlem

Studentrådet:

 • Andrea Gravdal Rummø (observatør)

Referater

2018-09-06 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2018-09-06 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdf2018-09-06 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdf
2018-04-18 Referat Regionalt samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon SUFI.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2018-04-18 Referat Regionalt samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon SUFI.pdf2018-04-18 Referat Regionalt samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon SUFI.pdf
2018-04-16 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2018-04-16 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdf2018-04-16 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdfReferat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet
2018-03-12 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2018-03-12 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdf2018-03-12 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdfReferat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet
2018-03-01 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2018-03-01 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdf2018-03-01 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdf
2018-02-23 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2018-02-23 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdf2018-02-23 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdfReferat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet
2018-02-12 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2018-02-12 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdf2018-02-12 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdfReferat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon
2018-01-29 Referat Samarbeidsorganet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2018-01-29 Referat Samarbeidsorganet.pdf2018-01-29 Referat Samarbeidsorganet.pdfReferat Samarbeidsorganet
2018-01-10 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2018-01-10 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdf2018-01-10 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdfReferat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet
2017-12-04 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2017-12-04 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdf2017-12-04 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdf
2017-11-29 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2017-11-29 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdf2017-11-29 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdfReferat Samarbeidsutvalg for utdanning
2017-11-01 Referat Samarbeidsorganet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2017-11-01 Referat Samarbeidsorganet.pdf2017-11-01 Referat Samarbeidsorganet.pdfReferat Samarbeidsorganet
2017-10-20 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2017-10-20 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdf2017-10-20 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdf
2017-10-17 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2017-10-17 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdf2017-10-17 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdfReferat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon
2017-10-13 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2017-10-13 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdf2017-10-13 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdf
2017-09-27 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2017-09-27 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdf2017-09-27 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdf
2017-09-06 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2017-09-06 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdf2017-09-06 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdf
2017-08-31 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2017-08-31 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdf2017-08-31 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdf
2017-08-29 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2017-08-29 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdf2017-08-29 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdf
2017-05-29 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2017-05-29 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdf2017-05-29 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdf
2017-05-24 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2017-05-24 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdf2017-05-24 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdf
2017-05-05 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2017-05-05 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdf2017-05-05 Referat Arbeidsutvalget Samarbeidsorganet.pdf
2017-04-20 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2017-04-20 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdf2017-04-20 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdf
2017-03-08 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2017-03-08 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdf2017-03-08 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdf
2017-02-15 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2017-02-15 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdf2017-02-15 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdf
2017-01-30 Referat Samarbeidsorganet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2017-01-30 Referat Samarbeidsorganet.pdf2017-01-30 Referat Samarbeidsorganet.pdf


Kontakt

Sekretariatet for Samarbeidsorganet: samarbeidsorganet@mh.ntnu.no

Maria Henningsen

Seniorkonsulent Maria Henningsen 

Rådgiver (permisjon)

Vikar: Natalia Olsen

Tlf. 482 26 419              

natalia.olsen@ntnu.no

Mai Hege Stokke

Seniorkonsulent Mai Hege Stokke 

Rådgiver 

Tlf. 936 33 380 

mai.h.stokke@ntnu.no

Nytt fra Samarbeidsorganet

 • 18.09.2018
  Vil gi pasientene intravenøs antibiotikabehandling hjemme

  At pasienter som har behov for langvarig intravenøs antibiotikabehandling får administrert denne hjemme, vil blant annet bidra til økt livskvalitet, sier Ann Iren Kjønnøy.

 • 31.08.2018
  Ny app styrer medisinen til kreftpasienter

  Nina Kongshaugs app Hild skal sørge for at kreftpasienter får riktig dose medisin til rett tid – og registrere og rapportere eventuelle potensielt alvorlige bivirkninger.

 • 29.06.2018
  Utlysning av innovasjonsmidler for 2018

  Det er nå mulig å søke midler til innovasjon fra Helse Midt-Norge. Øvre grense for tildeling er 750 000 kroner, med et krav om 25 prosent egeninnsats.

 • 08.06.2018
  Mest forskningsmidler til kreftforskning

  Kreftforskning er det området hvor helseforetakene bruker mest forskningsmidler. Nevrologi følger på plassen etter. Brukermedvirkningen i forskning er nesten tredoblet i løpet av de siste tre årene.

 • 08.06.2018
  Koppler skal redusere komplikasjoner etter kreftoperasjon

  Forskningsrapporten 2017: Frustrasjonen over alvorlige komplikasjoner etter kreftoperasjon satte de to kirurgene på ideen om en bedre løsning. Resultatet: Den sammenleggbare stiftemaskinen koppler.

 • 08.06.2018
  Nærmer seg svar på Sepsis-gåten

  Forskningsrapporten 2017: Ved hjelp av kunstig intelligens og innsamlet genmateriale fra nær 3000 trøndere, er leger ved St. Olavs hospital HF i ferd med å løse gåten bak en av sykdommene som tar flest liv ved norske sykehus.

 • 08.06.2018
  Trøndersk urin ble internasjonal døråpner

  Forskningsrapporten 2017: I to gigantiske fryserom på Levanger oppbevares dyrebare dråper med trøndersk urin. De kan nemlig bidra til å forutsi om du står i fare for å utvikle alvorlig nyresvikt.

 • 25.04.2018
  Lyser ut forskningsmidler innen medisin og helse

  30. april lyser Helse Midt-Norge RHF ut regionale forskningsmidler for 2019. Søknadsfrist er 13. juni.

 • 06.04.2018
  Tildeling av midler for å styrke kvalitet og relevans i praksisstudier

  Helse Midt-Norge RHF lyste i desember 2017 ut 5 millioner kroner til prosjekter med mål å styrke kvalitet og relevans i praksisstudier for helse- og sosialfaglige studenter med praksis i spesialisthelsetjenesten. Søknadsfrist var 5. januar...

 • 26.02.2018
  Blimedno -en folkehelsekonferanse for og med barn og unge

  Blimedno er en folkehelsekonferanse for og med barn og unge. Er du nysgjerrig på hva barn og unge mener om hvordan vi kan skape et samfunn som gir god helse for dem?

 • 23.11.2017
  120 millioner til klinisk behandlingsforskning i sykehusene

  De regionale helseforetakene har tildelt til sammen 120 millioner kroner til syv ulike prosjekter gjennom Program for klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK).

 • 14.11.2017
  Resultater fra medisinske kvalitetsregistre

  Denne uken ble resultatene fra de medisinske registrene publisert noe som gir pasienter, pårørende og allmennheten informasjon om kvalitet og ulikheter i behandlingen ved sykehusene i Norge. Kunnskapen fra registrene gir også grunnlag for å...

 • 03.11.2017
  Ny utlysning av praksismidler fra Samarbeidsorganet

  Praksisundervisning av god kvalitet er viktig for å utdanne gode helse- og sosialfaglige medarbeidere som er godt rustet til arbeidshverdagen etter endt utdanning. Nå lyser Samarbeidsorganet i Helse Midt-Norge på nytt ut midler for å styrke...

 • 01.11.2017
  Tildeling av regionale forskningsmidler for 2018

  Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon vedtok. 1.november tildeling av regionale forskningsmidler for 2018. Her finner du oversikt over hvilke prosjekter som har fått tildeling.

 • 26.10.2017
  God helse og livskvalitet for alle uansett alder

  FNS bærekraftsmål (2015-2030) er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene. Hvordan målene skal oppnås er store spørsmål som ikke uten videre lar seg besvare – men da Helse Midt-Norge, NT...

 • 09.10.2017
  Regional brukerkonferanse 2017

  Regionalt brukerutvalg arrangerer sin årlige konferanse om brukermedvirkning i helse- og velferdstjenestene den 13.-14. november 2017 på Scandic Hell Hotell, Værnes, Stjørdal.

 • 01.09.2017
  HUNT 4 er i gang!

  Nå inviteres alle nordtrøndere over 13 år til å delta på HUNT4, helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag. Det er fjerde gang at denne viktige og unike undersøkelsen arrangeres.

 • 05.07.2017
  Utlysning av midler til forskning på Helseplattformen

  NTNU Helse lyser ut midler til tverrfaglig forskning på tema relevant for Helseplattformen.

 • 15.06.2017
  Forskning og innovasjon styrker kvalitet på pasientbehandlingen

  På oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet har de fire regionale helseforetakene utarbeidet en rapport om forskning og innovasjon i sykehusene i 2016. Rapporten «Forskning og innovasjon til pasientens beste» presenterer 18 pasientnære for...

 • 15.06.2017
  Oppstart av nye ehelseprosjekter

  Styringsgruppe eHelse hadde 31. mai porteføljerapport  Q1 og oppstart av nye prosjekter til behandling. Porteføljerapporten viser god kontroll på prosjektgjennomføringen, men at det fortsatt er behov for å holde oversikt over ressurssituasjonen.

 • 29.05.2017
  Tildeling av midler for å styrke praksisstudier

  Helse Midt-Norge RHF lyste ut 5 millioner til prosjekter som har som mål å styrke kvalitet og relevans i praksisstudier for studenter i spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge. Tildelingen er nå klar.

 • 04.05.2017
  Forskningsmidler 2018 lyses ut

  Går du med et spennende medisinsk eller helsefaglig forskningsprosjekt i magen, men mangler finansiering? Årets utlysning av regionale forskningsmidler fra Helse Midt-Norge for 2018 er publisert.

 • 21.04.2017
  Regional forskningskonferanse 2017

  Årets regionale forskningskonferanse arrangeres den 6. og 7.  juni. I år er det St. Olavs Hospital HF i samarbeid med Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, som står bak.

 • 28.03.2017
  Forskningsmidler utlyses i mai

  Årets utlysning av forskningsmidler vil publiseres 2.mai på nettsidene til Helse midt-Norge RHF. Helse Midt-Norge RHF lyser hvert år ut om lag 60 millioner til forskningsprosjekter innen medisin og helse i Midt-Norge. Søknadsfrist er 13.juni. 

 • 17.02.2017
  Utlysning klinisk behandlingsforskning

  De regionale helseforetakene lyser i 2017 ut ca. 130 millioner kroner til kliniske multisenterstudier med mål om å forbedre eksisterende behandlingsrutiner og/eller utvikle/evaluere nye. 

 • 08.02.2017
  Lyser ut midler til praksisstudier

  Helse Midt-Norge RHF lyser ut fem millioner kroner til prosjekter som har som mål å styrke kvalitet og relevans i praksisstudier for studenter i spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge.

 • 30.01.2017
  To samarbeidsorgan blir ett

  Helse Midt-Norge RHF endrer organiseringen av samarbeidsorganene med universitet og høgskolesektoren. To samarbeidsorgan blir ett, og får navnet Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon.

 • 16.11.2016
  Tildeling forskningsmidler 2017

  Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og NTNU har tildelt forskningsmidler for 2017.  Årlig lyses midler ut til medisinsk- og helsefaglig forskning og kompetanseutvikling for forskere i regionen.

 • 03.11.2016
  Forskningspris til smerteprofessor

  Professor dr.med. Petter Christian Borchgrevink får forskningsprisen 2015 for sin forskning på tilstander som kronisk smerte og kronisk utmattelsessyndrom.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.