Samarbeidsorganet

Det regionale samarbeidsorganet er et rådgivende organ for saker innen utdanning, forskning og innovasjon, og er et samarbeid mellom Helse Midt-Norge RHF og universiteter og høgskoler i regionen.

​Samarbeidsorganet drøfter saker av felles strategisk interesse for å løfte og styrke forskning, utdanning og innovasjon i regionen. Helsetjenesten er i stadig endring, og det er et mål at både utdannings- og forskningssektoren skal gjøre tjenesten rustet til å ta de utfordringene som kommer. Et viktig tiltak i denne sammenheng er utlysning og tildeling av midler bevilget av Helse Midt-Norge til forskning, innovasjon og utdanning i regionen.

Samarbeidsorganet består av et overordnet organ med to underutvalg; Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon, og Samarbeidsutvalg for utdanning.


Utlysning av midler

​Utlysning av regionale forskningsmidler fra Helse Midt-Norge RHF

Samarbeidsorganet lyser årlig ut regionale forskningsmidler fra Helse Midt-Norge RHF til medisinske og helsefaglige prosjekter. Søknadsfristen for årets utlysning var 1. juni. Tildeling for 2023 ble vedtatt i Samarbeidsorganet 3. november.
Utlysning av midler for å styrke kvalitet, relevans og kapasitet i praksisstudier​

Samarbeidsorganet lyser årlig ut utdanningsmidler fra Helse Midt-Norge til prosjekter som har som mål å styrke kvalitet, relevans og kapasitet i praksisstudier.
Søknadsfrist for årets utlysning var 1. desember. Tildeling vedtas i Samarbeidsorganet i februar 2023. 

Gå til utlysningen her​​​


Utlysning Clinical Academic Groups (CAG)

Gjennom såkalte Clinical Academic Groups – CAG, ønsker Samarbeidsorganet å stimulere til faglig samhandling på tvers av sektorene, med mål om bedre helsetjenester i regionen. Søknadsfrist for årets utlysning var 25. august. Tildeling vedtas i november.

Har du fått midler fra Samarbeidsorganet?

Samarbeidsorganet finansierer ca. 400 pågående prosjekter innen forskning og innovasjon i regionen og følger prosjektene gjennom årlig faglig rapportering og kontroll av adressering i vitenskapelige publikasjoner som genereres av midlene. På våre forskningssider finner du viktig informasjon om tildelte midler, blant annet om rapportering, publisering og søknad om endringer i prosjekter. Merk at det alltid skal sendes inn søknad om endring i prosjekter ved avvik fra opprinnelig prosjektplan.

Viktig informasjon for deg som har fått midler fra Samarbeidsorganet

Om Samarbeidsorganet

Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon er etablert etter instruks fra Helse- og Omsorgsdepartementet. I følge instruksen skal samarbeidet mellom Helse Midt-Norge RHF og universiteter og høgskoler i regionen ivareta:

 • saker innen helseforskning og innovasjon av gjensidig interesse
 • universitetenes og høgskolenes behov for undervisning, opplæring og veiledning av studenter
 • utdanning og forskning er i tråd med behovene i spesialisthelsetjenesten

Det regionale samarbeidsorganet har møter to ganger per år, der de drøfter overordnede strategiske saker som tas videre til de to underutvalgene: 

- Samarbeidsutvalg for utdanning
- Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon 

En viktig oppgave er utlysning og tildeling av midler til utdanning, forskning og innovasjon fra Helse Midt-Norge RHF til medisinske og helsefaglige prosjekter i regionen. Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon legger frem innstilling om tildeling av forskningsmidler for vedtak i det regionale Samarbeidsorganet i november hvert år. Totalt forvalter Samarbeidsorganet ca. 228 mill. kr i 2018. Omtrent 25 % av midlene går til strategiske tiltak og infrastruktur, mens resterende midler tildeles etter utlysning.

Den engelske betegnelsen på Samarbeidsorganet er "The Liaison Committee for education, research and innovation in Central Norway".

Årshjul for Samarbeidsorganet og samarbeidsutvalgene (pdf)

Årsrapport 2021 for Samarbeidsorganet og underutvalgene (pdf)

Årsrapport 2020 for Samarbeidsorganet og underutvalgene (pdf)

Årsrapport 2019 for Samarbeidsorganet og underutvalgene (pdf)​​

Årsrapport 2018 for Samarbeidsorganet og underutvalgene (pdf)

Årsrapport 2017 for Samarbeidsorganet og underutvalgene (pdf)

Mandater og rammeavtale

Medlemmer

Helse Midt-Norge RHF

 • Stig A. Slørdahl , administrerende direktør (leder i 2022)
 • Björn Gustafsson, fagdirektør
 • Anne Katarina Cartfjord, HR-direktør
 • Siv Mørkved, assisterende fagdirektør (observatør)

St. Olavs hospital HF

 • Tom Christian Martinsen, viseadministrerende direktør
 • Håkon Skogseth, medisinskfaglig sjef

Helse Møre og Romsdal HF

 • Erik Solligård, fagdirektør

Helse Nord-Trøndelag HF

 • Svenn Morten Iversen, fagsjef

NTNU

 • Anne Borg, rektor
 • Toril Nagelhus Hernes, prorektor for nyskaping
 • Siri Forsmo, dekan Fakultet for medisin og helsevitenskap
 • Torstein Baade Rø, prodekan forskning Fakultet for medisin og helsevitenskap
 • Ingrid Schølberg, dekan Fakultet for informasjonsteknologi og elektronikk
 • Marius Widerøe, direktør ​NTNU Helse

Høgskolene i Molde og Volda

 • Randi Bergem, dekan Høgskulen i Volda

Regionalt brukerutvalg, RBU

 • Snorre Ness, brukerutvalgsleder

Observatører

 • Forskningsrådet: Ole Johan Borge, avdelingsdirektør
 • Nord Universitet: Gøril Ursin, dekan
 • Sykehusapotekene i Midt-Norge HF: Elin Høien Bergene, FoU-sjef
 • KS: Erik Eide, seniorrådgiver

Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon

Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon behandler saker vedrørende forskning og innovasjon av felles interesse for Helse Midt-Norge og universitets- og høgskolesektoren. Utvalget administrerer utlysning av midler til medisinsk og helsefaglig forskning og kompetanseutvikling i regionen på vegne av Samarbeidsorganet. Utvalget forbereder utlysning av forskningsmidler og legger frem innstilling for vedtak i Samarbeidsorganet i november hvert år.

Medlemmer

Helse Midt-Norge RHF

 • Siv Mørkved, assisterende fagdirektør (leder i 2023)

St.Olavs hospital HF

 • Rune Wiseth, klinikksjef
 • ubesatt

Helse Møre og Romsdal HF

 • Dag Arne Lihaug Hoff, forskningssjef

Helse Nord-Trøndelag HF

 • Kjersti Grønning, forskningssjef

NTNU

 • Toril A. Nagelhus Hernes, prorektor nyskapning
 • Torstein Baade Rø, prodekan forskning, Fakultet for medisin og helsevitenskap
 • Marius Widerøe, direktør NTNU Helse
 • Trym Holter, direktør Norwegian Open AI Lab

Høgskolene i Molde og Volda

 • Stål Bjørkly, Høgskulen i Molde, leder PhD-utvalget

Regionalt brukerutvalg, RBU

 • Anders Johnsen, brukerutvalgsmedlem

Observatører

 • Nord universitet: Kari Ingstad, prodekan forskning
 • Sykehusapotekene i Midt-Norge HF, Elin Høien Bergene, FoU-sjef

Samarbeidsutvalg for utdanning

Samarbeidsutvalg for utdanning sin fremste oppgave er å samarbeide om grunnutdanning, videre- og etterutdanning, og personal- og kompetanseutvikling.

Utvalget bidrar i de regionale og strategiske prosessene innen utdanning, og forbereder saker og understøtter arbeidet i det regionale samarbeidsorganet i henhold til mandat. Sentrale saker er vurdering av innhold, dimensjonering og endringer i utdanningene på grunnlag av behov i helse- og omsorgstjenesten i regionen. 

Medlemmer

Helse Midt-Norge RHF

 • Ruben Angell, konst. utdanningssjef (leder i 2023)

St. Olavs hospital HF

 • Runa Heimstad, fagdirektør
 • Grete Ottersen Samstad, helsefaglig sjef

Helse Møre og Romsdal HF

 • Guro Berge, utdanningssjef

Helse Nord-Trøndelag HF

 • Trond Håvard Eidet, konst. HR-sjef

NTNU

 • Toril Forbord, prodekan utdanning, Fakultet for medisin og helsevitenskap
 • Ingunn Dahler Hybertsen, prodekan utdanning, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
 • Nanna Sønnichsen Kayed, instituttleder, Institutt for psykisk helse

Nord Universitet

 • Ingjerd Gåre Kymre, prodekan utdanning

Høgskolen i Molde

 • Heidi Haavardsen, dekan

Regionalt brukerutvalg, RBU

 • Bjørnar Lien, brukerutvalgsmedlem

Observatører:

 • Studentrådet MH-fakultetet: Magnus Holm-Hagen, studenttillitsvalgt
 • KS: Leena Stenkløv, daglig leder Fosen Helse IKS

Fast møtende vara:

 • Høgskulen i Volda: Knut Hunnes, instituttleder

Referater

2022-11-03 Referat Samarbeidsorganet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2022-11-03 Referat Samarbeidsorganet.pdf2022-11-03 Referat Samarbeidsorganet.pdfpdf842463
2022-09-08 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2022-09-08 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdf2022-09-08 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdfpdf719905
2022-06-09 Referat Samarbeidsorganet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2022-06-09 Referat Samarbeidsorganet.pdf2022-06-09 Referat Samarbeidsorganet.pdfpdf854446
2022-05-04 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2022-05-04 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdf2022-05-04 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdfpdf871337
2022-04-07 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2022-04-07 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdf2022-04-07 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdfpdf511632
2022-02-23 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2022-02-23 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdf2022-02-23 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdfpdf595051
2022-02-04 Referat Samarbeidsorganet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2022-02-04 Referat Samarbeidsorganet.pdf2022-02-04 Referat Samarbeidsorganet.pdfpdf866612
2022-01-21 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2022-01-21 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdf2022-01-21 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdfpdf858021
2021-11-03 Referat Samarbeidsorganet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2021-11-03 Referat Samarbeidsorganet.pdf2021-11-03 Referat Samarbeidsorganet.pdfpdf899362
2021-10-21 Referat Regionalt samarbeidsutvalg for utdanning.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2021-10-21 Referat Regionalt samarbeidsutvalg for utdanning.pdf2021-10-21 Referat Regionalt samarbeidsutvalg for utdanning.pdfpdf847055
2021-10-18 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2021-10-18 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdf2021-10-18 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdfpdf600523
2021-09-03 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2021-09-03 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdf2021-09-03 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdfpdf670335
2021-08-27 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2021-08-27 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdf2021-08-27 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdfpdf720109
2021-06-09 Referat Samarbeidsorganet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2021-06-09 Referat Samarbeidsorganet.pdf2021-06-09 Referat Samarbeidsorganet.pdfpdf287688
2021-05-06 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2021-05-06 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdf2021-05-06 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdfpdf284697
2021-04-15 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2021-04-15 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdf2021-04-15 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdfpdf242786
2021-02-19 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2021-02-19 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdf2021-02-19 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdfpdf267238
2021-02-03 Referat Samarbeidsorganet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2021-02-03 Referat Samarbeidsorganet.pdf2021-02-03 Referat Samarbeidsorganet.pdfpdf256416
2021-01-18 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2021-01-18 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdf2021-01-18 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdfpdf251730
2020-12-07 Referat Regionalt infrastrukturutvalg.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2020-12-07 Referat Regionalt infrastrukturutvalg.pdf2020-12-07 Referat Regionalt infrastrukturutvalg.pdfpdf194825
2020-11-05 Referat Samarbeidsorganet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2020-11-05 Referat Samarbeidsorganet.pdf2020-11-05 Referat Samarbeidsorganet.pdfpdf247023
2020-10-30 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2020-10-30 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdf2020-10-30 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdfpdf205061
2020-10-21 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2020-10-21 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdf2020-10-21 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdfpdf214961
2020-09-14 Referat Regionalt infrastukturutvalg.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2020-09-14 Referat Regionalt infrastukturutvalg.pdf2020-09-14 Referat Regionalt infrastukturutvalg.pdfpdf203691
2020-09-04 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2020-09-04 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdf2020-09-04 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdfpdf249046
2020-08-27 Referat samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2020-08-27 Referat samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdf2020-08-27 Referat samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdfpdf216704
2020-06-12 Referat Samarbeidsorganet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2020-06-12 Referat Samarbeidsorganet.pdf2020-06-12 Referat Samarbeidsorganet.pdfpdf231758
2020-05-07 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2020-05-07 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdf2020-05-07 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdfpdf158041
2020-04-20 Møtereferat Regionalt infrastrukturutvalg.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2020-04-20 Møtereferat Regionalt infrastrukturutvalg.pdf2020-04-20 Møtereferat Regionalt infrastrukturutvalg.pdfpdf180803
2020-04-15 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2020-04-15 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdf2020-04-15 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdfpdf211237
2020-02-20 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2020-02-20 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdf2020-02-20 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdfpdf317464
2020-02-07 Referat Samarbeidsorganet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2020-02-07 Referat Samarbeidsorganet.pdf2020-02-07 Referat Samarbeidsorganet.pdfpdf217042
2020-01-22 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2020-01-22 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdf2020-01-22 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdfpdf285852
2020-01-13 Møtereferat Regionalt infrastrukturutvalg.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2020-01-13 Møtereferat Regionalt infrastrukturutvalg.pdf2020-01-13 Møtereferat Regionalt infrastrukturutvalg.pdfpdf192331
2019-11-06 Referat Samarbeidsorganet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2019-11-06 Referat Samarbeidsorganet.pdf2019-11-06 Referat Samarbeidsorganet.pdfpdf230398
2019-10-24 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2019-10-24 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdf2019-10-24 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdfpdf225437
2019-10-17 Referat Regionalt infrastrukturutvalg.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2019-10-17 Referat Regionalt infrastrukturutvalg.pdf2019-10-17 Referat Regionalt infrastrukturutvalg.pdfpdf166112
2019-10-09 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2019-10-09 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdf2019-10-09 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdfpdf262738
2019-09-06 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2019-09-06 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdf2019-09-06 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdfpdf244242
2019-09-05 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2019-09-05 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdf2019-09-05 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdfpdf225975
2019-06-07 Referat Samarbeidsorganet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2019-06-07 Referat Samarbeidsorganet.pdf2019-06-07 Referat Samarbeidsorganet.pdfpdf570432
2019-04-29 Referat Regionalt infrastrukturutvalg.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2019-04-29 Referat Regionalt infrastrukturutvalg.pdf2019-04-29 Referat Regionalt infrastrukturutvalg.pdfpdf530391
2019-04-24 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2019-04-24 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdf2019-04-24 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdfpdf259515
2019-04-04 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2019-04-04 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdf2019-04-04 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdfpdf568127
2019-02-28 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2019-02-28 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdf2019-02-28 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdfpdf251601
2019-02-13 Referat Samarbeidsorganet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2019-02-13 Referat Samarbeidsorganet.pdf2019-02-13 Referat Samarbeidsorganet.pdfpdf570639
2019-01-30 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2019-01-30 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdf2019-01-30 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdfpdf591234
2018-11-08 Referat Samarbeidsorganet.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2018-11-08 Referat Samarbeidsorganet.pdf2018-11-08 Referat Samarbeidsorganet.pdfpdf645983
2018-10-24 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2018-10-24 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdf2018-10-24 Referat Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon.pdfpdf593240
2018-10-11 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdfhttps://helse-midt.no/seksjon/Samarbeidsorganet/Documents/2018-10-11 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdf2018-10-11 Referat Samarbeidsutvalg for utdanning.pdfpdf582472


Kontakt

Sekretariatet for Samarbeidsorganet: samarbeidsorganet@helse-midt.no

Mai Hege Stokke, rådgiver

Tlf. 936 33 380, epost: mai.hege.stokke@helse-midt.no​   


​Dea Fostad Klinkby, rådgiver

Tlf. 402 27 295 epost: dea.fostad.klinkby@helse-midt.no
Nytt fra Samarbeidsorganet

Fant du det du lette etter?