Styret

Helse- og omsorgsdepartementet eier de regionale helseforetakene, men vi er organisert slik at vi har et eget styre som følger oss opp i den daglige driften.

Møteoversikt, sakspapirer, protokoller og presentasjoner for styrene i Helse Midt-Norge finner du i en egen styreadministrasjon som er åpen for publikum.
Her finner du også instruks for styret, vedtekter og andre sentrale dokumenter og informasjon om Revisjonsutvalg og internrevisjon. Oversikten er komplett med alle dokumenter som har vært lagt ut siden 2002

Styreadministrasjon for Helse Midt-Norge RHF

Organisering av virksomheten i helseforetak innebærer at hvert helseforetak er et selvstendig juridisk rettsubjekt. Dette betyr at vi er ansvarlige for alt vi gjør selv, og at Helse- og omsorgsministeren ikke kan gi oss nye oppgaver eller be oss om å gjøre ting annerledes uten å ha et formelt foretaksmøte først.

Det er styrene som legger strategiene for hvordan vi skal løse oppgavene og for hvordan vi skal fordele funksjoner og ressurser mellom helseforetakene. Det regionale styret har ansvar for å se regionen som en helhet og at innbyggerne i regionen får et likeverdig og godt helsetilbud.

Styrene skal passe på at virksomheten drives slik Stortinget og Regjeringen har.

Styrets revisjonsutvalg

Revisjonsutvalget er et underutvalg av styret i Helse Midt-Norge RHF og skal bistå styret i ivaretakelsen av kontroll- og tilsynsoppgaver. Utvalget skal ha et hovedfokus på foretaksgruppens risikostyring, internkontroll og virksomhetsstyring.

Revisjonsutvalget ble etablert i 2005, og er fra 1.1.2013 hjemlet i Lov om helseforetak § 21a. Instruks for revisjonsutvalget kan du se her.

Utvalget består av tre medlemmer som er valgt av styret og blant styrets medlemmer. Medlemmene i revisjonsutvalget velges med samme funksjonstid som styremedlemmene, dvs. for to år.

Revisjonsutvalget skal påse at Helse Midt-Norge har en uavhengig og objektiv internrevisjon og at denne gjennomfører sine oppdrag i samsvar med faglige standarder og profesjonelle krav. Viktige oppgaver for revisjonsutvalget er å delta i internrevisjonens aktivitetsplanlegging, samt behandle revisjonsrapporter og årsrapporter fra internrevisjonen. Utvalget skal i henhold til instruksen møtes minst fire ganger årlig.

Internrevisjonen er sekretariat for revisjonsutvalget.

Oversikt over protokoller fra møtene finner du i lenken nedenfor.

Oversikter over utvalgsmedlemmene og protokoller fra møtene finner du her

 

Oppnevning av styremedlemmer

I styrene er det to typer medlemmer: Eieroppnevnte, som er utnevnt av helseministeren, og ansatterepresentanter, som er valgt av de ansatte i helseregionen. Ansatterepresentantene kan utgjøre inntil en tredel av Styret. Medlemmene sitter i to år av gangen.

Det regionale styret oppnevnes av Helse- og omsorgsdepartementet. Styrene for helseforetakene i vår region oppnevnes av styret for Helse Midt-Norge RHF.

Styremøter og styreseminarer

For at styrene skal kunne jobbe effektivt må de ha både formelle og uformelle møter. Det er klare regler for hvilke saker som kan behandles på de forskjellige møtene.

Styremøter

Det er ingen regel for hvor ofte styret skal møtes. I noen perioder er det nødvendig å ha møter ofte, det kan være når det er vanskelige saker, eller at en skal behandle nye strategier.

Det er styrelederen som har ansvar for å innkalle til møter, men de andre medlemmene og administrerende direktør kan også kreve at det holdes møte.

Administrasjonen i det regionale helseforetaket forbereder sakene som styret skal behandle. Styremedlemmene har ansvar for å sette seg grundig inn i sakene før møtene.

Åpenhet og lukking av styremøter

Alle styremøter er i utgangspunktet åpne. Dette betyr at hvem som helst kan være tilhører, og at journalister kan komme og skrive om det som blir diskutert og bestemt. Alle sakspapirer, utredninger og referater er offentlige og ligger tilgjengelig på nett.

Styret har likevel rett og plikt til å lukke enkelte møter, eller sende publikum og presse ut når de skal behandle enkeltsaker. Lukking av møter må være begrunnet og i tråd med lovverk og retningslinjer. Eksempler på saker som kan må behandles i lukket møte:

  • Personalsaker, som for eksempel ansettelse eller avskjedigelse av administrerende direktør
  • Anbud og større innkjøp der loven krever at priser og andre forhold i innsendte tilbud skal holdes hemmelig inntil en avtale er inngått
  • Salg av hus og eiendommer fra helseforetakene når kontrakten ikke er underskrevet

Styreseminarer

Et styreseminar er et møte som er mer uformelt enn et styremøte. Det er ikke det samme strenge kravet til åpenhet i et seminar, og Styret kan velge selv om de ønsker å slippe publikum og presse inn.

Når et styre er nyutnevnt er det vanlig å arrangere et styreseminar for at de nye medlemmene skal få lære mest mulig om styrearbeidet, om helsepolitikken, om det regionale helseforetaket og om de viktigste sakene som skal behandles i nærmeste framtid.

Fra tid til annen vil styret ha behov for å diskutere generelle strategier og utfordringer, uten at dette er knyttet opp til enkeltsaker som skal avgjøres. Slike saker skal som regel ikke behandles i et styremøte, men i et styreseminar.

Styremedlemmer 2016 - 2018

Ola H. Strand

Styreleder Ola H. Strand 

Styreleder

Bilde hos flickr.com
 

Ivar Østrem

Styremedlem Ivar Østrem 

Styremedlem valgt av ansatte

Bilde hos flickr.com
 

Randulf
Søberg

Styremedlem Randulf Søberg 

Styremedlem valgt av ansatte

Bilde hos flickr.com
 

Jon Olav Berdahl

Styremedlem Jon Olav Berdahl 

Styremedlem valgt av ansatte

Bilde hos flickr.com
 

Nils Håvard Dahl

Styremedlem Nils Håvard Dahl 

Styremedlem valgt av ansatte

Bilde hos flickr.com
 

Ellen Wøhni
 

Styremedlem Ellen Wøhni 

Styremedlem valgt av ansatte

Bilde hos flickr.com
 

Trine Bruseth Sevaldsen

Styremedlem vara Trine Bruseth Sevaldsen 

Vara styremedlem valgt av ansatte

Bilde hos flickr.com
 

Tor Egil Ingebrigtsen

Vara styremedlem Tor Egil Ingebrigtsen 

Vara styremedlem valgt av ansatte

 Gruppebilde av styret

Se bilder av hele styret i Helse Midt-Norge RHF