Ledelsen i Helse Midt-Norge RHF

Helse Midt-Norge RHF ivaretar og forvalter betydelige oppgaver og midler på vegne av samfunnet.
Administrerende direktør får sine formelle fullmakter fra vårt styre og har en ledergruppe rundt seg for å ivareta ansvar og utvikle tjenesten.

Stig A. Slørdahl

Administrerende direktør Stig A. Slørdahl 

Administrerende direktør

Bilder hos flickr.com

 

Ingerid Gunnerød

Stabsdirektør Ingerid Gunnerød 

Direktør for stab og prosjektstyring

Bilder hos flickr.com

 

Gunn Fredriksen

Direktør for Eierstyring (konstituert) Gunn Fredriksen 

Direktør for Eierstyring
(konstituert)

 

Internrevisjonen

Internrevisjonen skal på vegne av styret i Helse Midt-Norge RHF bidra til forbedringer i risikostyring, internkontroll og virksomhetsstyring i det regionale helseforetaket og helseforetakene i regionen.

Internrevisjonen er organisert under styret i Helse Midt-Norge RHF og rapporterer funksjonelt til styrets revisjonsutvalg og administrativt til administrerende direktør i det regionale helseforetaket.

Revisjonene er innrettet mot tre overordnede områder: Pasientsikkerhet, pasientrettigheter og kvalitet. 

Jørgen Midtlyng

Internrevisjonssjef Jørgen Midtlyng 

Internrevisjonssjef

Silje Gjøstøl Hepsø

Internrevisor Silje Gjøstøl Hepsø 

Internrevisor

Ingvild Klevan

Internrevisor Ingvild Klevan 

Internrevisor

 

Avdelinger

Helsefagavdelingen

Vi arbeider strategisk med utvikling av helsetjenesten for at befolkningen i regionen skal ha et godt og likeverdig tilbud av spesialisthelsetjenester. Helsefagavdelingens hovedområder er helsefag, forskning, utdanning og innovasjon.

Helsefagområdet omfatter både somatiske tjenester, rus og psykisk helsevern. Pasientsikkerhet, beredskap, pasientforløp, analyser, avtaler med private sykehus og avtalespesialister er eksempler på aktuelle områder som avdelingen har ansvar for.

Helsefagavdelingen har utstrakt samarbeid med helseforetakene, og samarbeider også med andre institusjoner som universitet og høgskoler, samt bidrar i rapportering til Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet.

Kristian Onarheim

Assisterende fagdirektør Kristian Onarheim 

Assisterende fagdirektør

Siv Mørkved

Assisterende fagdirektør Siv Mørkved 

Assisterende fagdirektør

Marit Skyrud Bratlie

Innovasjonsrådgiver Marit Bratlie 

Innovasjonsrådgiver

Linda Midttun

Seniorrådgiver Linda Midttun 

Seniorrådgiver

Sigrid Aas

Rådgiver Sigrid Aas 

Rådgiver

Elise Solheim

Rådgiver Elise Solheim 

Rådgiver

Paul Martin Gystad

Seniorrådgiver Paul Martin Gystad 

Seniorrådgiver

Arnt Egil Hasfjord

Rådgiver Arnt Egil Hasfjord 

Rådgiver

Gaute Heming Nilsen

Seniorrådgiver Gaute Heming Nilsen 

Seniorrådgiver

Steinar Bjørås

Rådgiver Steinar Bjørås 

Rådgiver

May Britt Kjelsaas

Rådgiver May Britt Kjelsaas 

Rådgiver

Tore Jo Nilsen

Seniorrådgiver Tore Jo Nilsen 

Seniorrådgiver

Karin Bostad

Rådgiver Karin Bostad 

Rådgiver

Håkon Gammelsæter

Seniorrådgiver Håkon Gammelsæter 

Seniorrådgiver

Økonomiavdelingen

Økonomiavdelingen fordeler midler til helseforetakene ut fra befolkningens behov og i tråd med regionens finansieringsmodell. Helse Midt-Norge RHF får i hovedsak sine inntekter gjennom bevilgningsvedtak i Stortinget. Økonomiavdelingen jobber for at regionen skal ha en økonomisk bærekraft som understøtter arbeidet med å tilby befolkningen likeverdige helsetjenester. Det betyr at pengene skal benyttes på en mest mulig effektiv måte og vi skal forvalte våre bygninger og utstyr på en slik måte at verdiene ikke forringes. Langtidsplan og –budsjett er et sentralt verktøy for oss i arbeidet med styring og finansiering av større og regionale investeringer. I tillegg inngår ressurser i avdelingen med kompetanse innenfor helseøkonomi i det regionale foretakets analysegruppe. Økonomiavdelingen har ansvar for å utarbeide konsernregnskap og rapportering til styret, eier og andre instanser.

 

Reidun Martine Rømo

Økonomisjef Reidun Martine Rømo 

Økonomisjef

Lillian Engen

Konsernregnskapssjef Lillian Engen 

Konsernregnskapssjef

Camilla Lereggen

Rådgiver Camilla Lereggen 

Rådgiver

Mats Troøyen

Rådgiver Mats Troøyen 

Rådgiver

Jørgen Aasen

Rådgiver Jørgen Aasen 

Rådgiver

Asgeir Winge

Seniorrådgiver Asgeir Winge 

Seniorrådgiver

Nina Hagesæther

Seniorrådgiver Nina Hagesæther 

Seniorrådgiver

Børge Vestvik Kluken

Seniorrådgiver Børge Vestvik Kluken 

Seniorrådgiver

Eieravdelingen

Eieravdelingen skal bidra til god styring av helseforetakene slik at befolkningen får likeverdige spesialisthelsetjenester. Eieravdelingen har overordnet ansvar for forvaltning av foretaksgruppens eiendomsmasse, og for Helse Midt-Norge IT (HEMiT) som sikrer effektive IKT – tjenester for hele helseforetaksgruppen. Vi bidrar til at drift av helseforetakene, forvaltningen av eiendomsmassen og ny teknologi fremmer kostnadseffektive og gode helsetjenester til beste for befolkningen i Midt-Norge.

Gunn Fredriksen

Eierdirektør (konstituert) Gunn Fredriksen 

Direktør for eierstyring
(konstituert)

Per Olav Skjesol

Seniorrådgiver Per Olav Skjesol 

Seniorrådgiver

Daniel Haga

Seniorrådgiver Daniel Haga 

Seniorrådgiver

Lars Magnussen

Eiendomssjef Lars Magnussen 

Eiendomssjef

Torbjørg Vanvik

Programdirektør Torbjørg Vanvik 

Programdirektør for Helseplattformen

Bilder hos flickr.com

Bjørn-Einar Kolstad

Seniorrådgiver Bjørn-Einar Kolstad 

Seniorrådgiver

Mads Einar Berg

Programleder Helseplattformen Mads Einar Berg 

Programleder Helseplattformen

Sverre Bugge
Midthjell

Seniorrådgiver Sverre Bugge Midthjell 

Seniorrådgiver

HR-avdelingen

HR-avdelingen utarbeider felles strategier, planer og systemer for foretaksgruppen og koordinerer utviklingsarbeid innenfor HR.

Kompetansen til medarbeidere er den viktigste ressursen for å realisere helseforetakenes mål til enhver tid. Arbeidsområdet vårt dekker et stort spenn av oppgaver som skal sikre målrettet bruk og utvikling av medarbeiderens ressurser. HR-avdelingens aktivitet støtter linjelederne og medarbeiderne i deres arbeid med å forvalte den humane kapitalen best mulig for å skape pasientens helsetjeneste.

Vi har disse innsatsområdene

  • Utdanning og Kompetanseutvikling
  • Bemanningsplanlegging og Ressursstyring
  • Ansvarlig og tydelig ledelse
  • Systematisk arbeid med Helse, miljø og sikkerhet
  • Utvikling av rammeverk for god personalforvaltning
  • Strategisk utvikling av HR-systemene i foretaksgruppen

Grethe Aas

Rådgiver Grethe Aas 

Rådgiver

Hilde Kristin Bech

Rådgiver Hilde Kristin Bech 

Rådgiver

Frank Burøy

Rådgiver Frank Burøy 

Rådgiver

Bodil Hope

Rådgiver Bodil Hope 

Rådgiver

Ruben Angell

Rådgiver Ruben Angell 

Rådgiver

Avdeling for stab og prosjektstyring

Vår hovedoppgave er drift og utvikling av RHFet som organisasjon. Dette innebærer ansvar for administrative systemer som arkiv, kontorlokaler og sekretærfunksjoner, samt sekretariat for styret i Helse Midt-Norge, ledelsen i HMN RHF og regionalt brukerutvalg i HMN RHF. Stabsavdelingen har også ansvaret for intern HR og HMS. Videre er stabsavdelingen prosessdriver for en del av HMNs årshjulsprosesser og RHFets prosesser for mål- og strategiarbeid. De regionale støtteprosessene innkjøp og juridiske tjenester er en del av stabsavdelingen.

Ingerid Gunnerød

Direktør for stab og prosjektstyring Ingerid Gunnerød 

Direktør for stab og prosjektstyring

Bilder hos flickr.com

 

Rita Bjørgan Holand

Administrasjonsleder Rita Bjørgan Holand 

Administrasjonsleder

Kirsti Rossbach

Administrasjonskonsulent Kirsti Rossbach 

Administrasjonskonsulent

Inger Mette Nilstad

Senior strategirådgiver Inger Mette Nilstad 

Senior strategirådgiver

Venke Reiten

Seniorrådgiver Venke Reiten 

Seniorrådgiver

Randi Østbø

Leder for prosjektprogram Randi Østbø
Innkjøps- og logistikksjef

Toril Grøtte

Rådgiver Toril Grøtte
Rådgiver

Lisbeth Andersen

Rådgiver Lisbeth Andersen 

Spesialrådgiver beredskap

Gunnar Watn

Rådgiver Gunnar Watn 

Rådgiver beredskap

Marte Bjørnelv

Rådgiver Marte Bjørnelv 

Rådgiver

Juridisk seksjon

Dordi Flormælen

Seksjonsleder og advokat Dordi Flormælen 

Seksjonsleder/advokat

Seksjon for saksbehandling og kontordrift

 

Anne Brit Vigen

Seksjonsleder Anne Brit Vigen 

Seksjonsleder

Aini Camilla Halle

Arkivleder Aini Camilla Halle 

Arkivleder

Ann Harriet Dalen

Sekretær Ann Harriet Dalen 

Administrasjonskonsulent

Ann-Bente Hegre

Sekretær Ann-Bente Hegre 

Administrasjonskonsulent

Gerd-Oddveig
Martinussen

HR-rådgiver Gerd Oddveig Martinussen 

HR-rådgiver

Tale Anita
Bye Skjelstad

Lærling i kontorfag Tale Anita Bye Skjelstad 

Lærling i kontorfag


Kommunikasjonsavdelingen

Vi har ansvar for intern og ekstern kommunikasjon. Dette innebærer kontakt med både eksterne og interne interessenter som ansatte, brukere, media og allmennheten. Avdelingen har også ansvar for våre offentlige nettsider, samt intranettet.Vi benytter ulike kanaler som nyhetsformidling, nyhetsbrev, internettsider, ekstranett, sosiale medier, e-post og telefon. Følg oss gjerne på Facebook og Twitter.

Vår kommunikasjonsstrategi

Tor Harald Haukås

Kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås 

Kommunikasjonsdirektør

Bilder hos flickr.com

Hanne Sterten

Kommunikasjonsrådgiver Hanne Sterten 

Kommunikasjonsrådgiver

Mari Kleppan

Kommunikasjonsrådgiver Mari Kleppan 

Kommunikasjonsrådgiver

Jostein Listou

Kommunikasjonsrådgiver Jostein Listou 

Kommunikasjonsrådgiver

Kai Kristiansen

Kommunikasjonsrådgiver Kai Kristiansen 

Kommunikasjonsrådgiver

Driftssenter logistikk og økonomi

Driftssenteret Logistikk og Økonomi (DS LØ) har ansvaret for at Helse Midt-Norges økonomi- og logistikkløsning (SAP) driftes, vedlikeholdes og utvikles i fellesskap for hele foretaksgruppen. Vi administrerer masterdata og bistår foretakene i effektiv bruk av løsningen gjennom opplæring og brukerstøtte. Vi initierer, planlegger og gjennomfører tiltak for å effektivisere og videreutvikle løsningen basert på innspill og dialog med foretakene og i tråd med vedtatte strategier

Terje Lund

Konstituert leder for Driftssenter logistikk og økonomi Terje Lund
 Leder (konst.)

Stein Olav Lund

Konsulent Stein Olav Lund 

Rådgiver

Kristin Tverå

Konsulent Kristin Tverå 

Rådgiver

Torgeir Aune

Rådgiver Torgeir Aune 

Rådgiver

Roger Pettersen

Rådgiver Roger Pettersen 

Rådgiver

Laila Trætli

Rådgiver Laila Trætli 

Rådgiver

Roar Natvig

Rådgiver Roar Natvig 

Seksjonsleder

Åse Overrein

Rådgiver Åse Overrein 

Rådgiver

Odd-Arild Rømo

Rådgiver Odd-Arild Rømo 

Rådgiver

Tatyana Grønlien

Rådgiver Tatyana Grønlien 

Rådgiver

Arvid Stavnes

Rådgiver Arvid Stavnes 

Rådgiver

Rigmor Mollan

Rådgiver Rigmor Mollan 

Rådgiver

Hilde Meldal

Rådgiver Hilde Meldal 

Rådgiver

Ida Marie Flønes

Rådgiver Ida Marie Flønes 

Rådgiver

Finn Helge Bjøru

Rådgiver Finn Helge Bjøru 

Rådgiver

Merete Kvam

Rådgiver Merete Kvam 

Rådgiver

Ingrid Lillevold

Rådgiver Ingrid Lillevold 

Rådgiver

Anne Sætertrø

Rådgiver Anne Sætertrø 

Rådgiver

Lene Oddli Sundli

Rådgiver Lene Oddli Sundli 

Rådgiver

Aina Tømmerdal

Rådgiver Aina Tømmerdal
 

Rådgiver

Sonja Hennie Hansen

Løsningsarkitekt Sonja Hennie Hansen 

Løsningsarkitekt

Tone Merete Ulseth

Rådgiver Tone Merete Ulseth 

Rådgiver
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.