Ledelsen i Helse Midt-Norge RHF

Helse Midt-Norge RHF ivaretar og forvalter betydelige oppgaver og midler på vegne av samfunnet.
Administrerende direktør får sine formelle fullmakter fra vårt styre og har en ledergruppe rundt seg for å ivareta ansvar og utvikle tjenesten.

Stig A. Slørdahl

Administrerende direktør Stig A. Slørdahl 

Administrerende direktør

Bilder hos flickr.com

 

Björn Gustafsson

Fagdirektør Björn Gustafsson 

Direktør for helsefag, forskning og utdanning

 

Ingerid Gunnerød

Stabsdirektør Ingerid Gunnerød 

Direktør for stab og prosjektstyring

Bilder hos flickr.com

 

Nils Kvernmo

Direktør for eierstyring Nils Kvernmo 

Direktør for Eierstyring

 

Internrevisjonen

Internrevisjonen skal på vegne av styret i Helse Midt-Norge RHF bidra til forbedringer i risikostyring, internkontroll og virksomhetsstyring i det regionale helseforetaket og helseforetakene i regionen.

Internrevisjonen er organisert under styret i Helse Midt-Norge RHF og rapporterer funksjonelt til styrets revisjonsutvalg og administrativt til administrerende direktør i det regionale helseforetaket.

Revisjonene er innrettet mot tre overordnede områder: Pasientsikkerhet, pasientrettigheter og kvalitet. 

Jørgen Midtlyng

Internrevisjonssjef Jørgen Midtlyng 

Internrevisjonssjef

 

Avdelinger

Helsefagavdelingen

Vi arbeider strategisk med utvikling av helsetjenesten for at befolkningen i regionen skal ha et godt og likeverdig tilbud av spesialisthelsetjenester. Helsefagavdelingens hovedområder er helsefag, forskning, utdanning og innovasjon.

Helsefagområdet omfatter både somatiske tjenester, rus og psykisk helsevern. Pasientsikkerhet, beredskap, pasientforløp, analyser, avtaler med private sykehus og avtalespesialister er eksempler på aktuelle områder som avdelingen har ansvar for.

Helsefagavdelingen har utstrakt samarbeid med helseforetakene, og samarbeider også med andre institusjoner som universitet og høgskoler, samt bidrar i rapportering til Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet.

Björn Gustafsson

Fagdirektør Björn Gustafsson 

Direktør for helsefag, forskning og utdanning


Økonomiavdelingen

Økonomiavdelingen fordeler midler til helseforetakene ut fra befolkningens behov og i tråd med regionens finansieringsmodell. Helse Midt-Norge RHF får i hovedsak sine inntekter gjennom bevilgningsvedtak i Stortinget. Økonomiavdelingen jobber for at regionen skal ha en økonomisk bærekraft som understøtter arbeidet med å tilby befolkningen likeverdige helsetjenester. Det betyr at pengene skal benyttes på en mest mulig effektiv måte og vi skal forvalte våre bygninger og utstyr på en slik måte at verdiene ikke forringes. Langtidsplan og –budsjett er et sentralt verktøy for oss i arbeidet med styring og finansiering av større og regionale investeringer. I tillegg inngår ressurser i avdelingen med kompetanse innenfor helseøkonomi i det regionale foretakets analysegruppe. Økonomiavdelingen har ansvar for å utarbeide konsernregnskap og rapportering til styret, eier og andre instanser.

 

Eieravdelingen

Eieravdelingen skal bidra til god styring av helseforetakene slik at befolkningen får likeverdige spesialisthelsetjenester. Eieravdelingen har overordnet ansvar for forvaltning av foretaksgruppens eiendomsmasse, og for Helse Midt-Norge IT (HEMiT) som sikrer effektive IKT – tjenester for hele helseforetaksgruppen. Vi bidrar til at drift av helseforetakene, forvaltningen av eiendomsmassen og ny teknologi fremmer kostnadseffektive og gode helsetjenester til beste for befolkningen i Midt-Norge.

Nils Kvernmo

Eierdirektør Nils Kvernmo 

Direktør for eierstyring
(konstituert)

HR-avdelingen

HR-avdelingen utarbeider felles strategier, planer og systemer for foretaksgruppen og koordinerer utviklingsarbeid innenfor HR.

Kompetansen til medarbeidere er den viktigste ressursen for å realisere helseforetakenes mål til enhver tid. Arbeidsområdet vårt dekker et stort spenn av oppgaver som skal sikre målrettet bruk og utvikling av medarbeiderens ressurser. HR-avdelingens aktivitet støtter linjelederne og medarbeiderne i deres arbeid med å forvalte den humane kapitalen best mulig for å skape pasientens helsetjeneste.

Vi har disse innsatsområdene

  • Utdanning og Kompetanseutvikling
  • Bemanningsplanlegging og Ressursstyring
  • Ansvarlig og tydelig ledelse
  • Systematisk arbeid med Helse, miljø og sikkerhet
  • Utvikling av rammeverk for god personalforvaltning
  • Strategisk utvikling av HR-systemene i foretaksgruppen

Avdeling for stab og prosjektstyring

Vår hovedoppgave er drift og utvikling av RHFet som organisasjon. Dette innebærer ansvar for administrative systemer som arkiv, kontorlokaler og sekretærfunksjoner, samt sekretariat for styret i Helse Midt-Norge, ledelsen i HMN RHF og regionalt brukerutvalg i HMN RHF. Stabsavdelingen har også ansvaret for intern HR og HMS. Videre er stabsavdelingen prosessdriver for en del av HMNs årshjulsprosesser og RHFets prosesser for mål- og strategiarbeid. De regionale støtteprosessene innkjøp og juridiske tjenester er en del av stabsavdelingen.

Ingerid Gunnerød

Direktør for stab og prosjektstyring Ingerid Gunnerød 

Direktør for stab og prosjektstyring

Bilder hos flickr.com

 

Kommunikasjonsavdelingen

Vi har ansvar for intern og ekstern kommunikasjon. Dette innebærer kontakt med både eksterne og interne interessenter som ansatte, brukere, media og allmennheten. Avdelingen har også ansvar for våre offentlige nettsider, samt intranettet.Vi benytter ulike kanaler som nyhetsformidling, nyhetsbrev, internettsider, ekstranett, sosiale medier, e-post og telefon. Følg oss gjerne på Facebook og Twitter.

Vår kommunikasjonsstrategi

Tor Harald Haukås

Kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås 

Kommunikasjonsdirektør

Bilder hos flickr.com

Driftssenter logistikk og økonomi

Driftssenteret Logistikk og Økonomi (DS LØ) har ansvaret for at Helse Midt-Norges økonomi- og logistikkløsning (SAP) driftes, vedlikeholdes og utvikles i fellesskap for hele foretaksgruppen. Vi administrerer masterdata og bistår foretakene i effektiv bruk av løsningen gjennom opplæring og brukerstøtte. Vi initierer, planlegger og gjennomfører tiltak for å effektivisere og videreutvikle løsningen basert på innspill og dialog med foretakene og i tråd med vedtatte strategier

Terje Lund

Konstituert leder for Driftssenter logistikk og økonomi Terje Lund
 Leder (konst.)


Fant du det du lette etter?