Sender Trøndelagsutredning på høring

Styret for helse Midt-Norge RHF har vedtatt å sende prosjektrapport om framtidig helseforetaksstruktur for Trøndelag ut på høring og innspillsrunde før den legges fram for beslutning i juni 2021.

Det var på tampen av 2019 at styret ba om at man fikk utredet mulige fordeler og ulemper ved en eventuell sammenslåing av Helse Nord-Trøndelag HF og St. Olavs hospital HF. I løpet av 2020 er det gjennomført en bred prosess som har munnet ut i rapporten som nå altså skal ut på høring til helseforetak, kommuner og andre aktuelle instanser.

Arbeidet har endt opp med å anbefale styrket samhandling mellom helseforetakene i Midt-Norge istedenfor fusjon i Trøndelag. Styrket samhandling gir muligheter for å gjennomføre forbedringer med lavere risiko enn en fusjon mellom helseforetakene. Samhandling vil også skape mer ro og fokus på implementering og gevinst-realisering av Helseplattformen. Samhandling gir mindre økonomisk risiko, enn en fusjonsprosess, og en unngår en energi/ressurstappende fusjon med usikkert resultat/gevinst, heter det.