Illustrasjonsbilde

Koronapandemien

I januar 2020 dukket et nytt virus opp i Wuhan i Kina. Viruset er svært smittsomt, og har spredt seg som en pandemi til hele verden. I Norge har helsemyndighetene innført drastiske tiltak for å begrense smitten og antall sykdomstilfeller og dødsfall. På denne siden kan du lese mer om hvordan vi i Helse Midt-Norge jobber for å holde pandemien under kontroll i vår del av landet

21. april 2020: Grønn beredskap i Helse Midt-Norge RHF

Helse Midt-Norge RHF har nedjustert beredskapen knyttet til koronasmitte fra gul til grønn. Situasjonen følges fortsatt tett og det er iverksatt en rekke tiltak for å forebygge mot smittespredning. Framover vil langt flere bli testet for koronavirus. Våre helseforetak øker nå aktiviteten innen ordinær planlagt pasientbehandling. Samtidig har sykehusene planer klare hvis vi får en økning i antall koronasmittede pasienter som trenger sykehusinnleggelse.

Informasjon til innbyggere, pasienter og pårørende

Har du mistanke om at du er smittet?

Mer informasjon

Folkehelseinstituttet (FHI) og helsenorge.no har laget informasjonssider med fakta og råd om koronaviruset. Her ligger det også råd og rutiner som skal følges av helsetjenesten ved mistanke om utbrudd.

Folkehelseinstituttet Helsenorge.no

English information


Endringer i pasienttransport

For å forhindre smitte av koronavirus via offentlig og rekvirert transport oppfordres pasienter i størst mulig grad til å bruke egen bil til behandling. Tilleggsutgifter som parkering, bom og bilferge blir dekket.

Som følge av koronasituasjonen er tilbudet om pasienttransport redusert for en periode. Derfor er det nå opprettet en midlertid rettighetsendring for å oppmuntre flest mulig til å bruke egen bil. Dette er tiltak som også er viktige for å stille tilrettelagt transport til rådighet for de brukerne som trenger det mest i tiden fremover.

Se mer på helsenorge.no

 


Statistikk og informasjon til media

(Merk: Oppdatering skjer på ukedagene fra 5.juni 2020)

Koronapasienter på sykehus


Ansatte med koronafravær

På grunn av lite fravær grunnet korona, har vi sluttet å oppdatere denne tabellen fra og med uke 26.


Testing

Helt siden pandemiutbruddet har laboratoriene ved sykehusene testet personer som har vist symptomer. Sykehusene tester både prøver de har tatt selv, og prøver som blir tatt av kommunehelsetjenestene og fastlegene. 

Folkehelseinstituttet oppdaterer antall testete i hele landet ca. kl. 13 hver dag.
Folkehelseinstituttet sitt diagram finner du her

Merk: Inntil 9. mai ble alle tester i opptaksområdet til Helse Nord-Trøndelag HF analysert ved St. Olavs hospital. Etter 9. mai blir alle tester fra sykehusene i Levanger og Namsos analysert i Helse Nord-Trøndelag, mens tester fra kommunehelsetjenesten fortsatt blir analysert av St. Olavs hospital

Mediekontakt

Medievakt for Helse Midt-Norge RHF kan kontaktes på tlf. 468 86 618


Skriftlige henvendelser sendes postmottak@helse-midt.no

 


Logistikk og utstyr

Innkjøp av utstyr til sykehus og kommuner

Det er Helse Sør-Øst som har fått i oppgave å koordinere nasjonale innkjøp av smittevernutstyr og medisiner til både sykehus og kommuner.

Du finner mer informasjon på nettsidene til Helse Sør-Øst RHF her

Til de som vil bidra med utstyr

Vi er takknemlige for alle henvendelser fra leverandører som tilbyr ulike produkter i forbindelse med covid-19-utbruddet.

Leverandører som ønsker å bidra bes henvende seg til suppliercovid19@sykehusinnkjop.no

For henvendelser rundt covid-19 og legemidler, bruk adressen avtaleforvalter.legemidler@sykehusinnkjop.no

Informasjon til leverandører

Sykehusinnkjøp har satt opp en side med ofte stilte spørsmål ift. covid-19.

Ofte stilte spørsmål fra leverandører • Bilde fra flykabin
  22.07.2020
  Reiseråd og anbefalinger etter reise til sykehusansatte (oppdatert)

  Myndighetene har endret reiserådene knyttet til korona. Les felles anbefalinger for alle sykehusansatte i hele landet her.

 • Foto av Volda sjukehus
  19.07.2020
  Skrev dagbok for å hjelpe pasientene med bearbeidingen under pandemien

  Volda sjukehus har fått gode tilbakemeldinger etter at de innførte elektronisk pasientdagbok ved intensivavdelingen under korona-pandemien. Nå ønsker de å videreføre prosjektet.

 • To stykker som er ute og sykler
  10.07.2020
  Ingen innlagte covid-19 pasienter i Helse Midt-Norge

  Fredag 10. juli er det ingen pasienter som er innlagt på sykehus med covid-19 i Helse Midt-Norge. Dette skjer for første gang siden pandemien kom til Norge.

 • Foto av et hjerter i to hender
  02.07.2020
  Tildeling av midler til nasjonale forskningsnettverk i regi av NSG

  Det er nå gjort vedtak om hvem som får tildelt midler til nasjonalt forskningsnettverk.

 • Foto av linikksjef Gilda S. Opland
  25.06.2020
  HMN LAB gikk live på St. Olavs hospital

  Rett før Koronaviruset kom og Norge stengte ned, tok St. Olavs hospital i bruk sitt nye laboratoriesystem. Innføringen ble krevende, men førte til at et stort volum av tester kunne håndteres akkurat da det trengtes som mest.

 • Foto av lege og pasient
  25.06.2020
  Helseforetakene fikk justert kursen på grunn av korona

  Med bakgrunn i korona-situasjonen har helseforetakene i regionen fått oppdaterte styringsdokumenter i foretaksmøter denne uka.

 • Illustrasjonsfoto
  19.06.2020
  Praksisstudier under koronapandemien

  Koronapandemien gjør det krevende for en del helsefagstudenter å få gjennomført planlagte praksisperioder ved sykehus i Helse Midt-Norge. Det er viktig å finne gode løsninger i samarbeid mellom helseforetakene og universitetene/høyskolene f...

 • 18.06.2020
  Korona-millioner fordelt

  Helse Møre og Romsdal HF tildeles 72 millioner kroner i øremerkede midler til oppgradering av sykehusbygg og tilrettelegging for medisinsk teknologi og digitale løsninger i sykehus. Også helseforetakenes basisramme økes som følge av ekstra...

 • 02.06.2020
  Nye forsyninger av smittevernutstyr i uke 23

  Det kommer stadig store forsendelser med smittevernutstyr til Norge, det meste distribueres fortløpende til helsetjenesten over hele landet for dekke løpende forbruk og for oppbygging av pandemilagre i kommuner og i spesialisthelsetjenesten.

 • Bilde av stabel med munnbind
  22.05.2020
  Nye forsyninger av smittevernutstyr uke 21

  Det kommer stadig store forsendelser med smittevernutstyr til Norge, det meste er allerede distribuert til ulike deler av helsetjenesten.

 • Illustrasjonsbilde av helsepersonell med verneutstyr
  20.05.2020
  Starter munnbindproduksjon i Sykkylven

  Smittevernproduksjon AS i Sykkylven har fått kontrakt på leveranse av 20 millioner munnbind til den nasjonale innkjøpsordningen for smittevernutstyr som forvaltes av Helse Sør-Øst RHF og Sykehusinnkjøp HF.

 • 20.05.2020
  Webinar: "Hvordan hjelpe våre hjelpere på intensiv i en krisesituasjon?"

  Koronaberedskapen Bli med på gratis webinar torsdag 28. mai kl. 12.00. Her får du råd om hvordan du tar vare på helsepersonell i en krisesituasjon.

 • 15.05.2020
  Omfang av import og innkjøp av smittevernutstyr

  Det kommer stadig store forsendelser med smittevernutstyr til Norge gjennom den nasjonale ordningen som er etablert i regi av Helse Sør-Øst RHF og Sykehusinnkjøp. Det meste av utstyret er allerede distribuert til ulike deler av helsetjenesten.

 • 08.05.2020
  Beredskapslager for legemidler

  De regionale helseforetakene har i foretaksmøte 8. mai fått i oppdrag å etablere et beredskapslager for legemidler for primær- og spesialisthelsetjenesten. Helse Vest RHF skal lede arbeidet.

 • 06.05.2020
  Nye leveranser av smittevernutstyr

  Det har de siste dagene kommet flere forsendelser med smittevernutstyr til Norge. Forsendelsene har gjennomgått kvalitetskontroll både av erfarne fagfolk i Helse Sør-Øst og gjennom testing ved Forsvarets forskningsinstitutt. Det er viktig f...

 • Illustrasjon som viser at noen vasker hendene
  30.04.2020
  Eksplosiv interesse for e-læringskurs i smittevern

  Som følge av pandemien har interessen for Helse Midt-Norges e-læringskurs i smittevernopplæring vært enorm.

 • Illustrasjonsbilde av lege med smittevernutstyr
  29.04.2020
  Mer smittevernutstyr på vei til sykehus og kommuner

  Det har de siste dagene kommet flere forsendelser med smittevernutstyr til Norge.

 • 24.04.2020
  Flere nye avtaler om norsk produksjon av smittevernutstyr

  Ny norsk produksjon er viktige bidrag for å sikre norsk helsevesen tilstrekkelig med smittevernutstyr.

 • 23.04.2020
  Lyser ut inntil to nye CAG i 2020

  Kvaliteten på fjorårets ti CAG-søknader var gjennomgående høy, ifølge det internasjonale vurderingspanelet. Det betyr at det er potensial for flere CAG i Midt-Norge.

 • 23.04.2020
  Mulig pandemitopp til høsten

  Midt-Norge kan få en pandemitopp i oktober eller november hvis vi lykkes med tiltakene for å begrense smitte av koronavirus.

 • 22.04.2020
  Styrket likviditet i 2019

  Årsberetningen 2019 ble onsdag vedtatt av styret i Helse Midt-Norge RHF. Det økonomiske resultatet for foretaksgruppen samlet ble på 530 millioner kroner noe som betyr styrket likviditet for Helse Midt-Norge

 • 21.04.2020
  Prognoseverktøy for koronapandemien

  Fagmiljøer i Helse Midt-Norge har samarbeidet om å utvikle et digitalt verktøy for å simulere utviklingen av koronasmitte i Norge. Verktøyet gjøres nå tilgjengelig på web.

 • 21.04.2020
  Har inngått ny avtale om drift av nasjonalt innovasjonsnettverk

  Helse Midt-Norge har inngått en avtale med PA Consulting med samarbeidspartnere om drift av InnoMeds sekretariat og innovasjonsrådgivere.

 • 20.04.2020
  Betydelig økning i antall tester

  St. Olavs hospital får en sentral rolle når antallet tester for korona-virus nå trappes kraftig opp.

 • 17.04.2020
  Foretaksmøte om nye korona-tiltak

  Fredag ble det avholdt foretaksmøter for de regionale helseforetakene. Protokollen inneholder flere oppdrag knyttet til nye tiltak knyttet til pandemien med smitte av koronavirus (covid-19).

 • 16.04.2020
  Produksjon av åndedrettsvern

  Sykehusinnkjøp skal gjennomføre en innovativ anskaffelse av åndedrettsvern. Nå inviteres industrien til å delta. 

 • 16.04.2020
  Plan for å møte en pandemitopp

  Sykehusene i Midt-Norge vil ved en pandemitopp kunne ha 622 innlagte pasienter med Covid19-smitte og av disse vil 166 ha behov for intensivbehandling.

 • 14.04.2020
  Nye forsyninger av smittevernutstyr

  I løpet av påsken har det kommet flere nye forsendelser med smittevernutstyr til Norge. Utstyret er nå klar for distribusjon ut til sykehus og kommuner.

 • 09.04.2020
  Widerøe skal fly koronapasienter

  Widerøe bygger om et fly slik at det kan fly to pasienter i smittevernkuvøser samtidig. Helsetjenesten får dermed en ny landsdekkende ressurs øremerket for transport av koronapasienter.

 • 07.04.2020
  Kvalitetskontroll av smittevernutstyr ved ankomst

  Smittevernutstyr som kommer inn til Norge fra utlandet gjennomgår en systematisk kvalitetskontroll før det sendes ut til sykehus og kommuner.

 • 07.04.2020
  Samarbeid med FFI om kvalitetssikring av smittevernutstyr

  Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) setter sine ressurser til disposisjon for å sikre kvaliteten på smittevernutstyr som skal benyttes av helsepersonell i hele Norge.

 • 04.04.2020
  Smittevernutstyr på vei ut til hele landet

  Kommuner og sykehus over hele Norge får i disse dager levert ulike typer smittevernutstyr. Helse Sør-Øst RHF har sendt ut over fem millioner munnbind og annet utstyr fra nasjonalt lager, og nytt transportfly landet i Norge fredag kveld.

 • 03.04.2020
  Oversikt over covid-19-studier er publisert

  Den nasjonale oversikten over covid-19-studier er nå publisert på NorCRINs nettsider.

 • 03.04.2020
  Slik påvirkes forsknings- og innovasjonsprosjekter av koronasituasjonen

  Har du et pågående forsknings- eller innovasjonsprosjekt som er finansiert av midler fra Samarbeidsorganet Helse Midt-Norge RHF og/eller Felles Forskningsutvalg?

 • 31.03.2020
  Norsk pandemiregister er opprettet og i drift i rekordfart

  I dag starter sykehusene registrering til Norsk pandemiregister for å kunne følge forløpet av alle pasienter med bekreftet covid-19 i norske sykehus.

 • 31.03.2020
  Norsk produksjon av smittevernutstyr

  Flere norske bedrifter har nå startet opp med norsk produksjon av smittvernutstyr og andre produkter som er viktig under koronapandemien.

 • 31.03.2020
  Kvalitetskontroll av smittevernutstyr

  Det er satt i gang en rekke ulike tiltak for å sikre kvaliteten på smittevernproduktene som kjøpes inn.

 • 31.03.2020
  Ikke norske ambulanser på svensk side

  Midtnorske ambulanser vil framover i svært begrenset grad kunne ta oppdrag inn i Sverige på grunn av restriksjoner og smittevernhensyn.

 • 27.03.2020
  Ny forsendelse med smittevernutstyr til Norge

  Fredag kom en ny forsyning med viktig smittevernutstyr til Norge.

 • 27.03.2020
  WHO starter global koronastudie i Norge

  Verdens helseorganisasjon (WHO) har tatt initiativ til en stor internasjonal forskningsstudie for å vurdere lovende behandlinger for COVID-19. Både den første pasienten og koordinator for studien er norsk.

 • 27.03.2020
  Mobiliserer for økt antall intensivplasser

  Sykehusene i Helse Midt-Norge mobiliseres nå for ytterligere å øke antallet intensivplasser for å møte et stort antall koronasmittede med behov for sykehusinnleggelse.

 • 26.03.2020
  Flere respiratorer på vei til sykehusene

  Det er nylig gjennomført en kartlegging av antall respiratorer i norske sykehus. Flere respiratorer er under levering og ytterligere respiratorer er bestilt i forbindelse med covid-19-epidemien.

 • 25.03.2020
  Søknadsfristen til KLINBEFORSK er utsatt

  På grunn av utbruddet av koronavirus er fristen for å søke midler fra Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK) utsatt.

 • 24.03.2020
  Leveransen av smittevernutstyr er i gang

  De fire regionale helseforetakene har et felleseid selskap, Sykehusinnkjøp, som står for innkjøp for hele spesialisthelsetjenesten. Kommunene har ikke en slik felles aktør og står for innkjøp selv.

 • 24.03.2020
  Nye avtaler om arbeidstid

  Det er inngått nye avtaler om arbeidstid under koronapandemien med arbeidstakerorganisasjonene i sykehusene våre.

 • 23.03.2020
  Anmodninger om støtte fra Forsvaret

  Helse Nord RHF fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å motta, koordinere og framføre støtteanmodninger fra spesialisthelsetjenestene til Forsvaret.

 • Illustrasjonsbilde covid-19
  22.03.2020
  Meld fra ved mistanke om koronavirus

  Har du symptomer som kan skyldes koronavirus? Nå kan du melde fra til Folkehelseinstituttet (FHI). Har du spørsmål om koronaviruset kan du ringe informasjonstelefonen eller bruke chatbooten til FHI. 

 • 20.03.2020
  Sykehusene dobler intensivkapasiteten

  Alle sykehusene i Midt-Norge forbereder seg på å øke antallet intensivplasser.

 • 20.03.2020
  Undersøkelse satt på vent

  Oppfølging av resultatene fra medarbeiderundersøkelsen ForBedring som ble gjennomført i helseforetakene i februar i år er satt på vent på grunn av den koronapandemien.

 • 20.03.2020
  Nasjonal dugnad på leveranse av smittevernutstyr

  Helsedirektoratet oppfordrer til nasjonal dugnad for å skaffe tilveie nok smittevernutstyr til helsevesenet, både i kommunen og i spesialisthelsetjenesten. Mange har allerede bidratt, men behovet for mer utstyr øker.

Fant du det du lette etter?