Kvalitet

Systematisk arbeid og dokumentasjon bidrar til ny kunnskap og læring.

Det er en forutsetning for å utvikle stadig bedre helsetjenester.

​Åpenhet om kvalitet og pasientsikkerhet skal bidra til å skape trygghet og tillit til helsetjenester i Norge. Flere undersøkelser har vist at det kan være store forskjeller innen helse- og omsorgstjenestene som det offentlige tilbyr.

For å kunne gjøre tjenestetilbudet bedre, sikre god kvalitet og likeverdige tjenester, er det nødvendig å dokumentere og drive et kontinuerlig forbedringsarbeid.

Kvalitetsindikatorer

Det nasjonale systemet for å dokumentere kvalitet omfatter somatisk helsetjeneste, psykisk helsevern, rus og kommunale helse- og omsorgstjenester.

Helsedirektoratet har ansvaret for å utvikle, formidle og vedlikeholde de nasjonale indikatorene.

Om nasjonale kvalitetsindikatorer

Pasientsikkerhet

Pasientsikkerhetsprogrammet

Det nasjonale programmet for pasientsikkerhet "I trygge hender" skal bidra til å redusere pasientskader og øke pasientsikkerheten i Norge. Helseforetakene i Midt-Norge medvirker i både nasjonale og regionale nettverk.

Vårt program går over fem år og koordineres av helsefagavdelingen i det regionale helseforetaket.

Overordnet mål:

  • Øke kvaliteten på helsetjenestene som ytes, med spesiell oppmerksomhet knyttet til diagnostikk og behandling
  • Øke pasientsikkerheten ved å redusere pasientskader
    (50 prosent reduksjon av forebyggbare skader og uønskede hendelser innen fem år)
  • bygge varige strukturer for pasientsikkerhet
  • forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten

Du kan ta kontakt med programansvarlige i våre helseforetak på e-post:

Det nasjonale programmet har disse innsatsområdene:

Pasientsikkerhetsprogrammet

Meldeordningen for uønskede hendelser

Helseinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten har etter § 3-3 i spesialisthelsetjenesteloven plikt til å sende melding om betydelig personskade på pasient som følge av ytelse av helsetjeneste eller ved at en pasient skader en annen. Det skal også meldes fra om hendelser som kunne ført til betydelig personskade.

Formålet med meldeplikten er å forbedre pasientsikkerheten. Meldingene skal brukes for å avklare årsaker til hendelser og for å forebygge at tilsvarende skjer igjen. Kunnskapssenteret gir tilbakemeldinger til tjenesten med råd og forslag til videre håndtering av uønskede hendelser. Slike læringsnotater publiseres flere ganger i året.

Meldingene skal publiseres på helseforetakenes hjemmesider på internet.

Fra 2016 av har Helsedirektoratet ansvaret for ordningen.

Meld om uønsket hendelse

Kvalitetsregistre

Det er opprettet nasjonale medisinske kvalitetsregistre som har til formål å samle informasjon om utredning, behanlding og oppfølging av pasienter.
Hensikten er å bygge kunnskap som gir bedre og tryggere behandling for en lang rekke sykdomsgrupper.

De fire helseregionene har etablert et Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre, dette drives av SKDE (Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering) i Helse Nord.

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering

Her er en oversikt over alle medisinske kvalitetsregistre med nasjonal status. Ved å klikke på lenkene kommer du til informasjon om registeret.

Hjerte og kar

Kreft

Luftveier

Diabetes

Nervesystemet

Muskel, skjelett og bindevev

Mage og tarm

Gynekologi og fødsel

Nyre

Skade og intensivbehandling

Infeksjoner

Rehabilitering

Autoimmune sykdommer

Hud

Psykisk helse

Andre

Nasjonale kompetansetjenester

For Helse Midt-Norge er følgende nasjonale kompetansetjenester godkjent etter ny forskrift og veileder:

Nasjonal kompetansetjeneste for pasienter med sammensatte lidelser
Nasjonal kompetansetjeneste for avansert laparoskopisk kirurgi
Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine
Nasjonal kompetansetjeneste for ultralyd- og bildeveiledet behandling
Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonell MRI
Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer
Nasjonal kompetansetjeneste for kirurgisk behandling av rygg- og nakkesykdommer
Nasjonal kompetansetjeneste for trening som medisin (godkjent 2015)

Pasienttilfredshet

FHI (Folkehelseinstituttet) har i flere år gjennomført målinger av pasientens opplevelse av helsetjensten.

Sykehus og helseforetak i Midt-Norge har fått gode tilbakemeldinger og ligger på topp sammenlignet med resten av landet.

Pasienterfaringer med norske sykehus i 2015

Folkehelseinstituttet

Norge i verden

Kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid i andre sammenlignbare land og i internasjonale organisasjoner, er en viktig kilde til kunnskap som kan brukes som grunnlag for å videreutvikle arbeidet i Norge.

Internasjonale sammenligninger kan også innebære usikkerhet fordi helsetjenester er organisert på ulik måte og målingene kan gjøre forskjellig. Generelt har norsk helsetjeneste høy kvalitet sammenlignet med andre land.

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD)

Rapportserien "Health at a Glance" fra OECD gir oversikt over helse, helsetilstand, helsevaner, samt helsetjenestens struktur, prosesser og resultater i OECD-landene.

OECD-rapporten fra 2016 – Health at a Glance: Europe 2016 – inneholder sammenlignbare data fra 35 europeiske OECD-land. Rapporten viser at helsetilstanden i Norge generelt er god, med høyere forventet levealder og lavere sykelighet og dødelighet enn gjennomsnittet for EU-landene i OECD. Norske helsevaner er også bedre enn gjennomsnittet, med lavere forbruk av tobakk og alkohol og høyere inntak av grønnsaker.

Norge skårer godt på en rekke indikatorer, og OECD fremhever spesielt resultatene for overlevelse etter akutt hjerteinfarkt som svært gode i Danmark, Sverige og Norge. Det er også generelt god kreftoverlevelse i Norge.

Health at a Glance: Europe 2016

Health at a Glance 2017

Commonwealth Fund

The Commonwealth Fund (CMWF) er en stiftelse i USA som har som formål å styrke helsetjenestesystemer med bedret tilgjengelighet, kvalitet og effektivitet. Commonwealth Fund gjennomfører blant annet helsesystemundersøkelser årlig i en rekke land, og Norge har deltatt flere ganger.

The Commonwealth Fund

 

Helse Midt-Norges kvalitetsstrategi

Stortingsmelding om Kvalitet og pasientsikkerhet


Fant du det du lette etter?