Fagledernettverk

Fagledernettverkene er en viktig arena som skal gi grunnlag for samordning mellom spesialisthelsetjensten, kommuner og fastleger.

De ble etablerti 2012 forå bidra til å utvikle felles standardiserte pasientforløp i helseregionen.

Fagledernettverkene er delt inn etter ulike diagnoser/medisinske fagområder og er satt sammen av fagpersoner med lederfunksjon i helseforetekene i Midt-Norge. Nettverkene krysser grensene for de tradisjonelle fagspesialiseringene og de skal også understøttes av regionale ressursgrupper med særskilt kompetanse.

Regionale fagledernettverk

 • Prehospitale tjenester
 • Øyesykdommer
 • Nevrologi
 • Kardiologi
 • Barn og unge, pediatri, BUP, habilitering barn
 • Ortopedisk kirurgi
 • ØNH og kjevesykdommer
 • Revmatiske sykdommer
 • Lungesykdommer
 • Sammensatte lidelser
 • Hjerneslag
 • Gynekologi og fødselshjelp
 • Indremedisinske sykdommer
 • Generell kirurgi
 • Psykisk helsevern voksne og rusbehandling
 • Bildediagnostikk
 • Fysikalsk medisin og rehabilitering

Ressursgrupper

Regionale ressursgrupper skal bidra med særskilt kompetanse i utformingen av pasientforløp og øvrige spørsmål som er viktig for å oppfylle mandatet.

 • Opplæring av pasienter og pårørende
 • Standardisering av pasientforløp
 • Laboratoriemedisin
 • Habilitering
 • Intensivmedisin
 • Medisinskteknisk utstyr
 • Nettverket for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi drives av regionalt kunnskapssenter for barn og unge ved NTNU, RKBU.

Mandat for fagledernettverkene

 • Bidra i utviklingen av regionale pasientforløp med bruk av regional metodikk
 • Løpende "følge - med" utviklingen i fagfeltet, både internt i regionen og globalt. Dette arbeidet skal rapporteres tilbake til RHF i form av forslag til tiltak
 • På bestilling fra RHF utføre nærmere spesifiserte oppdrag
 • På bestilling fra RHF kan fagledernettverkene bli bedt om å delta i regionalt plan- og strategiarbeid.
 • Bidra til erfaringsoverføring mellom HF knyttet til arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet
Fant du det du lette etter?