Regional Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

Regional Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering (RKE) sørger for å koordinere tjenester til de som trenger det.

​RKE skal legge til rette for god samhandling, både på individnivå mellom pasient/bruker og tjenesteytere, og mellom tjenesteytere fra ulike fag, sektorer og nivåer.

Det er etablert et nettverk av koordinerende enheter og kontaktpersoner ved de tjenestene som har rehabiliteringstilbud. Nettverket omfatter både helseforetakene, kommunene og de private institusjonene som er en del av spesialisthelsetjenesten gjennom avtaler med Helse Midt-Norge RHF.


 

Hva gjør RKE

  • gir informasjon om habilitering- og  rehabiliteringstilbud i helseregionen
  • gir informasjon om nasjonale habilitering- og rehabiliteringstilbud
  • samarbeider om drift og svarer på spørsmål via nasjonal informasjonstelefon for ReHabilitering: 80030061 (for pasienter, pårørende og helsepersonell)
  • har oversikt over og kontakt med habilitering- og rehabiliteringstilbud i alle kommuner i regionen
  • har en koordineringsfunksjon for rehabilitering- og habiliteringsarbeidet i helseregionen (på systemnivå), som blant annet å etablere nettverk og møteplasser via koordinerende enhet i helseforetaket og ut i kommunene
  • er pådriver – sammen med Helsedirektoratet – for den årlige Rehabiliteringsuka.

Hva er ReHab uka

ReHabiliteringsuka er en årlig nasjonal markering. Markeringen har som mål å bidra til økt oppmerksomhet, publisitet og og erfaringsutveksling innen habilitering og rehabilitering.

I 2015 ble det ikke bli utlyst egne øremerkede midler til aktiviteter i ReHabiliteringsuka. Dette ble erstattet av tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet til habilitering og rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Søknadsfrist for dette var 31.03.15.

Nasjonalt nettverk RKE

Bakgrunn

Siden høsten 2007 har representanter for de regionale koordinerende enhetene og Helsedirektoratet møtt hverandre 1-2 ganger i året for å drøfte saker av felles interesse. Møtene har sirkulert mellom landsdelene.

Fra 1.1.2009 har alle de fire helseregionene hatt regionale koordinerende enheter/funksjoner for habilitering og rehabilitering. De fire enhetene har ulik organisatorisk tilknytning og organisering. De har også noe forskjellige mandat og/eller tilleggsoppgaver. Mandat for det nasjonale nettverket ble vedtatt av de Regionale koordinerende enhetene 23.4.2009.

Formål og innhold

Deltakelse i nettverket er basert på forutsetningen om at samarbeid og utveksling av erfaringer og tjenester mellom de fire enhetene vil tjene utviklingen av habiliterings- og rehabiliteringsfeltene, og komme brukere av de regionale koordinerende enhetene til gode. Tema og problemstillinger som tas opp på nettverkets faste møter er derfor av felles interesse.


 


 


 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.