Oppstart av nye ehelseprosjekter

Styringsgruppe eHelse hadde 31. mai porteføljerapport  Q1 og oppstart av nye prosjekter til behandling. Porteføljerapporten viser god kontroll på prosjektgjennomføringen, men at det fortsatt er behov for å holde oversikt over ressurssituasjonen.

illustrasjonsfoto
 

Styringsgruppe eHelse består av Administrerende i helseforetakene, tillitsvalgte, brukerrepresentant og ledelse i Hemit og Helse Midt-Norge RHF. 

- Jeg ser fram til planlegging og gjennomføring av disse nye prosjektene og bidra til utvikling av helsetjenesten i nært samarbeid med helseforetakene, sier gruppeleder for prosjektgruppen i Hemit Astrid Bjørgum. Prosjektbegrunnelser og prosjektplaner for prosjektene blir utarbeidet og lagt fram for respektive programstyrer høsten 2017, avslutter Bjørgum.

illustrasjonsfoto
Gruppeleder i Hemit, Astrid Bjørgum

Følgende prosjekter/program ble vedtatt startet:

  • Programmet K2 – videre med SAP
  • IKT-støtte til forskning
  • Digitale innbyggertjenester

K2 -videre med SAP

Programmet K2 – videre med SAP er fase to av HMN LØ (Logistikk og økonomi). Programmet er planlagt gjennomført med to prosjekter. Prosjektet Legemiddelforsyning er først ute og starter planleggingsfasen etter sommerferien. Prosjekt «TUEBA» for forsyningskjedene Tøy, Utstyr, Eiendom, Bygg og Anlegg utredes våren 2018 med beslutning om eventuell oppstart høsten 2018. For forsyningskjedene Mat og næringsmidler, Sterilt sirkulasjonsutstyr, Medisinsk Teknisk Utstyr og Behandlingshjelpemidler gjennomfører K2-programmet en konseptfase som skal resultere i et beslutningsgrunnlag med alternative vurderinger knyttet til løsningsomfang, tid og kostnader. 

IKT-støtte til forskning

Odd Veddeng, spesialrådgiver ved Fagavdelinga i Helse Møre Romsdal la fram prosjektforslaget for IKT-støtte til forskning som var utarbeidet i samarbeid med alle forskningsmiljøene i regionen. Formålet med dette prosjektet er å utarbeide beslutningsgrunnlag for prioritering av relevante tiltak gjennom en metodisk tilnærming til IKT-støtte til forskning og gjennomføre tiltak som forventes å ha et stort gevinstpotensial, lav risiko og akseptabel kostnad. 

Digitale innbyggertjenester

Første steg i prosjektet er å vise og endre timer for gravide, vise henvisninger for gravide, samt håndtering av informasjonsskjema for fødeavdelingen. Løsningene kan benyttes regionalt og gjenbrukes for andre pasientgrupper. Fagledernettverket i fødselshjelp og kvinnesykdommer i Helse Midt-Norge foreslås å være referansegruppe for prosjektet. Helsenorge.no skal benyttes til tjenestene og det vil være et formelt samarbeid med det nasjonale prosjektet for Digitale innbyggertjenester i regi av Nasjonal IKT. Klinkksjef ved St.Olavs Hospital, Kjell Åsmund Salvesen er prosjekteier.