Teknikere og IT-personell

Navn: Øystein Bjarkøy
Yrke/bakgrunn: DWH-Developer
Involvering/rolle i Helseplattformen: Delprosjektleder Rapportering
Opprinnelig organisasjon: Hemit

Hvilke forventninger har du til Helseplattformen?
All data henger sammen og er knyttet til.
Hva tror du blir det viktigste for å lykkes med innføringen av Helseplattformen?
Fag og teknologi sammen i harmoni.
Hva er det viktigste vi oppnår med Helseplattformen?
Tettere bånd mellom innbyggeren og helsetjenesten. Om det inntreffer en hendelse, vil                                                        helsetjenesten ha en oversikt å forholde seg til.

Navn: Marie Fuglesang 
Yrke/bakgrunn: Gruppeleder i Hemit, utdannet siving kommunikasjons­teknologi, jobber som prosjektleder i Helseplattformen
Involvering/rolle i Helseplattformen: Vært med i HP siden 2017, jobbet med evaluering av innføringsplan, inkl. organisering og test. Delprosjektleder i innføring. 
Opprinnelig organisasjon: Hemit

Hvilke forventninger har du til Helseplattformen?
Forventning om at vi klarer å nå de definerte effektmålene for Helseplattformen og med det skape en bedre helsetjeneste for innbyggerne i Midt-Norge.
Hva tror du blir det viktigste for å lykkes med innføringen av Helseplattformen?
Lage en Helseplattform som støtter gode arbeidsprosesser, gjennom Involvering av og forankring i fagmiljøene og god opplæring i før løsningen tas i bruk.
Hva er det viktigste vi oppnår med Helseplattformen?
Felles system for sykehus, fastlege og kommunetjenesten, info samlet på ett sted og tilgjengelig for innbygger. 

Navn: Arnstein Mikal Fuglstad 
Yrke/bakgrunn: Senior IT-Konsulent, Releaseleder PICIS/ Fagansvarlig Doculive, Teknisk ressurs for Doculive med integrasjoner, OpPlan og PICIS.
Involvering/rolle i Helseplattformen: Interimprosjektet og migrering PICIS
Opprinnelig organisasjon: Hemit

Hvilke forventninger har du til Helseplattformen?
Godt organisert prosjekt som er i stand til å ta imot et nytt journalsystem og involvere brukermiljøene i Helse Midt-Norge.
Hva tror du blir det viktigste for å lykkes med innføringen av Helseplattformen?
Kommunikasjon ut til dataeiere og ikke minst involvering med brukermiljøene som skal ta imot systemet.
Hva er det viktigste vi oppnår med Helseplattformen?
Det viktigste er nok at en kan følge pasienten igjennom hele pasientforløpet med viktig informasjon som tidligere lå spredt i forskjellige system/applikasjoner. En driftsplattform som samler alle viktige systemer/data på en plass (en innlogging).

Navn: Paul Gjervan
Yrke/bakgrunn: Høgskoleutdannet, tidligere jobbet for DNB, Gjensidige og Siemens.
Involvering/rolle i Helseplattformen: Ledet gruppen for digital tjenester for Pasient
Opprinnelig organisasjon: Hemit

Hvilke forventninger har du til Helseplattformen?
Ett felles system for helsesektoren.
Hva tror du blir det viktigste for å lykkes med innføringen av Helseplattformen?
Brukerinvolvering.
Hva er det viktigste vi oppnår med Helseplattformen?
Pasienttjenester og kvalitet i systemstøtten for behandling.

Navn: Olav Grønli 
Yrke/bakgrunn: IKT-leder
Involvering/rolle i Helseplattformen: IKT-teknisk ressurs for LAG Fjellregionen
Opprinnelig organisasjon: Holtålen kommune

Hvilke forventninger har du til Helseplattformen?
Enhetlig system for helse, pleie og omsorg. Enklere drift og vedlikehold, lettere opplæring og kompetansedeling. Et moderne system med bedre kvalitet. God sikkerhet, og bedre samhandlig, både internt om mellom partnere.
Hva tror du blir det viktigste for å lykkes med innføringen av Helseplattformen?
At det ikke favnes for bredt, og at man har gode endringsagenter. Dvs. god opplæring av nøkkelpersoner.
Hva er det viktigste vi oppnår med Helseplattformen?
En felles standard og arkitektur, og en felles plattform for hele helse-Trøndelag. Forhåpentligvis blir dette et nasjonalt system og nasjonal standard.

Navn: Soudabeh Khodambashi
Yrke/bakgrunn: Virksomhetsarkitekt, PhD i IT
Involvering/rolle i Helseplattformen: Grunndata Analytiker
Opprinnelig organisasjon: Trondheim kommune

Hvilke forventninger har du til Helseplattformen?
Enkel tilgang til informasjon om pasient for alle aktører.
Hva tror du blir det viktigste for å lykkes med innføringen av Helseplattformen?
Godt samarbeid, involvering og informering av relaterte aktører i prosessen.
Hva er det viktigste vi oppnår med Helseplattformen?
Gir bedre tjenester og jevn prosessflyt til pasienter som helhet (pasientorientert tjeneste).

Navn: Kim Arne Lindstrøm
Yrke/bakgrunn: Arkitekt
Involvering/rolle i Helseplattformen: Hemit

Hvilke forventninger har du til Helseplattformen?
Jeg har bare gode forventninger til Helseplattformen.
Hva tror du blir det viktigste for å lykkes med innføringen av Helseplattformen?
Vi må ha engasjerte medarbeidere, rikelig med fagkompetanse, og ikke minst må IT og medisinfaget snakke godt sammen.
Hva er det viktigste vi oppnår med Helseplattformen?
Først og fremst et nytt og moderne EPJ. Og ikke minst vil det understøtte «en innbygger - en journal» noe som betyr bedre pasientjournal samhandling mellom spesialist- og primærhelsetjenesten.

Navn: Tone M. Selnes Lorentzen
Yrke/bakgrunn: Rolle nå: Tjenesteansvarlig for Journalsystemer i Hemit. Bakgrunn: Sykepleier og Dataingeniør.
Involvering/rolle i Helseplattformen: Deltager i inngåelse av vedlikeholdsavtale for Helseplattformen (og IAM-løsningen).
Opprinnelig organisasjon: Helse Midt-Norge IT (Hemit)

Hvilke forventninger har du til Helseplattformen?
Helseplattformen skal bidra til lettere samhandling mellom ulike aktører og dette bidrar til en mer presis helsetjeneste for pasienten. Helseplattformen skal sikre den beste behandling for alle pasienter.
Hva tror du blir det viktigste for å lykkes med innføringen av Helseplattformen?

Helsepersonell må få eierskap til løsningen.
Hva er det viktigste vi oppnår med Helseplattformen?
En helhetlig helsetjeneste for pasienten og en forbedret arbeidshverdag for helsepersonell.

Navn: Eivind Gussiås Løkseth
Yrke/bakgrunn: Systemutvikler
Involvering/rolle i Helseplattformen: Integrasjonsutvikler
Opprinnelig organisasjon: Hemit

Hvilke forventninger har du til Helseplattformen?
Nye muligheter for bruk av mobile verktøy med små skjermer. Fleksibel arbeidsflate tilpasset dagens og framtidens store PC-skjermer. At systemet følger oppdaterte standarder for integrasjonsløsninger.
Hva tror du blir det viktigste for å lykkes med innføringen av Helseplattformen?
Fokus på funksjonalitet som må være på plass før driftssetting, heller enn planlagte datoer. God kommunikasjon mellom leverandør og brukerne av systemet, samt tilpasninger til norske forhold.
Hva er det viktigste vi oppnår med Helseplattformen?
Enklere utveksling av elektronisk informasjon mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten i region Midt-Norge.

Navn: Henning Nielsen
Yrke/bakgrunn: IT-konsulent, jobber i tjenestedrift med applikasjonene Doculive og Natus.
Involvering/rolle i Helseplattformen: Migreringsarbeid Natus.
Opprinnelig organisasjon: Hemit

Hvilke forventninger har du til Helseplattformen?
Et nytt og bedre samlet journalsystem, mer sømløse integrasjoner. Bedre pasientsikkerhet og enklere systemer for de ansatte.
Hva tror du blir det viktigste for å lykkes med innføringen av Helseplattformen?
Høy kvalitet i migrerings-, konverterings- og testløp. Gode relasjoner.
Hva er det viktigste vi oppnår med Helseplattformen?
Et bedre og mer samlet journalsystem, enklere hverdag for både ansatte og pasienter.

Navn: Hilde Grimnes Olsen
Yrke/bakgrunn: Prosjektleder
Involvering/rolle i Helseplattformen: DP leder Innføring, Prosjektleder nasjonal koordinering, prosjektleder i innføringsprosjektet
Opprinnelig organisasjon: Hemit

Hvilke forventninger har du til Helseplattformen?
At vi oppnår de effektene vi har satt som mål. Men at det vil ta tid før vi klarer det. At innføringen blir spennende og krevende.
Hva tror du blir det viktigste for å lykkes med innføringen av Helseplattformen?
Involvering og motivering, slik at alle tar ansvar for at vi sammen skal lykkes med dette.
Hva er det viktigste vi oppnår med Helseplattformen?
Mer sammenhengende helsetjeneste. Enklere tilgang til informasjon for både helsearbeidere og pasienter/innbyggere.

Navn: Marit A. Pettersen
Yrke/bakgrunn: Prosjektleder/ Har graden cand. scient. med hovedfag i informatikk
Involvering/rolle i Helseplattformen: Har jobbet 3,5 år i anskaffelsesprosjektet til Helseplattformen. Har jobbet med oppfølging og koordinering, i tillegg til evaluering av tilbud fra leverandører når det gjelder anskaffelsene av kravsporingsverktøy, pasientjournal og tilgangskontroll
Opprinnelig organisasjon: Hemit

Hvilke forventninger har du til Helseplattformen?
Jeg forventer at Helseplattformen skal bli en suksess.
Hva tror du blir det viktigste for å lykkes med innføringen av Helseplattformen?
Jeg tror at gode og realistiske planer må være på plass for at innføringa av Helseplattformen skal lykkes. Det er også viktig med riktig og tilstrekkelig informasjon til involverte parter, til riktig tid, slik at man begrenser usikkerhet og misforståelser.
Hva er det viktigste vi oppnår med Helseplattformen?
Det viktigste vi oppnår ved Helseplattformen er at det nå for første gang etableres en felles løsning for kommune- og spesialist­helsetjeneste, fastleger og avtalespesialister.

Navn: Monica Ramberg

Yrke/bakgrunn: Senior IT-konsulent. Systemutvikler, prosjektledelse og oppdragskoordinator.

Involvering/rolle i Helseplattformen: Datamigrering
Opprinnelig organisasjon: Hemit

Hvilke forventninger har du til Helseplattformen?
At Helseplattformen blir et brukervennlig, helthetlig og fremtidsrettet pasientjournalsystem – (som tar i bruk de teknologiske mulighetene vi har til å bedre kommunikasjon med pasienten og de ulike systemene i helsevesenet).
Hva tror du blir det viktigste for å lykkes med innføringen av Helseplattformen?
At de ulike faggruppene som skal benytte Helseplattformen blir involvert tidlig, tar eierskap og deltar i konfigureringen av systemet. Viktig med god opplæring av alle brukerne.
Hva er det viktigste vi oppnår med Helseplattformen?
Et «helthetlig journalsystem» – som gjør det mulig å gi pasient­behandling basert på relevant og oppdatert info (der det er aktuelt i helsevesenet), samtidig som pasienten selv kan få oversikt over - og påvirke egen helsesituasjon.

Navn: Øyvind Røset
Yrke/bakgrunn: Informasjonssikkerhetsrådgiver
Involvering/rolle i Helseplattformen: Fagansvarlig informasjonssikkerhet
Opprinnelig organisasjon: St. Olavs hospital, senere Helse Midt-Norge

Hvilke forventninger har du til Helseplattformen?
En løsning som automatiserer oppgaver og gir brukerne tilgang til opplysningene de trenger.
Hva tror du blir det viktigste for å lykkes med innføringen av Helseplattformen?
Opplæring.
Hva er det viktigste vi oppnår med Helseplattformen?
Å plassere pasienten i sentrum.

Navn: Kari Ulseth
Yrke/bakgrunn: Siv.ing. – Gruppeleder for Klinisk støtte i Hemit
Involvering/rolle i Helseplattformen: Prosjektleder for delprosjekt innføring i anskaffelsesprosjektet. Prosjektleder i innføringen.
Opprinnelig organisasjon: Hemit

Hvilke forventninger har du til Helseplattformen?
Forventer at prosjektet blir spennende, artig, utfordrende og til tider krevende. Har forventninger til at ny løsning blir en god plattform for å understøtte pasientbehandlingen til det beste for pasientene.
Hva tror du blir det viktigste for å lykkes med innføringen av Helseplattformen?
Jeg tror den viktigste faktoren er at alle involverte (både prosjekt, leverandør og helsetjenestens aktører) sammen jobber for at denne løsningen skal bli bra.
Hva er det viktigste vi oppnår med Helseplattformen?
En felles , fremtidsrettet og sammenhengende løsning med pasienten i sentrum.

Navn: Rannveig Woll
Yrke/bakgrunn: IT-ingeniør med Helseinformatikk
Involvering/rolle i Helseplattformen: Arkitekt
Opprinnelig organisasjon: Hemit

Hvilke forventninger har du til Helseplattformen?
At pasientene får en opplevelse av at helsepersonell deler informasjon (og slipper å gjenta samme informasjon flere ganger). At pasientene får tilgang til egne helseopplysninger.
Hva tror du blir det viktigste for å lykkes med innføringen av Helseplattformen?
At kommunikasjon og tilgang til informasjon på tvers av nivåene og aktørene i helsetjenesten fungerer godt. Digital kommunikasjon med pasient.
Hva er det viktigste vi oppnår med Helseplattformen?
At dokumentasjon av helsehjelp blir enklere. At helsepersonell får god støtte av systemet, både ved planlegging av helsehjelp og ved dokumentasjon av ytt helsehjelp. At registrerte data kan benyttes til forskning og kvalitetsforbedring uten dobbeltregistrering.


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.