Sykepleiere i Helseplattformen

Heidi Hembre Berg
Navn: Heidi Hembre Berg
Yrke/bakgrunn: Sykepleier, fagleder, avdelingsleder og prosjektleder pasientforløp.
Involvering/rolle i Helseplattformen: Faggruppe hjemmetjenester
Opprinnelig organisasjon: Levanger kommune

Hvilke forventninger har du til Helseplattformen?
Bedre samarbeid mellom helsetjenestene som igjen fører til bedre tjenester for brukere/pasienter.
Hva tror du blir det viktigste for å lykkes med innføringen av Helseplattformen?
God informasjon og opplæring av ansatte, men også befolkningen.
Hva er det viktigste vi oppnår med Helseplattformen?
Bedre kvalitetssikring og evaluering av tjenestene til bruker/pasient og tidsbesparelser for ansatte.

Lisbeth Valentiner Dahlhaug
Navn:
Lisbeth Valentiner Dahlhaug
Yrke/bakgrunn: Spesialsykepleier/arkitekt
Involvering/rolle i Helseplattformen: Teamleder legemiddelområdet
Opprinnelig organisasjon: Hemit

Hvilke forventninger har du til Helseplattformen?
Helseplattformen vil gi helsepersonell et effektivt og brukervennlig arbeidsverktøy som er tilpasset den rollen og konteksten man jobber i.
Hva tror du blir det viktigste for å lykkes med innføringen av Helseplattformen?
Fagmiljøene må engasjere i oppsett og tilpasning av Helseplattformen, slik at det kan bli et verktøy som støtter arbeidsprosessene i en klinisk hverdag.
Hva er det viktigste vi oppnår med Helseplattformen?
Det blir lettere for innbyggere i Midt-Norge å mestre egen helse med bedre oversikt over helserelaterte hendelser og større mulighet for å bidra aktivt i eget forløp.

Gry Dragsund-Vike
Navn: Gry Dragsund-Vike
Yrke/bakgrunn: Sjukepleiar, seksjonsleiar
Involvering/rolle i Helseplattformen: Regional arbeidsgruppe, kommune
Opprinnelig organisasjon: Herøy kommune

Hvilke forventninger har du til Helseplattformen?
At den skal sikre kommunikasjon og dokumentasjon mellom kommune-helseforetak, legekontor. Slik at ein til ei kvar tid har rett dokumentasjon på pasientane.
Hva tror du blir det viktigste for å lykkes med innføringen av Helseplattformen?
At ein lyttar til dei ulike faggruppene om kva som er viktig i eit fagprogram for dei.
Hva er det viktigste vi oppnår med Helseplattformen?
At ein til ei kvar tid har dei siste rette helseopplysningane om pasienten. Og at den sparer oss for tid i å måtte innhente opplysningar frå ulike samhandlingsaktørar.

Ellen Annette Hegstad
Navn: Ellen Annette Hegstad
Yrke/bakgrunn: sykepleier/ avdelingssykepleier/senterkoordinator/helsefaglig rådgiver
Involvering/rolle i Helseplattformen: Prosjektleder i funksjonelt delprosjekt, prosjektleder applikasjon i innføringsprosjektet
Opprinnelig organisasjon: St. Olavs hospital

Hvilke forventninger har du til Helseplattformen?
Skal gi pasientene i våre helseregion en journal, gi helsearbeiderne et godt arbeidsverktøy og våre leder en bedre oversikt over resultat fra drift og pasientbehandling.
Hva tror du blir det viktigste for å lykkes med innføringen av Helseplattformen?
Ikke være for ambisiøs i starten, men få på plass kjerne funksjonalitet som virker godt fra første dag. Få et engasjement blant våre helsearbeidere som skal ta i bruk løsningen.
Hva er det viktigste vi oppnår med Helseplattformen?
En helsetjeneste som henger sammen, og et moderne verktøy vi kan utvikle fremover sammen med en av de beste journalleverandørene i verden.

Marianne Holden
Navn: Marianne Holden
Yrke/bakgrunn: Sykepleier og avdelingsleder helse
Involvering/rolle i Helseplattformen: Medlem i LAG (lokal arbeidsgruppe) region fjell
Opprinnelig organisasjon: Holtålen kommune

Hvilke forventninger har du til Helseplattformen?
At vi får en brukervennlig oppbygging for helsepersonellet som skal ta  den i bruk. At det hever dokumentasjonskvaliteten i helsetjenesten. At det vil bedre og forenkle samarbeid på tvers av helsetjenestene.
Hva tror du blir det viktigste for å lykkes med innføringen av Helseplattformen?
At flest mulig blir med på helseplattformen, at det ikke skal koste så mye at kommunene ikke blir med på det, vi må ha med flest mulig.
Hva er det viktigste vi oppnår med Helseplattformen?
Helsetjenesten blir med helhetlig og sømløst.

Solveig Kleven
Navn: Solveig Kleven
Yrke/bakgrunn: Sykepleier, Enhetsleder Forvaltningskontor
Involvering/rolle i Helseplattformen: LAG Steinkjer
Opprinnelig organisasjon: Steinkjer kommune

Hvilke forventninger har du til Helseplattformen?
Jeg har store forventninger til at arbeidet blir mer systematisk på flere plan, større rettssikkerhet for pasienten. Bedre styringsverktøy. Større mulighet for reell brukermedvirkning. Bedre brukerstøtte både faglig og teknisk.
Hva tror du blir det viktigste for å lykkes med innføringen av Helseplattformen?
God opplæring av alle ansatte, slik at ansatte føler et eierforhold til helseplattformen. Mye misnøye med nåværende system, og det er en motivasjonsfaktor for å ta i bruk noe nytt. Positive leder og ressurspersoner.
Hva er det viktigste vi oppnår med Helseplattformen?
Bedre samhandling mellom helseetatene og mellom helsetjenesten og pasienten som vil medføre en bedre helsetjeneste for alle.

Janne KvernlandNavn: Janne Kvernland
Yrke/bakgrunn: Sykepleier
Involvering/rolle i Helseplattformen: Prosjektmedarbeider i anskaffelsen av Helseplattformen, delprosjektleder i innføringen
Opprinnelig organisasjon: Trondheim kommune

Hvilke forventninger har du til Helseplattformen?
Jeg har forventninger til at Helseplattformen skal bidra til økt samhandling og informasjonsdeling på tvers av ulike helsetjenester, og dermed bidra til økt pasientsikkerhet og bedre pasientbehandling. Ikke minst har jeg forventninger om at Helseplattformen skal bidra med støtte i form av beste praksis alternativ for å sikre riktig behandling og tjenester.
Hva tror du blir det viktigste for å lykkes med innføringen av Helseplattformen?
For å lykkes med Helseplattformen må flest mulig aktører i regionen ta Helseplattformen i bruk. Suksessen ligger i å få til et felles system for alle aktører i helsetjenesten.
Hva er det viktigste vi oppnår med Helseplattformen?
Med Helseplattformen oppnår vi bedre samhandling mellom kommune, fastlege og sykehus. Vi oppnår mindre leting og dobbeltarbeid ved at data legges inn én gang, i ett system. Med dette oppnår vi økt pasientsikkerhet og bedre pasientbehandling. Jeg håper Helseplattformen bidrar til å lette den hektiske arbeidshverdagen for helsepersonellet i regionen.

Trude Strand Kvernvik
Navn: Trude Strand Kvernvik
Yrke/bakgrunn: Prosjektleder – sykepleier – legesekretær
Involvering/rolle i Helseplattformen: Delprosjektleder for delprosjekt Funksjonalitet
Opprinnelig organisasjon: St. Olavs hospital og Hemit

Hvilke forventninger har du til Helseplattformen?
Kvalitetsforbedring, pasientsikkerhet, forskning. Enklere, sikrere og bedre tilgang til relevante opplysninger for både pasient/bruker og helsepersonell. Reduksjon av dobbeltarbeid for helsepersonell. Skal gi helsepersonell en totaloversikt over hele behandlingsforløpet.
Hva tror du blir det viktigste for å lykkes med innføringen av Helseplattformen?
Informasjon og inkludering med utgangspunkt i «what’s in it for me». Tydelige beslutninger uten omkamper. Gode og tydelige prosesser. Verifisering og tilpassing av innhold til norske forhold og behov. Tydelige krav og føringer på oppdraget for ressurspersoner som skal delta i tilpassing av Helseplattformen med informasjon til andre ansatte/kollegaer om hvilken betydning det har for deres deltagelse samt fravær fra ordinære arbeidsoppgaver. God plan for implementering hvor det er laget en strategi for håndtering av redusert drift og pasientbehandling.
Hva er det viktigste vi oppnår med Helseplattformen?
Kvalitetsforbedring, pasientsikkerhet, forskning. Bedre/økt samarbeid og digital informasjonsdeling med/mellom enheter, fag, virksomheter. Bedre oversikt over pasientbehandlingen. Legge til rette for standardisering av prosedyrer. Forutsigbarhet for pasienter og helsepersonell.

Marianne Mohrsen
Navn: Marianne Mohrsen
Yrke/bakgrunn: Sykepleier med videreutdanning i ledelse, bakgrunn fra primær- og spesialisthelsetjeneste
Involvering/rolle i Helseplattformen: Del av funksjonelt delprosjekt siden november 2015, med ansvar for ivaretakelse av primærhelsetjenestens behov inn i Helseplattformen. Bidro i flere funksjonelle team; kirurgi/radiologi, pasient- og innbyggertjenester, teamleder for brukerscenarie-området. Deltatt i arbeid med brukerscenario- demonstrasjoner og vært deltager i mange dialogmøter med leverandør innenfor ulike temaområder med særlig fokus på primærhelsetjeneste.
Opprinnelig organisasjon: Trondheim kommune

Hvilke forventninger har du til Helseplattformen?
Jeg har store forventninger til at hele helsetjenesten og alle pasienter bosatt i vår region endelig skal dele et felles verktøy for dokumentasjon og samhandling omkring helsehjelp. Jeg forventer at Helseplattformen blir et kjempeløft for bedret pasientsikkerhet, og vil bidra til bedre kvalitet på helsetjenestene- ikke bare i Midt-Norge men i hele norsk helsetjeneste, ved at teknologien som innføres med journalsystemet krever store endringer i helsetjenestens infrastruktur og tjenesteutøvelse.
Hva tror du blir det viktigste for å lykkes med innføringen av Helseplattformen?
Oppdatert kunnskap og godt samspill mellom  helsebyråkratiet, helsepersonell, teknologer og ledere som skal sette opp og innføre journal løsningen. Helseplattformen er helt avhengig av at helsebyråkratiet oppdaterer lovverk, standarder og retningslinjer som er tilpasset en moderne journalløsning med delt informasjon, og at regionen får drahjelp fra alle gode krefter i norsk helsetjeneste til å gjennomføre denne omstillingen på en trygg og god måte.
I Midt- Norge må vi få til godt samarbeid mellom alle aktørene som er del av plattformen; pasienter, fastleger, kommuner og sykehus. Våre ledere må ha god kunnskap om endringsledelse, om potensialet som ligger i å utnytte teknologi i en elektronisk pasientjournal og de må tørre å ta og å stå i beslutninger som kommer mange helsepersonell og pasienter til gode over tid.  Media spiller en viktig rolle for at journal prosjektet skal lykkes gjennom å stille gode, kritiske spørsmål, opplyse innbyggere i vår region om hva som kommer og søke kunnskap for å forstå kompleksiteten i prosjektet.
Hva er det viktigste vi oppnår med Helseplattformen?
Bedret pasientsikkerhet og en gylden mulighet til å endre måten vi driver helsetjeneste på til det bedre!
Lykkes vi med Helseplattformen vil det være et viktig bidrag til at helsepersonell som hver dag jobber for å skape de beste tjenestene gis det beste utgangspunktet for å gjøre en god jobb, og for at pasientene sikres innsikt i egen helsetilstand og får muligheten til å lettere kunne mestre de helseutfordringene som kan oppstå i eget eller i noen som står de nær, sine liv.

Elin Myhre
Navn: Elin Myhre
Yrke/bakgrunn: Jobber som spesialsykepleier ved Avd. Psykisk Helse i Verdal Kommune. Har tidligere jobbet i hjemmesykepleien i mange år.
Involvering/rolle i Helseplattformen: Min rolle i Helseplattformen er som Hovedtillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund.
Opprinnelig organisasjon: Verdal kommune

Hvilke forventninger har du til Helseplattformen?
Mine forventninger til helseplattformen er at det skal gi økt kvalitet i pasientbehandlingen, bedre pasientsikkerhet, mer brukervennlige systemer og sette helsepersonell i stand til å utføre sine oppgaver på en bedre og mer effektiv måte. «En innbygger, en journal» må være det overordnede målet.
Hva tror du blir det viktigste for å lykkes med innføringen av Helseplattformen?
For å lykkes med innføringen av Helseplattformen må det et tverrfaglig samarbeid til. Realisering av «En innbygger- en journal» forutsetter nasjonal styring som stiller tydelige føringer og krav for IKT- utviklingen i virksomhetene. Det bør også være en person på hver arbeidsplass som har et overordnet ansvar i forhold til veiledning og opplæring.
Hva er det viktigste vi oppnår med Helseplattformen?
Det viktigste vi oppnår med Helseplattformen er visjonen om en felles journal blir virkelighet i Midt–Midt Norge. Helseplattformen vil gi fremtidens pasient en helhetlig, sammenhengende helsetjeneste, et unikt samarbeid mellom kommuner og sykehus i Midt–Norge.

May-Liss Rognskog
Navn: May-Liss Rognskog
Yrke/bakgrunn: Sykepleierutdannet, jobba flere år i Hjemmetjenesten i Aukra kommune. Jeg er systemadministrator i journalsystemet i Pleie og omsorg, e-meldingsansvarlig i kommunen, og jeg har tidligere jobbet
med saksbehandling og velferdsteknologi. Medlem i fagråd Digital samhandling Møre og Romsdal.
Involvering/rolle i Helseplattformen: Var med på kravspesifikasjons­arbeid i 2016. Medlem i faggruppe Hjemmetjenester. I kommunen er jeg kommunekontakt for Helseplattformen. Og jeg er utleid til prosjekt Helseplattformen Romsdal for å jobbe overordna sammen med alle Romsdalskommunene i ei arbeidsgruppe.
Opprinnelig organisasjon: Aukra kommune.

Hvilke forventninger har du til Helseplattformen?
Jeg forventer at når Helseplattformen er på plass så skal pasienten kunne føle at samhandlingen er på topp. De skal kunne senke skuldrene og ta imot den helsehjelpa de trenger, uten å bekymre seg for informasjonsflyten i helsevesenet.
Hva tror du blir det viktigste for å lykkes med innføringen av Helseplattformen?
Å ha med seg og involvere dyktige, engasjerte fagfolk som brenner sterkt for sitt fagområde. Det er også viktig med god ledelsesforankring, og at de personene som skal jobbe med dette har frikjøpt den tiden de trenger, så de kan konsentrere seg om oppgaven sin.
Hva er det viktigste vi oppnår med Helseplattformen?
Trygghet for både pasient/bruker og tjenesteyter.

Janne M. Haugan Rotmo
Navn: Janne M. Haugan Rotmo
Yrke/bakgrunn: Intensivsykepleier
Involvering/rolle i Helseplattformen: Fagkoordinator i institusjons­tjenesten i Verdal kommune, nytt medlem i LAG fra januar 2019.
Opprinnelig organisasjon: Verdal kommune

Hvilke forventninger har du til Helseplattformen?
At vi får et felles og logisk oppbygd dokumentasjonssystem for alle ledd i helsetjenesten, slik at nødvendige helseopplysninger er lett tilgjengelig for alle som yter helsehjelp til den enkelte pasient. Bedre oversikt over hvilken helsehjelp og tjenester den enkelte mottar.
Hva tror du blir det viktigste for å lykkes med innføringen av Helseplattformen?
God informasjon til alle ansatte i hele prosessen, tidlig involvering av de som pekes ut som ressurspersoner rundt om i ulike avdelinger, tverrfaglige samlinger og diskusjoner. At alle parter får gi tilbakemeldinger til oppbyggingen av plattformen underveis i prosessen. Viktig at kommunene involveres på lik linje med helseforetakene, slik at grunnlaget for felles forståelse opprettholdes.
Hva er det viktigste vi oppnår med Helseplattformen?
Bedre samhandling omkring hver enkelt pasient i og med at alle involverte har tilgang i samme dokumentasjonssystem. Raskere og bedre kommunikasjon og større forståelse for hver enkelt sine utfordringer. Bedre pasientforløp uten forsinkelser i innhenting av nødvendige helseopplysninger for å kunne gi best mulig behandling til den enkelte pasient.

Marit Olstad Røe
Navn: Marit Olstad Røe
Yrke/bakgrunn: Sykepleier, ledererfaring
Involvering/rolle i Helseplattformen: Laget krav, lest tilbud, rådgiver
Opprinnelig organisasjon: St. Olavs hospital

Hvilke forventninger har du til Helseplattformen?
Bedre arbeidsverktøy, bedre lederverktøy. Forbedre pasientsikkerheten.
Hva tror du blir det viktigste for å lykkes med innføringen av Helseplattformen?
God deltagelse fra linjeorganisasjonen og god opplæring.
Hva er det viktigste vi oppnår med Helseplattformen?
God pasientsikkerhet.

Signe Rånes
Navn: Signe Rånes
Yrke/bakgrunn: Intensivsykepleier
Involvering/rolle i Helseplattformen: Prosjektmedarbeider funksjonelt delprosjekt, med informasjonsforvaltning, informasjonssikkerhet og tilgangsstyring som kjerneområder.
Opprinnelig organisasjon: Helse Nord-Trøndelag

Hvilke forventninger har du til Helseplattformen?
Et stort prosjekt, som kan gi mange positive ringvirkninger for helsetjenesten og ikke minst innbygger. Det vil bli veldig spennende og  krevende å innføre ny løsning for alle aktører i Midt-Norge. Viktig at «alle» må være med å dra «lasset» i riktig retning, slik at vi får konfigurert opp et godt verktøy til vår arbeidshverdag som helsepersonell.
Hva tror du blir det viktigste for å lykkes med innføringen av Helseplattformen?
Hovedpunktet blir at flest mulig («alle»)  aktører deltar i Helseplattformen.Tre underpunkter blir: 1. Konfigurering blir krevende, det er derfor viktig at vi setteropp løsningen etter effektive og standardiserte arbeidsflyter slik at den «røde tråden» preger sluttproduktet for klinikere. 2. Sekundærbruk av data må kunne standardiseres, automatiseres og være lettere tilgjengelig. 3. Sikkerheten i Helseplattformen blir ivaretatt, at innbyggere har tilgang til pasientportal, at ansatte får tilgang til den informasjonen de har tjenstlig behov for. En automatisert og mere spesifikk tilgangsstyring etter arbeidsoppgaver.
Hva er det viktigste vi oppnår med Helseplattformen?
Kun en journal å forholde seg til for «alle» innbyggere og helse­personell i Midt-Norge, som vil øke behandlingskvaliteten og redusere risikoen for pasientskader.


Wenche Singstad
Navn: Wenche Singstad
Yrke/bakgrunn: Intensivsykepleier
Involvering/rolle i Helseplattformen: Jobbet i funksjonelt delprosjekt, primært med kravspesifikasjon av klinisk kjernefunksjonalitet
Opprinnelig organisasjon: St.Olavs hospital, Nyfødt intensiv

Hvilke forventninger har du til Helseplattformen?
Forventer å få en brukervennlig og tilpasset løsning som understøtter behovene jeg har til et PAS/EPJ-system. I tillegg spent på pasient­portalen og hvordan den kan gjøre det enklere for pasienter/ innbyggere å holde oversikt over egen behandling.
Hva tror du blir det viktigste for å lykkes med innføringen av Helseplattformen?
Deltakelse fra fagmiljøene når løsningen skal settes opp/tilpasses. Samt viktig med god, og nok, opplæring før løsningen tas i bruk.
Hva er det viktigste vi oppnår med Helseplattformen?
Tilgang på nødvendige helseopplysninger når vi trenger det gjennom bedre samhandling mellom sykehus, kommune og fastleger/avtalespesialister.

Jomar Staverløkk
Navn: Jomar Staverløkk
Yrke/bakgrunn: Sykepleier
Involvering/rolle i Helseplattformen: Funksjonelt delprosjekt
Opprinnelig organisasjon: St. Olavs hospital

Hvilke forventninger har du til Helseplattformen?
Det blir svært utfordrende og spennende.
Hva tror du blir det viktigste for å lykkes med innføringen av Helseplattformen?
Pågangsmot og innsats. Hver enkelt ansatt, leder og styrende organ på sykehus, i kommune eller for fastlege er ansvarlig for Helseplattformens suksess.
Hva er det viktigste vi oppnår med Helseplattformen?
Et tilpasset verktøy som støtter våre pasienter og helsepersonell på en helhetlig og sammenhengende måte.

Hege Vasskog
Navn: Hege Vasskog
Yrke/bakgrunn: Sykepleier. Tidligere jobbet i sengepost på St.Olav, og har hatt en stilling ved Samhandlingsavdelingen ved St.Olavs hospital hvor jeg jobbet med pleie- og omsorgsmeldinger og utskrivningsklare pasienter med behov for kommunale tjenester.
Involvering/rolle i Helseplattformen: Har vært i anskaffelsesprosjektet i Helseplattformen siden oktober 2015. Jobbet i teamet som har utformet brukerscenarier i den funksjonelle kravspesifikasjonen, og i tillegg hatt oppgave med å sammenstille dokumentasjonen fra de involverte i funksjonelt delprosjekt til et samlet dokument.
Opprinnelig organisasjon: St.Olavs hospital, slagenheten.

Hvilke forventninger har du til Helseplattformen?
At det skal bli et bra arbeidsverktøy for fagfolk, og at pasienten blir mer involvert i sin egen helse og behandling.
Hva tror du blir det viktigste for å lykkes med innføringen av Helseplattformen?
Involvering i fra linjen for å få sette opp løsningen best mulig tilpasset regionens arbeidsprosesser og god opplæring til de som skal bruke løsningen.
Hva er det viktigste vi oppnår med Helseplattformen?
En felles løsning for fastlege, kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge.

Elise B. Vesterhus
Navn: Elise B. Vesterhus
Yrke/bakgrunn: Sykepleier og lederutdannet
Involvering/rolle i Helseplattformen: Leder av prosjektkontor for lokalt innføringsprosjekt i Trondheim kommune
Opprinnelig organisasjon: Trondheim kommune

Hvilke forventninger har du til Helseplattformen?
Jeg forventer at Helseplattformen skal bidra til bedre samhandling mellom de ulike helseaktørene, gi helseaktørene en oversiktlig tilgang til den informasjonen de trenger for å yte gode tjenester og gi økt innsikt og medvirkning knyttet til egen helse for innbyggerne.
Hva tror du blir det viktigste for å lykkes med innføringen av Helseplattformen?
Jeg tror det viktigste for å lykkes med innføringen er at alle velger å bli med. Videre at ledere og ansatte forstår at Helseplattformen krever nye måter å jobbe på, at de tar opplæring på ny journalløsning på alvor og er lojale til det som besluttes.
Hva er det viktigste vi oppnår med Helseplattformen?
Jeg ser videre en stor gevinst i at mange opplysninger kun registreres en gang og deretter deles mellom aktuelle helseaktører. Dette tror jeg vil øke pasientsikkerheten og kan bli tidsbesparende for utøvende helsepersonell, slik at det blir mer tid til pasientrettet arbeid.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.