Pasientens helsetjeneste

En moderne pasientjournal skal være bygd rundt pasienten. Det skal gi økt kvalitet og pasientsikkerhet uansett på hvilket nivå man befinner seg på i regionens helsetjeneste.

I Helseplattformens vedtatte effektmål legges det stor vekt på pasientens rolle i det nye systemet. Ett av disse målene er at innbyggerne i Midt-Norge skal få enklere tilgang til egen journal og at de skal ha større mulighet til å påvirke eget behandlingsforløp. I tillegg vil ett felles system for helsetjenesten sikre at journalen oppdateres fortløpende, med de fordeler dette medfører – ikke minst for pasientsikkerheten.

I det forberedende arbeidet med kravspesifikasjonen har fagfolk fra helsetjenesten og brukerrepresentanter sammen kommet opp med 4000 krav eller ønsker. Dette er gjort gjennom 101 workshops og det gjøres videre i dialogen med leverandørene i anskaffelsesprosessen.

I arbeidet med kravspesifikasjonen har Helseplattformen utarbeidet til sammen 21 brukerscenarier. Disse scenariene er ikke nødvendigvis de 21 mest vanlige, men de er satt sammen med et ønske om å speile bredden i helsetjenesten, på tvers av kommune, fastleger, private spesialister og sykehus.

Kravspesifikasjonen har tre ulike kategorier av brukerscenarier:

  • Innbyggere som møter helsetjenesten
  • Helsearbeidere som bruker Helseplattformen
  • Scenarier som beskriver løsningens evne til fleksibilitet

Les mer om brukerscenarier og om hvordan de er brukt i dialogen med leverandørene

Klinisk beslutningsstøtte

Ny pasientjournal skal ha innebygget kunnskap som aktivt støtter brukeren (klinisk beslutningsstøtte). Dette er svært vanlig i mange teknologiske løsninger du i dag møter utenfor helsetjenesten, og anvendes også i helsesektoren i andre deler av verden.

Pasientjournalen skal også redusere mulighetene for å gjøre feil. Koblet sammen med forutsigbare pasientforløp får vi en mer effektiv og sammenhengende helsetjeneste som øker pasientsikkerhet og kvalitet på tvers av helsetjenestenivåene i hele regionen.

Norge har en av verdens aller beste helsetjenester. For å nå ambisjonen om høy kvalitet, effektivitet og pasientsikkerhet beskrevet i Strategi 2030, etablerte Helse Midt-Norge RHF programmet Helseplattformen og inngikk i løpet av 2016 samarbeidsavtaler med samtlige kommuner i Midt-Norge. Med dette kan hele helsetjenesten bli sammenbundet i en felles journalløsning, og vi kan samle all nødvendig helseinformasjon på ett oppdatert sted.

Visjonen er i tråd med det nasjonale målet «Én innbygger - én journal». Systemet må omfatte hele helsetjenesten som pasienter forholder seg til, enten det er den kommunale omsorgen, fastlegen i hjemkommunen, sykehus eller andre aktører.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.