Pasientens helsetjeneste

En moderne pasientjournal skal være bygd rundt pasienten. Det skal gi økt kvalitet og pasientsikkerhet uansett  hvilket nivå man befinner seg på i regionens helsetjeneste.

I Helseplattformens vedtatte effektmål legges det stor vekt på pasientens rolle i det nye systemet. Ett av disse målene er at innbyggerne i Midt-Norge skal få enklere tilgang til egen journal og at de skal ha større mulighet til å påvirke eget behandlingsforløp. I tillegg vil ett felles system for helsetjenesten sikre at journalen oppdateres fortløpende, med de fordeler dette medfører. Ikke minst for pasientsikkerheten.

I det forberedende arbeidet med kravspesifikasjonen har fagfolk fra helsetjenesten og pasient- og brukerrepresentanter sammen kommet opp med 4000 krav eller behov til ny journalløsning. Dette ble gjort gjennom 101 workshops før kravene ble ferdigstilt, det ble gjort i dialogen med leverandørene i anskaffelsesprosessen, og brukerinvolveringen fortsetter i arbeidet med å sette opp og tilpasse pasientjournalen til norske forhold.

I arbeidet med kravspesifikasjonen ble det utarbeidet til sammen 21 brukerscenarier. Scenariene er laget for å speile bredden i helsetjenesten, på tvers av kommune, fastleger, private spesialister og sykehus.

Tre ulike kategorier av brukerscenarier

 • Innbyggere som møter helsetjenesten
 • Helsearbeidere som bruker Helseplattformen
 • Scenarier som beskriver løsningens evne til fleksibilitet

Les mer om brukerscenarier og om hvordan de er brukt i dialogen med leverandørene

Pasientportal

Innbyggere vil få tilgang til en egen pasientportal. Denne vil være direkte koblet mot hver enkelts  pasientjournal. Planen er at man skal kunne gå inn i pasientportalen via helsenorge.no.

Pasientportalen vil for eksempel kunne inneholde:

Administrasjon av timer og bestillinger

 • Få tilgang til egen helsekalender, for eksempel oversikter, legge til egne hendelser i helsekalender, legge til handlinger fra behandlingsplanen
 • Bestille, endre og avbestille timer
 • Få bekreftelse på at time for konsultasjon er bestilt eller endring i timer
 • Få beskjed om forventet ventetid, status på henvisninger

Oversikt over tidligere og planlagt behandling

 • Oversikt over problemliste, diagnoser, behandlingsplaner
 • Oversikt over klinisk forløp (for eksempel tidslinje), planlagte undersøkelser, se hvor en er i forløpet
 • Få en oversikt over utførte undersøkelser, vurderinger og planlagt oppfølging
 • Oversikt over nøkkelpersonell og kontaktinformasjon
 • Påminnelse om kommende helserelaterte aktiviteter

Samlet oversikt over medisiner de bruker eller har brukt

 • Oppdatert medisinliste
 • Oversikt over resepter, bestille fornyelse av resept
 • Oversikt over tidligere brukte medisiner og resepter

Kommunikasjon med helsepersonell

 • Tilgang til ulike kommunikasjonstjenester og digital samhandling med helsepersonell (for eksempel videomøte, chat)
 • Få beskjeder fra behandler
 • Mulighet for å svare på beskjeder eller påminnelser
 • Logg over beskjeder, påminnelser og alarmer

Enklere innsyn i journalen

 • Innsyn til journalinnhold
 • Oversikt over diagnoser og behandlingsplaner
 • Innsyn i registrerte pasient- og familiepreferanser (for eksempel behandlingsønsker)
 • Tilgang på innsynslogg, se hvilke helsepersonell som har gjort oppslag i journalen

Informasjon om helsetilbud på ett sted

 • Tilgang til kunnskaps- og beslutningsstøtte for pasienter (Når bør du eksempelvis ta kontakt med helsetjenesten?)
 • Tilgang på generell kunnskap fra kvalitetssikret oppslagsverk
 • Informasjon om tilgjengelige tjenester i egen region
 • Foreslå aktuelle støtte- og egenmestringsgrupper

Legge inn egen informasjon, målinger og resultater

 • Registrere, laste opp og rapportere egne målinger. Pasienter med kronisk sykdom som kan følges opp via avstandsoppfølging, målinger fra medisinsk teknisk utstyr
 • Fylle ut kartleggings- og spørreskjema, eksempelvis i forkant av poliklinisk kontroll, forberedende oppgaver relatert til timer
 • Delta i undersøkelser og forskningsstudier

Legge inn informasjon om pårørende

 • Oppdatere informasjon om familie og/eller pårørende
 • Pasienter kan gi tilgang til hele eller deler av journalinnhold til pårørende
 • Be om skjerming av innhold i journal
 • Ungdom kan be om å skjerme innhold fra sin journal for foreldre

Klinisk beslutningsstøtte

Ny pasientjournal skal ha innebygget kunnskap som aktivt støtter brukeren (klinisk beslutningsstøtte). Dette er svært vanlig i mange teknologiske løsninger du i dag møter utenfor helsetjenesten, og anvendes også i helsesektoren i andre deler av verden.

Pasientjournalen skal også redusere mulighetene for å gjøre feil. Koblet sammen med forutsigbare pasientforløp får vi en mer effektiv og sammenhengende helsetjeneste som øker pasientsikkerhet og kvalitet på tvers av helsetjenestenivåene i hele regionen.

Norge har en av verdens aller beste helsetjenester. For å nå ambisjonen om høy kvalitet, effektivitet og pasientsikkerhet beskrevet i Strategi 2030, etablerte Helse Midt-Norge RHF programmet Helseplattformen og inngikk i løpet av 2016 samarbeidsavtaler med samtlige kommuner i Midt-Norge. Når Helseplattformen er innført, er hele helsetjenesten bli sammenbundet i en felles journalløsning, og vi kan samle all nødvendig helseinformasjon på ett oppdatert sted.

Visjonen er i tråd med det nasjonale målet «Én innbygger - én journal». Systemet må omfatte hele helsetjenesten som pasienter forholder seg til, enten det er den kommunale omsorgen, fastlegen i hjemkommunen, sykehus eller andre aktører.

Tilbake til Helseplattformens forside

Fant du det du lette etter?