Organisering av Helseplattformen

Helseplattformen er organisert som et program, inndelt i flere prosjekter.

Anskaffelse

Skal kravstille og anskaffe det nye journalsystemet. Anskaffelsen er delt inn i tre delprosjekter:

Delprosjekt innføring, ledes av Hilde Grimnes Olsen.

Teknisk delprosjekt, ledes av Øyvind Høyland.

Funksjonelt delprosjekt, ledes av Ellen Annette Hegstad.

Innføring

Innføringsprosjektet skal bistå med implementering av løsningen hos helseforetak, kommuner, fastleger og avtalespesialister. 

Realisering

Realiseringsprosjektet skal sørge for at den nye løsningen bidrar til at målsettingene med programmet realiseres.

Organisasjons- og styringsmodell

I samsvar med Samarbeidsavtalen er det etablert følgende organisasjons- og styringsmodell for programmet:

Organisasjonsmodell


Oppsummering av ansvar og myndighet tillagt de respektive rollene i Helseplattformens programorganisasjon:

Helse Midt-Norge RHF 

Helse Midt-Norge ved administrerende direktør. Sluttbehandler enkelte saker basert på forutgående behandling i programstyret.

Trondheim kommune

Trondheim kommune ved rådmannen. Sluttbehandler enkelte saker basert på forutgående behandling i programstyret.

Programstyret

Programmet skal styres av et programstyre som skal behandle en rekke saker, mens andre saker skal behandles først i programstyret for deretter å sluttbehandles i Helse Midt-Norge RHF ved administrerende direktør og Trondheim kommune ved rådmannen.

Programstyret ledes av administrerende direktør Stig Slørdahl fra Helse Midt-Norge RHF.
Programstyret består forøvrig av: 

  • Morten Wolden, rådmann i Trondheim kommune
  • Olaf Løberg, finansdirektør i Trondheim kommune
  • Anne-Marie Barane, økonomidirektør i Helse Midt-Norge
  • Erik Nikolai Arnesen, Den norske legeforening
  • Bjørn Nilsen, IT-leder i Helse Nord RHF
  • Karl Vestli, divisjonsdirektør strategi i Direktoratet for e-helse (observatør)
  • Tre observatører fra tre kommuner er oppnevnt, hvorav to fra kommuner utenfor Midt-Norge: Inger Østensjø, KS, Wenche Dehli, Kristiansand kommune og Karl Audun Fagerli, Lierne kommune
Programstyret støttes av en helsefaglig referansegruppe og en IKT-faglig referansegruppe, samt et eget samarbeidsråd for opsjonskommuner.

Ekstern kvalitetssikrer

Ekstern kvalitetssikrer skal gjennomføre kvalitetssikring av programmets arbeid.

Faglige referansegrupper

Skal være rådgivende i faglige sentrale spørsmål for programstyret og de to styringslinjene i Helse Midt-Norge og Trondheim kommune. Det skal være en helsefaglig og en IKT- faglig referansegruppe.

Programdirektør

I henhold til Samarbeidsavtalen er programdirektør definert som «Leder av programorganisasjonen i Helseplattformen». Med dette forstås videre som Helseplattformens øverste daglige leder med ansvar for gjennomføring av programmet i tråd med programdirektivet. Overordnet ansvar for Programmets daglige drift, herunder ansvarlig for at det etableres hensiktsmessige og forsvarlige prosesser og rutiner for å sikre god styring av programmet. Programdirektør kan delegere beslutningsmyndighet til Programleder.

Programdirektør er Torbjørg Vanvik.

Programdirektør Kommune

Overordnet ansvar for at kommunal representasjon, perspektiv og mål blir ivaretatt i tråd med Samarbeidsavtale. Programdirektør Kommune kan delegere beslutningsmyndighet til Programleder Kommune.

Programdirektør Kommune er Klara Borgen.

Programleder

Programdirektørens stedfortreder.

Programleder er Mads Einar Berg.

Programleder Kommune

Programdirektør Kommunes stedfortreder.

Programleder Kommune er Ingar Børre Sandvik.

Programledelsen

Programdirektør utpeker en ledergruppe (programledelsen) som fortrinnsvis vil bestå av representanter fra Helse Midt-Norge (både RHF og HF), Trondheim kommune, utvalgte funksjoner fra PMO og spisskompetanse innen program- og prosjektledelse. Ledergruppen er rådgivende for programdirektør i alle forhold knyttet til planlegging og styring av programmet.

Programkontor (PMO)

Helseplattformens prosjektadministrasjon for daglig drift av programmet, herunder planlegging, vedlikehold av planverk og oppfølging/koordinering i Helseplattformen og mot prosjektets eiere. Programkontoret har oppfølgingsansvar for fremdrift/tidsplan, ressursplaner, økonomistyring og kvalitet. Programkontoret skal følge opp og bistå delprosjekter med prioriterte leveranser ved behov og har ansvar for design og bruk av systemer og strukturer for styring, kvalitetskontroll, gevinstrealisering og risikohåndtering. Programkontoret har også ansvar for standardisering og forvaltning av metodikk og standardisert malverk for programmet.


God representasjon fra kommune og helseforetak

Alle helseforetak er representert med medarbeidere i programmet (Helse Møre og Romsdal, Helse Nord-Trøndelag og St. Olavs Hospital, Hemit og Sykehusapotekene), og ansatte fra fire forskjellige kommuner jobber i Helseplattformen (fra Fræna, Stjørdal, Åfjord og Trondheim kommune).

Samarbeidsavtale med kommunene

85 kommuner (alle i Midt-Norge samt Bindal i Nordland) har signert samarbeidsavtale eller fullmakt med Helse Midt-Norge, som gir dem en opsjon til å bestille og ta i bruk den løsningen som velges. Dette innebærer at disse kommunene kan velge å ta del i anskaffelsen på et senere tidspunkt, og at de kan ta i bruk den nye løsningen når den foreligger.

Les mer om kommunedelen av Helseplattformen.

Kommunikasjon og informasjonsaktiviteter

For å vise omfanget av kravene som er utarbeidet til den nye journalløsningen, har Helseplattformen utarbeidet en plakatutstilling. Denne er vist i kombinasjon med foredrag ved sykehusene i Ålesund, Kristiansund, Namsos, Levanger og ved St. Olavs hospital i Trondheim, samt i Direktoratet for e-helses lokaler i Oslo.

Her kan du lese om Helseplattformens besøk hos Helse Møre og Romsdal.

Du kan se film fra utstillinga her og her.

Kommunikasjonsarbeidet med Helseplattformen vil øke i omfang i programmets senere faser.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.