Organisering av Helseplattformen

Helseplattformen er organisert som et program, inndelt i flere prosjekter.

Anskaffelse

Skal kravstille og anskaffe det nye journalsystemet. Anskaffelsen er delt inn i tre delprosjekter:

Delprosjekt innføring, ledes av Hilde Grimnes Olsen.

Teknisk delprosjekt, ledes av Øyvind Høyland.

Funksjonelt delprosjekt, ledes av Ellen Annette Hegstad.

Innføring

Innføringsprosjektet skal bistå med implementering av løsningen hos helseforetak, kommuner, fastleger og avtalespesialister. 

Realisering

Realiseringsprosjektet skal sørge for at den nye løsningen bidrar til at målsettingene med programmet realiseres.

Organisasjons- og styringsmodell

I samsvar med Samarbeidsavtalen er det etablert følgende organisasjons- og styringsmodell for programmet:

Organisasjonsmodell


Oppsummering av ansvar og myndighet tillagt de respektive rollene i Helseplattformens programorganisasjon:

Helse Midt-Norge RHF 

Helse Midt-Norge ved administrerende direktør. Sluttbehandler enkelte saker basert på forutgående behandling i programstyret.

Trondheim kommune

Trondheim kommune ved rådmannen. Sluttbehandler enkelte saker basert på forutgående behandling i programstyret.

Programstyret

Programmet skal styres av et programstyre som skal behandle en rekke saker, mens andre saker skal behandles først i programstyret for deretter å sluttbehandles i Helse Midt-Norge RHF ved administrerende direktør og Trondheim kommune ved rådmannen.

Programstyret ledes av administrerende direktør Stig Slørdahl fra Helse Midt-Norge RHF.
Programstyret består forøvrig av: 

 • Morten Wolden, rådmann i Trondheim kommune
 • Olaf Løberg, finansdirektør i Trondheim kommune
 • Anne-Marie Barane, økonomidirektør i Helse Midt-Norge
 • Erik Nikolai Arnesen, Den norske legeforening
 • Bjørn Nilsen, IT-leder i Helse Nord RHF
 • Karl Vestli, divisjonsdirektør strategi i Direktoratet for e-helse (observatør)
 • Tre observatører fra tre kommuner er oppnevnt, hvorav to fra kommuner utenfor Midt-Norge: Inger Østensjø, KS, Wenche Dehli, Kristiansand kommune og Karl Audun Fagerli, Lierne kommune
Programstyret støttes av en helsefaglig referansegruppe og en IKT-faglig referansegruppe, samt et eget samarbeidsråd for opsjonskommuner.

Ekstern kvalitetssikrer

Ekstern kvalitetssikrer skal gjennomføre kvalitetssikring av programmets arbeid.

Faglige referansegrupper

Skal være rådgivende i faglige sentrale spørsmål for programstyret og de to styringslinjene i Helse Midt-Norge og Trondheim kommune. Det skal være en helsefaglig og en IKT- faglig referansegruppe.

Programdirektør

I henhold til Samarbeidsavtalen er programdirektør definert som «Leder av programorganisasjonen i Helseplattformen». Med dette forstås videre som Helseplattformens øverste daglige leder med ansvar for gjennomføring av programmet i tråd med programdirektivet. Overordnet ansvar for Programmets daglige drift, herunder ansvarlig for at det etableres hensiktsmessige og forsvarlige prosesser og rutiner for å sikre god styring av programmet. Programdirektør kan delegere beslutningsmyndighet til Programleder.

Programdirektør er Torbjørg Vanvik.

Programdirektør Kommune

Overordnet ansvar for at kommunal representasjon, perspektiv og mål blir ivaretatt i tråd med Samarbeidsavtale. Programdirektør Kommune kan delegere beslutningsmyndighet til Programleder Kommune.

Programdirektør Kommune er Klara Borgen.

Programleder

Programdirektørens stedfortreder.

Programleder er Mads Einar Berg.

Programleder Kommune

Programdirektør Kommunes stedfortreder.

Programleder Kommune er Ingar Børre Sandvik.

Programledelsen

Programdirektør utpeker en ledergruppe (programledelsen) som fortrinnsvis vil bestå av representanter fra Helse Midt-Norge (både RHF og HF), Trondheim kommune, utvalgte funksjoner fra PMO og spisskompetanse innen program- og prosjektledelse. Ledergruppen er rådgivende for programdirektør i alle forhold knyttet til planlegging og styring av programmet.

Programkontor (PMO)

Helseplattformens prosjektadministrasjon for daglig drift av programmet, herunder planlegging, vedlikehold av planverk og oppfølging/koordinering i Helseplattformen og mot prosjektets eiere. Programkontoret har oppfølgingsansvar for fremdrift/tidsplan, ressursplaner, økonomistyring og kvalitet. Programkontoret skal følge opp og bistå delprosjekter med prioriterte leveranser ved behov og har ansvar for design og bruk av systemer og strukturer for styring, kvalitetskontroll, gevinstrealisering og risikohåndtering. Programkontoret har også ansvar for standardisering og forvaltning av metodikk og standardisert malverk for programmet.

Krav til løsning

I den første fasen har et svært omfattende arbeid blitt gjort knyttet til å spesifisere krav til ny løsning. Deretter har vi dialog med aktuelle leverandører, før omfang av anskaffelsen og kjøp innenfor de ressurser som er stilt til disposisjon, skal besluttes. Etter at vi har valgt leverandør, starter arbeidet med å bytte ut de mest sentrale IKT-verktøyene som helsetjenesten har, og forberede tilpasning av den nye løsningen etter helsetjenestens behov.

Våre effektmål

Effektmål beskriver den nytteeffekt programmet ambisjonsmessig skal skape for virksomhetene og helsetjenesten i Midt-Norge.

Høyere behandlingskvalitet og færre pasientskader

Helseplattformen må inneholde aktiv klinisk beslutningsstøtte. Dette innebærer forenklet tilgang til oppdaterte og standardiserte behandlingsprosedyrer, som bidrar til å sette helsepersonell bedre i stand til å gjøre rette kliniske valg, samt gi økt trygghet for at all relevant informasjon om pasientene er gjort tilgjengelig. Dette vil sikre god kvalitet og redusere uønsket variasjon i pasientbehandlingen og helsetilbudet i Midt-Norge.

Tilgang til kontinuerlig oppdatert klinisk kunnskap basert på beste praksis

Helseplattformen må gi muligheter for å benytte og dele klinisk innhold (kliniske retningslinjer, prosedyrer og protokoller, pasientforløp og behandlingsplaner) med andre nasjonale og internasjonale kunnskapsmiljø. Dette vil gi helsepersonell enkel og effektiv tilgang til kunnskap om klinisk informasjon, og ny kunnskap vil kunne distribueres raskt i hele helsetjenesten i Midt-Norge.

Enkel tilgang til egen journal og større mulighet til å påvirke eget behandlingsforløp

Helseplattformen må gi innbyggerne mulighet til å kontrollere, korrigere og komplettere egne helseopplysninger gjennom enkel og sikker tilgang til egne helseopplysninger. Dette vil gi innbyggerne bedre oversikt og mer kontroll over eget behandlingsforløp, og sette den enkelte i stand til å ta en mer aktiv del i egen behandling.

Bedre samhandling i og mellom primær- og spesialisthelsetjenesten

Helseplattformen skal understøtte en mer effektiv innføring av helhetlige og standardiserte pasientforløp, samt forbedre oppfølging av pasientforløpene. Innføring av helhetlige og standardisert pasientforløp hvor pasientinformasjon deles mellom nivåene i helsetjenesten vil bidra til å fremme en samhandlende og effektiv helsetjeneste.

Bedre data- og informasjonsgrunnlag for forskning og innovasjon

Helseplattformen må dokumentere helseinformasjon i en strukturert form og gjøre data mer egnet til bruk i forskning og medisinske studier. Dette vil bedre arbeidsvilkår for de som driver forskning ved at det vil være mulig å foreta mer avanserte søk, uttrekk og sammenstilling av data som omfatter både spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

Økt effektivitet og bedre ressursbruk

Helseplattformen skal gi tilgang til et bedre og bredere datagrunnlag, og et bedre verktøy for planlegging og bruk av ressurser på tvers av helsetjenesten. Dette vil gi mulighet for å ta ut styringsdata som følger pasientforløpene på tvers av helsetjenesten, og vil gi de ulike institusjonene tilgang til hverandres behandlingsplaner. Dette inkluderer hvor i forløpet pasienten befinner seg, som vil gi spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten bedre forutsetninger for planlegging av drift og tilrettelegging for at behandling skjer på laveste effektive omsorgsnivå.

Bedre styringsinformasjon som grunnlag for kvalitets- og forbedringsarbeid i daglig drift

Helseplattformen vil, ved å bygge på strukturerte data, gi et vesentlig bedre grunnlag for måling av kvalitet og behandlingsresultat. Dette vil gi ledere og fagmiljøer tilgang til bedre og mer relevant styringsinformasjon, for eksempel gjennom sanntidsmåling av pasientforløp og arbeidsprosesser. Dette vil gi et solid datagrunnlag som kan brukes til kvalitetssikring, fagutvikling og kontinuerlig forbedring i den daglige driften.

Redusert tidsbruk på dokumentasjon og leting etter helseopplysninger

Helseplattformen vil bygge på at data registreres én gang i systemet og deretter gjenbrukes, slik at unødvendige manuelle oppgaver knyttet til dokumentasjon og innhenting av helseopplysninger kan automatiseres. Dette vil bidra til at helsepersonell får frigjort tid, som tidligere har medgått til å registrere data flere ganger i ulike fagsystemer og kvalitetsregister, som heller skal benyttes til mer pasientkontakt. I tillegg vil dette gi helsepersonell og pasient bedre informasjon og oversikt over behandling og forløp.

Tilfredsstille nasjonale krav og standarder

Helseplattformen vil bygge på nasjonale kodeverk, informasjonsstandarder og terminologier, inklusive det som vil utvikles igjennom arbeidet med «Én innbygger – én journal».

Innbyggerne i Midt-Norge skal gis mulighet til  å bo lengre i egen bolig

Den fremtidige løsningen skal bidra til at innbyggerne kan bo lengre hjemme ved at  ny teknologi understøtter tjenestene og fremmer dialog, samspill, informasjon, innsikt og trygger pasient/pårørende/ansatte i hverdagen og i utøvelsen av tjenestene.

Redusert behov for offentlig tjenesteyting ved at tjenester som tilbys gjennom generiske forløp ivaretar en helhetlig funksjonsvurdering

Den fremtidige løsningen skal understøtte generiske forløp som er basert på innbyggerens samlede funksjonsnivå. Dette kan medføre at det offentlige gjennom tidlig innsats reduserer behovet for kostbar behandling og opphold ved statlige eller kommunale institusjoner. Forebyggende arbeid som fremmer egen mestring vil være sentralt i dette.

Overordnede krav og særskilte tema


Flere av Helseplattformens særtema samsvarer med de overordnede kravene som arbeides med på nasjonalt plan etter intensjonene i utredningen Én innbygger - én journal.

 • Informasjonssikkerhet, tilgangsstyring og personvern
 • Masterdata, kodeverk og informasjonsmodell
 • Saksbehandling
 • Lukket legemiddelsløyfe
 • Rapportgenerering og uthenting av data
 • Ressursplanlegging og booking
 • Velferdsteknologi
 • Kunnskaps- og beslutningsstøtte
 • Pediatri
 • Medisinsk teknisk utstyr og multimedia
 • Brukervennlighet
 • Gjennomgående kontinuerlig kurve

God representasjon fra kommune og helseforetak

Alle helseforetak er representert med medarbeidere i programmet (Helse Møre og Romsdal, Helse Nord-Trøndelag og St. Olavs Hospital, Hemit og Sykehusapotekene), og ansatte fra fire forskjellige kommuner jobber i Helseplattformen (fra Fræna, Stjørdal, Åfjord og Trondheim kommune).

Samarbeidsavtale med kommunene

85 kommuner (alle i Midt-Norge samt Bindal i Nordland) har signert samarbeidsavtale eller fullmakt med Helse Midt-Norge, som gir dem en opsjon til å bestille og ta i bruk den løsningen som velges. Dette innebærer at disse kommunene kan velge å ta del i anskaffelsen på et senere tidspunkt, og at de kan ta i bruk den nye løsningen når den foreligger.

Les mer om kommunedelen av Helseplattformen.

Kommunikasjon og informasjonsaktiviteter

For å vise omfanget av kravene som er utarbeidet til den nye journalløsningen, har Helseplattformen utarbeidet en plakatutstilling. Denne er vist i kombinasjon med foredrag ved sykehusene i Ålesund, Kristiansund, Namsos, Levanger og ved St. Olavs hospital i Trondheim, samt i Direktoratet for e-helses lokaler i Oslo.

Her kan du lese om Helseplattformens besøk hos Helse Møre og Romsdal.

Du kan se film fra utstillinga her og her.

Kommunikasjonsarbeidet med Helseplattformen vil øke i omfang i programmets senere faser.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.