Ofte stilte spørsmål

Lurer du på noe om Helseplattformen?

 

​Helseplattformen vil påvirke mange, både ansatte i helsevesenet, pasienter og brukere. Helse Midt-Norge RHF har nå vedtatt å tildele kontrakt for ny journalløsning til Epic, signering er planlagt til slutten av mars.

Under finner du oversikt over en rekke tema og spørsmål vi vet mange lurer på. Om du ikke finner det du leter etter, ta gjerne kontakt.

Generelt om Helseplattformen

Hva er Helseplattformen?

Helseplattformen skal anskaffe og innføre ny felles pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge, både sykehus, kommuner, fastleger og avtalespesialister. Om alle benytter seg av muligheten til å ta i bruk systemet, vil helsevesenet i Møre og Romsdal og Trøndelag fremstå mer helhetlig og sømløst. I februar 2019 vedtok styret i Helse Midt-Norge RHF å opprette Helseplattformen AS. Selskapet eies av HMN og har som oppgave å innføre Helseplattformen i samarbeid med leverandøren Epic.

Bruker ikke helsetjenesten de samme systemene?

Nei. Alle sykehus i Midt-Norge bruker samme journalsystem, men kommunene, fastlegene og avtalespesialistene bruker egne systemer. Disse snakker ikke automatisk sammen, noe som gir mye dobbeltarbeid for helsepersonell. Det betyr også at pasienter og brukere ofte må gi samme informasjon til ulike instanser, og medfører en viss risiko for at opplysninger som f.eks. medisinlister ikke er oppdaterte.

Hvorfor finnes ikke felles systemer allerede i dag?

Helsevesenet henger etter når det gjelder enkel samhandling innenfor IKT, samhandling som vil kunne lette arbeidsdagen for helsepersonell og som vil kunne lette brukerens kommunikasjon med helsevesenet. Ulike systemer som ikke på en enkel måte snakker sammen, samt strenge lover og retningslinjer, er noen av grunnene til at dette er slik.

Hvem skal levere den nye løsningen?

Styret i Helse Midt-Norge RHF bestemte i styremøte 8. februar 2019 at kontrakt tildeles Epic Systems Corporation. Dette skjer over 600 dager etter at Epic søkte om prekvalifisering i anbudskonkurransen. Det samme gjorde ti andre leverandører og tilsammen fem av disse ble tatt med i den videre prosessen. Kontrakt med Epic ble signert i mars 2019. I mai 2019 ble kontrakt inngått med IBM om å levere sikkerhetsløsningen som skal håndtere pålogging og tilgangsstyring.

Hvem vil merke endringer med innføringen av Helseplattformen?

40 000 ansatte i det midtnorske helsevesenet vil merke endringer. Mange vil få nytt arbeidsverktøy å forholde seg til. Alle innbyggerne i Trøndelag og Møre og Romsdal vil merke endringer, det vil si 720 000 innbyggere.

Når kommer Helseplattformen?

Innføringen av det nye systemet skjer etter planen fra siste halvdel av 2021. I henhold til planen er St. Olavs hospital, Trondheim kommune og to fastlegekontor i Trondheim først ute med innføring av Helseplattformen. Deretter følger Helse Nord-Trøndelag, og de tilhørende kommuner/fastleger, fra starten av 2022. Sist ute av helseforetakene er Helse Møre og Romsdal, utrulling er planlagt til siste del av 2022. Også der med tilhørende kommuner. Innføringen i kommunene avhenger av når den enkelte kommune benytter seg av opsjonen og hvilke avtaler som blir inngått.

Hva skjer utenfor Midt-Norge?

Helse- og omsorgsdepartementet jobber etter visjonen «Én innbygger – én journal». I den sammenheng har Direktoratet for e-helse presentert tre veier for å nå dette målet gjennom «Veikart for Én innbygger – én journal». Én av disse veiene er Helseplattformen. De andre omhandler felles løsning for alle kommuner utenfor Midt-Norge og videreutvikling av journalløsningene de øvrige helseregionene bruker. Helseplattformen har tett samarbeid med Direktoratet for e-helse og de nasjonale aktivitetene.

Hvorfor ikke beholde de systemene som brukes i dag?

Alle sykehusene i Midt-Norge må anskaffe nytt journalsystem. Helse Midt-Norge er eneste kunde av det systemet som brukes i dag og dette vil i framtida ikke lenger fornyes av leverandøren. For å kunne sette pasienten i fokus, ble det allerede i 2012 uttrykt ønske om at en anskaffelse skulle ta med kommunedelen av helsetjenesten i arbeidet.

Hvorfor tar det så lang tid?

Helseplattformen er en stor og kompleks anskaffelse. Over 4000 krav er utarbeidet for løsningen som skal kjøpes. Dialog med leverandørene som har vært med i konkurransen er på detaljnivå og har tatt lang tid. Tilbudene fra leverandørene i en slik konkurranse skal evalueres nøye av et stort antall fagfolk, og formelle møter skal avholdes samtidig som man passer svært nøye på likebehandling av alle leverandører. Etter hver dialogrunde kan leverandørene sende inn reviderte tilbud, som igjen skal evalueres. Å velge bort leverandører krever en svært grundig begrunnelse og skal gjennom kvalitetssikring og flere beslutningsorganer.

Etter at anskaffelsen sto igjen med en leverandør, har forhandlinger og dialog fortsatt.

Planlegging av innføring er godt i gang. Dette er også et komplekst arbeid der ressurspersoner fra alle fagmiljø skal ha mulighet til å gi innspill til oppsett av løsningen. Mange skal rekrutteres til opplæring og må selv gjennomgå trening før de kan lære opp andre.

Hvorfor har det kun vært utenlandske selskap med i konkurransen?

Elleve leverandørselskap leverte søknad om prekvalifisering, deriblant ett norsk og flere med norske underleverandører. Søkerne ble vurdert på kapasitet, referanser og finansiell styrke. Fem selskap kom gjennom prekvalifiseringen, ingen norske var blant disse.

Informasjon rettet mot ansatte i helsevesenet

Dersom alle kommuner, fastleger og avtalespesialister blir med i den nye journalløsningen, vil over 40 000 ansatte i det midtnorske helsevesenet få nytt arbeidsverktøy.

Skal vi slutte å bruke dagens systemer?

Helseplattformen skal erstatte alle journalsystemer, eksempelvis Doculive og PAS i helseforetakene og Gerica som noen kommuner benytter. Flere titalls andre systemer skal også erstattes, mens noen skal beholdes og integreres med det nye journalsystemet.

Hva skjer med informasjon i eksisterende journaler?

Det pågår grundig arbeid for å forberede migrering (overflytting av informasjon) fra eksisterende systemer til nytt system. Nytt journalsystem skal inneholde informasjon fra dagens journaler, men det er per februar 2019 ikke detaljbestemt om absolutt alt skal følge med.

Hvem skal kunne se hva?

Med nytt journalsystem er ett av målene at helsepersonell skal få tilgang til oppdatert informasjon om pasienter i sanntid. Det vil si at informasjonen lagres ett sted og aktuelt personell får tilgang til dette. I dagens løsninger brukes det mye tid på å bekrefte informasjon, noe som gir mye dobbeltarbeid siden primær- og spesialisthelsetjenesten ikke automatisk får innsyn i hverandres journalsystemer. Med ett system sikres alle oppdatert informasjon.

Hvordan ivaretas personvernet dersom alle kan se alt?

Det er kun aktuelt helsepersonell som vil kunne se informasjon om hver pasient. Det gjør det eksempelvis enklere for ansatte i sykehus ved akutte tilfeller, der det er viktig å få den sist oppdaterte informasjonen om pasienten fra fastlege eller kommunehelsetjeneste.

Strukturert informasjon, betyr det mange klikk?

Det nye systemet som leveres av Epic, baseres på standardisert informasjon. Det betyr i større grad bruk av ferdig oppsatt informasjon, noe som vil kunne medføre noe mer klikking. Fritekstmulighetene er færre og det blir derfor mindre skriving, men det vil fortsatt være mulighet for å legge inn informasjon med fritekst.

Hva lærer Helseplattformen av andre?

Leverandøren av nytt journalsystem har kunder fra hele verden. Det vil si at det finnes mange eksempler på tidligere innføringer som Helseplattformen kan lære av. Det er høstet erfaringer fra blant annet USA, Storbritannia, Finland, Nederland og Danmark. Mange har lyktes godt med sin innføring og sin bruk av programvare fra Epic, og Helseplattformen tar disse erfaringene med seg inn i norske forhold. Det finnes også eksempler som ikke har lyktes like bra på alle områder, det er og har vært viktig for Helseplattformen å lære av disse.

Les også:

Statsråden inviterte til orientering i DanmarkLærer av dansk rapport

Vil personell tvinges til å jobbe på en bestemt måte?

Oppsettet av det nye systemet er på mange måter opp til organisasjonene som skal ta det i bruk, derfor blir perioden frem mot innføring viktig for å tilpasse systemet norske forhold. Begrepet «hard stop» betyr at systemet tvinger personell til å ta bestemte valg før man får gå videre. Omfanget av dette kan bestemmes i oppsettet. Det samme gjelder «pop ups», altså vinduer som åpner seg i systemet ved bestemte valg.

Mobilitet - får ansatte journalen «i lomma»?

Det nye journalsystemet gir mulighet for å dokumentere på håndholdte enheter, både nettbrett og smarttelefoner. Hvordan dette eventuelt tas i bruk bestemmes av organisasjonene (sykehus og kommuner).

Kan Helseplattformen sørge for felles legemiddelliste?

I en felles journal vil informasjon om pasientens legemidler deles. Dermed vil alle involverte parter i Helseplattformen, inkludert pasienten selv, bidra til at informasjon om den enkeltes aktuelle legemiddelbruk holdes oppdatert i løsningen. Samtidig skal Helseplattformen utveksle informasjon med nasjonale løsninger som Reseptformidleren, inkludert «Pasientens legemiddelliste» (PLL), og Kjernejournal for å sikre at oppdatert legemiddelinformasjon er tilgjengelig for helsepersonell utenfor Helseplattformen

Informasjon for pasienter, bruker og befolkning

Ett av målene for Helseplattformen er at pasienter og brukere skal møte en mer helhetlig og sømløs helsetjeneste.

Hva betyr dette for pasienter og brukere?

De som bruker helsevesenet vil kunne oppleve en mer samlet tjeneste. Journalen skal følge pasienten i alle møter med helsetjenesten. All informasjon samles ett sted, det betyr at alt til enhver tid er oppdatert og det blir ikke nødvendig å gjenta det samme dersom man ferdes mellom fastlege, sykehus og kommunale tjenester. Et annet mål er at pasienten skal få mer innsikt i egen behandling og lettere kontakt med helsetjenesten.

Pasientportal, hva er det?

I forbindelse med anskaffelse og innføring av nytt journalsystem, er det lagt stor vekt på tilrettelegging for pasienter og brukere, blant annet gjennom en egen pasientportal. Den er tenkt å bidra til en enklere kommunikasjon mot helsevesenet, blant annet ved behov for innsyn. Pasientportalen skal også gi pasienter og brukere mulighet til direktekommunikasjon og til å selv bestemme hvilke tidspunkt som passer til eventuelle konsultasjoner. Det er ikke bestemt om pasientportalen åpnes samtidig som øvrige funksjoner, eller om man avventer dette noe for å kontrollere at alt fungerer riktig. Etter planen skal man kunne gå inn i pasientportalen via helsenorge.no.

Jeg har behov for innsikt i andres informasjon, er det mulig?

Med nytt system på plass vil det være enkelt for brukere å gi andre, for eksempel foreldre eller voksne barn, tilgang til ens egen journal gjennom fullmakt. Det vil også være mulig å skjule deler av innholdet dersom man ønsker det.

Som pasient, er min informasjon sikker i den nye løsningen?

Alle opplysninger om deg som pasient ligger trygt lagret i Midt-Norge. Sikkerhetsmekanismer skal forhindre at uvedkommende får tilgang til dine opplysninger. Til og med godkjent driftspersonell blir kontrollert hver gang de skal koble seg opp mot løsningen.

Fant du det du lette etter?