Ofte stilte spørsmål

​Hva er bakgrunnen for Helseplattformen?

Helse Midt-Norge var tidlig ute med elektronisk pasientjournal, og den er snart moden for utskifting. Det ble tidlig satt i gang et arbeid for å få til en felles, helhetlig løsning med kommunene. Avtale med Trondheim kommune ble inngått høsten 2016. Mye av arbeidet som ble lagt ned i Helse Midt-Norges IKT-strategi og i forarbeidet til Helseplattformen samsvarte med det som skjedde nasjonalt, blant annet med utredningen «Én innbygger – én journal». Sommeren 2016 pekte helse- og omsorgsminister Bent Høie på Midt-Norge som regional utprøvingsarena for det nasjonale målbildet.

Når kommer Helseplattformen?

Vi skriver kontrakt med én leverandør tidlig i 2019. De første sykehusene og kommunene vil innføre løsningen i 2021.

Når kommer Helseplattformen til min kommune?

De ulike leverandørene har hatt ulik tilnærming til hvordan innføring bør skje og i hvilken rekkefølge. Dette vil bli avklart gjennom dialogen med gjenværende leverandør og ved felles planleggingsarbeid med kommuner og sykehus.

Hvorfor tar det så lang tid?

Helseplattformen er en stor og kompleks anskaffelse. Over 4000 krav er utarbeidet for løsningen som skal kjøpes. Dialog med leverandørene som er med i konkurransen er på detaljnivå og har tatt lang tid. Tilbudene fra leverandørene i en slik konkurranse skal evalueres nøye av et stort antall fagfolk, og formelle møter skal avholdes samtidig som man passer svært nøye på likebehandling av alle leverandører. Etter hver dialogrunde kan leverandørene sende inn reviderte tilbud, mens prosjektet oppdaterer sin kravspesifikasjon etter nye opplysninger. Å velge bort en leverandør krever en svært grundig begrunnelse og skal gjennom kvalitetssikring og flere beslutningsorganer.
Når anskaffelsesprosjektet nå står igjen med én leverandør, gjenstår omfattende forhandlinger før endelig løsning er avtalt og kontrakt kan signeres.

Planlegging av innføring er forlengst satt igang. Dette er også et komplekst arbeid der ressurspersoner fra alle fagmiljø skal ha mulighet til å gi innspill til oppsett av løsningen. Mange skal rekrutteres til opplæring og må selv gjennomgå trening før de kan lære opp andre.

Er programmet i rute?

Ja, etter å ha justert fremdriftsplanen fordi Midt-Norge fikk et nasjonalt ansvar som utprøvingsarena for «En innbygger – én journal», er programmet og anskaffelsen i rute.

Skal vi ikke lenger bruke den løsningen vi har i dag?

I dag finnes et stort antall journalløsninger i helsetjenesten – noen skal erstattes av Helseplattformen, andre skal integreres med den nye løsningen. Hele Helse Midt-Norge med alle sykehusene trenger ny elektronisk pasientjournal og nytt pasientadministrativt system. Ca. 40.000 personer arbeider i helsetjenesten i Midt-Norge og skal få nytt verktøy.

Hvem bestemmer til slutt hva vi får?

Helse Midt-Norge og Trondheim kommune eier programmet sammen. Programstyret ledes av adm.dir. i HMN, Stig Slørdahl, og i styret sitter bl.a. økonomidirektør i HMN og rådmann og økonomidirektør i Trondheim kommune. Begge eierorganisasjoner har interne styringsgrupper for e-helse, og programstyret støtter seg til en helsefaglig og en IKT-faglig referansegruppe. I tillegg er helsepersonell fra ulike områder i helsetjenesten involvert i evaluering av de tilbudte løsningene.
Anbefalinger til beslutning kommer fra Helseplattformens ledergruppe og fra programmets medarbeidere, som er fagfolk fra mange områder i helsetjenesten samt ekspertise på merkantile anskaffelser, jus og prosjektstyring. Endelig beslutning om leverandørvalg og andre store avgjørelser taes i Helse Midt-Norges styre og Trondheim bystyre.

Hvem passer på at mitt fagområde hensyntas?

Involvering av linjeorganisasjonene vektlegges grundig i Helseplattformen. Programmet har avholdt over 100 workshops der til sammen rundt 400 personer fra hele helsetjenesten i regionen har deltatt. Disse har vært med på å beskrive nåsituasjonen og spille inn ønsker og krav til ny løsning. En rekke fagfolk er frikjøpt for å delta i evaluering av leverandørenes tilbud.
Prosjektledere ansatt for å forberede innføring i hvert helseforetak og i Trondheim kommune. Disse er iferd med å bygge opp informasjonskanaler og planer i sine respektive organisasjoner. Under avsnitt om hvert enkelt helseforetak finner du kontaktinformasjon til prosjektlederne, mens Trondheim kommune foreløpig koordinerer innføringsplaner for kommunene.

Hvordan ivaretas pasienter og pårørende?

Brukerorganisasjonene har vært representert i workshops. En portalløsning for pasienten er med i kravspesifikasjonen, og det er stilt flere krav til pasientrelaterte oppgaver, for eksempel brukervennlighet, innsyn i egen journal, tilgang for pårørende, hensyn til personvern, reservasjonsrett og så videre.

Hvorfor har vi ikke fått mer informasjon om Helseplattformen tidligere?

Helseplattformen omfattes av lov om offentlige anskaffelser. Fram til konkurransegrunnlaget ble offentliggjort i februar 2017 kunne vi derfor ikke gå i detalj om hva vi skulle anskaffe. Nå er konkurransegrunnlaget offentlig og ligger på våre nettsider. Det vil si at vi kan fortelle hva vi har kravstilt, men ikke hva vi får. Leverandørenes tilbud er fortsatt sensitiv informasjon. Vi ønsker å være så åpne som vi kan innenfor regelverket og har utarbeidet en involveringsmodell som legger opp til bred involvering av ansatte i senere faser i programmet.

Hvorfor er det bare utenlandske selskap med i konkurransen?

Elleve leverandørselskap leverte søknad om prekvalifisering, deriblant ett norsk og flere med norske underleverandører. Søkerne ble vurdert på kapasitet, referanser og finansiell styrke. Bare fem selskap kom gjennom prekvalifiseringen, og ingen norske selskap var blant dem.

Hvordan kan vi være sikre på at løsningen ikke allerede er utdatert når den kommer?

Helseplattformen gjør sitt ytterste for å anskaffe den best mulige og mest oppdaterte løsningen. I tillegg er det stilt krav til utvikling og tilpasning til ny teknologi overfor leverandørene.

Trenger du mer informasjon?

Ta kontakt på e-post til programkontor.helseplattformen@helse-midt.no

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.