Nyhetsbrev fra Helseplattformen

Statusoppdatering og julehilsen fra programmet
I Midt-Norge drives banebrytende arbeid med å etablere ny pasientjournal for en helhetlig helsetjeneste. Ved oppsummering av et begivenhetsrikt år gleder vi oss spesielt over støtten og entusiasmen vi blir møtt med!

Omfattende konkurransegrunnlag

Helseplattformen innledet 2017 med å ferdigstille og sende ut konkurransegrunnlaget. Dette omfattende dokumentet, med over 4000 krav til journalløsningen, er utarbeidet med bred involvering av helsepersonell fra alle nivå og områder i Midt-Norge, både kommune- og spesialisthelsetjeneste og fastleger, og innspill fra nasjonale aktører, spesielt gjennom Direktoratet for e-helse og programmet «Én journal».

I mai startet evalueringen av tilbud fra fire leverandører. I september-oktober ble i alt 93 dialogmøter gjennomført med leverandørene på ulike tema. I disse møtene stiller et godt kvalifisert team av helsepersonell og eksperter på teknologi, jus og offentlige anskaffelser, spørsmål til leverandørene om tilbudet.

Etter evaluering og dialogmøter ble fire leverandører til 3 i oktober. Nå evalueres reviderte tilbud fra Cerner Norway, Epic Systems Corporation og DXC Technology AS. Målet er å skrive kontrakt med én leverandør i starten av 2019.

Demonstrerte sine løsninger

Underveis i konkurransen arrangeres demonstrasjonsdager der leverandørene viser sin teknologi og hvordan den løser oppgavene Helseplattformen har beskrevet. Demonstrasjoner ble holdt i februar, juni, og desember. Her deltok også fagressurser fra de aktuelle feltene.

Demonstrasjonene bygger på Helseplattformens brukerscenarier.  Disse beskriver møtene mellom innbygger og helsetjeneste i ulike sykdoms- og behandlingsforløp. Tema i desember var svangerskap og fødsel, og du kan lese mer om dette på Helseplattformens nettsider.

 

Lånesøknad vedtatt

I desember vedtok styret for Helse Midt-Norge RHF å ta opp lån for å finansiere anskaffelsen av Helseplattformen. Vedtaket ble fattet i lys av en bærekraftanalyse og etter at en grundig kvalitetssikret konseptrapport ble lagt fram for styret. Styreleder Ola Strand understreket at det regionale helseforetaket har økonomisk bæreevne, men at endringsprosesser i organisasjonene er helt nødvendig for å lykkes med satsningen.

 

Avtale med alle kommuner

Hver kommune i Midt-Norge har signert tiltredelserklæring til Helseplattformens anskaffelse i løpet av 2017. Det betyr at kommunene gjennom en opsjonsavtale kan innføre løsningen uten selv å gjennomføre en offentlig anskaffelse. Det er lagt stor vekt på det kommunale perspektivet, og kommunene er tungt representert i programledelse, referansegrupper og styrende organer samt et eget samarbeidsråd for opsjonskommuner.

 

Bred involvering av ledelse og ansatte

Trondheim kommune og helseforetakene St. Olavs, Helse Nord-Trøndelag og Helse Møre og Romsdal har ansatt hver sin lokale prosjektleder i løpet av 2017, og disse har startet arbeidet med å forberede organisasjonene på innføring. Standardiseringsprosjektet som er satt i gang i Helse Midt-Norges regi vil være et viktig arbeid for å få fullt utbytte av Helseplattformen.

 

Helseplattformens plakatutstilling er i løpet av 2017 vist ved sykehusene i Kristiansund, Ålesund, Namsos, Levanger og til slutt en hel uke ved St. Olavs hospital. Her står kunnskapsrike prosjektmedarbeidere på stand og orienterer om konseptet og kravene som er stilt til løsningen. Parallelt har vi holdt en rekke godt besøkte foredrag. Helsetjenesten i alle omkringliggende kommuner har vært invitert til arrangementene.

Fredagsforelesning.jpg


 Utstilling Oslo miljø.jpg

Utstillingen ble også vist i Direktoratet for e-helses lokaler i Oslo i august.

Programmet er i tett dialog med Helse- og omsorgsdepartementet og Direktoratet for e-helse, og er koordinert med en rekke nasjonale prosesser i tråd med nasjonal e-helsestrategi.  

Vi mottar et stort antall prosjektforslag fra forskningsmiljø. Et eget forskningsutvalg er vedtatt opprettet for å følge opp forskningsinteressen rundt Helseplattformen.

Helseplattformen gjennomfører arbeid som ingen har gjort før oss, spesielt med den helhetlige tilnærmingen til pasientens helsetjeneste. Derfor er det ekstra gledelig å oppleve så mye forventning, entusiasme og endringsvilje som vi gjør blant helsepersonell vi møter i arbeidet. Vi ser fram til utfordringene som venter i 2018, og ønsker med dette

RIKTIG GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!