Leger i Helseplattformen

Leger fra flere områder i helsevesenet har på ulike områder vært delaktige i arbeidet med Helseplattformen.

Lasse Folkvord
Navn: Lasse Folkvord
Yrke/bakgrunn: Fastlege. Spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin
Involvering/rolle i Helseplattformen: Ansatt i Helseplattformen. Vært med siden forprosjektet i 2014
Opprinnelig organisasjon: Fastlege i Malvik kommune 

Hvilke forventninger har du til Helseplattformen?
Utvikle en plattform som understøtter opplevelse av 1-en felles helsetjeneste sett fra innbyggers og helsepersonells ståsted.
Hva tror du blir det viktigste for å lykkes med innføringen av Helseplattformen?
1: Gode prosesser som vedlikeholdes over tid. 2: Tålmodighet, - inkludert tåle motgang. 3: Finansiering som understøtter innføring av en løsning som kan beskrives som et paradigemeskifte i bruk av felles journal.
Hva er det viktigste vi oppnår med Helseplattformen?
1: Fremskynder prosess med bedre og felles organisering av hele helsetjenesten gjennom å bryte ned organisasjons siloer. 2: Det samlede datagrunnlaget som samles og skapes i Helseplattformen vil være av bedre kvalitet og gi bedre støtte i pasientbehandling og for folkehelsearbeid. 3: Løsningen vi anskaffer vil være mer fremtidsrettet og bærekraftig enn det vi har av nåværende systemer.

Trond Jacobsen
Navn:
Trond Jacobsen
Yrke/bakgrunn: Lege, klinikksjef
Involvering/rolle i Helseplattformen: Lokal innføringsleder St. Olav
Opprinnelig organisasjon: St. Olavs hospital

Hvilke forventninger har du til Helseplattformen?
Bedret samhandling innen henvisning, utredning, behandling og oppfølging av pasienter, mellom primær- og spesialisthelsetjenesten.
Hva tror du blir det viktigste for å lykkes med innføringen av Helseplattformen?
Engasjert involvering av dyktige fagfolk fra ulike yrkesgrupper for et godt oppsett og innføring av journalsystemet.
Hva er det viktigste vi oppnår med Helseplattformen?
I tillegg til forventet bedret samhandling mellom ulike nivå i helsevesenet, vil innføring av felles sanntids legemiddelavstemming bedre pasientsikkerheten.

Nina Kongshaug
Navn:
Nina Kongshaug
Yrke/bakgrunn: Lege onkologi
Involvering/rolle i Helseplattformen:
Opprinnelig organisasjon: St. Olavs hospital

Hvilke forventninger har du til Helseplattformen?
Min forventning er at vi får et arbeidsverktøy som støtter våre arbeidsprosesser i langt større grad enn det vi har mulighet til i dag, og at samhandling mellom helsepersonell enten det er internt i avdelingen, mellom sykehusavdelinger eller mellom sykehus og fastleger/andre kommunale aktører blir lettere med deling av informasjon i sanntid.
Hva tror du blir det viktigste for å lykkes med innføringen av Helseplattformen?
At sluttbrukerne, altså helsepersonell, er involvert og engasjerte i oppsettet av løsningen og er aktive brukere med innspill til endring og forbedring etter innføringen.
Hva er det viktigste vi oppnår med Helseplattformen?
For helsepersonell lettere tilgang til den informasjonen man trenger i møtet med pasienten og mindre tid på dobbeltarbeid fordi omtrent all informasjon er samlet i Helseplattformen. Pasientene vil møte en mer sammenhengende helsetjeneste med mindre preg av gjentagelse av informasjon som de allerede har beskrevet til sin lege eller sykepleier tidligere.

Kurt Østhuus Krogh
Navn:
Kurt Østhuus Krogh
Yrke/bakgrunn: Overlege
Involvering/rolle i Helseplattformen: Teamleder
Opprinnelig organisasjon: Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs hospital

Hvilke forventninger har du til Helseplattformen?
At det ikke blir katastrofe.
Hva tror du blir det viktigste for å lykkes med innføringen av Helseplattformen?
At ikke alt for mange ledelsestrinn har lyst til å sette sitt personlige stempel på løsningen.
Hva er det viktigste vi oppnår med Helseplattformen?
På kort sikt, enklere innlogging. På lang sikt, større eierskap til journalløsningen og kanskje muligheten til å sette en eller annen idé som kommer pasientene til gode ut i live.

Marte Walstad
Navn:
Marte Walstad
Yrke/bakgrunn: Kommuneoverlege, tidligere fastlege
Involvering/rolle i Helseplattformen: Kommunal medisinsk fagsjef, del av den kommunale programledelsen
Opprinnelig organisasjon: Trondheim kommune

Hvilke forventninger har du til Helseplattformen?
Løsningen innfrir effektmålene og medfører at 1. Pasientbehandling, pasientsikkerhet og pasientmedvirkning blir bedre. 2. Helsearbeidere får en bedre hverdag hvor de opplever at de kan utføre de rette oppgavene på en mer sikker og effektiv måte. 3. Helsetjenestene settes i stand til å løse oppdraget sitt med god kvalitet og kvantitet i framtida. 
Hva tror du blir det viktigste for å lykkes med innføringen av Helseplattformen?
Helesarbeiderne og brukerne må involveres i oppsett og innføring på en slik måte at løsningen underbygger arbeidsflyt og god praksis og at brukerne kjenner at de eier løsningen.
Hva er det viktigste vi oppnår med Helseplattformen?
Sikre at de målene vi har for helse- og omsorgstjenester i framtida kan realiseres.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.