Kunngjøringer og sentrale dokumenter

Anskaffelse av ny løsning for identitets- og tilgangsstyring (IAM) med tilgrensende systemer og tjenester

 

Helse Midt-Norge RHF, gjennom programmet Helseplattformen, inviterer med dette interesserte parter til å delta i prekvalifiseringen for levering av en ny løsning for identitets- og tilgangsstyring med tilgrensede systemer og tjenester (Identity and Access Management - IAM, heretter kalt "IAM-løsningen"). Anskaffelsesprosedyren som benyttes vil være konkurransepreget dialog.

I tillegg til Helseplattformen vil denne anskaffelsen omfatte fire kundeopsjoner, der IAM-løsningens løsningsområder også kan anskaffes for behov og formål utenfor Helseplattformen. Kunden inkluderer dermed Helseplattformen, Helse Midt-Norge RHF og tilhørende helseforetak ("HMN"), Helse Nord RHF og tilhørende helseforetak ("HN"), samt Trondheim kommune og øvrige kommuner i Midt-Norge (Trøndelag og Møre og Romsdal). Se Appendix C3 for mer informasjon om kunden. Deler av det etterspurte omfanget vil også anskaffes som opsjoner. Dette vil bli avklart gjennom dialogen.

Overordnet ønsker kunden ("Helseplattformen") en partner som skal levere et bredt sett av IAM-kapabiliteter, med formål om å støtte opp under innføringen av Helseplattformen som et banebrytende og omfattende elektronisk pasientjournalsystem (PAS/EPJ) for hele helsetjenesten i Midt-Norge.
 
PAS/EPJ-løsningen Helseplattformen vil tilby bred funksjonalitet for å støtte kliniske og administrative kjerneprosesser i helseregionen i Midt-Norge. Helseforetakene i Helse Midt-Norge RHF vil være brukere av Helseplattformen. I tillegg har Trondheim kommune, de øvrige kommunene i Midt-Norge, private aktører med avtale med helseforetakene, avtalespesialister og fastleger opsjon på å ta i bruk Helseplattformen. Anskaffelsesprosjektet for Helseplattformen PAS/EPJ har intensjon om å signere kontrakt med en PAS/EPJ-leverandør i 1. kvartal 2019.
 
IAM-kapabiliteter vil være viktige for å implementere PAS/EPJ-leverandørens løsning på en effektiv og sikker måte. Følgelig er implementeringsprosjektet for PAS/EPJ avhengig av en IAM-løsning som leveres til riktig tid og med riktig kvalitet. IAM-leverandørens gjennomføringsevne er derfor viktig, og styringen av avhengighetene mellom PAS/EPJ og IAM vil være sentral.

Et viktig premiss er at Helseplattformen leveres som en tjeneste til ulike brukerorganisasjoner fra en enkelt tjenesteytende organisasjon. PAS/EPJ-løsningen, infrastruktur og IAM-kapabilitetene vil være en integrert del av Helseplattformen som en tjeneste.

Ytterliggere detaljer om IAM-løsningen er gitt i konkurransegrunnlaget.

Oppdragsgiver benytter Mercell Sourcing Service. For å melde din interesse, samt få tilgang til eventuelle dokumenter, skal du klikke på lenken nedenfor eller kopiere og lime inn lenken i din nettleser. [[
https://permalink.mercell.com/87395170.aspx]]. Følg deretter instruksjoner på nettsiden.

 

Tidligere kunngjøringer

​30. mai 2018

Helseplattformen fortsetter anskaffelsesprosessen med Epic

Helseplattformen fortsetter dialogen med Epic om å levere løsningen for en felles elektronisk pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge.

Fire leverandørselskap leverte tilbud i konkurransen om Helseplattformen i mai 2017. I oktober sto anskaffelsesprosjektet igjen med tre av disse, og siden januar har de to selskapene Epic og Cerner Norge konkurrert om å levere løsningen. Cerner har nå konkludert med at de ikke vil levere et endelig tilbud.

– Cerner støtter fullt ut det overordnede målbildet om «Én innbygger – én journal», men vi har kommet fram til at det forretningsmessige grunnlaget ikke er til stede for å møte spesifikke utviklingskrav fra Helseplattformen, sier Amanda Green, som har tittelen vice president and general manager for Cerner i Norden og BeNeLux-landene.

Programdirektør i Helseplattformen Torbjørg Vanvik, sier at dialogen med Cerner har vært god og har gitt uvurderlig innsikt gjennom hele prosessen.
– Vi ville ha foretrukket å avslutte med et endelig tilbud fra Cerner. Basert på den gode dialogen vi har hatt har vi likevel etablert et godt grunnlag for å sluttføre anskaffelsen av en helhetlig løsning, sier Vanvik.

Både Helse Midt-Norge og Cerner kjenner en sterk forpliktelse til å opprettholde et godt partnerskap for fremtidig vedlikehold og support av journalsystemet Doculive, dagens journalløsning ved sykehusene i regionen, fram til den nye Helseplattformen er fullstendig implementert.

Alle henvendelser skal rettes til programdirektør Torbjørg Vanvik, tlf: 469 30 187 eller kommunikasjonssjef Sigrun Berge Engen tlf: 986 28 811.

18.januar 2018:

To leverandører videre i konkurransen om Helseplattformen

Programmet Helseplattformen skal anskaffe og etablere ny elektronisk pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge. Konkurransen om å levere løsningen ble kunngjort 29.august 2016. Av 11 søkere ble fem leverandører prekvalifisert til å delta i såkalt konkurransepreget dialog, som er metoden som brukes i anskaffelsen.
Fire av disse leverte tilbud innen fristen 3. mai 2017. Etter evaluering av tilbudene og dialog med leverandørene, ble tre leverandørselskap invitert videre i dialogen i oktober. Disse leverte sine reviderte tilbud 1. desember.

Mottatte reviderte tilbud er nå gjennomgått og evaluert etter de tre tildelingskriteriene som er oppgitt i konkurransegrunnlaget: ytelse, risiko og pris.

På bakgrunn av den gjennomførte evalueringen er det besluttet at følgende to leverandører (i alfabetisk rekkefølge) inviteres til å være med videre i konkurransen om Helseplattformen:

  • Cerner Norway
  • Epic Systems Corporation

Helseplattformen fortsetter nå dialogen med disse to leverandørene i tråd med programmets fremdriftsplan.

Alle henvendelser skal rettes til programdirektør Torbjørg Vanvik, tlf: 469 30 187 eller kommunikasjonssjef Sigrun Berge Engen tlf: 986 28 811.

12. oktober 2017: Helseplattformen har fullført evalueringen av leverandørenes første tilbud. Tre leverandører inviteres med i videre dialog.

Helseplattformen mottok 3. mai 2017 tilbud fra fire av de fem prekvalifiserte leverandørene. Den 21. og 22. juni ble individuelle møter gjennomført med hver leverandør for å gi tilbakemeldinger på deler av tilbudene. I etterkant av dette fikk leverandørene anledning til å sende inn reviderte tilbud innen 7. juli. Samtlige leverandører valgte å levere revidert tilbud.

Tilbudene er evaluert etter de tre tildelingskriteriene som er oppgitt i konkurransegrunnlaget: ytelse, risiko og pris. På bakgrunn av den gjennomførte evalueringen er det besluttet at følgende tre leverandører (i alfabetisk rekkefølge) inviteres med i videre dialog:

  •  Cerner Norway

  •  DXC Technology AS (tidligere CSC Scandihealth)

  •  Epic Systems Corporation

Helseplattformen gjennomfører nå nærmere dialog med disse tre leverandørene i tråd med programmets planlagte fremdriftsplan.

Sentrale dokumenter

Ted

Dokumentene for prekvalifisering kan leses på denne linken

27. september 2016 ble opsjons- og samarbeidsavtalen mellom Trondheim kommune og Helse Midt-Norge signert. Avtaleteksten finner du her (pdf).

Samtlige kommuner i Midt-Norge er med i samarbeidet gjennom opsjonsavtaler. Disse har nå signert tiltredelseserklæringer. Avtaleteksten finner du her (pdf)

Helseplattformen er i tett samarbeid med Direktoratet for e-helse og programmet «Én innbygger - én journal». Her er lenke til programmet.

Samarbeidsmodellen mellom Helseplattformen og Direktoratet for e-helse finner du her (pdf).

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.