Kommunene og Helseplattformen

Etableringen av ett felles journalsystem for hele helsetjenesten i Midt-Norge berører tilsammen over 40 000 ansatte i kommuner, i sykehus og i det private, og 720 000 innbyggere.

​Trondheim kommune og Helse Midt-Norge RHF gjennomførte anskaffelsesprosjektet sammen, og kommunen har vært tungt representert med prosjektmedarbeidere og i ledergruppen. I tillegg er de andre kommunene i Trøndelag og Møre og Romsdal, og Bindal i Nordland, med i arbeidet gjennom opsjonsavtaler. Alle kommuner og fastleger i Midt-Norge kan koble seg på den løsningen som velges.

Trondheim kommune koordinerer arbeidet opp mot de øvrige kommunene. Andre kommuner i Midt-Norge er representert med ansatte i Helseplattformens prosjektorganisasjon. Samarbeidsråd for opsjonskommuner ivaretar kommunenes interesser. Fageksperter fra alle fagområder i kommunal helsetjeneste er mobilisert for å bistå med oppsett av journalløsningen sammen med prosjekt og leverandør.

29. august avgjør Trondheim Bystyre om kommunen skal gå inn som deleier i Helseplattformen AS.

Hvordan ivaretas alle kommunene?

Alle kommunene i Møre og Romsdal og Trøndelag har opsjonsavtale knyttet til Helseplattformen. For å ivareta disse kommunenes interesser er Samarbeidsrådet for opsjonskommuner etablert, med representanter fra hele regionen.

Helseplattformen-opsjonskommuner-gruppebilde-13-03-2019.jpg

Samarbeidsrådets medlemmer:
Arne Ingebrigtsen, rådmann Kristiansund kommune (leder)
Arne Sverre Dahl, rådmann Molde kommune
Evelyn Haram Larsen, prosjektleder SSIKT Hareid kommune
Karl Audun Fagerli, rådmann Lierne kommune
Ragnhild Holmberg Aunsmo, kommuneoverlege Verdal kommune
Bjørn Buan, leder SiO Orkland kommune 
Carl-Jacob Midttun, rådmann Malvik kommune 
Torunn Austheim, rådmann Steinkjer kommune
Vigdis Bolås, rådmann Indre Fosen kommune

Med på bildet er også Helge Garåsen, kommunaldirektør for helse og velferd i Trondheim kommune, og Ole Gunnar Kjøsnes, Kommunenes Sentralforbund Trøndelag.

Regionalt fagråd for digital samhandling

Fagrådet har blant annet vært sentralt i utviklingen av e-meldinger og har etablert en regional struktur. Samarbeidsrådet for opsjonskommunene ønsker at fagrådet knyttes tett til utviklingen av Helseplattformen og bidrar til at alle kommuner i regionen blir ivaretatt. Fagrådet er involvert i  det videre arbeidet med å utvikle en hensiktsmessig helseplattform for kommunene.

Plan for utvikling av kommunal funksjonalitet

Det lages nå utkast til en plan for hvordan opsjonskommunene og Trondheim kommune sammen bidrar i utviklingen av Helseplattformen slik at den støtter kommunale arbeidsprosesser. Dette arbeidet består både av å beskrive hvordan kommunene skal organisere seg, og metodikk for forløps- og standardiseringsarbeid.
Helse Midt-Norge RHF har satt i gang et tilsvarende arbeid,og noe av arbeidet vil skje sammen.

Kommunale gevinster

Kvalitet

 • Styrket pasientsikkerhet
 • Bedre oversikt og mer kontroll over eget behandlingsforløp
 • Bedre operativ styringsinformasjon som grunnlag for kvalitets- og forbedringsarbeid

Effektivitet

 • Mindre tid på å lete etter informasjon i journalen
 • Mindre tidsbruk på meldinger
 • Mindre tid på å samstemme medisinlister

Økonomi

 • Færre unødvendige innleggelser
 • Reduserte pasienttransportkostnader
 • Drift og forvaltning av eksisterende journalsystemer fjernes
 • Bruker kan bo lengre hjemme / mindre press på institusjon / mer bruk av velferdsteknologi

Lokalt innføringsprosjekt i Trondheim kommune

For Trondheim kommune inkluderer et nytt felles pasientjournalsystem helse- og velferdstjenesten. Det vil si hjemmetjeneste, sykehjem, helsehus, bo- og aktivitetstilbud, oppfølgingstjenester, helse- og velferdskontor, ergo- og fysioterapitjenester, i tillegg til legevakt, fengselshelsetjeneste, flyktninghelsetjeneste, helsestasjon, skolehelsetjenesten, helse- og overdoseteamet.

Rundt 7000 ansatte i Trondheim kommune vil få et nytt arbeidsverktøy gjennom Helseplattformen.

Foto: Carl Erik Eriksson.

Trondheim kommune har etablert en egen prosjektorganisasjon som skal sikre at organisasjonen er forberedt til innføringen av Helseplattformen. Denne er samlet i egne lokaler i det som tidligere huset Kalvskinnet skole i Bispegata 9. Kontorlokalene ligger i tredje etasje.

Trondheim kommune har egne nettsider som følger arbeidet med Helseplattformen

Organisering av det lokale innføringsprosjektet

Ola Skorstad fra Rådmannens fagstab leder prosjektet.

Ola Skorstad fra Rådmannens fagstab leder prosjektet.
Epost: ola.skorstad@trondheim.kommune.no

Prosjektkontor: 

Elise B. Vesterhus leder prosjektkontoret.

Elise B. Vesterhus leder prosjektkontoret.
Telefon: 952 63 567.
Epost: elise-b.vesterhus@trondheim.kommune.no.

Tone Fagerholt er kommunikasjonsansvarlig i prosjektet.
Telefon 481 61 844.
Epost: tone.fagerholt@trondheim.kommune.no

Prosjektkontoret kan nås på epost helseplattformen.helseogvelferd@trondheim.kommune.no

Trondheim kommunes innføringsprosjektet er delt inn i delprosjekter:

Funksjonalitet

Delprosjektet skal kartlegge alle arbeidsprosesser, roller, arbeidsredskaper, og maler i alle enheter som i dag benytter de fagsystemene som skal erstattes med Helseplattformen. I den innledende kartleggingen dokumenteres også ideer til å endre arbeidsprosesser. 

Line Kristoffersen fra Rådmannens fagstab leder delprosjektet.

Line Kristoffersen fra Rådmannens fagstab leder delprosjektet.

Teknisk

Delprosjektet skal kartlegge og kvalitetssikre alle integrasjoner opp mot Helseplattformen. Det skal også kartlegge behov for migrering av data fra dagens løsninger og inn i Helseplattformen. I tillegg skal roller og tilganger være kartlagt og hvilke arbeidsflater som skal utvikles. Dette gjøres i tett samarbeid med delprosjekt fag/funksjonalitet. Det vil også være nødvendig å gjennomgå dagens tekniske infrastruktur for å sikre at behov for eventuelle oppgraderinger blir ivaretatt. Arbeidet vil i stor grad skje i samarbeid med sentralt innføringsprosjekt i Helseplattformen.

Anne Amdal Storsve fra IT-tjenesten er delprosjektleder. 

Anne Amdal Storsve fra IT-tjenesten er delprosjektleder.

Opplæring

Opplæring av alle medarbeidere vil bli en betydelig oppgave. Delprosjektet har som oppdrag å definere opplæringsbehov, planlegge hvordan opplæring skal gjennomføres og utvikle en konkret plan for å fristille opplæringsressurser i innføringsperioden.

Delprosjektet ledes av May Liz Bjørnevik Tho fra Personaltjenesten. 

Delprosjektet ledes av May Liz Bjørnevik Tho fra Personaltjenesten.

Gevinstrealisering

Det vil være behov for å utvikle en strategi for gevinstrealisering  for Helseplattformen med tiltaksplan i Trondheim kommune og i Helse Midt-Norge RHF. For RHF skal denne legges fram innen 01.10.2018, og det forventes at en tilsvarende sak vil følge bystyrebehandlingen av opsjonen i årsskiftet 2018/2019.

Formålet vil blant annet være å:

 • Sikre kobling mot vedtatte strategier og målsettinger
 • Sikre oppmerksomhet på de rette gevinstene
 • Skape forståelse for både positive og negative konsekvenser
 • Tilrettelegge for oppfølging både i programperioden og etter

Arbeidet vil i første omgang være fokusert på metode, tilnærming og verktøy i tillegg til å definere ansvar og beskrive organisering.

Delprosjektleder er Øyvind Tanum fra Rådmannens fagstab. 

Delprosjektleder er Øyvind Tanum fra Rådmannens fagstab.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.