Jobbe i Helseplattformen

Helseplattformen skal sette opp og tilpasse den nye, felles løsningen for pasientjournal i Midt-Norge, og det omfattende innføringsprosjektet er nå igang. Fagfolk skal rekrutteres både eksternt og internt i helsetjenesten for å delta i bygging og tilpasning av løsningen i samarbeid med leverandøren Epic.

Ledige stillinger i Helseplattformen vil fortløpende listes på denne siden.

Integrasjonsanalytiker medisinsk utstyr

Helseplattformen skal integreres med eksisterende medisinsk utstyr i spesialist-, primærhelsetjeneste og i kommunene i Midt-Norge. Ambisjonen er å tilrettelegge for automatisert dataflyt fra medisinsk utstyr til rett pasientens journal som standardiserte og strukturerte data inn i Helseplattformen via Capsule Technologies integrasjonsplattform Capsule, og videre via Epics grensesnitt kalt Bridges.

Vi søker derfor to integrasjonsanalytikere medisinsk utstyr for konfigurasjon av integrasjoner på integrasjonsløsningen Capsule. Videre skal man sikre ende til ende integrasjonene i tett samarbeid med applikasjonsanalytikere i Helseplattformens ulike applikasjonsteam, og de som jobber på Epics grensesnitt Bridges. Opplæring i form av kursing inngår som en del av oppstartsaktivitetene for rollen.

Søknadsfrist er 31. oktober.


Applikasjonsarkitekt

Helseplattformen søker etter applikasjonsarkitekt, applikasjoner for ikke inneliggende pasienter.

Applikasjonsarkitekten vil sammen med to arkitektkolleger ha det helhetlige fagansvar for arkitekturområdet i delprosjektet.

Det utlyses en ledig stilling.

Les hele utlysningen og søk her.

Applikasjonsanalytiker (inneliggende pasienter)

Helseplattformen søker nå en til to  medarbeidere som vil være med å skape en moderne og framtidsrettet pasientjournalløsning for innbyggere i Midt-Norge.

Programvaren fra leverandøren Epic skal tilpasses helsetjenesten i Midt-Norge og Helseplattformens krav. Løsningen er basert på et grunnsystem med flere moduler og applikasjoner for forskjellige spesialområder og funksjoner.

Applikasjonsanalytikere (løsningsbyggere) skal fungere som en koordinator mellom sluttbrukeres behov i arbeidsprosesser og leverandørens team i innføringsprosjektet.  I samarbeid med fageksperter fra linjeorganisasjonene og leverandørens team skal de bygge innhold inn i løsningen.

Helseplattformen gir målrettet opplæring i forbindelse med oppstart i prosjektet.


Fra anskaffelse til innføring

Det er lagt vekt på å beholde mange av fagfolkene som har deltatt i anskaffelsesprosjektet i det videre arbeidet med innføring. I tillegg må en rekke nye ressurser inn. Bare et fåtall av de mange som rekrutteres blir ansatt i det nye selskapet Helseplattformen AS. De fleste blir innleid og frikjøpt fra sykehus og kommuner i ulike stillingsprosenter og midlertidig ansatt i innføringsprosjektet.

Nye roller og uttrykk med Helseplattformen

Hva gjør en «applikasjonsanalytiker»? Og hva innebærer det at journalløsningen skal «konfigureres»? Med Helseplattformen følger noen nye roller og faguttrykk du kan lære mer om her.

Helseplattformen skal sette opp og tilpasse den nye, felles løsningen for pasientjournal i Midt-Norge, og det omfattende innføringsprosjektet er nå i gang. Fagfolk rekrutteres både eksternt og internt i helsetjenesten for å delta i bygging og tilpasning av løsningen i samarbeid med leverandøren Epic.

Epics programvare er basert på et grunnsystem med en rekke moduler og applikasjoner for forskjellige spesialområder og funksjoner i helsetjenesten. Disse skal settes sammen og tilpasses midtnorske sykehus og kommuner i løpet av det over to år lange innføringsprosjektet.

De første stillingene som nå lyses ut i prosjektet er det som kalles applikasjonsanalytikere eller løsningsbyggere. Disse skal arbeide med design og oppsett av løsningen innenfor de forskjellige applikasjonene, sammen med fageksperter fra sykehus og kommuner. De får altså muligheten til å forme fremtidens arbeidsverktøy for helsepersonell. Kunnskap om dagens systemer og helsetjenestens behov er viktig kompetanse. 

Hva er en applikasjon?

Har du en smarttelefon? Da vet du hva en «app» er - en forkortelse for applikasjon.Et datasystem består av ulike former for programvare. Applikasjoner er et lag med programvare som du som bruker er i direkte kontakt med.

På samme måte følger en rekke applikasjoner med et helse-datasystem. En vernepleier trenger ikke applikasjonen for organtransplantasjon. En nevrokirurg trenger ikke applikasjonen for kommunal saksbehandling. Men for en helhetlig løsning trengs mange moduler og applikasjoner.

Helseplattformen skal omfatte systemer for hele den kommunale helsetjenesten fra helsestasjon og sykehjem til legevakt, og hele sykehusdriften fra psykisk helsevern og pasientlogistikk til pasientportal og kliniske systemer. Det skal settes opp applikasjoner for poliklinikker og for inneliggende pasienter i hele kjeden fra ambulansetjenesten til utskrivelse fra sykehus.

Hva betyr konfigurering?

Å konfigurere betyr å sette sammen ulike deler eller egenskaper til en helhet. Hvordan din telefon er konfigurert kan for eksempel være helt forskjellig fra hvordan en kollegas telefon ser ut, avhengig av hvordan du ønsker å bruke den.
Et datasystem konfigureres til ulikt bruk avhengig av de oppgavene som skal løses. Dette skal løsningsbyggerne jobbe med etter at beslutninger er tatt om hvilket innhold som skal legges inn i Helseplattformen.

Fageksperter

Sykehus og kommuner mobiliserer nå fageksperter som skal representere sine fagmiljø når journalløsningen skal konfigureres. Disse engasjeres i stillingsandeler på 60, 40 eller 20 prosent, noen også på timebasis for å delta i et mindre antall beslutningsmøter. Fagekspertene får stor innflytelse på hvordan fremtidens arbeidsverktøy skal formes og må delta både i utforming og testing av løsningen.

Fagekspertene er engasjert både i aktiviteter i styringsstrukturen og i arbeidsgruppemøter. I tillegg er fagekspertene involvert i kortere, intensive perioder ved kritiske leveranser eller perioder i innføringsprosjektet. De gjennomfører et e-læringskurs for å bli kjent med løsningens funksjonalitet og verktøy.
I spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge rekrutteres over 50 leger og over 50 representanter for sykepleierfagene, samt ressurser fra register og kodeverk, analyse og finans, radiografer, fysio- og ergoterapi, sosialarbeider, ernæring, psykologer, farmasi og ambulanseområdet. På kommunesida rekrutteres bredt på samme måte blant kommunalt ansatte og fastleger.

Helseforetakene og Trondheim kommune har hatt egne prosjektledere for innføring gjennom de siste fasene av anskaffelsesprosjektet. Disse går nå inn i team med andre nye roller som etableres:

Faglig leder, som har det overordnede faglige ansvaret for konfigurering, det vil si at oppsettet av løsningen henger sammen med den interne organiseringen og fagutøvelsen i tjenesten. Faglig leder ved St. Olavs hospital er allerede ansatt og får tittelen assisterende fagdirektør, organiseringen er noe ulik i de ulike virksomhetene.

Faglig koordinator: Rollen Epic kaller Champion vil i de fleste organisasjonene få tittelen Faglig koordinator Helseplattformen. Dette er erfarne leger og sykepleiere som skal lede endringsprosesser og delta i løsningsdesign og konfigurering for sine fagområder. Faglige koordinatorer vil være ansatt både i Helseplattformen og i linjeorganisasjonen (sykehus eller kommune) samt noen representanter for fastlegene, og vil fungere som brobyggere. De representerer fagområdet sitt i rådgiving under kartleggingsarbeid og fastsetting av retning framover.

Flere delprosjekter i innføringen

Innføringsprosjektet organiseres i flere områder med egne prosjektledere: Informasjonsforvaltning, applikasjoner, applikasjonsstøtte, rapportering, utvikling og kravoppfølging, test og opplæring. Under applikasjoner finner vi delprosjektene «Inpatient» og «Outpatient», som er oversatt med inneliggende og ikke inneliggende pasienter. (Her blir det på norsk ikke dekkende å bruke begrep som «brukere», «polikliniske pasienter» eller «dagpasienter» fordi funksjonaliteten er den samme både for kommuner og sykehus.)

Administrative applikasjoner er et eget delprosjekt, her finner vi blant annet kommunal saksbehandling og løsninger som støtter finans- og virksomhetsstyring.

Helseplattformen og organisasjonene som skal ta i bruk løsningen legger nå siste hånd på denne strukturen og bemanningen, samtidig som innføringsprosjektet planlegges i detalj.

Tilbake til Helseplattformens forside

Epics løsning er basert på et grunnsystem med en rekke moduler og applikasjoner for forskjellige spesialområder og funksjoner. Disse skal settes sammen og tilpasses helsetjenesten i midtnorske sykehus og kommuner i løpet av det over to år lange innføringsprosjektet.

Tilbake til Helseplattformens forside

Fant du det du lette etter?