Fulgte grundig med på demonstrasjon

Jordmødre, barnepleiere, fødselsleger og annet helsepersonell fulgte ekstra nøye med under leverandørdemonstrasjonene for Helseplattformen denne uka. Tema var blant annet svangerskapsoppfølging og fødsel.

 

​Auditoriet var fullt av helsepersonell fra sykehus og kommuner da leverandørene presenterte deler av sin tilbudte teknologi for Helseplattformen. Blant de spesielt inviterte var ledelse fra helseforetakene og Trondheim kommune, og ikke minst flere fagfolk fra svangerskapsomsorg og fødeavdelinger som fulgte spent med på løsningene for behandling av gravide og fødende. Det var nemlig ett av brukerscenariene leverandørene var bedt om å demonstrere.

demo 2.jpg

Hva er et brukerscenario?

Helseplattformens krav til ny journalløsning er blant annet beskrevet ved hjelp av en rekke brukerscenario eller pasienthistorier. Her beskrives et forløp for en pasient fra vedkommende oppsøker helsetjenesten, for eksempel gjennom en time hos fastlegen, og gjennom alle møter med helsepersonell fra behandling settes i verk og til pasienten er tilbake i eget hjem. Blant scenarioene som er beskrevet er akuttforløp, som trafikkulykke, sepsis og akutt psykisk traume. Planlagte (elektive) forløp er kreftbehandling, KOLS og så videre. Palliativ omsorg er også beskrevet, og det er laget flere scenario som viser arbeidsoppgavene sett fra helsepersonalets side. Noen av scenariene er dessuten laget for å teste fleksibiliteten i løsningen, for eksempel hva som skjer med de kommunale oppgavene når to kommuner slår seg sammen.

Scenariene er utarbeidet av prosjektmedarbeiderne i Helseplattformen, som kommer fra de fleste fagområder i helsetjenesten og fra flere kommuner og sykehus i Midt-Norge. De har hatt støtte fra det store antallet fagfolk som har deltatt i workshops og i arbeidet med kravspesifikasjonen.

Silje.png

Gravide Silje

Silje er en av de fiktive innbyggerne som er hovedperson i ett av Helseplattformens scenario, og det var Siljes svangerskap og fødsel som var tema for den siste omgangen med leverandørdemonstrasjoner før jul.

Silje oppdager selv at hun er gravid og går inn i en pasientportal (sannsynligvis helsenorge.no) for å finne ut hva hun skal gjøre. Så følger vi Silje gjennom kontroll hos fastlege, kontroll hos jordmor, behandling hos fysioterapeut og etter hvert inn på sykehuset til fødsel. Barnet har en medfødt tilstand som vil kreve et behandlingsforløp også etter fødsel. Leverandøren beskriver gjennom sin journalløsning hvordan Silje kan se sine opplysninger på sin hjemme-pc, telefon eller nettbrett. De beskriver hvordan timebestilling foregår og hvordan skjermen ser ut for fastlege, jordmor og fødselslege når vedkommende møter Silje. Bestilling av ultralydundersøkelse og visningen av ultralydbildet i systemet skal demonstreres. Hvordan barnet etter fødsel får sin egen journal og opplysninger overføres til nasjonale registre, hører også med.

Etter at tilmålt tid er over, og teamet fra leverandøren har gjennomført sin innøvde demonstrasjon, sitter et panel av fagfolk klare med spørsmål som leverandøren besvarer. Når det hele er over blir presentasjonen evaluert.

Denne evalueringen sammenholdes så med den evalueringen som er gjort av leverandørens skriftlige tilbud og de opplysningene som har kommet fram gjennom dialogmøter. I tillegg til Helseplattformens prosjektmedarbeidere er flere ressurspersoner hentet inn fra kommuner og sykehus for å bistå med sin fagkompetanse i evalueringsarbeidet.

Helseplattformens anskaffelse gjøres med en metode som kalles konkurransepreget dialog, og gjennom dialogen vil både leverandører og kunder kunne justere sine krav og tilbud slik at man får mest mulig ut av den teknologien markedet kan skaffe. Tre leverandørselskap er fortsatt med i konkurransen, og endelig kontrakt med én av disse skal etter planen skrives i starten av 2019.