Forskning og Helseplattformen

Helseplattformen ønsker å legge best mulig til rette for forskning. Både i programmets ulike faser og i den nye løsningen.

Når store offentlige midler brukes til å anskaffe et nytt journalsystem, forberede og innføre systemet, ligger klare forventninger og krav til evaluering ved bruk av vitenskapelige metoder.

Overordnet mål i Helseplattformen er at «Helseplattformen skal gi økt kvalitet i pasientbehandling, bedre pasientsikkerhet, mer brukervennlige systemer og dermed sette helsepersonell i stand til å utføre sine oppgaver på en bedre og mer effektiv måte». 

Forskning i ny løsning

Helseplattformen vil inneholde funksjonalitet som forenkler en forskningsprosess fra opprettelse av et studie til rapportering av forskningsresultater.

Helseplattformen vil kunne understøtte to typer forskningsscenarioer:

Kliniske intervensjonsstudier

Analyseverktøy i løsningen vil lette planleggingen av studier ved at man på en enkel måte kan se hvor mange pasienter som møter inklusjons- og eksklusjonskriteriene til en studie.

Rekruttering av pasienter blir også enklere ved at man kan benytte pasientportalen for å rekruttere og innhente samtykke for deltagelse i studie. Pasienten kan fylle ut og sende inn spørreskjema i pasientportalen. For hver enkelt studie kan det forhåndsdefineres forordningspakker og det blir enklere å samkjøre undersøkelser (for eksempel prøvetaking) slik at pasienten slipper ekstra belastning med å møte opp til egne avtaletidspunkt som kun angår innhenting av informasjon til studie. I tillegg er det andre støttende funksjonaliteter som vil være tilgjengelig og relevante for forskning, deriblant registrering av data som høstes fra medisinsk teknisk utstyr og andre eksterne systemer, samt monitorering av pasientens helsetilstand og reaksjon på behandling under en studie.

Kvantitative registerbaserte studier

Med Helseplattformen vil virksomhetene få tilgang på større grad av strukturerte data enn i dag og disse kan sammenstilles med eksterne data i løsningens datavarehus. Forskeren kan ta ut rapporter i Helseplattformen eller data kan eksporteres til eksterne, sikre lagringsløsninger, for analyse.

Forskning i programmet

For regionale, nasjonale og internasjonale forskningsmiljø, er Helseplattformen en attraktiv arena for forskning. Gitt programmets størrelse og kompleksitet er det behov for å redusere risikoen i prosjektet ved å øke tilfanget på kompetanse gjennom forskningssamarbeid og dermed også oppnå økt oppmerksomhet.

Forskningsprosjekter skal gi tilgang på kompetanse og forskningsresultat av relevans for Helseplattformen. Ved siden av å bidra til ny kunnskap om eHelse er det viktig at forskningen gir direkte nytte under anskaffelse og innføring ved at kunnskapsmiljø arbeider tett sammen med medarbeiderne i prosjektet og med mottakerne av den nye journalløsningen i virksomhetene. Kunnskapen vil også kunne bidra til å styrke grunnlaget som beslutningene i prosjektet blir tatt på. 

Forskning på Helseplattformen skal være av høy kvalitet og bidrar til at Helseplattformen gjennomfører anskaffelse og innføring av et nytt journalsystem på det mest relevante og oppdaterte kunnskapsgrunnlaget. 
En vellykket anskaffelses- og innføringsprosess vil etterfølges av betydelig tjenesteinnovasjon, som igjen bør følges opp med forskning. Helse Midt-Norge RHF har et strategisk samarbeid med NTNU og andre kompetansemiljø. I tillegg, som følge av programmets status som nasjonal pilot, har Direktoratet for e-helse gitt Nasjonalt senter for e-helseforskning i oppdrag fra å gjøre forskning tilknyttet Helseplattformen. Direktoratet har også utarbeidet en egen rapport som ser på det nasjonale kunnskapsbehovet på e-helseområdet.

Forskningskoordinator

Liv Johanne Wekre har ansvar for å koordinere arbeidet med forskning i Helseplattformen.

Kontakt Wekre på epost.

Forskningsutvalg (FU)

Et eget forskningsutvalg er under opprettelse.

Aktuelle forskningsprosjekter i Helseplattformen

Ferdigstilt forskning:

Kunnskapsstøtte (NIKT forprosjekt)

Lukket legemiddelsløyfe Informasjonsutveksling med fastleger

Pågående forskning:

Helseplattformens implementering av Epic i Midt-NorgeRealizing Coordinated Health Care Operations through ICT-Supported Care PathwaysKONPAS - Konfigurering av framstillinger av pasientdata i Helseplattformen


Aktiviteter for å stimulere til forskning

EHiN 2018

Hemitkonferansen 2018EHiN 2017

Søkekonferansen 2017

Fant du det du lette etter?