Forskning og Helseplattformen

Helseplattformen ønsker å legge best mulig til rette for forskning. Både i programmets ulike faser og i den nye løsningen.

Når store offentlige midler brukes til å anskaffe et nytt journalsystem, forberede og innføre systemet, ligger klare forventninger og krav til evaluering ved bruk av vitenskapelige metoder.

Overordnet mål i Helseplattformen er at «Helseplattformen skal gi økt kvalitet i pasientbehandling, bedre pasientsikkerhet, mer brukervennlige systemer og dermed sette helsepersonell i stand til å utføre sine oppgaver på en bedre og mer effektiv måte». 

Forskning i ny løsning

Tilrettelegging for forskning er kravstilt i den nye løsningen. Helseplattformen skal anskaffe et journalsystem som i større grad enn dagens løsninger er basert på strukturerte data. Dette vil gjøre det enklere å trekke ut nyttig informasjon fra systemene til forskning.
 
Løsningen vil gi organisasjonene økt kvalitet på datasett og effektivisering av forskningsprosesser, inkludert rekruttering av pasienter til kliniske studier.

Forskning i programmet

For regionale, nasjonale og internasjonale forskningsmiljø, er Helseplattformen en attraktiv arena for forskning. Gitt programmets størrelse og kompleksitet er det behov for å redusere risikoen i prosjektet ved å øke tilfanget på kompetanse gjennom forskningssamarbeid og dermed også oppnå økt oppmerksomhet.

Forskningsprosjekter skal gi tilgang på kompetanse og forskningsresultat av relevans for Helseplattformen. Ved siden av å bidra til ny kunnskap om eHelse er det viktig at forskningen gir direkte nytte under anskaffelse og innføring ved at kunnskapsmiljø arbeider tett sammen med medarbeiderne i prosjektet og med mottakerne av den nye journalløsningen i virksomhetene. Kunnskapen vil også kunne bidra til å styrke grunnlaget som beslutningene i prosjektet blir tatt på. 

Forskning på Helseplattformen skal være av høy kvalitet og bidrar til at Helseplattformen gjennomfører anskaffelse og innføring av et nytt journalsystem på det mest relevante og oppdaterte kunnskapsgrunnlaget. 
En vellykket anskaffelses- og innføringsprosess vil etterfølges av betydelig tjenesteinnovasjon, som igjen bør følges opp med forskning. Helse Midt-Norge RHF har et strategisk samarbeid med NTNU og andre kompetansemiljø. I tillegg, som følge av programmets status som nasjonal pilot, har Direktoratet for e-helse gitt Nasjonalt senter for e-helseforskning i oppdrag fra å gjøre forskning tilknyttet Helseplattformen. Direktoratet har også utarbeidet en egen rapport som ser på det nasjonale kunnskapsbehovet på e-helseområdet.

Forskningskoordinator i Helseplattformen

Liv Johanne Wekre er ansatt som forskningskoordinator i Helseplattformen. Koordinator er rådgiver til programdirektør i spørsmål vedrørende forskning. En viktig oppgave for koordinatoren er å bringe prosjektdeltagere, fremtidige mottakere av nytt journalsystem, og forskningsmiljø sammen for å initiere gode forskningssamarbeid. 

Forskningsutvalg (FU)

Et eget forskningsutvalg er under opprettelse.

Pågående forskningsprosjekter i Helseplattformen

Tilknyttet Nasjonalt senter for e-helseforskning:

Kunnskapsstøtte (NIKT forprosjekt)

Lukket legemiddelsløyfe

Informasjonsutveksling med fastlegerStrukturert journalHelseplattformens implementering av Epic i Midt-Norge

Tilknyttet NTNU:

Computational Sepsis ModellingRealizing Coordinated Health Care Operations through ICT-Supported Care PathwaysKONPAS - Konfigurering av framstillinger av pasientdata i Helseplattformen 


Aktiviteter for å stimulere til forskning

EHiN 2018

Hemitkonferansen 2018EHiN 2017

Søkekonferansen 2017

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.