Fastleger og avtalespesialister

For å få fullt utbytte av Helseplattformen, er det viktig at fastleger og avtalespesialister inkluderes.

En grunntanke bak Helseplattformens anskaffelse av et nytt journalsystem, er en mer sømløs og helhetlig helsetjeneste, der både kommune, sykehus, fastleger og avtalespesialister fremstår som en samlet enhet overfor pasienten.

Les også: Fastleger med på laget

Representanter fra både fastlegene og avtalespesialistene deltar i arbeidet med anskaffelsen i Helseplattformen. Mens alle kommuner i Midt-Norge deltar gjennom opsjonsavtaler, vil også alle fastleger i regionen tilbys å koble seg på løsningen som velges. Flere fastleger har ansettelsesforhold i sine respektive kommuner.

Fastleger

Alle innbyggere som i folkeregisteret er registrert bosatt i en norsk kommune, har rett til en fastlege. Fastlegen har avtale med kommunen om å yte allmennlegetjenester. Innbyggere kan selv velge fastlege blant fastleger som har ledig kapasitet.

Les mer om fastlegeordningen på helsenorge.no

Fastleger er ofte pasientens første møte med helsevesenet. Trenger pasienter behandling i spesialisthelsetjenesten, er det fastlegen som henviser. God dialog mellom fastlege, sykehus og kommune er viktig i det videre pasientforløpet, og Helseplattformen søker å forenkle og forbedre denne dialogen.

Forbedringer i ny løsning

Fastleger i Midt-Norge har i dag ulike journalsystemer. Disse har ikke direkte kontakt seg i mellom, og kontakten med sykehus og kommuner skjer ved meldingsutveksling. Om en fastlege i dag henviser til spesialisthelsetjenesten, og pasienten mottar behandling eller undersøkelser der, kan det ta lang tid før fastlegen får melding om resultat og videre oppfølging av pasienten.

Med ny, felles journalløsning vil alle involverte parter få relevant informasjon så snart informasjonen er lagt inn i løsningen. Det sikrer en tettere oppfølging av pasienten, man unngår unødvendig ventetid og mulige misforståelser og legger dermed grunnlag for bedre kvalitet og pasientsikkerhet.

Den nye løsningen vil også gi mulighet for prosess-, kunnskaps- og beslutningsstøtte som kan understøtte arbeidsflyt og  kunnskapsbasert praksis.  For fastleger vil dette eksempelvis bety at informasjon om anbefalt utredning og videre gang i et pasientforløp synliggjøres ved en henvisning.

Involvering av fastleger i Helseplattformen


For at pasienter og helsepersonell skal oppnå gevinster med en felles pasientjournal, vil deltakelse fra fastlegene i utformingen av den fremtidige journalløsningen i Helseplattformen være helt nødvendig.
Det er derfor igangsatt et samarbeid med fastlegenes tillitsvalgte på nasjonalt og regionalt nivå for å utvikle en plan for involvering av fastlegene i Midt-Norge i dette arbeidet. Flere møter er gjennomført, og enda flere planlegges etter at kontrakt med leverandør er signert og Helseplattformen kan vise mer av innholdet i løsningen.

Leverandørens innføringsplan legger opp til at det skal være en egen koordinator for fastlegene og at to fastlegekontorer fra Trondheim skal delta i innføringsprosjektet. Videre skal fastlegene, på linje med andre faggrupper, bidra inn i arbeidet med å sette opp og konfigurere løsningen slik at den blir tilpasset fastlegenes behov og arbeidsflyt.

Det pågår høsten 2018 forhandlinger om fordeling av felleskostnadene ved anskaffelse, drift og forvaltning av løsningen mellom Helse-Midt RHF og Trondheim kommune på vegne av kommunene. Fastlegene vil få mulighet til å forhandle om sin del av kostnadene når forhandlingene mellom helseforetak og kommuner er avsluttet.

Programmet har eller har hatt medarbeidere fra de fleste områder i helsetjenesten i Midt-Norge, inkludert leger med fastlege-kompetanse. Lasse Folkvord har hatt egen fastlegepraksis i mange år og har vært involvert i arbeidet med Helseplattformen siden forprosjektet. Her kan du lese et intervju med ham og se video.

Dersom møtearenaer med fastleger i regionen ønsker mer informasjon om arbeidet i Helseplattformen og involvering av fastleger, eller ønsker at dette arbeidet presenteres nærmere, ta kontakt på epost.     

Avtalespesialister

Avtalespesialistene er selvstendige næringsdrivende som driver spesialistpraksis. De har individuelle avtaler med det regionale helseforetaket og utfører poliklinisk behandling på lik linje med sykehusenes poliklinikker.

Helse Midt-Norge RHF har avtaler med spesialister innenfor 16 fagområder. Disse er viktige aktører for å sikre god behandling for innbyggerne i regionen så nære hjemstedet som mulig.

Helseplattformen er i dialog med avtalespesialistene i Midt-Norge. Det er tatt høyde for deres behov i anskaffelsen og de vil få tilbud om å koble seg på løsningen.

Les mer om avtalespesialistene i Helse Midt-Norge

Tilbake til Helseplattformens forside


Fant du det du lette etter?