Fastleger og avtalespesialister

For å få fullt utbytte av løsningen som anskaffes, er det viktig for Helseplattformen at fastleger og avtalespesialister inkluderes.

En av de viktigste grunntankene bak Helseplattformens anskaffelse av et nytt journalsystem, er en mer sømløs og helhetlig helsetjeneste, der både kommune, sykehus, fastleger og avtalespesialister fremstår som en samlet enhet overfor pasienten.

Representanter fra både fastlegene og avtalespesialistene deltar i arbeidet med anskaffelsen i Helseplattformen. Mens alle kommuner i Midt-Norge deltar gjennom opsjonsavtaler, vil også alle fastleger i regionen tilbys å koble seg på løsningen som velges.

Fastleger

Alle innbyggere som i folkeregisteret er registrert bosatt i en norsk kommune, har rett til en fastlege. Fastlegen har avtale med kommunen om å yte allmennlegetjenester. Innbyggere kan selv velge fastlege blant fastleger som har ledig kapasitet.

Les mer om fastlegeordningen på helsenorge.no

Fastleger er ofte pasientens første møte med helsevesenet. Trenger pasienter behandling i spesialisthelsetjenesten, er det fastlegen som henviser. God dialog mellom fastlege, sykehus og kommune er viktig i det videre pasientforløpet, og Helseplattformen søker å forenkle og forbedre denne dialogen.

Forbedringer i ny løsning

Fastleger i Midt-Norge har i dag ulike journalsystemer. Disse har ikke direkte kontakt seg i mellom og kontakten med sykehus og kommuner skjer ved meldingsutveksling. Om en fastlege i dag henviser til spesialisthelsetjenesten, og pasienten mottar behandling eller undersøkelser der, kan det ta dager og uker før fastlegen får melding om resultat og videre oppfølging av pasienten.

Med ny felles journalløsning, vil alle involverte parter få relevant informasjon så snart informasjonen er lagt inn i løsningen. Det sikrer en tettere oppfølging av pasienten, man unngår unødvendig ventetid og mulige misforståelser og legger dermed grunnlag for bedre kvalitet og pasientsikkerhet.

Den nye løsningen vil også gi mulighet for prosess-, kunnskaps- og beslutningsstøtte som kan understøtte arbeidsflyt og  kunnskapsbasert praksis.  For fastleger vil dette eksempelvis bety at informasjon om anbefalt utredning og videre gang i et pasientforløp synliggjøres ved en henvisning.

Det pågår per juni 2018 et arbeid der man ser på ulike driftsmodeller for anskaffelsen i Helseplattformen. Nøyaktig hvordan dette blir er det for tidlig å si noe om, men det sees blant annet på muligheter for fellesløsninger innenfor drift- og databehandling.

Avtalespesialister

Avtalespesialistene er selvstendige næringsdrivende som driver spesialistpraksis. De har individuelle avtaler med det regionale helseforetaket og utfører poliklinisk behandling på lik linje med sykehusenes poliklinikker.

Helse Midt-Norge RHF har avtaler med spesialister innenfor 16 fagområder. Disse er viktige aktører for å sikre god behandling for innbyggerne i regionen så nære hjemstedet som mulig.

Helseplattformen er i dialog med avtalespesialistene i Midt-Norge. Det er tatt høyde for deres behov i anskaffelsen og de vil få tilbud om å koble seg på løsningen.

Les mer om avtalespesialistene i Helse Midt-Norge

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.