Dette er Epic

Han var barnelege og hun var dataspesialist. I 1979 startet ekteparet Judy og Gordon Faulkner programvare-selskapet for å «hjelpe folk å bli friske, hjelpe folk å holde seg friske og å hjelpe fremtidige generasjoner til bedre helse».

​I dag har selskapet ca 9800 medarbeidere. Epic Systems Corporation leverer teknologien bak pasientjournaler og pasientadministrasjon til store og små aktører innen helsetjeneste verden over. Flere ledende sykehus, helse- og utdanningsinstitusjoner i USA bruker teknologien, og den er i bruk eller under innføring i blant annet Nederland, Australia, Storbritannia, Danmark og Finland. Nå vil Epic også bli en del av helsetjenesten i Midt-Norge gjennom kontrakten som er inngått om levering av én felles pasientjournal for hele regionen.

Epics mantra er at teknologien alltid skal sette pasienten i sentrum. Målet er mindre tidsbruk til å dokumentere behandling og lete etter dokumentasjon om behandling, og mer tid til faktisk å utføre behandlingen. At alle opplysninger om pasientens helse er samlet i ett system, skal redusere risikoen for feilbehandling og gi helsepersonell mulighet til å se
hele pasienten og forstå hele sykdomsbildet.

En helhetlig løsning

Veksten i det utviklingsdrevne selskapet har vært organisk og foregått uten oppkjøp av andre bedrifter og programvare helt siden starten da Judy Faulkner utviklet prototypen. Systemet og programvaren består av en «foundation» – Epics standard-plattform – som er bygget rundt pasienten og behandlingen pasienten mottar i alle møter med helsepersonell.

Foundation utvikles stadig, basert på nye retningslinjer internasjonalt og «beste praksis»-erfaringer fra fagområdene. Moduler for spesialiserte fagområder har en felles database, og er dermed en integrert del av helheten. Med fagområder menes for eksempel akuttmedisin, anestesi, revmatologi, nevrologi, kreftmedisin, hudsykdommer øre-nese-hals og så videre.

I tillegg brukes spesialiserte arbeidsflater i løsningen som er tilpasset brukergrupper som hjemmesykepleie, poliklinikk, sykepleier på sengepost og så videre. Applikasjoner for pasientadministrasjon, styring av sengeposter, timebestilling og kommunal saksbehandling sørger for kommunikasjon mellom de ulike områdene.

«Cogito» er analyse- og rapporteringsmodulen som skal gi rapporter som for eksempel viser ventetider, ledig kapasitet og andre indikatorer som helsetjenesten er pålagt å rapportere på. I tillegg gjøres uttrekk og gjenbruk av data til læring og forskning enklere. Epic-løsningen inneholder også applikasjoner som gjør løsningen tilgjengelig på bærbare enheter som smarttelefoner.

Alle ulike behandlingsforløp en pasient får utført, dokumenteres fortsatt på samme sted, i én journal. Legene kan legge inn diagnoser og bestillinger, og sykepleierne kan dokumentere prøvesvar og pleietiltak, i én og samme løsning. Arbeidsflaten og tilgangen er tilpasset den enkeltes tjenstlige behov og rolle i behandlingen. Hele pasientens medisinske historie finnes i journalen. Med gode regler for hva som skal være synlig og ikke i den daglige arbeidsprosessen, skal
arbeidsflaten likevel være ryddig, relevant og lett å finne fram i.

Pasientportalen «MyChart» skal på samme måte gjøre det lett for pasienten å forstå hva som skjer, sende og motta beskjeder, få prøvesvar, be om å få fornyet en resept eller flytte en avtale. Disse verktøyene inngår i kontrakten som er inngått mellom Helse Midt-Norge og Epic og vil etter språklig og helsefaglig tilpasning tas i bruk i regionen i løpet av de kommende årene. Når og i hvilken grad alle mulighetene tas i bruk, gjenstår å bestemme.

Åpner for innovasjon

Epics verktøy tar mål av seg til å støtte helsepersonells arbeidsoppgaver, men også å bidra til forbedring av pasientbehandling og helsetilbud gjennom ny teknologi. Flere sykehus og institusjoner som bruker løsningen rapporterer nå redusert dødelighet av sepsis og færre sykehusinfeksjoner, etter å ha tatt i bruk nyutviklede algoritmer – dels utviklet gjennom ny teknologi som maskinlæring.

Andre nyvinninger er algoritmer som screener nybakte mødre for tegn til fødselsdepresjon og gir varsler for pasienter med økt selvmordsrisiko. Dette kan du lese mer om på selskapets nettsider. Epic-brukere kan også tilpasse og videreutvikle løsningen selv. Erfaring og nyvinninger fra kunder blant annet ved ledende sykehus i USA og Storbritannia vil bli bygget inn i foundation-programvaren og dermed bli tilgjengelig for brukere også i Norge. I tillegg åpnes for tredjepartsløninger som kan integreres med systemet, eksempelvis gjennom den såkalte «App Orchard» (frukthage).
Den som har en god idé får dermed muligheten til å nå et enormt marked blant Epics mange kunder rundt i verden.

Europeiske utfordringer

På vei inn i det europeiske ehelse-markedet har Epic støtt på en del utfordringer både av kulturell og teknisk art i Storbritannia så vel som Danmark, mens innføringen skal ha gått svært greit i Nederland. Innføring av store endringer på IT-området går sjelden problemfritt, men i Danmark har problemene vært så omfattende at riksrevisjonen har sett på saken.

Konklusjonen var blant annet at forberedelsene ikke hadde vært gode nok i de to danske helseregionene. Den fyldige rapporten er publisert på Helseplattformens nettsider og grundig gjennomgått for læring i det midtnorske prosjektet. Både Epic og Helseplattformen sier at flere grep er tatt både i kontrakt og planlegging for å sikre seg mot lignende hendelser.

Original bedriftskultur

Programmererne fra Epic som arbeider med å lage IKT-verktøy for helsetjenesten må sette seg godt inn i kundenes behov gjennom besøk og hospitering. Det første studiebesøket til Trondheim kommune ble gjennomført allerede rett etter påske og flere sykehusbesøk er på trappene.
– Jeg har ikke tall på hvor mange bleke programmerere som har besvimt i operasjonsstuer, sier Epics salgsleder Kate Cubick.

I sin gigantiske campus i Verona utenfor Madison (Wisconsin) bygger selskapet sin sterke identitet og bedriftskultur. Hit skal de lokke de beste og mest kreative IT-hodene i konkurranse med aktører som Microsoft og Google. De fantasifulle bygningene, innredet med hvert sitt fargerike tema, er utformet av arkitektene bak Disneyland. De gir uttrykk for sin satsing på bærekraft med et stort anlegg for vannbåren varme og avkjøling, 6000 solcellepanel og seks store vindturbiner. Den store eiendommen inneholder også landbruksareal som dyrkes av lokale bønder.

Grunnleggeren Judy Faulkner er i dag 75 år og leder fortsatt selskapet mens mannen praktiserer som barnelege. Epic er i dag et av verdens ledende teknologiselskap og knytter sine brukere sammen i «The Epic Community», hvor de deler kunnskap og lærer av hverandre. De leverer i dag pasientjournal til rundt 250 millioner mennesker.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.