Anskaffelsen nærmer seg målstreken

Julebrev 2018

2018 har vært et begivenhetsrikt år for Helseplattformen. Nå er det endelige tilbudet fra gjenværende leverandør inne, og etter planen skrives kontrakt i løpet av de første månedene av 2019.

Når anskaffelsen nærmer seg sluttføring er det også mulig å informere og involvere flere i forberedelsene til innføring, og arbeidet med Helseplattformen vil bli mer synlig i helsetjenesten utover i 2019. 

Programmet gikk inn i 2018 med et helt ferskt styrevedtak fra Helse Midt-Norge RHF som sikret låneopptak for finansiering av anskaffelsen. Vedtaket om lån i det regionale helseforetaket var tuftet på en bærekraftanalyse og en grundig kvalitetssikret konseptrapport. Styret var tydelige på at den økonomiske bærekraften er godt til stede, men at endringsprosesser i organisasjonene er nødvendige for å lykkes.

Tre blir til to

Etter at fem leverandører ble prekvalifisert til anbudskonkurransen om Helseplattformen, og fire av disse leverte tilbud i 2017, sto anskaffelsen i midten av januar 2018 tilbake med to leverandører. Helseplattformen gikk videre i dialog med Cerner og Epic.  

Nedvalget ble som vanlig gjort på de tre tildelingskriteriene i konkurransegrunnlaget; ytelse, risiko og pris.

IAM

På samme tid var arbeidet med anskaffelse av ny IAM-løsning godt i gang og programmet publiserte i februar en RFI (Request for information) i markedet for å sondere leveringsinteressen av en integrasjonsplattform og en løsning for identitets- og tilgangsstyring (Identity and Access Mangement / IAM). 

Fra åpning av tilbud til IAM-anskaffelsen.

Bildet er fra oktober, da Helseplattformen mottok tre tilbud på leveranse av IAM-løsning. Fra venstre Geir Ove Rapp, Roger Skoglund, Bent Gjøstøl og Jasmin Spago.

I juni ble anskaffelsen av IAM-løsning kunngjort i anbudsportalen Mercell. Målet er å finne en partner som kan støtte opp under innføringen av Helseplattformen som et omfattende elektronisk pasientjournalsystem for hele helsetjenesten i Midt-Norge. 

Da søknadsfristen for prekvalifisering ble passert 17. august, ønsket seks leverandører å være med i konkurransen. Tre av disse leverte tilbud ved fristens utløp i oktober. Disse er Capgemini Norge AS, DXC Technology Norge AS og International Business Machines AS (IBM).

To blir til en

I slutten av mai var kun én leverandør med videre i anbudskonkurransen om å levere ny felles pasientjournal for helsetjenesten i Midt-Norge. Etter at Cerner valgte å trekke seg, fortsatte Helseplattformen dialogen med Epic.

Programdirektør i Helseplattformen Torbjørg Vanvik sa at dialogen med Cerner har vært god og har gitt uvurderlig innsikt gjennom hele prosessen. 
– Vi ville ha foretrukket å avslutte med et endelig tilbud fra Cerner. Basert på den gode dialogen vi har hatt har vi likevel etablert et godt grunnlag for å sluttføre anskaffelsen av en helhetlig løsning.

Både Helse Midt-Norge og Cerner kjenner en sterk forpliktelse til å opprettholde et godt partnerskap for fremtidig vedlikehold og support av journalsystemet Doculive, dagens journalløsning ved sykehusene i regionen, fram til den nye løsningen er fullstendig implementert.

Også administrerende direktør Stig Slørdahl i Helse Midt-Norge RHF føler seg trygg på en god løsning for anskaffelsen, selv om konkurransen sto igjen med én leverandør tidligere enn opprinnelig planlagt. Slørdahl har besøkt flere foretak som har tatt i bruk Epics teknologi.

Henter erfaringer

Å lære av andre er en viktig del av prosjektet, og flere erfaringsbesøk er gjennomført i løpet av året. I februar besøkte medarbeidere flere sykehus og helseorganisasjoner både i USA, Spania og England. Deltakerne fikk detaljert innsyn i hvordan løsningene fra Cerner og Epic var implementert og i bruk. På turene var både ansatte i programmet og ansatte fra helseforetak og kommuner.

Det er også hentet kunnskap fra Danmark. Innføringen av Sundhedsplattformen i Region Hovedstaden har fått mye medieoppmerksomhet. Programdirektør og assisterende programdirektør fra Helseplattformen ble invitert med da helse- og omsorgsminister Bent Høie i slutten av september fikk en grundig gjennomgang av det danske prosjektet. 

En del av det nasjonale arbeidet

Statsråd Høie viste ellers Helseplattformen stor tillit da han deltok på Hemitkonferansen i mars. Programmet er tett knyttet til de nasjonale prosessene, ikke minst som ett av tre momenter i «Veikart for Én innbygger - én journal». Veikartet eies av Direktoratet for e-helse og viser veien nasjonale helsemyndigheter går i det digitale arbeidet. Dette synliggjør Helseplattformen som en arena for utprøving av det nasjonale målbildet.

Bent Høie under Hemitkonferansen i mars 2018.

Bent Høie under Hemitkonferansen i mars 2018.

I oktober presenterte Regjeringen forslaget til statsbudsjettet for 2019. Der settes det av 575 millioner kroner samlet i lån og tilskudd for en felles elektronisk pasientjournalløsning for spesialisthelsetjeneste, kommuner og fastleger.

Endelig konkurransegrunnlag og veien inn i 2019

I midten av november ble det endelige konkurransegrunnlaget for Helseplattformen vedtatt i styremøte hos Helse Midt-Norge, og i desember mottok programmet det endelige tilbudet fra Epic.

Helseplattformen vil legge fram sin oppsummeringsrapport og det endelige kontraktsforslaget med Epic tidlig i 2019. Dette skal behandles i styrende organer i Helse Midt-Norge RHF og Trondheim kommune. Her vil de samlede kostnadene for anskaffelse og innføring som legges fram, inkludere kostnader knyttet til kundens egeninnsats, teknisk driftsplattform, IAM og innføringsprosjekt i tillegg til direkte leverandørkostnader. Etter planen skal kontrakten kunnes signeres i mars 2019.

Bildet er fra åpning av det endelige tilbudet fra Epic.

Bildet er fra åpning av det endelige tilbudet fra Epic. Fra høyre programdirektør Torbjørg Vanvik, assisterende programleder Ove Rygg, programleder Mads Einar Berg og assisterende programdirektør Willy Eidissen.

En rekke aktiviteter er satt i gang for å forberede innføring av Helseplattformen. Både fra sykehus og kommuner har helsepersonell vært involvert i hele prosessen med å utforme krav til løsningen og evaluere tilbud. Nå skal løsningen settes opp slik at den blir et best mulig verktøy for helsepersonell og pasienter i Midt-Norge, og dette vil involvere mange framover. 

Programmet går nå enda mer intensivt inn i forberedelsene til innføring og arbeider nå med å bygge opp et godt planlagt, felles innføringsprosjekt i samarbeid med ledelsen i helseforetakene og Trondheim kommune.

Vi gleder oss til å ta fatt på de mange spennende oppgavene som ligger foran oss, og ønsker alle som følger oss riktig god jul og et godt nytt år!