Annet helsepersonell og helseledelse

Navn: Tori H. Almaas
Yrke/bakgrunn: Ergoterapeut. Innføringsansvarlig – Esikt, Avdeling for fagsystem og velferdsteknologi, Trondheim kommune
Involvering/rolle i Helseplattformen: Teamkoordinator funksjonelt delprosjekt
Opprinnelig organisasjon: Trondheim kommune 

Hvilke forventninger har du til Helseplattformen?
At vi sitter igjen med en plattform som understøtter våre arbeids­prosesser, ikke motsatt slik vi ofte ser i dag.
Hva tror du blir det viktigste for å lykkes med innføringen av Helseplattformen?
Modning, modning og atter modning i våre organisasjoner inn mot startstreken. En bevisstgjøring rundt journalsystemets rolle i helsepersonells hverdag hos alt fra assistenter til toppledere.
Hva er det viktigste vi oppnår med Helseplattformen?
Forenkle samhandling både internt og på tvers av organisasjoner. En åpen og behovsrettet tilgang på informasjon.

Navn: Mona Daldorff
Yrke/bakgrunn: Legesekretær/Administrasjon – ledelse
Involvering/rolle i Helseplattformen: Var med på gruppe virksomhetstyring – gruppekoordinator
Opprinnelig organisasjon: St. Olavs hospital, Nidaros DPS

Hvilke forventninger har du til Helseplattformen?
Forventer en enklere hverdag, bedre oversikt og god informasjonsflyt.
Hva tror du blir det viktigste for å lykkes med innføringen av Helseplattformen?
De ansattes involvering og stemme når vi starter implementeringen.
Hva er det viktigste vi oppnår med Helseplattformen?
God informasjonsflyt og høyere pasientsikkerhet da informasjonen ikke må gis over flere ledd- Strukturerte data som gir nødvendig informasjon.

Navn: Morten Dalsvåg
Yrke/bakgrunn: Spesialergoterapeut, arkitekt
Involvering/rolle i Helseplattformen: Kravstilling og evaluering i funksjonelt delprosjekt, Arkitekt integrasjoner
Opprinnelig organisasjon: St. Olavs hospital / Hemit

Hvilke forventninger har du til Helseplattformen?
En modernisering av verktøyene for å yte helsehjelp i helsetjenesten i Midt-Norge. Jeg forventer at Helseplattformen vil legge til rette for en bedre og tettere samhandling mellom primær- og spesialist­helsetjenestene.
Hva tror du blir det viktigste for å lykkes med innføringen av Helseplattformen?
Medvirkning og innflytelse fra de kliniske fagmiljøene og at man er innstilt på at dette vil være en krevende men viktig organisasjons­utvikling.
Hva er det viktigste vi oppnår med Helseplattformen?
En enhetlig, sammenhengende helsetjeneste for innbyggerne i Midt-Norge. En måte å yte koordinert helsehjelp, med nye moderne verktøy.

Navn: Marit Knutshaug Ervik
Yrke/bakgrunn: Kommunalsjef helse og velferd
Involvering/rolle i Helseplattformen: Deltar på vegne av kommunalsjefene i region Fosen i Lokal arbeidsgruppe (LAG)
Opprinnelig organisasjon: Ørland kommune

Hvilke forventninger har du til Helseplattformen?
Realisering av «En innbygger – en journal». Helseplattformen er første steg på en samhandling med andre foretak, og derigjennom en start på nasjonal løsning.
Hva tror du blir det viktigste for å lykkes med innføringen av Helseplattformen?
For opsjonskommunene; få kostnadsbilde på investering og drift slik at det innarbeides i økonomiplanene. Videre fokus på organisering av helse- og omsorgstjenester på bakgrunn av annen måte å samhandle på. Og ikke minst opplæring til riktig tid og riktige målgrupper ut ifra ansatte roller og oppgaver.
Hva er det viktigste vi oppnår med Helseplattformen?
En enhetlig, sammenhengende helsetjeneste for innbyggerne i Midt-Norge. En måte å yte koordinert helsehjelp, med nye moderne verktøy.

Navn: Tor Erling Evjen
Yrke/bakgrunn: Enhetsleder i helse og velferd
Involvering/rolle i Helseplattformen: Prosjektleder opsjonskommuner i Midt-Norge
Opprinnelig organisasjon: Trondheim kommune

Hvilke forventninger har du til Helseplattformen?
At alle sykehusene, kommunene og fastlegene skjønner at dette er veien å gå for at dagens og morgendagens innbyggere skal oppleve at i Midt-Norge fremstår helsetjenesten som  enhetlig og sammenhengende.
Hva tror du blir det viktigste for å lykkes med innføringen av Helseplattformen?
Vi må ta inn over oss at dette er det største organisasjonsutviklings- og kulturendringsprosjektet nord for Dovre noensinne!
Hva er det viktigste vi oppnår med Helseplattformen?
Økt pasientsikkerhet samt at innbyggerne har tillit og troverdighet til helsetjenestene vi yter.

Navn: Ann Mari Grønli 
Yrke/bakgrunn: Enhetsleder pleie- og omsorgstjenesten
Involvering/rolle i Helseplattformen: Medlem LAG
Opprinnelig organisasjon: Holtålen kommune

Hvilke forventninger har du til Helseplattformen?
Enhetlig journalsystem skal gi økt pasientsikkerhet. Bedre kvalitet og mer effektivitet.
Hva tror du blir det viktigste for å lykkes med innføringen av Helseplattformen?
God opplæring av alle involverte. At både alle kommuner og helseforetak blir med.
Hva er det viktigste vi oppnår med Helseplattformen?
Økt pasientsikkerhet og bedre kvalitet.

Navn: Kenth Hallbäck
Yrke/bakgrunn: Fagsjef helse og velferd
Involvering/rolle i Helseplattformen: Jobbet med sektor­overgripende funksjonalitet for kommuner, fastlege, logistikk,
mobilitet og akutt medisin mv.
Opprinnelig organisasjon: Åfjord kommune

Hvilke forventninger har du til Helseplattformen?
At vi får et unikt felles journalsystem som ivaretar pasientsikkerheten.
Hva tror du blir det viktigste for å lykkes med innføringen av Helseplattformen?
Bred involvering av alle fagmiljøer.
Hva er det viktigste vi oppnår med Helseplattformen?
At vi oppfyller alle målene våre som vi har jobbet ut i fra dag en.

Navn: Eli Kristin Johansen
Yrke/bakgrunn: Fagleder helsestasjon- og skolehelsetjenesten
Involvering/rolle i Helseplattformen: LAG
Opprinnelig organisasjon: Levanger kommune

Hvilke forventninger har du til Helseplattformen?
Betre samarbeid og kommunikasjonen mellom dei forskjellige avdelingar i kommunen og spes.helsetj. enn i dag. Eit system som fungerer like godt som i dag og heller betre. Meldingssystem som blir enkelt å bruke mellom forskjellige profesjonar. At alle skjema kan utfyllast elektronisk, og alle henvisningar blir sendt elektronisk, både inn og ut av kommunen.
Hva tror du blir det viktigste for å lykkes med innføringen av Helseplattformen?
At fagfolk som skal serve journaler har superbrukere å spørre om systemet «klikker», og det bør det ikkje gjere.
Hva er det viktigste vi oppnår med Helseplattformen?
Betre samhandling rundt brukere, forhåpentligvis.

Navn: Mona Landsverk
Yrke/bakgrunn: Kommunalsjef
Involvering/rolle i Helseplattformen: Representerer Røros og Holtålen kommuner i Regional arbeidsgruppe (RAG)
Opprinnelig organisasjon: Røros kommune

Hvilke forventninger har du til Helseplattformen?
Store forventninger! Ser det som veldig positivt å få felles journalsystem både internt i kommunen, men også mot spesialisthelsetjenesten. Jeg mener vi er heldige som befinner oss i Midt – Norge og får være med på dette. Vi må regne med utfordringer underveis. De håper jeg vi vil tåle å stå i og løse underveis.
Hva tror du blir det viktigste for å lykkes med innføringen av Helseplattformen?
Vi er avhengige av å jobbe godt i egen organisasjon for å lykkes med innføring av Helseplattformen. Det vil kreve at vi jobber på en annen måte enn før og jobber med måten vi bruker journalsystemet på. At det blir et realistisk kostnadsbilde for mindre kommuner.
Hva er det viktigste vi oppnår med Helseplattformen?
Bedre samhandling mellom tjenesteytere, bedre tilgang til journal for innbyggere, flere valgmuligheter for innbyggere i samhanding med tjensteytere. Vi får en journalløsning som er mer brukervennlig og er tilpasset dagens/framtidens behov.

Navn: Anne-Lise Sagen Major
Yrke/bakgrunn: Farmasøyt, forsker
Involvering/rolle i Helseplattformen: Lokal innføringsprosjektleder Helse Møre og Romsdal
Opprinnelig organisasjon: HMR

Hvilke forventninger har du til Helseplattformen?
Et godt arbeidsverktøy for klinikere, en god samhandlingsløsning for helsenivåene og bedre involvering pasienter.
Hva tror du blir det viktigste for å lykkes med innføringen av Helseplattformen?
Skape eierskap og engasjement for prosjektet og løsningen hos alle aktører.
Hva er det viktigste vi oppnår med Helseplattformen?
Bedre samhandling.

Navn: Ivar Myrstad
Yrke/bakgrunn: Fysioterapeut/Helseinformatiker
Involvering/rolle i Helseplattformen: Teamleder administrativ funksjonalitet i anskaffelsen.
Opprinnelig organisasjon: St. Olavs hospital

Hvilke forventninger har du til Helseplattformen?
Store forbedringer i samarbeidet rundt pasientforløpene.
Hva tror du blir det viktigste for å lykkes med innføringen av Helseplattformen?
Tillit mellom fagmiljø og mellom organisasjoner.
Hva er det viktigste vi oppnår med Helseplattformen?
Involvering av innbygger/pasient på en helt annen måte enn i dag.

Navn: Laila Tuset
Yrke/bakgrunn: Fysioterapeut
Involvering/rolle i Helseplattformen: Lokal arbeidsgruppe, døgnrehabilitering
Opprinnelig organisasjon: Verdal kommune

Hvilke forventninger har du til Helseplattformen?
Bedre helhetlig tjeneste til brukerne. Enklere å koordinere tverrfaglig samarbeid mellom ansatte i ulike helseinstitusjoner (kommune, sykehus 1. og 2.linje m.fl). Spesielt sikre overganger både innad i egen kommune, men også utover dette. Forhåpentligvis vil det bli så bra at det kan erstatte individuell plan?
Hva tror du blir det viktigste for å lykkes med innføringen av Helseplattformen?
At involverte aktører (som har en definert rolle i helseplattformen) tar dette seriøst og jobber med forankring og involvering fra øverste ledelse(politikere+administrasjon) ned til ansatte som jobber brukernært. Tenker det noe av det viktigste er at vi finner nye måter å jobbe på fram til vi tar i bruk selve verktøyet. Ledere må få tydelig rolle/ansvar på å jobbe med forløpene som er anbefalt- her må det jobbes systematisk i forkant av innføring. Det må settes av tid og ressurser.
Hva er det viktigste vi oppnår med Helseplattformen?
Bedre journalsystem for ansatte i helsetjenesten (tenker da spesielt på kommunale journalsystem som trenger å forbedres), viktig! Mer strukturert journalføring og mindre synsing. At det blir et system der brukeren/pasienten slipper å gjenta syke­historien x antall ganger. Diagnose skrives en gang og da står den der. Sykehistorikk/medisinering oppdateres fortløpende- og effektueres i samtid.  At kommunene blir mer samkjørt- behandling/forløp blir mer lik uavhengig om du bor i Levanger eller Lierne. Mer standardisering og bedre struktur. Høyere behandlingskvalitet. Økt effektivitet.

Navn: Liv Johanne Wekre
Yrke/bakgrunn: Farmasøyt med Phd i samfunnsmedisin
Involvering/rolle i Helseplattformen: Prosjektmedarbeider på legemiddelområdet og forskningskoordinator
Opprinnelig organisasjon: Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

Hvilke forventninger har du til Helseplattformen?
Jeg forventer at Helseplattformen vil gi helsepersonell i Midt-Norge et godt arbeidsverktøy til beste for innbyggerne i regionen.
Hva tror du blir det viktigste for å lykkes med innføringen av Helseplattformen?
Aktiv involvering av de som skal ta i bruk løsningen er avgjørende for at Helseplattformen skal kunne imøtekomme brukernes behov og forventninger. Det er viktig med et positivt engasjement og en god prosjektgjennomføring for å lykkes. Nasjonal forankring og er også viktig.
Hva er det viktigste vi oppnår med Helseplattformen?
Med Helseplattformen skal vi oppnå bedre og mer effektiv pasientbehandling samt bedre pasientsikkerhet, -involvering og -tilfredshet. Bedre støtte for samhandling i en felles løsningen vil bidra til dette. Det blir viktig at Helseplattformen tilbyr gode verktøy for å støtte legemiddelhåndteringen.

Navn: Jan Roger Wold
Yrke/bakgrunn: Virksomhetsleder Helse
Involvering/rolle i Helseplattformen: LAG fjellregionen
Opprinnelig organisasjon: Røros kommune

Hvilke forventninger har du til Helseplattformen?
Et mere brukervennlig systemer enn det som finnes i dag. Involvering av pasient i form av brukermedvirkning. Og ikke minst lettere å samhandle med berørte aktører.
Hva tror du blir det viktigste for å lykkes med innføringen av Helseplattformen?
At systemet er godt testet, «barnesykdommer» er fjernet før det åpnes opp for at dette kan tas i bruk. Systemet må være intuitivt og godt med tanke på at dette skal være en pasientportal som skal bidra til en enklere kommunikasjon inn mot helsevesenet.
Hva er det viktigste vi oppnår med Helseplattformen?
En felles løsning for kommune- og spesialisthelsetjeneste, fastleger og avtalespesialister, som igjen resulterer i økt kvalitet i behandling av pasienter, økt pasientsikkerhet. Helsepersonell settes i stand til å utføre sine oppgaver på en bedre og mer effektiv måte, og ikke minst at samhandling rundt korrekt informasjon bli lettere.

Navn: Ena Zvizdic
Yrke/bakgrunn: Fysioterapeut og IT
Involvering/rolle i Helseplattformen: Utarbeidelse av krav knyttet til kjernevirksomhet som Folkehelse, Rehabilitering og habilitering og smittevern. Evaluering av funksjonelle krav og dialog med leverandøren rundt løsningens funksjonalitet som skal understøtte Styring og retning med rapportering og dataanalyse, Kvalitet og pasientsikkerhet, Saksbehandling, Økonomi og finans og Forskning. Jobber nå i Interimprosjekt Integrasjoner.
Opprinnelig organisasjon: Trondheim kommune

Hvilke forventninger har du til Helseplattformen?
En løsning som skal bidra i å oppfylle alle de elleve av Helseplattformens effektmål.
Hva tror du blir det viktigste for å lykkes med innføringen av Helseplattformen?
At vi som jobber i de forskjellige linjene klarer å jobbe og samarbeide på tvers.
Hva er det viktigste vi oppnår med Helseplattformen?
At pasienten kan oppleve en mer helhetlig helsetjeneste og at HP kan bidra til større grad av brukermedvirkning.

Navn: Torkil Østraat
Yrke/bakgrunn: Prosjektmedarbeider
Involvering/rolle i Helseplattformen: Deltaker i LAG
Opprinnelig organisasjon: Bjugn kommune

Hvilke forventninger har du til Helseplattformen?
Forventer at vi får et samordnet system til beste for pasientene. At så mange systemer som mulig kan samordnes. Har også forventning om at det vil ta år før vi har et knirkefritt system.
Hva tror du blir det viktigste for å lykkes med innføringen av Helseplattformen?
Forankring, forankring, forankring., ikke minst helt til topps i administrativ ledelse og hos politikerne.
Hva er det viktigste vi oppnår med Helseplattformen?
Raskere håndtering av pasientsaker, større pasientsikkerhet. Bedre samordning mellom de ulike tjenestene og helseforetakene.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.