Anbefaler felles løsning for kommuner

Direktoratet for e-helse anbefaler at kommuner utenfor Midt-Norge får en felles journal- og samhandlingsløsning. Målet er at denne også inkluderer fastleger og private avtalepartnere.

Anbefalingen kommer i forbindelse med fremleggingen av en konseptvalgutredning, der direktoratet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har utredet ulike alternativer på kommunenes behov. Arbeidet med Helseplattformen i Midt-Norge vil danne noe av erfaringsgrunnlaget når en felles kommunal løsning skal anskaffes.

Anskaffelsen av et felles kommunalt system utenfor Midt-Norge, er en del av den nasjonale e-helsestrategien med målbildet «Én innbygger - én journal». Målbildet skal realiseres gjennom tre strategiske veivalg, der etableringen av Helseplattformen i Midt-Norge er ett av disse tre.

Helseminister Bent Høie følger dette arbeidet tett og han har tidligere uttalt at det sannsynligvis er i Midt-Norge, gjennom Helseplattformen, at vi først vil nå målet om «Én innbygger - én journal». Som kjent er Helseplattformens plan å starte innføring av nytt journalsystem i 2021. Direktoratet for e-helse antar at den kommunale løsningen utenfor Midt-Norge tidligst kan innføres fra 2023/2024.

Anbefalingen fra direktoratet skal høsten 2018 gjennom en ekstern kvalitetssikring.