Samarbeidsorganet høgskolene

Organets fremste oppgave er å samarbeide om grunnutdanning, videre- og etterutdanning, forsknings- og utviklingsarbeid og kompetanse/personalutveksling.

​​Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene ble opprettet etter instruks fra Helse- og Omsorgsdepartementet i 2002. Organet forvalter midler til helsefaglig forskning og kompetanseutvikling i regionen, og behandler saker av felles interesse. Det er inngått en rammeavtale som angir prinsippene for samarbeid på overordnet og utøvende nivå.

Grete Ottersen Samstad, helsefaglig sjef på St.Olavs Hospital leder Samarbeidsorganet i 2016. ​

Sekretariat for Samarbeidsorganet

Mai Hege Stokke – mai.h.stokke@ntnu.no; tlf. 936 33 380

Hanne Smevik – hanne.smevik@ntnu.no; tlf. 920 29 687

Spørsmål vedrørende utlysning og søknad rettes til samarbeidsorganet@medisin.ntnu.no

Utlysning av forskningsmidler

Samarbeidsorganet HMN-høgskolene utlyser årlig midler til FoU-prosjekter og sluttføring av master. Utlysningen er rettet mot fagmiljø med forankring i de 3-årige profesjonsutdanningene innen helse- og sosialfag. Prosjektene skal bidra til å utvikle tjenesten og samtidig bidra til å styrke forskningskompetansen innenfor fagområdene.

Årets utlysning ble publisert 2. mai, og hadde søknadsfrist 13. juni kl. 15:00. 

Det kom inn 25 søknader – 6 søknader om FoU-prosjekt (ramme inntil 500 000,-) og 19 søknader til stipend for fullføring av mastergrad (ramme inntil 100 000,-). 

Søknadene er vurdert i henhold til vedtatte vurderingskriterier.

Samarbeidsorganet HMN-høgskolene vedtok i møte 1. september tildeling til 11 prosjekter, totalt 1,77 milioner kr.

Klikk her for oversikt over prosjektene som har fått tildeling.

Tildelingsbeløp for stipender til fullføring av mastergrad ble satt til 75 000,- per søknad, for å gi rom for tildeling til et større antall prosjekter. Søkere som er innvilget midler vil få tilsendt tildelingsbrev i løpet av september.

Alle søkere har mulighet til å be om tilbakemelding på sin søknad. For spørsmål om tilbakemelding og andre henvendelser, ta kontakt med sekretariatet på samarbeidsorganet@medisin.ntnu.no.»

 

Utlysning av FoU-midler og såkornsmidler for å styrke klinisk samarbeid mellom Helse Midt-Norge og NTNU/høgskolene i 2016


Føringer for samarbeidsorganet høgskolene

Samarbeidsorganets medlemsinstitusjoner

Som følge av omstruktureringer i UH-sektoren fra 1.1.2016 vil fremtidig organisering av både Samarbeidsorganet HMN-høgskolene og Samarbeidsorganet HMN-NTNU vurderes. I 2016 vil samarbeidsorganene fungere som før, og følgende institusjoner er representert i Samarbeidsorganet HMN-høgskolene:

  • Helse Midt Norge RHF
  • St. Olavs Hospital HF
  • Helse Nord Trøndelag HF
  • Helse Møre og Romsdal HF
  • Høgskolen i Molde
  • Høgskulen i Volda
  • Nord Universitet – tidl. Høgskolen i Nord-Trøndelag
  • NTNU – tidl. Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Ålesund