Vedtok mandat for Trøndelag-utredning

Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt mandat for utredning av en eventuell sammenslåing av Helse Nord-Trøndelag HF og St Olavs hospital HF. Arbeidet skal etter planen være sluttført høsten 2020 og endelig konklusjon skal komme i 2021 etter bred involvering og høringsrunder. Framdriften vil nødvendigvis måtte tilpasses situasjonen med korona-smitte.

- Tilbudet til pasientene vil være det førende grunnlaget i denne vurderingen. Spørsmålet er om det samlede tjenestetilbudet kan styrkes ved å slå sammen de to helseforetakene, sier styreleder Tina Steinsvik Sund i Helse Midt-Norge RHF.

Utredningen med høringsuttalelser skal gi et kunnskapsgrunnlag til adm.dir og det regionale styret i HMN for å kunne treffe en beslutning i spørsmålet om eventuell sammenslåing av St. Olavs hospital HF og Helse Nord-Trøndelag HF.

Utredningen vil bygge på gjeldende nasjonale føringer, Helse Midt-Norge RHFs Strategi 2030 og Regional utviklingsplan. Både det høyspesialiserte tilbudet ved St. Olavs hospital og dagens desentraliserte spesialisthelsetilbud med akuttsykehusene i Namsos og Levanger skal bestå.

Prosjektrapporten som kommer høsten 2020 skal vurderer fordeler og ulemper og skal også anbefale endringer som kan gjøres uten endring av foretaksstruktur. Rapporten vil så munne ut i en anbefaling om sammenslåing av Helse Nord-Trøndelag HF og St. Olavs. hospital HF bør gjennomføres. Drøfting og konklusjon vil bli sendt ut på høring før beslutning tas neste år.

Dette er mandatet:

 1. Pasienttilbudet, og hvorvidt sammenslåingen kan bidra til økt kvalitet på pasientbehandlingen i helseforetakenes geografiske ansvarsområder.
 2. Faglig utvikling, styrking av forskning, evne til rekruttering, evne til å beholde kompetente ansatte, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende.
 3. Om en sammenslåing kan bidra til å styrke St. Olav hospitals posisjon og rolle som region- og universitetssykehus.
 4. Om en sammenslåing kan bidra til å styrke St. Olav hospitals posisjon og rolle som lokalsykehus.
 5. Om en sammenslåing kan bidra til ytterligere styrking av akutt- og lokalsykehusfunksjonene i Levanger og Namsos og deres samhandling med kommunene og regionsykehuset.
 6. Om ansvaret for spesialisthelsetjenester for den sørsamiske befolkningen kan ivaretas bedre.
 7. Organisatoriske- og ledelsesmessige konsekvenser, herunder stordriftsfordeler som redusert dublisering, og stordriftsulemper. som økt lederspenn og geografisk avstand til ledere
 8. Om en sammenslåing er positiv for økonomien i et sammenslått helseforetak, og konsekvenser for foretaksgruppen som helhet.
 9. Om en sammenslåing bidrar til økt måloppnåelse av nasjonale og regionale styringsmål som:
  1. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet
  2. Redusere unødvendig venting og uønsket variasjon i kapasitetsutnyttelsen
   Prioritere og styrking av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, utvikling av tjenestetilbudet og samarbeidet med kommuner
  3. Sikre god pasient- og brukermedvirkning
  4. Bedre samhandling med kommunehelsetjenesten og sikre helhetlige pasientforløp
  5. Sikre gode arbeidsforhold og tilstrekkelig kvalifisert personell
  6. Styrket innsats innen forskning og innovasjon
  7. Sikre økonomisk bærekraft og planlagte investeringer
  8. Sikre innføring av Helseplattformen og digitalisering av helsetjenesten
 10. Konsekvenser for foretaksgruppen Helse Midt-Norge inklusiv Helse Møre og Romsdal HF og Sykehusapotekene Midt-Norge HF