Utredning om ny finansieringsmodell lagt fram

Utvalget som har utredet ny finansieringsmodell for helseforetakene i Midt-Norge har nå lagt fram sin rapport, som styringsgruppen har sluttet seg enstemmig til. Konklusjonen er at man bør legge til grunn de samme prinsippene som i den nasjonale modellen, samt gi St. Olavs hospital et eget regionsykehustilskudd for å fange opp lokale variasjoner som ikke ivaretas i den nasjonale modellen.

Landskapsbilde
Illustrasjon: Colourbox

Styringsgruppen for utredningsarbeidet fikk arbeidet presentert i møte torsdag 1. oktober og har gitt en enstemmig anbefaling overfor administrerende direktør Stig Slørdahl. Han vil fremme saken for styremøtet 22. oktober, der styret for Helse Midt-Norge RHF vil bli invitert til å vedta en høring om forslaget.

- Det er av stor betydning at vi har åpenhet rundt prosessen og kan skape enighet rundt prinsippene om fordeling av helsekroner i regionen framover. Vi har lagt til grunn den sammen modellen som er foreslått for fordeling av økonomi mellom helseregionene i Norge. Den tar utgangspunkt i befolkningens behov for helsetjenester og kostnader for sykehusene, sier Slørdahl.

- I tillegg vektlegges de kostnadene helseforetakene faktisk har. Regionsykehus har ansvar for høyspesialiserte funksjoner og for vår region fanger ikke den nasjonale modellen opp disse kostnadene fullt ut. Derfor foreslås det å innføre et regionsykehustilskudd, sier han.

Gjensidig forpliktende samarbeid

Behovskomponenten i den nasjonale modellen som Helse Midt-Norge legger opp til å følge, utgjør 98,6 prosent av basisrammen for vår region. Kostnadskomponenten utgjør 1,4 prosent av rammen og består av 75 prosent beregnet og 25 prosent faktisk kostnadsnivå. I sum utgjør dette basisfinansieringen av helseforetakene som også får tilført aktivitetsbaserte inntekter og oppgjør for gjestepasienter. Det tas sikte på å etablere et gjensidig forpliktende samarbeid mellom helseforetakene i regionen for at lokalsykehuspasienter i Midt-Norge blir behandlet på sitt lokalsykehus og det skal utformes konkret mål for dette.

Behandling tidligst i desember

Da den nasjonale utredningen forelå i desember 2019, ba styret for Helse Midt-Norge RHF om at regionens modell for fordeling av inntekter ble evaluert. Arbeidsgruppen som ble opprettet har siden hatt 11 møter og det er opprettet en egen styringsgruppe med bl.a. deltakelse fra toppledelsen i regionens helseforetak samt bruker- og ansatterepresentanter. Planen er at styret for Helse Midt-Norge RHF vil få seg forelagt forslag til høringsdokument og åpen høring av dette i sitt møte 22. oktober. Endelig behandling i RHF-styret kan tidligst skje i desember. Da vil også HF-styrene ha hatt saken oppe og kommet med sine høringsinnspill.

Her er utkast til høringsdokument